Selectați pagina

STRIGĂT DE AGONIE AL MITROPOLITULUI SERAFIM DE PIREU ÎMPOTRIVA EREZIEI ECUMENISMULUI

STRIGĂT DE AGONIE AL MITROPOLITULUI SERAFIM DE PIREU ÎMPOTRIVA EREZIEI ECUMENISMULUI

STRIGĂT DE AGONIE

 

AL MITROPOLITULUI SERAFIM DE PIREU

 

ÎMPOTRIVA EREZIEI ECUMENISMULUI

 

      În Pireu, 8 mai 2013

 

  

 

COMUNICAT

 

Înaltpreasfinţitul Mitropolit SERAFIM de Pireu a trimis Preafericitului Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade, kyr Ieronim şi membrilor Respectabilei Ierarhii a Bisericii Eladei următoarea scrisoare.

 

 DIN SFÂNTA MITROPOLIE

 

  În Pireu, 8 mai 2013

 

Nr. Prot.  525

 


 

Preafericitului

 

Arhiepiscop al Atenei

 

şi al întregii Elade

 

domnului domn IERONIM

 

Preşedintelui Sfântului Sinod şi

 

Înaltpreasfinţiţilor Membrii ai Sfântului Sinod

 

al Ierarhiei Bisericii Eladei,

 

La reşedinţele lor.

 

 

 

       Preafericite Sfinte Preşedinte,

 

       Înaltpreasfinţiţilor Părinţi Sinodali,

 

       Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

 

      

 

 serafim_de_pireu      Atunci când se iveşte o nouă erezie, care pricinuieşte confuzie în cele ale credinţei, păstorii tuturor vremurilor, confirmând cele pe care le-au făgăduit la hirotonia lor, trec la combaterea acestei erezii, ca să traseze o linie de apărare şi să fixeze graniţele Credinţei Ortodoxe, aşa încât aceasta să se deosebească de rătăcirea ereticilor, iar în acest fel să-i protejeze pe credincioşi de necurăţia kakodoxiei (=relei credinţe). În zilele noastre, Preafericite Sfinte Preşedinte şi Înaltpreasfinţiţilor, Sfinţi Fraţi, a apărut ca unul din semnele vremurilor de pe urmă şi ca „un lup greu care nu cruţă turma” [[1]], panerezia Ecumenismului sincretist intercreştin şi inter-religios. Din acest motiv, exprimându-ne neliniştea noastră, ne adresăm către Preafericirea Voastră, către Respectabilul Corp al Preasfinţilor Episcopi ai Sfântului Sinod al Ierarhiei Preasfintei Biserici a Eladei, ca spre organismul administrativ suprem şi autorizat al Bisericii Autocefale a Eladei, îndemnând şi propunând rugător şi cu smerenie ca noi, Episcopii-păstori, în numele Sfintei şi Celei deofiinţă şi de Viaţă Făcătoarei şi Nedespărţitei Treimi, a Dumnezeului Celui Viu în Trei Ipostasuri, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, să ne asumăm răspunderile noastre înaintea Lui şi a credinciosului Său popor şi să ne ridicăm la înălţimea împrejurărilor şi să convocăm un Sinod Local, care – aşa cum este dator – trebuie să purceadă la condamnarea sinodală oficială a amintitei kakodoxii şi a îngrozitoarei erezii.

 

       Motivele care fac stringentă nevoia convocării unui astfel de Sinod Local sunt descrise mai jos:

 

       Ecumenismul, după cum se ştie, a fost demascat ca pan-erezie de către Sfântul Stareţ contemporan al Bisericii Ortodoxe surori a Serbiei – Biserica Sfântului Sava – şi Profesorul de Dogmatică şi Dascăl al Lumii, Cuviosul şi purtătorul-de-Dumnezeu Părinte Iustin Popovici, care în excepţionala sa lucrare „Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul” semnalează: „Ecumenismul este numele comun pentru pseudo-creştinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene în frunte cu papismul. Toate aceste pseudo-creştinisme, toate pseudo-bisericile nu sunt nimic altceva decât o erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obşte este pan-erezie”[[2]].

 

       Izvor şi pântece al Ecumenismului este Masoneria, care promovează prin el religia mondială a Luciferismului, aşa cum izvor şi pântece al Masoneriei este oribilul Sionism Internaţional [[3]] care a transformat teismul Vechiului Testament şi al Profeţilor în mârşavul Luciferism prin demonica Cabală şi obscenul Talmud, lucrări al demoniacilor rabini ai decăzutului iudaism şi ai obsesiei lor despre dominaţia şi guvernarea mondială prin încă aşteptatul fals-Mesia.

 

       Ecumenismul activează la două niveluri: inter-creştin şi inter-religios. În felul acesta, se configurează ecumenismul inter-creştin şi ecumenismul inter-religios, care constituie două din direcţiile de bază ale Ecumenismului. Ecumenismul inter-creştin promovează unirea diferitelor erezii creştine (papistaşi, protestanţi, anglicani, monofiziţi) cu Biserica Ortodoxă Universală după criteriul minimalismului dogmatic. Conform principiului ecumenist al „sincretismului dogmatic inter-creştin”, diferenţele dogmatice dintre eretici şi Biserica Ortodoxă sunt doar tradiţii formale (rituale) şi trebuie depăşite pentru binele unităţii „Bisericii”, care poate să se exprime prin varietatea diferitelor forme şi teze/poziţii. Pe de altă parte, ecumenismul inter-religios, considerând că în toate religiile există elemente pozitive, promovează unirea dintre ele şi îndeosebi dintre cele trei aşa-numite religii monoteiste din lume:  Creştinismul, Islamul şi Iudaismul, adică promovează aşa-numita „pan-religie”. Conform principiului ecumenist al „sincretismului inter-religios” trebuie să fie promovate – chipurile – „punctele teologice comune”, care există în toate „religiile monoteiste”, aşa încât să se edifice unitatea religioasă a Lumii.

 

      Ecumenismul, pentru a-şi materializa scopurile, inventează diferite teorii, precum kakodoxiile [ereziile] despre: „Biserica Extinsă, Bisericile surori, teologia baptismală, Biserica Universală nevăzută, teoria ramurilor, teoria celor doi plămâni, minimalismul şi maximalismul dogmatic, erezia postpatristică, neopatristică şi contextuală, teologia euharistică, teologia post-sinodală, „bisericile” deficitare şi nedepline, capacitatea Bisericii de a-i cuprinde şi pe cei din afara ei [περιεκτικότητος], misteriologia deficitară şi nedeplină, transformarea iconomiei în acrivie şi dogmă”, care, în mod sigur, sunt străine şi departe de învăţătura şi Teologia Dogmatică Ortodoxă[4].

 

       Ecumenismul promovează dialogurile teologice ecumeniste contemporane, care sunt pregătite sistematic, contrafăcute şi interminabile, dar în cadrul lor predomină lipsa mărturisirii ortodoxe, lipsa sincerităţii eterodocşilor, supra-accentuarea iubirii şi sub-accentuarea adevărului, tăinuirea şi contrafacerea textelor scripturistice, îndeosebi a celui ioaneic – „ca să fie una precum Noi” (Ioan 17, 11), practica de a nu discuta cele care despart, ci cele care unesc, tocirea criteriilor ortodoxe, recunoaşterea reciprocă a eclesialităţii, a succesiunii apostolice, a Preoţiei, a Harului, a Tainelor, dialogul în aceiaşi termeni / pe picior de egalitate, amnistierea, disculparea şi gratificarea Calului Troian al Papismului – al blestematei şi demonicei Uniaţii -, participarea la organizaţia pan-protestantă numită ,,Consiliul Mondial al Bisericilor” sau, mai bine-zis, al ereziilor, semnarea de comunicate, declaraţii şi texte comune anti-ortodoxe fără o consultare şi o hotărâre sinodală, aşa cum s-a dovedit la a XVI-a Întâlnire regulată din octombrie 2009 (de pildă, Lima – Peru din America de Sud, 1982; Balamand – Liban, 1993; Chambesy – Elveţia, 1994;  Porto Alegre – Brazilia, 2006; Ravenna, 2007 ş.a.) şi rugăciunile în comun[5].

 

       Ecumenismul îşi înfiază şi legiferează toate ereziile ca „biserici” şi atacă dogma despre Biserica cea Una, Sfântă, Universală şi Apostolică. Dezvoltă, învaţă şi impune o nouă dogmă despre Biserică, o nouă eclesiologie, potrivit căreia nicio Biserică nu are dreptul să revendice în mod exclusiv pentru ea însăşi caracterul de Biserică universală şi adevărată. Fiecare este un fragment, o  bucată sau parte, nu întreaga Biserică. Toate împreună constituie Biserica. Însă în felul acesta se dărâmă hotarele dintre adevăr şi înşelare, dintre Ortodoxie şi erezie şi se dedică trup şi suflet întrecerii pentru dărâmarea Ortodoxiei.

 

       Ecumenismul pune semnul egal între toate religiile şi unica, de-Dumnezeu-dăruita şi de- Hristos-cel-înviat-descoperita cinsitire a lui Dumnezeu, cunoaştere a lui Dumnezeu şi viaţă în Hristos. În acest fel, se contestă dogma despre unica Revelaţie mântuitoare din lume şi despre iconomia Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu întrupat, precum şi înfăptuirea în continuare a lucrării Lui mântuitoare de către Una şi Unica, Sfânta, Universala şi Apostolica Biserică, prin Sfântul Duh care lucrează în Ea. De aici rezultă, fără îndoială, că Ecumenismul este în zilele  noastre cea mai mare erezie eclesiologică din toate vremurile, deoarece pune semnul egal între toate religiile şi credinţele[6].

 

       Cu durere şi mâhnire se constată că Ecumenismul a luat prizoniere în lanţuri şi cătuşe aproape toate Bisericile Ortodoxe Locale şi Sinoadele Ierarhiei lor, care sunt latino-cugetătoare şi fac ecumenism – cu luminoasele excepţii ale Respectabilelor Patriarhii a Georgiei şi a Bulgariei -, după cum dovedesc faptele şi acţiunile ecumeniste – nemaiauzite, de nedescris, nemaivăzute şi inedite – întreprinse sau rostite de către ele în realitate[7].

 

       Însă nefiresc şi grotesc pentru ecumeniştii ortodocşi este că, deşi împart titluri de eclezialitate celor care în mod evident sunt eretici kakodocşi [rău-slăvitori], nu cutează, consecvenţi proclamaţiilor lor, să treacă la intercomuniunea sacramentală cu ei, deoarece ştiu că din acel moment îşi vor pierde imediat calitatea lor bisericească. Acest lucru nu constituie deja o dovadă izbitoare a kakodoxiei Ecumenismului? Dacă, într-adevăr, cred în inadmisibilele şi provocatoarele lor proclamaţii sau declaraţii, să îndrăznească deci acest gest, pentru că altfel demonstrează prin poziţia lor inexistenţa titlurilor de eclesialitate, pe care le atribuie pseudo-episcopilor kakodocşilor [rău-slăvitorilor, ereticilor].

 

       Din nefericire, Ecumenismul a reuşit în ultima vreme reconfigurarea masivă a drumului multisecular şi bimilenar, după Sfinţii Părinţi şi după Sfintele Canoane atât al Bisericii noastre Mame, al Respectabilului Centru al Ortodoxiei, al bine-cinstitorului Izvor al Neamului, a Patriarhiei Ecumenice[8] (din 1964), cât şi al altor Biserici Autocefale, într-o abordare ecumenistă a vieţii. Dar chiar şi Chivotul Ortodoxiei, Grădina Maicii Domnului, Sfântul Munte, nici el n-a rămas neatins şi neinfluenţat.

 

       Ecumenismul a erodat şi stricat şi Facultăţile de Teologie, în care nu se mai predă Teologia Ortodoxă Patristică, ci se consolidează deja în mod deschis şi în cel mai festiv şi oficial mod Teologia ecumenistă.

 

       Ecumenismul s-a infiltrat şi în noile manuale de religie din învăţământul primar şi gimnazial şi este principalul responsabil pentru aplicarea noului program pilot de studii în Educaţie, revendicând schimbarea caracterului catehetic şi confesional al orei de religie într-unul de istorie a religiilor şi de pan-religie.

 

       Dependenţa de Ecumenism continuă să crească, deoarece există: a) o lipsă de catehizare a credincioşilor asupra temelor credinţei, b) o groaznică lipsă a mijloacelor de informare autentică şi obiectivă a poporului lui Dumnezeu şi c) secularizarea clerului şi poporului[9].

 

       Ecumenismul contestă în mod efectiv Tradiţia şi Credinţa noastră Ortodoxă Patristică, seamănă îndoială  şi confuzie în inimile turmei şi-i clatină pe mulţi fraţi iubitori de Dumnezeu, conducându-i la dezbinări şi schisme (de pildă, vechiul-calendarism, dizidenţa [=ἀποτείχιση]) şi târăşte o parte a turmei în rătăcire, iar prin ea la un dezastru duhovnicesc[10].

 

       În sfârşit, Ecumenismul constituie cea mai mare problemă pastorală şi soteriologică, deoarece zdruncină din temelii şi anulează mântuirea şi îndumnezeirea după har a omului. Desigur, pericolul nu se referă la Biserică, care nu poate fi nimicită, de vreme ce este Trupul lui Hristos, Îl are drept Cap pe Hristos, este Hristos extins în veci „şi porţile iadului nu o vor birui”[11], ci la membrii Bisericii, la credincioşi, care sunt în pericolul de a se pierde când se pierde credinţa dreaptă, Ortodoxia şi predomină erezia şi rătăcirea[12].

 

       Prefericite sfinte Preşedinte,

 

       Înaltpreasfinţiţilor împreună-şezători în Sinod,

 

            După prezentarea de mai sus a fenomenului pan-ereziei Ecumenismului, a pericolelor şi a tragicelor consecinţe ale lui atât în Dogmatică, cât şi în învăţătura soteriologică a Bisericii Ortodoxe Universale, constatăm că într-adevăr acum Ortodoxia este în pericol la modul serios. Cu smerenie credem că se impune cât mai curând posibil convocarea Sfântului Sinod al Ierarhiei Bisericii Eladei, ca să analizeze şi să cerceteze temele fierbinţi şi arzătoare de mai sus, întotdeauna în lumina învăţăturii şi Tradiţiei Sfintei Scripturi, a Sfinţilor Părinţi şi a Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe Universale, ca să ia o hotărâre de condamnare atât împotriva Ecumenismului, cât şi a celor ce urmează, învaţă şi transmit altora această pan-erezie, pentru a înceta smintelile şi confuzia Acest lucru de altfel va demonstra că rămânem pe metereze şi că suntem consecvenţi înspăimântătoarelor jurăminte pe care le-am dat la hirotonia noastră, aplicând în practică respectiva hotărâre, pe care am luat-o în şedinţele din 15 – 16 octombrie 2009.

 

       Pentru că, Prefericite Sfinte Preşedinte, Înaltpreasfinţiţilor Sfinţilor Co-episcopi, aşa făcând, mare bine vom pricinui Sfintei noastre Ortodoxii, Neamului nostru, poporului ales al lui Dumnezeu şi mare bucurie se va face în cer şi pe pământ. Pomenirea noastră va rămâne în veac, numele noastre vor fi scrise în Cartea Vieţii, iar păcatele noastre se vor ierta. Să păşim uniţi în lupta Mărturisirii Credinţei şi să fim convinşi că Ecumenismul „nu” va birui Biserica, după nemincinosul cuvânt al Domnului nostru, „porţile iadului nu o vor birui pe Ea”. Să avem îndrăzneală, Prefericite Stăpâne, Înaltpreasfinţiţilor şi Preadoriţilor Sfinţi Fraţi, să sfărâmăm cătuşele ecumeniste, să ieşim din temniţa ecumenistă şi să ne eliberăm din robia pan-ereziei Ecumenismului, cu puterea dumnezeiască şi cu Harul Domnului nostru Iisus Hristos Cel înviat, „urmând Sfinţilor Părinţi”.

 

         Pentru acestea, cu smerenie Vă propunem să trimiteţi respectiva cerere de convocare extraordinară a Ierarhiei şi să o depuneţi la Preafericitul Preşedinte al Sfântului Sinod Permanent, aşa încât conform dispoziţiilor articolului 6, alin. 1 din L. 590/1977, „Despre Cartea Statutară a Bisericii Eladei”, Acesta [Sfântul Sinod Permanent] să procedeze la convocarea extraordinară a Sfântului Sinod al Ierarhiei pentru acuzarea şi condamnarea sinodală a ecumenismului sincretist, a acestei pan-erezii groaznice a vremurilor contemporane.

 

       Cel mai mic frate în Hristos Cel Înviat,

 

       † Serafim, Mitropolit de Pireu.

 

Traducere: http://acvila30.ro/ ; sursa: imp.gr

 

 


 

[1] Fapte 20, 29

 

[2] Sfântul Iustin Popovici, „Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul”, Tesalonic 1974, p. 224.

 

[3] Mitropolitul Serafim de Pireu, „Enciclica Pastorală la Duminica Ortodoxiei – 2013”, Arhimandrit Haralampos Vasilopolous, „Ecumenismul fără mască”, Ed. Orthodoxos Typos, Atena 1988, pp. 43-45, 107-108, SINAXA CLERICILOR ŞI MONAHILOR ORTODOCŞI, Proclamaţia asupra Masoneriei, http://www.impantokratoros.gr/67D9F5DF.el.aspx .

 

[4] Mitropolitul Serafim de Pireu, „Enciclica Pastorală la Duminica Ortodoxiei – 2013”.

 

[5] „Ecumenismul”, ed. Sfânta Mănăstire Paraklitu, Oropos-Attikis, 2004, pp. 11-18.

 

[6] Sinaxa Clericilor şi Monahilor Ortodocşi, „Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului”, iulie 2009, pp. 23-24.

 

[7] Protoprezbiter Theodoros Zisis, „Acum Ortodoxia se primejduieşte grav”, Theodromia Θ, 1, ianuarie-martie 2007, 94-98.

 

[8] Protoprezbiter Gheorghios Metallinos, „Patriarhia Ecumenică şi Ecumenismul”, în „Οκουμενισμός˙ Γένεση-Προσδοκίες-Διαψεύσεις” (= „Ecumenism: naştere-aşteptări-dezminţiri”), Practicalele Simpozionului Ştiinţific Inter-ortodox, Sala de Festivităţi a Universităţii „Aristotel” din Tesalonic, vol. I, ed. Theodromia, pp. 233-250.

 

[9] Op. cit., pp.124 -126.

 

[10] Sinaxa Clericilor şi Monahilor Ortodocşi, „Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului”, iulie 2009, pp.25-26.

 

[11] Matei 16, 18.

 

[12] Protoprezbiter Theodoros Zisis, „Acum Ortodoxia se primejduieşte grav”, Theodromia Θ,1 (ianuarie-martie 2007), 89-94.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

5 Comentarii

 1. marele Păcătos

  Acestea-s stelele din Apocalipsis, stâlpii bisericii.

  să-i pomenim la rugăciune!

  Cine nu e fricos, propun să ataşeze la uşile fiecărei biserici/mănăstiri, următoarele inscripţii, deoarece majoritatea preoţilor nu văd un pericol în aceasta, ci măcar creştinul care nu cunoaşte să fie la curent că “catolicismul este lucrul diavolului, şi cel ce tolerează ecumenismul este sluga lui antihrist!” sau ceva de acest gen.

  Slujbele când se vor schimba, dar are să le schimbe – atunci nu pur şi simplu n-o să mai fie taină, ci o să fie MARE PĂCAT să mergi în acele “biserici” pentru că se va aduce jertfă direct diavolului.

  Răspuns
 2. g

  Da de unde sa stim noi ca o sa se schimbe?

  Răspuns
  • STAVROS

   Cei ce cunosc rinduiala slujbelor si frecventeaza biserica mai des, imediat o sa-si dea seama cand se vor introduce schimbari in slujbe. dar aceste schimbari chiar au inceput.

   Acum de fapt se fac schimbari in sensul ca se micsoreaza slujbele, se introduc cuvinte noi, neologisme, in rugaciuni si se elimina cuvintele vechi, slavonesti, ceea ce schimba total sensul si intelesul rugaciunilor.

   Se scoate ectenia celor chemati din Sf. Liturghie(de exemplu, la manastirea Frumoasa, de vreo 2 ani este scoasa ectenia celor chemati, cu toate acestea, in biserica manastirii se fac botezuri, deci exista catehumeni, adica chemati, cum vine asta…ca ei la liturghie nici nu-i pomenesc, iar mai apoi ii boteaza?)

   Iar unii preoti, dupa stilul occidental rostesc rugciunile tainice din cadrul Liturghiei cu voce tare.

   Alta inovatie este sa nu se mai marturiseasca de fiecare data inaintea impartasirii, ci se marturisesc o data in luna si se impartasesc zilnic… Asa se face la ortodocsii din Europa, in Franta, Germania, chiar si in Grecia…

   Ce parere aveti? N-au inceput schimbarile? Ortodoxia isi pierde sarea…

 3. Mihail

  Ecumenismul este cancerul care roade trupul Ortodoxiei. Dacă un mădular al Bisericii este bolnav de acest cancer, suferă toată Biserica, căci suntem un corp, al cărui cap este Hristos. Într-adevăr, pentru cei ce vor să înţeleaă, este mare durere acum în credinţa noastră, mai mare decât toate durerile care au fost din veac.

  Răspuns
 4. marele Păcătos

  faptul că deja au început schimbări la Sfintele Slujbe este desigur o inovaţie care micşorează harul, însă pentru un Creştin adevărat, Sfânta Taină rămâne în aceeaşi putere, pentru că preotul dacă face ceva necanonic sau cu nevrednicie îşi lucrează osânda, în timp ce Creştinul îşi curăţă sufletul şi ÎL primeşte pe Însuşi Domnul Iisus Hristos în el.
  Până în ultima zi trebuie de mers la slujbe, după ce se vor schimba, să strigaţi în glas tuturor, să nu meargă, din motiv că har nu mai este şi slujbele se fac pentru diavol.

  Anume când vor Schimba Crezul sau nu-L vor cânta, nici Tatăl nostru, pe prescuri peceţile Maicii Domnului şi Crucea n-o să mai fie, deja am observat acest lucru cu prescurile, la mitropolia basarabiei, posibil că nu la toate bisericile, însă Slujbele-s canonice, pentru creştinii adevăraţi se săvârşeşte tainele.

  Când ve-ţi găsi preoţi care sunt împotriva catolicismului şi a diavolului să-l păziţi cu propria viaţă.

  a preoţii care tolezează catolicismul – scăpare nu au, de aceea, nici să cheltuiţi cuvintele pe dânşii nu merită.

  jidovii au să mobilizeze structurile de forţă şi prin lege vor omoarâ preoţimea care nu vor recunoaşte catolicismul şi erezia impusă.

  Sfinţii au zis, va fi 2 trepte de mucenicie, mai întâi prigoana bisericii, apoi în vremea lui antihrist.

  cu toate că antihrist la 29,5 ani are să conducă cu lumea, el deja e născut cel puţin 10-20 şi ceva de ani pe pământ, prima prigoană până la dânsul, a 2-a prigoană în timpul lui.

  posibil să fie toate acestea curând, imediat după ce se vor lepăda de Adevărata Biserică – majoritatea preoţimei, atunci să ştiţi, prigoana urgent se va dezvălui.

  Cine va fi tare în Credinţă – nu-l va clinti nici legiuni de necuraţi, însă celor slabi în Credinţă dar drepţi – vor fi trimise scârbe pentru curăţarea păcatelor a lor şi a întregului său neam.

  Slujba nu sfinţeşte dacă mintea e la plăcinte sau la alte oricare griji pământeşti sau sentimentale, însă doar şi numai atunci când rugăciunea nu încetează, atunci Creştinul se află la Sfintele Slujbe.
  Formalitatea este făţărnicie. Făţărnicia este acuzată şi osândită cu focul veşnic, cale de mijloc nu există.
  Fiţi tari cu duhul întru Credinţă! şi atunci Domnul vă va îndrepta spre calea Biruinţei!

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.