Selectați pagina

Scrisoarea ÎPS Mitropolit Vladimir adresată PF Patriarh Kiril cu referire la problema noilor tehnologii de identificare a populației și impactul lor asupra societății

Scrisoarea ÎPS Mitropolit Vladimir adresată PF Patriarh Kiril cu referire la problema noilor tehnologii de identificare a populației și impactul lor asupra societății

Preafericirii Sale,

Preafericitului Kiril,

Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii

 Preafericirea Voastră!

 Mă adresez Dumneavoastră în legătură cu publicarea Proiectului documentului “Poziția Bisericii referitoare la apariția și perspectivele dezvoltării noilor tehnologii de identificare a persoanei”,  pe marginea căruia, la momentul actual se discută pe câteva site-uri bisericești oficiale. În document se menționează pe bună dreptate că: “Astăzi sunt necesare reevaluări din punct de vedere civil, moral-spiritual și teologic ale acestor chestiuni.” Situația actuală la nivel global ne arată că analizarea problemelor de acest fel poate avea loc numai în contextul construirii așa-zisei comunități informaționale globale.

 În lume se derulează activ procesul de globalizare, care schimbă cardinal nu numai viața fiecărui om în parte, dar și orânduirea internă a unor state întregi. Sunt ratificate acorduri internaționale și alte documente care nu corespund intereselor statului național și cetățenilor săi. Astfel se creează o orânduire globală, în cadrul căreia omul nu doar că devine controlabil, ci și manipulabil de elementul sistemului electronic automatizat. Din acest motiv, problemele ce țin de implementarea noilor tehnologii de identificare a persoanei trebuiesc analizate în mod obligatoriu și din punct de vedere duhovnicesc.

Mai întâi de toate, este vorba de înlocuirea numelui creștinesc cu un număr de identificare sau cu un cod personal. Despre acest lucru vorbea încă în anul 2001 părintele Kiril (Pavlov), într-un interviu acordat pentru site-ul “РусскоеВоскресение”: “Atribuirea numerelor pentru oameni este un lucru păcătos, care merge împotriva lui Dumnezeu, pentru că  Domnul când a creat omul, i-a dat un nume și milenii de-a rândul oamenii s-au folosit de nume. Dar iată că acum se dorește ca în locul numelui, fiecare să aibă un număr. Felul și scopul pentru care se fac aceste transformări, nu lasă nici un dubiu cu referire la caracterul păcătos al acțiunilor în cauză. Astfel nu numai că nu trebuie să ne implicăm în acest proces, ci în măsura posibilităților să ne împotrivim lui.”

Mii de creștini ortodocși din Moldova au refuzat să primească numere de identificare datorită convingerii lor religioase. Aceștia au avut de înfruntat numeroase constrângeri, fiind supuși discriminării: oamenii nu erau primiți la lucru, erau eliberați din funcții, erau lipsiți de pensii, asistență medicală, indemnizații sociale, nu-și puteau administra proprietățile, nu puteau achita serviciile comunale. În conformitate cu noua legislație a Republicii Moldova însă, aceste probleme au fost soluționate. Ca urmare a tratativelor noastre purtate cu autoritățile pe parcursul a mai multor ani, prin lege a fost permisă utilizarea unei alternative de identificare a cetățenilor, fără atribuirea IDNP-ului.

În același timp, pozițiile diferite ale preoților referitoare la problema noilor tehnologii, duc la dezbinarea turmei, împărțind clerul și poporul în grupuri care se învrăjbesc. La agravarea situației contribuie părerile îndoielnice ale unor teologi și slujitori, expuse în mass-media și prezentate ca poziție a Bisericii. În astfel de situații, Biserica întârzie să emită documente oficiale care să facă lumină. Iar pe lângă aceasta, sunt criticați dur creștinii care refuză evidența automatizată, bazată pe utilizarea identificării electronice a persoanei.

Tema libertății personalității umane nu este doar politică, după cum afirmă unii, ci este în primul rând de natură teologică și duhovnicească. Câteodată deciziile exclusiv politice au urmări catastrofale nu doar pentru prezentul și viitorul popoarelor, dar și pentru sufletele nemuritoare a milioane și milioane de oameni.

Preafericirea Voastră! Mii de credincioși se îngrijorează pe bună dreptate că introducerea evidenței și controlului automatizat, precum și crearea bazelor electronice de date personale, pot servi ca mecanism pentru manipularea fără scrupule a omului nu doar din punct de vedere social, ci și duhovnicesc.

