Nota redacţiei : În afară de actele oficiale , în care i se impune creştinului să ‘’ roage ‘’ şi să semneze ca să i se atribuie un cod numeric ( ‘’numărul fiarei ‘’ ), mai există şi alte ‘’ mijloace ‘’ (tatuajul digital ,fotografierea cu lazer etc )- prin care omul poate să primească ‘’ pecetea ’’ – fără ca el să ştie sau să fie conştient de aceasta.

De aceea, este foarte important ca noi să înţelegem ce pericole ne pasc oricând, oriunde şi să ne învăţăm cum să facem faţă acestor situaţii. E vorba de cel mai important lucru în viaţa noastră: salvarea sufletului.

Un preţios apel duhovnicesc ,în legătură cu acest subiect , ne adresează Vlădica Vladimir al Poceaevului :

Hristos a Înviat !

Iubiţi fraţi şi surori !

‘’ Ne este dat să purtăm un război duhovnicesc, căci acum la noi ‘’s-a pogorât diavolul, având mânie mare, ştiind că puţină vreme i-a rămas ’’ (Apocalipsa 12, 12). Astăzi în lume se pregăteşte înscăunarea fiului pierzării care va apărea ca lider economic, politic şi religios.

Sf. Andrei al Cezareii spune: ’’ Prin cercetarea sârguincioasă a peceţii şi a celorlalte, legate de asta, celor ce vor avea trezvie duhovnicească şi înţelepciune, li se va descoperi vremea ispitirii. ’’

Astăzi ne este clar că nimeni dintre Sfinţii Părinţi n-au putut tâlcui explicit aceste lucruri din Apocalipsă, deoarece chiar şi în sec. XIX nu existau în limbajul omenesc noţiuni ca: ’’ număr de identificare ’’, ’’ cartelă electronică ’’ , ’’microcip’’, ’’tatuaj digital’’. Dar dacă citim cu atenţie Apocalipsa şi urmăm cu exactitate Sfintei Scripturi, vom deosebi două ‘’numere’’ : ’’semnul sau numele fiarei, numărul numelui ei ’’ (Apocalipsa 13, 17) şi ’’numărul fiarei’’ (Apocalipsa 13, 18). În primul caz este vorba de identificatorul cifric al persoanei (numărul numelui obiectului condus de sistemul cibernetic informaţional, IDNP) , care, în acelaşi timp, reprezintă şi cheia de intrare în dosarul lui electronic. Sf. Ioan Teologul descrie identificatorul cifric al persoanei în limbajul lumii din acea perioadă (sec.I ) : acest nume (’’numele fiarei’’) este nume cifric (’’numărul numelui lui’’) , care poate fi prezentat sub formă de cod de bare (’’pecetea’’) . ’’În sistemul EAN, numărul de identificare, în afară de reprezentarea prin codul de bare, textuală şi electronică, prevede şi varianta radiografică, care este mai avantajoasă prin faptul că se poate aplica pe mâna sau pe fruntea omului sub formă de microcip. ’’ (expert-acad. V. N. Lîsogor, 11. 11. 2010). Iar fără acest nume cifric, atribuit omului de actualul sistem al fiarei, nu va fi posibil de întreţinut relaţii sociale ( ’’ca nimenea să nu poată cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui ei ’’ – Apocalipsa 13, 17 ).

Dumnezeu ne mai descoperă un indiciu special ce ţine de pecetluire- numărul ‘’666’’ , care nu va exista în mod vizibil, ci ascuns, aşa încât îl vor putea distinge doar cei ce vor avea o cunoaştere specială (cei care vor avea înţelepciune) .

În prezent există o serie de expertize ( efectuate de învăţaţii ruşi şi ucrainieni – doctori în ştiinţe tehnice: I. Başkirov, V. Ahromeev, A. Ipatov, O. Samcov, O. Savoliuc, V. Lîsogor, N. Solianicenco ş. a. ) – unde se dovedeşte în unanimitate că în procesul descifrării codului de bare în sistemul EAN – 13/UPC, calculatorul în mod automat citeşte trei perechi de linii prelungite ca – ’’666’’ . ’’IDNP în sistemul de evidenţă ( control ) reprezintă numele omului, dat lui de acest sistem şi conţine numărul, care poate fi pus pe frunte sau pe mâna dreaptă a omului; el e însemnat prin codul de bare, la descifrarea căruia reiese rezultatul – cheie : 666 ’’ ( expert – cand . ştiinţ. tehn. A. P. Ipatov, Universit. Sankt – Petersburg, 13. 02. 2002 ).

Biserica Ortodoxă nu de puţine ori i – a avertizat pe creştini că introducerea sistemului electronic de control total este un pericol evident asupra libertăţii persoanei, cu care l – a înzestrat Dumnezeu pe om şi asupra mântuirii, de asemenea, ameninţă independenţa ţărilor. Biserica roagă ca în sistemele de evidenţă a populaţiei să nu i se atribuie omului un număr oarecare, care va fi folosit în loc de nume şi să nu se introducă mijloace de recunoaştere (identificare) a omului chiar în corpul lui. ( 6 octombrie 2005 – Adresarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse către conducătorii ţărilor CSI şi ai Ţărilor Baltice ). Sf .Sinod al Bisericii Ortodoxe Universale în Circulara din 19 mai 1998 declară: ’’ IDNP, care va fi atribuit fiecărui om, şi care va fi aplicat pe corpul lui printr – o tehnologie care nu va mai permite niciodată ştergerea lui – poate deveni într – adevăr ’’ pecetea lui antihrist ’’. Evenimentele de azi confirmă veridicitatea acestei concluzii a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Universale.

Identificarea este automatizantă, dar nu automată, deoarece omul cu scop bine definit şi conştient trebuie să intre în interacţiune cu actualul sistem de cooperare, adică de bunăvoie să primească sistemul lui antihrist. În formularele cererilor de punere la evidenţă sau de atribuire a diferitor cartele sociale cu număr, sau a altor documente de acest fel se utilizează cuvântul: ’’rog’’, adică este ispitită voinţa raţională şi conştientă a omului, care roagă să i se atribuie numărul fiarei, pentru care şi semnează jos, în colţul formularului. Acordul pentru stocarea şi prelucrarea automată a datelor personale este o capcană vicleană gătită pentru ’’ cei aleşi ’’ , care înţeleg problema identificării, pentru a – i impune să fie de acord cu primirea codului numeric personal .Căci în registrul electronic datele personale trebuie să aibă un indicator numeric propriu ,pentru a avea o identificare sigură a datelor.

În proorociile Sf. Nil Izvorâtorul de Mir (Sf. Munte Athos) se descoperă sensul duhovnicesc al pecetluirii: ’’Pecetea se va citi astfel : ’’ Eu sunt al tău ’’. – ’’ Da, tu eşti al meu ’’. – ‚’’ Merg de bunăvoie, iar nu forţat ’’. – ’’ Şi eu te primesc după cum ţi – e voia, iar nu cu de – a sila ’’. Aceste patru inscripţii vor reprezenta acea blestemată pecete ’’. Aşa cum proorocia profetului Isaia (7,14) despre numele lui Mesia – Emmanuel (Cu noi este Dumnezeu) trebuia neapărat înţeleasă nu ad litteram, ci în sens duhovnicesc, la fel trebuie să fie înţelese şi aceste cugetări despre pecetea lui antihrist . Cuvântul ’’reprezintă ’’ vorbeşte despre aceea că omul se va dezice (de Hristos, n. red. ) nu cu cuvântul, ci simbolic. Trebuie să mărturisim credinţa noastră înaintea lumii acesteia, care se leapădă (se îndepărtează ) de Dumnezeu, aşa cum ne învaţă apostolul: ’’ Căci cu inima crezi în vederea îndreptăţirii, iar cu gura mărturiseşti în vederea mântuirii ’’(Romani 10, 10).

Despre pericolul impunerii sistemului electronic de control şi de manevrare a persoanelor (controlul presupune şi dirijarea lor) ,de asemenea ,s-au pronunţat oficial experţii în domeniul securităţii naţionale. La 6 septembrie 2011 Comitetul de acţiune împotriva crimei şi corupţiei organizate a avertizat asupra extraordinarului pericol al controlului electronic total asupra omului în viaţa lui publică şi în cea particulară. Vice – preşedintele Academiei Geopolitice a Rusiei – C. Sivkov s – a prpnunţat pentru necesitatea ’’ protestării împotriva acestor cartele electronice şi a bazelor de date (în care se păstrează informaţia despre persoană în indicatorul (codul) numeric atribuit ei (persoanei). Mulţi văd în crearea acestui sistem – temelia (baza) evenimentelor care vor duce la distrugerea lumii. Şi trebuie să recunoaştem că au dreptate. Satana nu va veni sub chipul unui ţap cu coarne, ci el va fi promotorul noului ’’ rai ’’ electronic ’’. (’’ Sinodul popular ’’, nr. 3 – 4, 2011).

