Selectați pagina

Să ne cunoaştem credinţa!

Să ne cunoaştem credinţa!

Orice creştin care vrea să-şi mărturisească credinţa trebuie mai întâi s-o cunoască în toată profunzimea şi frumuseţea ei. Iată cum ne-au descifrat mai pe înţelesul nostru Sfinţii Atanasie şi Chiril pe scurt taina Ortodoxiei. Să luăm aminte!

DOGMATICĂ

Expunere pe scurt a credinţei ortodoxe a lui Atanasie Sinaitul, Patriarhul Antiohiei şi a lui Chiril al Alexandriei

Catehetul: De ce religie eşti, omule?

Catehumenul: Sunt creştin.

Şi ce este creştinul?

Cel ce viază după Dumnezeu şi vieţuieşte cu dreaptă credinţă şi în chip plăcut lui Dumnezeu, şi în chip bun.

În ce priveşte teologia, câte firi mărturiseşti?

Una.

Care e aceasta?

Dumnezeu.

Ce este Dumnezeu?

Fiinţă necauzată, cauză a tuturor celor ce sunt, adică atotputernică, cu totul tare, cauza mai presus de fiinţă a oricărei cauze şi firi.

Şi cum crezi?

Cred în unul Dumnezeu Tatăl şi în unul Fiu şi Dumnezeu, născut din Dumnezeu şi Tatăl, şi în unul Duhul Sfânt, Dumnezeu purces de la Tatăl.

Prin ce se deosebeşte Fiul de Tatăl?

Prin ipostas, potrivit căruia Tatăl este nenăscut, iar Fiul născut, fiindcă este din Tatăl.

Prin ce se deosebeşte Duhul Sfânt de Tatăl şi de Fiul?

Prin ipostas, potrivit căruia este purces.

Prin urmare, crezi în trei dumnezei?

Să nu fie.

Sau în trei firi?

Nu.

Păi ai numărat trei dumnezei; cum zici: ’’Să nu fie’’?

Chiar dacă am numărat trei dumnezei, însă vorbesc de trei din pricina caracterului triipostatic al Treimii celei de o fiinţă şi nedespărţită. Fiindcă este un Dumnezeu Tatăl şi un Dumnezeu Fiul, şi un Dumnezeu Duhul Sfânt; dar o singură Dumnezeire e hotărnicită în trei ipostasuri şi o singură fiinţă, şi împărăţie, şi putere, şi fire.

Şi ce e fiinţa?

Un lucru general (realitate universală) şi care cuprinde ipostasurile aflate sub ea. Sau aşa: Adevărată existenţă a lucrurilor (realităţilor), fiindcă fiinţa şi firea, şi forma sunt unul şi acelaşi lucru.

Câte ipostasuri mărturiseşti în ce priveşte Dumnezeirea?

Trei: pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt.

Ce e ipostasul?

Fiinţa împreună cu oarecare proprietăţi care îl deosebeşte prin număr de cele din aceeaşi specie, adică e personală de o fiinţă (cu altele). Iar în cazul lui Dumnezeu vorbim de persoane netrupeşti şi fără înfăţişare.

Ce este propriu fiecăruia dintre cele trei ipostasuri şi ce e comun?

Proprie Tatălui e nenaşterea, Fiului, naşterea, iar Duhului Sfânt, purcederea şi comună este Dumnezeirea şi împărăţia.

Câte firi mărturiseşti în ce priveşte iconomia?

Două: dumnezeirea şi omenitatea, fiindcă acelaşi Fiu este Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit.

Câte voinţe şi lucrări fireşti mărturiseşti referitor la Hristos?

Două: una dumnezeiască şi una omenească.

Care este voinţa dumnezeiască?

A curăţa leproşii, precum: ’’Vreau, curăţeşte-te’’ (Matei 8, 3), şi cele asemenea acestora; şi: ’’Du-te, şi să-ţi fie după cum ai crezut’’(Matei 8, 13).

Care este lucrarea dumnezeiască?

A se mântui toţi oamenii şi a veni la cunoştinţa adevărului, precum: ’’Tatăl Meu până acum lucrează şi Eu lucrez’’ (Ioan 5, 17).

Care e voinţa omenească?