 Având în vedere cele expuse mai sus, Vă rugăm să introduceți în Proiectul documentului “Poziția Bisericii referitoare la apariția și perspectivele dezvoltării noilor tehnologii de identificare a persoanei” referințe la pericolul duhovnicesc pe care îl reprezintă identificarea electronică a persoanei, ca unul ce are legătură directă cu convingerile religioase a milioane de cetățeni ortodocși, care se îngrijesc de mântuirea sufletelor lor.

Cu dragoste întru Hristos și supunere fiască,

VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

01-02/287

11.10.2012г.

 Его Святейшеству Святейшему Кириллу

Патриарху Московскому и всея Руси

119034, Москва, Чистый пер., дом 5

Ваше Святейшество!

 Обращаюсь к Вам в связи с публикацией Проекта документа «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности», который в настоящее время обсуждается на ряде официальных церковных сайтов. В нем справедливо отмечается: «Сегодня необходимы новые подходы к гражданской, духовно-нравственной и богословской оценке этих проблем». Складывающаяся в мире ситуация показывает, что рассматривать эти проблемы можно только в контексте построения так называемого глобального информационного общества.

В мире активно идет процесс глобализации, который кардинально меняет жизнь не только каждого человека, но и внутреннее устройство отдельно взятых государств. Ратифицируются международные соглашения и другие документы, не соответствующие интересам национального государства и его граждан. Создается мироустройство, в котором человек становится не только контролируемым, но и управляемым извне элементом автоматизированной электронной системы. Поэтому проблемы, связанные с внедрением новых средств электронной идентификации личности, несомненно имеют духовную составляющую.

Прежде всего, это проблема замены христианского имени на идентификационный номер или личный код. Об этом говорил в интервью редактору Православного Интернет-портала «Русское Воскресение» отец Кирилл (Павлов) еще в 2001 году: «Присвоение номеров людям ‒ это дело богоборческое, греховное. Поскольку, когда Бог создал человека, Он нарек ему имя. Наречение имени человеку ‒ это Божия Воля. Все тысячелетия, прошедшие с того времени, люди пользовались именами. И вот теперь вместо имени человеку присваивают номер. То, как и для чего это делается, не оставляет сомнений в греховности и богоборческом характере этого дела. Поэтому участвовать в этом деле не нужно, а по мере возможностей ему сопротивляться».

Тысячи православных верующих Молдовы, по своим религиозным убеждениям отказались от принятия идентификационных номеров. Они пережили различные притеснения и дискриминации: людей не принимали на работу, увольняли, лишали пенсии, медицинской помощи, социальных льгот, они не могли распоряжаться своей собственностью, оплачивать коммунальные услуги. В соответствии с новым законодательством Молдовы, эти проблемы были преодолены. Вследствие наших переговоров в течении нескольких лет, законодательно была утверждена альтернатива идентификации граждан по ФИО без присвоения IDNP (ИНН).

В то же время, разные позиции священнослужителей по проблеме новых технологий, способствует расколу паствы, делению священников, монахов и мирян на противоборствующие группы. Этому способствуют сомнительные мнения некоторых богословов и отдельных представителей духовенства, высказанные в газетах, на радио и ТВ, которые выдаются за позицию Церкви. В таких выступлениях полным молчанием обходятся официальные документы Церкви. При этом резко осуждаются верующие, отказывающиеся от автоматизированного учета, основанного на применении электронной идентификации личности.

Тема свободы человеческой личности является не только политической, как утверждают некоторые, но она ‒ богословская и духовная по преимуществу. Иногда чисто политические решения имеют ужасные последствия не только в жизни и будущем народов, но и в спасении бессмертных душ миллионов людей.

Ваше Святейшество! Тысячи граждан обоснованно опасаются, что введение автоматизированного учета и контроля, создание электронных баз персональных данных могут служить механизмом жесткого управления человеком не только в социальной, но и в духовной жизни.

Имея в виду вышесказанное, просим включить в Проект документа «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности» опасность духовной составляющей средств электронной идентификации личности, как непосредственно связанные с религиозными убеждениями миллионов православных граждан, заботящихся о спасении души.

С сыновней о Господе любовью,

ВЛАДИМИР

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *