“Pentru îndrăzneala neînfrânării, primind haine de muritor, m-am îmbrăcat cu ele, eu ticălosul; ci Tu, Fiul lui Dumnezeu, îmbracă-mă cu veșmântul cel luminat al nașterii de-a doua!

“Zămislit-ai în pântece, mai presus de cuvânt, și ai născut mai presus de fire, de Dumnezeu Născătoare, pe Stăpânul făpturii. Căruia neîncetat Te roagă, să ne mântuiască de toată mânia, pe noi cei ce Te fericim pe Tine!

Spicuire din textele sfinte pe care le găsim în cartea de cult numită TRIOD, la ziua de Joi în săptămâna Lăsatului Sec De Brânză

Spicuire din textele sfinte pe care le găsim în cartea de cult numită TRIOD, la ziua de Joi în săptămâna Lăsatului Sec De Brânză

“Risipind întunericul neînfrânării cu razele învățăturilor voastre, Apostoli, i-ați luminat cu înfrânarea pe toți cei păcătoși și pe cei drepți, ca niște prealăudați.

“Ca niște mărgăritare luminoase, Apostoli ai Cuvântului, toate marginile le-ați împodobit cu postirea și ați înfrumusețat acum cu adevărat spița cea de bun-neam a sufletelor noastre.

“Cuptorul poftelor cu roua Postului răcorindu-l, Apostoli, pe toți oamenii i-ați învățat să-l aibă ca o cetate nejefuită și locuință de sfințenie.

“Greșit-am mai mult decât toți oamenii, eu ticălosul, și am păcătuit fără căință, ca Manase; fă-mi, Doamne, chipuri de pocăință, mai înainte de a mă topi moartea!

“Pe Tine liman de mântuire și zid nemișcat, toți credincioșii te știm, Stăpână Născătoare de Dumnezeu; că Tu cu rugăciunile Tale scapi din primejdii sufletele noastre.

“Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Tu Însuți, Domnul, Te-ai întrupat și m-ai mântuit pe mine tot omul. Pentru aceasta strig Ție: slavă puterii Tale Doamne!

“Darul pocăinței cel dumnezeiesc s-a arătat, mântuire aducând celor ce petrec în nevoințele și în luptele sudorilor ei. Pentru aceasta aleargă suflete al meu către Stăpânul tău, cerând să iei iertare păcatelor tale celor multe!

“Curgerea Postului celui dat de Dumnezeu s-a deschis. Deci să-l întâmpinăm luminat cei ce avem trebuință de milă; că însetează Înduratul de mântuirea noastră și se întinde să dea iertare celor ce-L caută cu osârdie și Îi slujesc cu dragoste.

“Suflete oprește-ți gura cu Postul, și cu cuget de pace, și hrănește-L pe Domnul cu facerea de bine, aducându-I Lui bucatele virtuții, ca niște jertfe binemirositoare și strigă neîncetat: Binecuvântați-L, lucrurile Domnului, pe Domnul!

“Pe voi, Apostoli, dându-vă Hristos ca pe o lumină în toate marginile lumii, v-a zis: mergând între neamuri, învățați-le ca să Mă știe pe Mine, că fiind cu trup M-am hrănit cu Postul, și călcând toată puterea vrăjmașului, am arătat oamenilor calea cea dreaptă!

“Arătat-ai, Hristoase, Postul spre iertarea oamenilor și spre lepădarea poftelor; că prin el Apostolii Tăi au bineplăcut Ție și luminători luminați pe pământ s-au arătat; propovăduindu-L pe Domnul în Trei Fețe și întru O Ființă tuturor celor ce-L laudă.

“Trimiși ați fost de Învățătorul Hristos, o Ucenicilor, propovăduitori neamurilor, ca să le luminați cugetele cu dumnezeieștile învățături, să se oprească de la pofte și de la bucate, să iubească înfrânarea și să-L cunoască pe Dânsul, Domn și Ziditor al lumii și Făcător de bine tuturor.

“Precum Cain ucigașul, oarecând, așa și eu nu am adus jertfa sufletului meu fără prihană, Hristoase, fiind biruit de cuget necurat; ci nu mă urî pe mine cel ce vin cu Post către Tine, Preabunule Mântuitorul meu! Caută spre darurile pe care cu dragoste le aduc Ție, Dumnezeul meu, în vremea Postului!

“Pentru că v-a trimis Hristos pe voi, Înțelepților, ca niște sare în lumea cea de demult neînțeleaptă, ca să o înțelepțiți spre cunoștința Lui, pe Acesta Îl lăudăm cu credință.

“Pentru că mulțimea greșealelor cumplite m-a cuprins, cu lacrimi cad înaintea Ta, Hristoase, cerând să-mi dai loc de iertare în vremea Postului!

“Pentru că sunt legat cu lanțurile nedezlegate ale poftelor mele, suspin și strig către Tine, Mântuitorule: slobozește-mă și pe mine, ca să laud cu bucurie milostivirea Ta!

“Fiindcă te-a arătat Dumnezeu pe Tine, Fecioară Curată, Ajutătoare neamului omenesc, nu înceta rugându-L cu deadinsul pentru noi credincioșii!

“Cu glasul desfrânatului strig către Tine, Doamne, Părinte Îndurate: greșit-am, mântuiește-mă; să nu mă desparți de slava Ta!

“Strălucit-a buna podoabă a înfrânării, care alungă negura demonilor; sosit-a cinstea Postului, aducând tămăduirea patimilor sufletești. Cu aceasta, oarecând, Daniel și tinerii cei din Babilon întrarmându-se, acela a înfrânat gura leilor, iar aceștia au stins văpaia cuptorului. Cu care împreună mântuiește-ne și pe noi prin același Post, Hristoase, Dumnezeule, ca un Iubitor de oameni!

“Ceea ce ești între femei Sfântă, Născătoare de Dumnezeu, Maică ce nu știi de nuntă, roagă-l pe Împăratul și Dumnezeul pe care L-ai născut, să ne mântuiască pe noi ca un Iubitor de oameni!”

Sursa: Triod. Saptamina lasatului sec de brinza, Joi: Vecernie, Utrenie