Părintele Paisie Aghioritul i – a preîntâmpinat pe creştini despre metodele viclene de atribuire a peceţii: ’’ Astăzi a mai apărut o boală, împotriva căreia deja au descoperit vaccinul. Vaccinarea va fi obligatorie, şi – când oamenilor li se va face injecţia – li se va pune şi pecetea. Deja foarte mulţi oameni în America au fost ’’pecetluiţi ’’ prin intermediul razelor lazer: unii pe frunte, alţii pe mână. După aceea, cine nu va fi pecetluit cu numărul 666, nu va putea să vândă sau să cumpere, sau să împrumute, sau să se angajeze la lucru. Gândul îmi spune că, prin acest sistem, antihrist vrea să – şi supună întreaga lume. Iar oamenii – fie ei roşietici, negri sau albi – care nu vor fi incluşi în acest sistem, nu vor putea lucra şi vor fi excluşi din societate. În felul acesta, antihrist se va impune cu ajutorul sistemului global de control economic; şi doar cei care vor fi pecetluiţi (însemnaţi cu 666) – vor putea întreţine relaţii economice. Totuşi, oamenii care vor primi pecetea, tare vor mai suferi ! Un specialist mi – a povestit că razele lazer sunt foarte dăunătoare pentru om.Oamenii care vor fi pecetluiţi vor ’’ absorbi ’’ razele solare, care le vor face asemenea vătămări în corp,încât de durere îşi vor muşca limbile (Apocalipsa 16, 10).Celor care nu vor primi pecetea, le va fi mai bine, deoarece lor le va ajuta Hristos.’’

Dacă ei vor aplica cu vicleşug ’’pecetea lui antihrist ’’ sub formă de injecţii, nu – i exclus că tatuajul lazer va putea fi aplicat în timpul fotografierii digitale pentru buletinele electronice de identitate. În deosebi, trebuie să fim foarte precauţi când în ţară se vor introduce actele de identitete electronice, care ne vor oferi posibilitatea să trecem frontierele în mod automat – fără intermedierea vameşilor (fără factorul uman).

Dumnezeu ne preîntâmpină : ’’Nimeni nu poate sluji la doi domni, căci sau pe unul va urî şi pe altul va iubi, sau de unul se va ţinea şi de altul nu se va griji; nu puteţi lui Dumnezeu a sluji şi lui mamona ’’( Matei 6, 24). Iuda s – a pierdut din cauza iubirii de arginţi. ’’Ci luaţi aminte de sine – vă, ca să nu se îngreuieze inimile voastre cu saţiul mâncării şi cu beţia, şi cu grijile lumii, şi fără de veste să vie asupra voastră ziua aceea ’’ (Luca 21, 34).

În afară de asta, chiar dacă nu are loc aplicarea tatuajului lazer pe frunte în timpul fotografierii digitale pentru buletinele de identitate, totuşi, odată ce primeşte paşaportul cu numărul 666 – omul pierde harul şi se leapădă de Hristos. Stareţul Paisie Aghioritul a avertizat : ’’Aici are loc lepădarea.Primind pecetea, omul se dezice de Dumnezeu. Dacă nu mi s – ar cere semnătura, dar, să zicem, mi s – ar da o foaie oarecare şi mi s – ar zice: iată acesta – i paşaportul tău şi atât, atunci ar fi cu totul altceva. Dar când paşaportul meu are semnul diavolului şi eu singur mă iscălesc că acesta – i paşaportul meu personal, atunci aceasta nu – i un fleac. Prin urmare, eu încuviinţez că aceasta – i lepădare. (I. Vorobievski, ’’Ciocănit în porţile de aur ’’).

Apostolii ne – au lăsat un îndemn : ’’Trebuie a asculta pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni ’’ (Fapt. Apost. 5, 29).

Astăzi credincioşii aşteaptă hotărâri concrete şi sigure din partea Bisericii şi a păstorilor lor, căci timpul exprimării opţiunilor prudente a trecut ireversibil. Apelurile Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe de a păstra o alternativă au fost favoruri pentru administraţia impozitelor; au dat permisiune în mod legal pentru a atribui pe capete numere de identificare intregii populaţii, cu unele mici excepţii – pentru cei care le vor refuza (până la un timp).

Încă în 1946 Tribunalul Internaţional Militar a aprobat ca oamenilor să li se atribuie numere în mod nelegitim ,inuman, fără termen de vechime.( Colecţia de materiale adunate a procesului din Nurnberg, M., 1954, vol.II, pag.865, 872, 873, 910). Lupta Bisericii timp de 15 ani pentru a păstra o alternativă a arătat că aceasta nu este şi nici nu va fi posibilă. Serviciul naţional de impozite al Ucrainei a declarat oficial reprezentantului împuternicit al Bisericii Ortodoxe Ucrainene în Rada de Stat protoiereului Vasilie Rusnic (nr.5411/6/18 – 8015), referindu – se la cetăţenii care refuză IDNP: ’’Codul civil al Federaţiei Ruse nu are excepţii pentru motive religioase. Legislaţia ţărilor Europei – la fel, nu are … Unica excepţie o are legislaţia Greciei pentru călugării din mănăstirile de pe teritoriul delimitat al Muntelui Athos – aceştia primesc în mod automat cetăţenia grecească, dar nu plătesc impozite ’’. Ca ’’alternativă ’’ pentru aceşti cetăţeni va servi alt indicator numeric, format din numărul paşaportului, identificându – i ca ’’indivizi problematici ’’.

Biserica trebuie să ia o atitudine corectă (în legătură cu această problemă ); ea trebuie să spună, să explice creştinilor, ca ei să înţeleagă că primirea noilor buletine este cădere (duhovnicească). Şi, în acelaşi timp, Biserica trebuie să obţină din partea statului măcar faptul ca noile buletine să nu fie obligatorii, cel puţin. Dacă Biserica nu va lua o atitudine serioasă şi nu va da dovadă de respect pentru libertatea credincioşilor (şi cine va dori – va primi noile buletine, iar cine nu va voi – va putea rămâne cu cele vechi ) – atunci foarte puţini oameni, cu ferme convingeri religioase, nu vor primi numărul 666. Pe aceşti oameni îi aşteaptă mari încercări, deoarece toţi ceilalţi se vor răscula împotriva lor. Majoritatea oamenilor vor primi buletinele cu numărul fiarei. Cei care vor dori să aibă tihnă şi confort, vor primi noile buletine, dar sărmanii oameni blagocestivi vor rămâne cu vechile documente şi din cauza asta vor fi chinuiţi (Cuviosul Paisie Aghioritul, Trezvie duhovnicească ).

Prevestind despre vremurile din urmă, Mântuitorul ne povăţuieşte: ’’ Căutaţi să nu vă spăimântaţi, că se cuvine toate acestea să fie ’’(Matei 24, 6 – 7); ’’ Iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui ’’ (Matei 24, 13).

Întrucât se cuvine să vină ispitiri mari asupra Bisericii, iar noi trebuie să le suferim (dar ele deja sunt, după cum s – a proorocit ), se cuvine ca neapărat să fim pregătiţi duhovniceşte, pentru a avea puteri să ţinem piept acestor încercări. Cum se cuvine, deci, să ne pregătim pentru asta? Înainte de toate noi trebuie numaidecât să fim în comuniune cu Hristos, încă de acum trebuie să ne facem griji cum vom duce marea luptă în care vom fi nevoiţi să intrăm. Armele noastre sunt : mărturisirea, împărtăşirea cu Sfintele Taine ale lui Hristos, rugăciunea.

Cine va fi în comuniune cu Hristos, acela va putea deosebi şi semnele vremurilor. Aceşti oameni vor putea recunoaşte ce va fi de la Hristos, şi ce va fi de la diavol. Cei care se vor putea jertfi în numele iubirii lui Hristos, aceia vor avea bărbăţie şi putere.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu!

Cerând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra voastră,

Mitropolitul Vladimir al Poceaevului

Traducere pentru Apărătorul