A dori să bea, lucru care s-a întâmplat şi pe cruce, şi a cere de mâncare, precum: ’’Aveţi aici ceva de mâncare?’’ (Luca 24, 41).

Care e lucrarea omenească?

A călători, a osteni şi cele asemenea.

Câte ipostasuri mărturiseşti în ce priveşte mărturisirea (de credinţă) despre Fiul?

Unul, fiindcă Acelaşi Unul este Fiu al lui Dumnezeu şi Fiu al Fecioarei.

Prin ce are părtăşie Fiul cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt?

Are părtăşie după firea dumnezeirii Lui, potrivit căreia e Dumnezeu desăvârşit; şi are părtăşie şi cu oamenii, după firea omenităţii Lui, potrivit căreia e om desăvârşit.

Ce este Dumnezeu?

Dacă vrei să cunoşti ce este Dumnezeu şi cum este închinat, ascultă cu luare aminte şi cunoaşte adevărul. Este o singură voie, o singură înţelepciune, o singură putere a Tatălui şi a Fiului, şi a Duhului Sfânt. Nu este unul înainte de veacuri şi altul după veacuri, ci în acelaşi timp Tată şi Fiu, şi Duh Sfânt: Fiu în Tată şi Duh în Fiu, căci firea e unită. De aceea, una e firea şi una, Dumnezeirea: se împarte în trei din pricina ipostasurilor şi se adună în monadă din pricina raţiunii fiinţei. De aceea, vorbind de un Tată şi mărturisind un Fiu şi un Duh Sfânt, vorbim de un Dumnezeu. Iar numele de Dumnezeu e comun Tatălui şi Fiului, şi Duhului Sfânt. Iar numele de Tată şi Fiu, şi Duh Sfânt nu sunt comune, ci proprii fiecărui ipostas. Căci Tatăl nu se numeşte Fiu şi Fiul nu se numeşte Tată, şi Duhul Sfânt nu se numeşte nici Tată, nici Fiu. Dar Treimea se numeşte totdeauna Dumnezeu. Aşadar, vorbind de trei ipostasuri sau trei persoane, nu vorbim de trei fiinţe sau trei firi, sau trei dumnezei, ci mărturisim un Dumnezeu,o fiinţă sau fire , ca să nu ne facem arieni. Şi zicând o fiinţă sau fire, nu zicem un ipostas, ca să nu ne facem sabelieni, ci credem trei ipostasuri sau trei persoane într-o singură Dumnezeire, o singură fiinţă şi fire.

Dumnezeu e fiinţă necontemplată, minte de necuprins, frumuseţe nemeşteşugită, mărime nevăzută, slavă neînţeleasă. Fiul este odraslă negrăită, cuvânt de neînţeles, minte de necovârşit, fiinţă neschimbată, fire de neatins, întipărire ipostatică. Duhul este înţelegător (mintal) şi simplu, subţire, limpede şi clar, neîntinat, nestricat, atotvăzător. Icoană a Tatălui e soarele, rază a soarelui e Fiul, căldură a razei e Mângâietorul Duh. Şi aşa soarele e Tatăl, rază-Fiul, strălucire cu lucire de foc-Preasfântul Duh. Şi soarele niciodată nu a părăsit cerul şi a trimis ca pe nişte raze pe pământ pe Fiul-strălucirea şi pe Duhul Sfânt-căldura, ca să încălzească şi să facă bine lumii de sus şi de jos.

Într-un astfel de chip trebuie a cugeta despre Dumnezeirea cea una şi triipostatnică. Firea şi fiinţa, şi forma sunt acelaşi lucru. Şi fiinţa sau firea caracterizează ceea ce e comun, iar ipostasul sau persoana indică ceea ce e propriu fiecăruia, după cum, în cazul omului, să zicem, toţi oamenii sunem ai uneia şi aceeaşi firi; una şi aceeaşi fire este la toţi. Căci toţi oamenii sunem alcătuiţi din suflet înţelegător (mintal) şi trup, dar suntem ipostasuri multe şi nesfârşite, şi nenumărate. Şi Petru şi Pavel sunt ai uneia şi aceeaşi firi, dar sunt ipostasuri diferite. Şi avem părtăşie unii cu alţii după fire, dar suntem împărţiţi (deosebiţi) după ipostasuri sau persoane.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке