Av. Adrian Toni Neacșu: Kit de reacție al nevaccinaților discriminați de instituțiile statului.

Calitatea de cetățean român îți dă dreptul de a beneficia de orice serviciu public, fără întreruperi și nediscriminatoriu.

România. Dictatură totală: Nevaccinaților (60% din populația țării) li s-a interzis Accesul și Utilizarea Serviciilor Publice

România. Dictatură totală: Nevaccinaților (60% din populația țării) li s-a interzis Accesul și Utilizarea Serviciilor Publice

Răspunderea pentru întreruperea asigurării serviciului public pentru o categorie de populație revine conducătorilor acelor autorități sau instituții publice (primării, servicii descentralizate, prefecturi șa.). HG-urile care interzic accesul persoanelor nevaccinate în instituții nu au înlăturat obligația servicilor publice de a rezolva problemele cetățenilor (fie ei si nevaccinați). HG-urile v-au luat dreptul de intra fizic în instituții dar nu v-au anulat dreptul de a vă fi rezolvate cererile și problemele.

Propun să asaltați conducătorii instituțiilor care vă interzic accesul fizic în sediu cu următoarea Plângere pentru că ei sunt cei care au obligația, potrivit legilor în vigoare și sub sancțiunea răspunderii penale și administrativ-patrimoniale, de a asigura continuitatea serviciilor pentru orice cetățean român.

Este primul pas dintr-un kit de reacție pe care îl gândesc pentru garantarea accesului tuturor românilor la serviciul public, următorul ține de plângeri penale, sesizări la CNCD și Avocatul Poporului.

Puneți sefii instituțiilor să se gândească dacă merită să-și asume riscurile răspunderii personale, nu vă lăsați intimidați și folosiți legea în favoarea dvs. HG-urile nu îi feresc de răspunderea penală și patrimonială, o mai spun o dată, iar ei știu foarte bine asta.

Rog colegii avocați care vor să mi se alăture să ma contacteze.

Textul Plângerii, pe care o găsiți și în documentul atașat.

PS: Aveți libertatea de a transmite cum doriți textul plângerii, fără comentariul meu, dar ideal ar fi să dați mai departe documentul atașat, ușor de editat de fiecare dintre cei care au nevoie, el fiind gândit să aibă caracter general.

Domnule [Director, Primar, Prefect, Președinte],

Subsemnatul [nume, prenume], domiciliat în [adresa completă] posesor al actului de identitate [seria și numărul cărții de identitate],

în baza art. 573 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ formulez prezenta

P L Â N G E R E

prin care solicit ferm ca în baza principiilor fundamentale de organizare a serviciilor publice centrale și locale să îmi asigurați urgent accesul la serviciul public pe care instituția pe care o reprezentați îl asigură, în mod nediscriminatoriu și efectiv.

În fapt, la data de [data când ați fost la sediu și vi s-a refuzat accesul] m-am prezentat la sediul instituției dvs. pentru a rezolva o problemă de competența serviciului public pe care-l prestați însă accesul fizic mi-a fost interzis, acesta fiind condiționat de prezentarea de către mine a unui document cu caracter administrativ – certificatul digital european COVID-19– și invocându-se în acest sens prevederile HG nr. 1130/22.10.2021 și HG nr. 1161/25.10.2021.

Prevederile legale din actele administrative normative cu caracter secundar emise de Guvernul României, invocate de dvs., nu mi-au retras calitatea de cetățean român și nu mi-au desființat juridic dreptul de a beneficia de serviciile publice centrale și locale la care am dreptul în baza acestei cetățenii. De asemenea, aceste acte normative nu au modificat obligațiile pe care dvs., în calitate de conducător al instituției, le aveți de a asigura accesul tuturor persoanelor la serviciul public pe care îl prestați și nu v-a dispensat de răspunderea administrativ-patrimonială și penală, în solidar cu funcționarii din subordine, pentru neîndeplinirea serviciului public și afectarea drepturilor mele și a intereselor legitime.

Subsemnatul am dreptul de a beneficia de serviciul public pe care îl conduceți, respectiv de a-mi fi soluționate cererile în exercitarea drepturilor și intereselor mele legitime, în termen util și la standarde calitative, iar responsabilitatea pentru modalitatea concretă în care realizați acest lucru vă revine exclusiv dvs.

Potrivit art. 573 Cod administrativ dvs., în calitate de conducător, răspundeți administrativ-patrimonial pentru orice limitare a serviciului public față de cetățeni, inclusiv față de mine, iar aceasta indiferent de motivele pe care le invocați, întrucât serviciul public trebuie, potrivit art. 580 alin 1 din Codul administrativ să aibă caracter continuu, universal, accesibil și nediscriminatoriu.

Vă aduc de asemenea la cunoștință că doar îndeplinirea unei obligații prevăzute de lege (în sensul de act emis de Parlamentul României sau OUG emis de Guvern), iar nicidecum un act normativ secundar cum este o hotărâre de Guvern, vă poate exonera de răspunderea penală pentru săvârșirea eventuală a infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 Cod penal potrivit cu care „fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.”

Potrivit art. 575 alin. 1 Cod administrativ „autoritățile și instituțiile publice răspund patrimonial, din bugetul propriu, pentru pagubele materiale sau morale cauzate prin acte administrative, prin refuzul nejustificat de a soluționa o cerere sau prin nesoluționarea în termen a acesteia”.

Refuzul soluționării cererii mele, prin interdicția pe criterii administrative de a pătrunde în sediul dvs., îmi creează prejudicii morale și materiale pentru care de asemenea dvs. sunteți răspunzător juridic, întrucât în calitate de conducător al serviciului public sunteți obligat să luați măsurile organizatorice necesare astfel încât serviciul public să nu fie întrerupt și limitat în vreun fel.

Astfel fiind, vă somez să îmi permiteți accesul la serviciul public pe care îl asigură instituția dvs. și să îmi comunicați de urgență, personal și public, modalitatea în care dreptul și interesul meu legitim de a primi o rezolvare a problemelor mele este satisfăcut în instituția dvs.

Prezenta se asimilează și plângerii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Cu stimă,

[Data] [Nume și prenume] [Semnătura]

Pentru descărcat Documentul clic AICI

Sursa: ActiveNews.ro