Cântarea a 6-a, glasul al 4-lea

Cu picăturile sângiurilor aţi adăpat inimile celor binecredincioşi, iar taberele necredincioşilor de faţă le-aţi înecat ăn ele, purtătorilor de biruinţă, cei ce sunteţi vrednici de laude.

Slăvind cu mădularele voastre pe Stăpânul a toate, sunteţi acum măriţi neîncetat, lauda credincioşilor fiind voi, mucenicilor şi mari sprijinitori.

Să ne rugăm împreună în ziua a 20-a a Postului!

Să ne rugăm împreună în ziua a 20-a a Postului!

În groapă prea adâncă ai fost pus, Cuvinte; pentru aceasta dăruieşte odihnă şi iertare de greşeale, celor ce au murit cu credinţă; pentru sfinţitele rugăciuni ale mucenicilor.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Ca să te lăudăm, Fecioară, cu glasuri neîncetate, primeşte aceste glasuri ale noastre, şi roagă pe Fiul tău să luăm curăţire de greşeale.

Altă Patrucântare, glasul al 8-lea

Acum este prăznuirea mucenicilor; să ne adunăm şi fericind luptele lor ceel preacinstite, să lăudăm pe Hristos, Cel ce i-a încununat pe dânşii.

Cu dumnezeiasca dragoste a lui Hristos fiind aprinşi, peste cărbuni de foc aţi trecut ca pe nişte rouă, lăudându-L pe Dânsul, fericiţilor mucenici.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pe Tine, Treimea cea mai presus cu stăpânia şi dumnezeiască unime, lumină şi lumini Te laud, viaţă şi vieţi; Mintea şi cuvântul şi Duhul Sfânt, întreit sfinte, pe unul Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Iesei strămoşule, saltă, că din rădăcina ta, din curate fiică a răsărit floarea vieţii, Hristos Dumnezeu, Cel ce a mântuit lumea.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

De foc, de sabie şi de moarte netemându-vă, aţi păzit mărturisirea mântuirii, fiind întăriţi de Hristos, fericiţilor.

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui şi seminţia lor va moşteni pământul.

Cel ce eşti slobod întru cei morţi, fiind stăpânitor al vieţii şi al morţii, odihneşte pe cei pe care i-ai luat şi-I sălăşluieşte în curţile Tale, Iubitorule de oameni.

Irmosul:Primeşte-mă pe ine, cel cuprins de păcate, Iubitorule de oameni, care cad la îndurările Tale, ca pe proorocul, Doamne, şi mă mântuieşte.

Cântarea a 7-a

Cui te-ai asemănat, suflete, poftind patimile celor cu adevărat fără minte? Pe cine ai avut să te întreacă cu păcatele? Strigă dar lui Hristos: Mântuieşte-mă, Bunule.

Sfinţilor, rugaţi îndelung pe Cel ce Se odihneşte întru sfinţi, ca să sfinţească întru aceste sfinţite zile gândurile tuturor celor binecredincioşi.

Preaînalte, Cel ce eşti bogat întru milă şi bun, dă iertare robilor tăi, celor ce ce au adormit mai înainte, rânduindu-I pe ei în cetele sfinţilor, ca un iubitor de oameni.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Născut-ai mai presus de legile firii pe Ziditorul, Cel ce S-a făcut om. Pe Acela dar roagă-L, Preacurată, să treacă cu vederea nelegiuirile şi păcatele tuturor.

Altă Patrucântare

Cel ce ai arătat pomenirile cistiţilor mucenici a fi bucurie Bisericii Tale şi veselie sufletului, bine eşti cuvântat în veci, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Nu minţim Ţie, Hristoase, nici Te tăgăduim, strigat-au mucenicii în mijlocul chinurilor, uimind pe judecătorii cei fără de lege; bine eşti cuvântat în veci, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

O fiinţă în Trei Feţe cinstim: a Tatălui şi aFiului şi a Duhului, strigând cu proorocii: bine eşti cuvântat în veci, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Cum ai născut ca o maică, şi fecioară ai rămas? Pe Dumnezeu am născut, nu cerca în ce chip, căci câte voieşte face, zice dumnzeiasca fiică.

Stih: Sfinţilor care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.

Ceată a mucenicilor de Dumnezeu aleasă, învredniceşte pe robii Tăi a fi închinători dumnezeieştii şi de viaţă făcătoarei Cruci a Mântuitorului.

Stih: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne.

Împărate fără de moarte, vistierul vieţii, învredniceşte vieţii Tale celei veşnice pe robii Tăi, pe care i-ai ales, întru credinţă şi întru nădejde.

Irmosul:
Cel ce ai izbăvit prin îngeri pe tineri din foc, şi cuptorul cel ce suna ca tunetul l-ai prefăcut în rouă, bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a

Tot felul de chinuri cu slăbiciunea trupului răbdând, vindecători bolnavilor v-aţi arătat, purtătorilor de chinuri. Pentru aceasta strig: Tămăduiţi sufletul meu cel bolnav, prin pocăinţă în vremea postului.

Vai mie, cum au trecut toate zilele mele în lenevire! Şi iată că soseşte sfârşitul să mă ia, nesăvârşit fiind prin fapte bune. Ci voi, mucenicilor, cei ce bine aţi săvârşit călătoria, rugaţi-vă ca să mi se dea sfârşit bun.

Cu picăturile sângiurilor voastre, aţi stins focul necredinţei, dumnezeieştilor mucenici; şi pentru cei ce au ieşit din viaţa aceasta cereţi cu adevărat iertare de cele făcute şi dumnezeiască odihnă în veci.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Iezechiel te-a văzut mai înainte pe tine, Preacurată, uşă neumblată, care deschizi uşile pocăinţei tuturor celor deznădăjduiţi. Pentru aceasta mă rog ţie: Deschide-mi şi mie cărările care duc la odihnele cele de acolo.

Altă Patrucântare

Torturi cu multe chinuri în multe feluri răbdând, unii fiind arşi, alţii fierăstruiţi, iar alţii tăiaţi, v-aţi veselit, vitejilor, cântând lui Hristos: Lăudaţi-L, binecuvânaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cu sângiurile voastre sfinţiţi marginile lumii, cu picături mici, râuri de tămăduiri tuturor izvorând, prealăudaţilor mucenici. Pentru aceasta strigaţi pururea: Lăudaţi-L, binecuvânaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Unime în trei Feţe, Părinte şi Fiule şi Duhule cel viu, o Dumnezeire, o Împărăţie, pe Tine, lumina cea neapusă, Te laudă oştile îngereşti, şi noi aceştia de pe pământ Te lăudăm, Te binecuvântăm şi Te preaînălţăm întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Iată toate neamurile te fericim pe tine, Preacurată, văzând măririle tale; că tu ai născut mai presus de fire pe Făcătorul tuturor, pe Cel ce este Dumnezeu şi om. Pentru aceasta Te binecuvântăm şi Te preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

Ceată a mucenicilor, cereţi să ne mântuiască pe noi, făcând şi acum rugăciuni către Mântuitorul, ca să slujim Lui curat prin înfrânare, strigând: Lăudaţi-L, binecuvânaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui şi seminţia lor va moşteni pământul.

Pe cei ce au adormit în dreaptă credinţă întru nădejdea învierii, învredniceşte-i, Doamne, a se scula spre viaţa veşnică, ca să Te laude cu curăţie şi să Te slăvească cu cântări: Lăudaţi-L, binecuvânaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Irmosul:Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut mai înainte de veci, din Tatăl cel fără de început, şi mai pe urmă S-a îmbrăcat cu trup din Născătoarea de Dumnezeu, ca pe un om desăvârşit şi Dumnezeu adevărat, lăudaţi-L, binecuvânaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Arătatu-v-aţi ca nişte cărbuni dumnezeieşti, arzând materia cea întunecoasă a necredinţei şi cetele demonilor cu sabia tăindu-le, vitejilor mucenici, cei ce sunteţi luminători inimilor noastre.

Întunericul chinurilor l-aţi trecut, şi la lumina cea înţelegătoare v-aţi mutat, vitejilor mucenici; pentru aceasta luminaţi smeritul meu suflet cel întunecat cu păcatele.

Răbdat-au dureri prealăudaţii mucenici, aducând lui Dumnezeu durerile trupului lor; şi acum cer credincioşilor, celor ce s-au mutat, odihna cea fără de durere şi desfătarea raiului.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Arată-te, Preacurată stăpână dumnezeiască, ajutătoare vrednicilor robilor tăi, în vremea postirii, ducând rugăciunile noastre Domnului, Celui ce împărăţeşte peste veacuri.

Altă Patrucântare

Ca un foc fiind aruncaţi de la Dumnezeu pe pământ, aţi ars toată înşelăciunea idolilor, aprinzând lumina dreptei credinţe până la marginile lumii, mucenici ai lui Hristos.

Pe voi mucenicilor, nici văpăile, nici junghierile, nici roţile, nici ruperea mădularelor, nici împroşcările cu pietre, nici teascurile, nici alt chin amar nu v-au despărţit de dragostea lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Dumnezeirea cea Una şi întreită O laud cu bună credinţă, unind-O după fire, şi despărţind-O după Feţe: Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh una sunt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Pe tine, ceea ce ai odrăslit toiag din rădăcina lui Iesei şi a lui David strămoşului, Preasfântă, Preacurată, te mărim; că mântuieşti sufletele noastre.

Stih: Sfinţilor care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.

Cinstită mulţime a mucenicilor, roagă-te lui Hristos, ca săvârşind noi cu pace călătoria postului, să vedem şi să ne închinăm Patimilor Lui.

Stih: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne.

Cel ce ai omorât moartea celor morţi şi a celor vii, ca un Dumnezeu, şi ai dat tuturor viaţă prin scularea Ta, Hristoase, odihneşte şi pe robii Tăi, pe care i-ai mutat din viaţă.

Irmosul:Mărimu-te pe tine, Maica lui Dumnezeu, şi te lăudăm Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.