Selectați pagina

Textul iniţial al Proiectului de lege nr. 301 din 2016

Textul iniţial al Proiectului de lege nr. 301 din 2016

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea

şi completarea unor acte legislative

––––––––––––––––––––––––––––-

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei Vladimir Cebotari

Vizează:

Secretar general al Guvernului Tudor COPACI

Aprobată în şedinţa Guvernului

din

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 195), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 77 alineatul (1) litera d), cuvintele „ură socială, naţională, rasială sau religioasă” se substituie cu cuvintele „prejudecată, dispreț sau ură”.

2. Se completează cu art. 13414 cu următorul cuprins:

Articolul 13414. Motive de prejudecată, dispreț sau ură

Prin motive de prejudecată, dispreț sau ură se înțeleg raționamente ale făptuitorului determinate de atitudinea ostilă a acestuia, generată din motive, fie ele reale sau percepute ca fiind reale, de rasă, culoare, origine etnică, națională sau socială, cetățenie, sex, avere, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice, apartenență sau neapartenență la un grup, naștere sau descendență, dizabilitate, sănătate, vîrstă, orientare sexuală, identitate de gen, sau față de persoanele care acordă suport persoanelor ce pot fi individualizate printr-un asemenea criteriu ori se asociază cu acestea.”

3. La articolul 1351 alineatul (1) litera e), cuvintele „formă de violenţă sexuală” se substituie cu cuvintele „acţiune violentă cu caracter sexual”.

4. La articolul 145 alineatul (2) litera l), cuvintele „ură socială, naţională, rasială sau religioasă” se substituie cu cuvintele „prejudecată, dispreț sau ură”.

5. La articolul 151 alineatul (2) litera i), cuvintele „ură socială, naţională, rasială sau religioasă” se substituie cu cuvintele „prejudecată, dispreț sau ură”.

6. La articolul 152 alineatul (2) litera j), cuvintele „ură socială, naţională, rasială sau religioasă” se substituie cu cuvintele „prejudecată, dispreț sau ură”.

7. La articolul 155:

alineatul unic devine alineatul (1);

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

(2) Aceeași faptă săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură

se pedepsește cu amendă de la 400 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 4 ani.”.

8. La articolul 158, alineatul (3) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

g) din motive de prejudecată, dispreț sau ură.”

9. La articolul 160, alineatul (3) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

d) au fost săvîrșite din motive de prejudecată, dispreț sau ură”.

10. Articolul 162 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

(11) Aceeași faptă săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură

se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore.”;

11. Articolul 163 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

(11) Aceeași faptă săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 pînă la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 pînă la 3 ani.”;

12. La articolul 164, alineatul (2) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

h) din motive de prejudecată, dispreț sau ură.”

13. La articolul 166, alineatul (2) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:

d1) din motive de prejudecată, dispreț sau ură”.

14. La articolul 1661, alineatele (2) și (4) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

h) săvîrșite din motive de prejudecată, dispreț sau ură”.

15. La articolul 171, alineatul (2) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

g) săvîrșit din motive de prejudecată, dispreț sau ură”.

16. La articolul 172, alineatul (2) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

h) săvîrșite din motive de prejudecată, dispreț sau ură”.

17. La articolul 173:

alineatul unic devine alineatul (1);

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

(2) Aceeași faptă săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani.”

18. La articolul 184, alineatul (2) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:

b1) săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură”.

19. La articolul 187, alineatul (2) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

g) din motive de prejudecată, dispreț sau ură”.

20. La articolul 188, alineatul (2) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

g) din motive de prejudecată, dispreț sau ură”.

21. Articolul 193:

alineatul unic devine alineatul (1);

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

(2) Aceeași faptă săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură

se pedepsește cu amendă în mărime de la 800 pînă la 1200 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.”.

22. La articolul 197 alineatul (2) litera b), cuvintele „ură socială, națională, rasială sau religioasă” se substituie cu cuvintele „prejudecată, dispreț sau ură”.

23. La articolul 206, alineatul (2) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

g) de motive de prejudecată, dispreț sau ură”.

24. La articolul 222 alineatul (2) litera b), cuvintele „ură socială, națională, rasială sau religioasă” se substituie cu cuvintele „prejudecată, dispreț sau ură”.

25. La articolul 282 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

(11) Aceeași faptă săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 9 ani.”

26. La articolul 287, alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

c) din motive de prejudecată, dispreț sau ură”.

27. Articolul 346 va avea următorul cuprins:

Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate spre

incitarea la ură, discriminare sau dezbinare

Acţiunile intenţionate, îndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-mediei, scrise şi electronice, îndreptate spre incitarea la ură, violență ori discriminare sau spre dezbinarea nonpașnică națională, teritorială, etnică, rasială sau religioasă, spre înjosirea onoarei și demnității naționale, precum și spre limitarea, directă sau indirectă, a drepturilor ori stabilirea de avantaje, directe sau indirecte persoanelor, în funcţie de rasă, culoare, origine etnică, națională sau socială, sex, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la majoritatea națională la un grup, naștere sau descendență, dizabilitate, sănătate, vîrstă, orientare sexuală, identitate de gen, sau orice alt criteriu,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 150 pînă la 250 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 an pînă la 5 ani.”

Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 43, alineatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

h) săvîrșirea contravenției din motive de prejudecată, dispreț sau ură”.

2. Se completează cu capitolul V1 cu următorul cuprins:

Capitolul V1

ÎNŢELESUL UNOR TERMENI

SAU EXPRESII ÎN PREZENTUL COD

Articolul 461. Dispoziții generale

Ori de cîte ori legea contravențională foloseşte un termen sau o expresie dintre cele definite în prezentul capitol, înţelesul lor este conform prevederilor ce urmează.

Articolul 462. Motive de prejudecată, dispreț sau ură

Prin motive de prejudecată, dispreț sau ură se înțeleg raționamente ale făptuitorului determinate de atitudinea ostilă a acestuia generată din motive, fie ele reale sau percepute ca fiind reale, de rasă, culoare, origine etnică, națională sau socială, cetățenie, sex, avere, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice, apartenență sau neapartenență la un grup, naștere sau descendență, dizabilitate, sănătate, vîrstă, orientare sexuală, identitate de gen, sau față de persoanele care acordă suport persoanelor ce pot fi individualizate printr-un asemenea criteriu ori se asociază cu acestea.”

3. Articolul 69 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

(3) Faptele prevăzute de alineatul (1) sau (2) săvîrșite din motive de prejudecată, dispreț sau ură,

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 pînă la 60 de ore.”

4. La articolul 70:

alineatul unic devine alineatul (1);

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

(2) Fapta prevăzută de alineatul (1) săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură

se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 pînă la 60 de ore, sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de la 6 luni la un an.”

5. La articolul 75, alineatul unic devine alineatul (1);

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

(2) Fapta prevăzută de alineatul (1) săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură

se sancţionează cu amendă de la 90 la 130 de unităţi convenţionale.”

6. Articolul 78 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

(4) Faptele prevăzute de alineatul (2) sau (3) săvîrșite din motive de prejudecată, dispreț sau ură

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 pînă la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pînă la 15 zile.”

7. La articolul 104:

alineatul unic devine alineatul (1);

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

(2) Fapta prevăzută de alineatul (1) săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură

se sancţionează cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 pînă la 60 de ore.”

8. La articolul 354:

alineatul unic devine alineatul (1);

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

(2) Fapta prevăzută de alineatul (1) săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură

se sancţionează cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.”

Președintele Parlamentului

О проекте закона о внесении изменений

и дополнений в некоторые законодательные акты

––––––––––––––––––––––––––

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Премьер-министр ПАВЕЛ ФИЛИП

Контрасигнует:

Министр юстиции Владимир Чеботарь

Визирует:

Генеральный секретарь

Правительства Тудор КОПАЧ

Утверждено на заседании

Правительства от

Проект
перевод

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменении и дополнений в некоторые

законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст. 195), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте d) части (1) статьи 77 слова «социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти» заменить словами «предубеждения, презрения или ненависти».

2. Дополнить закон статьей 13414 следующего содержания:

«Статья 13414. Предубеждение, презрение или ненависть

Под деянием, совершенным на почве предубеждения, презрения или ненависти, понимаются суждения лица, связанные с его враждебным отношением, вызванным на почве признаков, реальных или воспринимаемых как реальные, расы, цвета кожи, этнической принадлежности, национального или социального происхождения, гражданства, пола, богатства, генетических особенностей, языка, религии или убеждений, политической принадлежности или принадлежности к группе, по рождению или происхождению, инвалидности, состоянию здоровья, возрасту, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, или к лицам, которые обеспечивают поддержку лицам, которые могут быть индивидуализированы такими критериями или ассоциируются с ними.».

3. В пункте e) части (1) статьи 1351 слова «виды сексуального насилия» заменить словами «насильственные действия сексуального характера».

4. В пункте l) части (2) статьи 145 слова «социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти» заменить словами «предубеждения, презрения или ненависти».

5. В пункте i) части (2) статьи 151 слова «социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти» заменить словами «предубеждения, презрения или ненависти».

6. В пункте j) части (2) статьи 152 слова «социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти» заменить словами «предубеждения, презрения или ненависти».

7. В статье 155:

единственную часть считать частью (1);

дополнить статью частью (2) следующего содержания:

«(2) То же деяние, совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти,

наказывается штрафом в размере от 400 до 600 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 200 до 240 часов, или лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.»

8. Часть (3) статьи 158 дополнить пунктом g) следующего содержания:

«g) на почве предубеждения, презрения или ненависти».

9. Часть (3) статьи 160 дополнить пунктом d) следующего содержания:

«d) совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти».

10. Статью 162 дополнить частью (11) следующего содержания:

«(11) То же деяние, совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти

наказывается штрафом в размере от 500 до 700 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 150 до 240 часов.»

11. Статью 163 дополнить частью (11) следующего содержания:

«(11) То же деяние, совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти,

наказывается штрафом в размере от 200 до 400 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 200 до 240 часов, или лишением свободы на срок от 1 до 3 лет.»

12. Часть (2) статьи 164 дополнить пунктом h) следующего содержания:

«h) на почве предубеждения, презрения или ненависти».

13. Часть (2) статьи 166 дополнить пунктом d1) следующего содержания:

«d1) на почве предубеждения, презрения или ненависти».

14. Части (2) и (4) статьи 1661 дополнить пунктом h) следующего содержания:

«h) совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти».

15. Часть (2) статьи 171 дополнить пунктом g) следующего содержания:

«g) совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти».

16. Часть (2) статьи 172 дополнить пунктом h) следующего содержания:

«h) совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти».

17. В статью 173:

единственную часть считать частью (1);

дополнить статью частью (2) следующего содержания:

«(2) То же деяние, совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти,

наказывается штрафом в размере от 500 до 700 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 4 лет.».

18. Часть (2) статьи 184 дополнить пунктом b1) следующего содержания:

«b1) совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти».

19. Часть (2) статьи 187 дополнить пунктом g) следующего содержания:

«g) на почве предубеждения, презрения или ненависти».

20. Часть (2) статьи 188 дополнить пунктом g) следующего содержания:

«g) на почве предубеждения, презрения или ненависти».

21. В статье 193:

единственную часть считать частью (1);

дополнить статью частью (2) следующего содержания:

«(2) То же деяние, совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти,

наказывается штрафом в размере от 800 до 1200 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 200 до 240 часов, или лишением свободы на срок от 1 до 3 лет.».

22. В пункте b) части (2) статьи 197 слова «социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти» заменить словами «предубеждения, презрения или ненависти».

23. Часть (2) статьи 206 дополнить пунктом g) следующего содержания:

«g) с предубеждением, презрением или ненавистью».

24. В пункте b) части (2) статьи 222 слова «социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти» заменить словами «предубеждения, презрения или ненависти».

25. Статью 282 дополнить частью (11) следующего содержания:

«(11) То же деяние, совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти,

наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.»

26. Часть (2) статьи 287 дополнить пунктом c) следующего содержания:

«c) на почве предубеждения, презрения или ненависти».

27. Статью 346 изложить в следующей редакции:

«Статья 346. Умышленные действия, направленные на разжигание ненависти, дискриминации или розни

Умышленные действия, публичные призывы, в том числе через печатные и электронные средства массовой информации, направленные на разжигание ненависти, насилия или дискриминации, или немирной национальной территориальной, этнической, расовой или религиозной розни, на унижение национальной чести и достоинства, а равно прямое или косвенное ограничение прав либо установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от расы, цвета кожи, этнической принадлежности, национального или социального происхождения, пола, генетических особенностей, языка, религии или убеждений, политической принадлежности, принадлежности к национальному большинству или принадлежности к группе, рождения или происхождения, инвалидности, состояния здоровья, возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или любого другого признака

наказывается штрафом в размере от 150 до 250 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок от 1 до 5 лет.».

Ст. II. – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3–6, ст. 15), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Часть (1) статьи 43 дополнить пунктом h) следующего содержания:

«h) совершение правонарушения на почве предубеждения, презрения или ненависти».

2. Дополнить кодекс главой V1 следующего содержания:

«Глава V1

ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ

ИЛИ ВЫРАЖЕНИЙ В НАСТОЯЩЕМ КОДЕКСЕ

Статья 461. Общие положения

Всякий раз, когда в правонарушительном законе употребляется один из терминов или одно из выражений, толкуемых в настоящей главе, их значение понимается так, как это предусмотрено в последующих положениях.

Статья 462. Предубеждение, презрение или ненависть

Под деянием, совершенным на почве предубеждения, презрения или ненависти понимается суждение лица, связанное с враждебным отношением, вызванным на почве признаков, реальных или воспринимаемых как реальные, расы, цвета кожи, этнической принадлежности, национального или социального происхождения, гражданства, пола, богатства, генетической особенностей, языка, религии или убеждений, политической принадлежности или принадлежности к группе, по рождению или происхождению, инвалидности, состоянию здоровья, возрасту, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, или к лицам, которые обеспечивают поддержку лицам, которые могут быть индивидуализированы такими критериями или ассоциируются с ними.»

3. Стать 69 дополнить частью (3) следующего содержания:

«(3) Деяния, предусмотренные в частях (1) и (2), совершенные на почве предубеждения, презрения или ненависти,

влекут наложение штрафа в размере от 100 до 150 условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 20 до 60 часов.»

4. В статье 70:

единственную часть считать частью (1);

дополнить статью частью (2) следующего содержания:

«(2) Деяние, предусмотренное в части (1), совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 120 до 150 условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 20 до 60 часов или в виде ареста за правонарушение на срок до 15 дней, наложение штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 400 условных единиц, с лишением права занимать определенные должности или права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до одного года.»

5. В статье 75:

единственную часть считать частью (1);

дополнить статью частью (2) следующего содержания:

«(2) Действие, предусмотренное в части (1), совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти,

влечет наложение штрафа в размере от 90 до 130 условных единиц».

6. Статью 78 дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) Действия, предусмотренные в частях (2) и (3), совершенные на почве предубеждения, презрения или ненависти,

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 150 условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 20 до 60 часов или в виде ареста за правонарушение на срок до 15 днейю»

7. В статье 104:

единственную часть считать частью (1);

дополнить статью частью (2) следующего содержания:

«(2) Действие, предусмотренное в части (1), совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти,

влечет наложение штрафа в размере от 80 до 120 условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 20 до 60 часов.»

8. В статье 354:

единственную часть считать частью (1);

дополнить статью частью (2) следующего содержания:

«(2) Действие, предусмотренное в части (1), совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти,

влечет наложение штрафа в размере от 80 до 120 условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 20 до 60 часов.»

Председатель Парламента

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке