Selectați pagina

Psalmul 90 ne învaţă nebiruirea nădejdii spre Dumnezeu

Psalmul 90 ne învaţă nebiruirea nădejdii spre Dumnezeu

TÎLCUIREA PSALMULUI 90
Lauda cîntării lui David. Nescris deasupra la Evrei.
Psalmul acesta este nescris deasupra, dar înţelegem că ne învaţă nebiruirea nădejdii spre Dumnezeu. Că Fericitul David, văzînd de departe cu ochi duhovniceşti cele pentru Fericitul Iezechia – cum, nădăjduind spre Dumnezeu, el a stricat oastea Asirienilor – a zis Psalmul acesta învăţîndu-i pe toţi oamenii cîtă dobîndă de bunătăţi au a nădăjdui spre Dumnezeu; pe care, povăţuindu-se prin cîntarea aceasta, fiecare se roagă a o dobîndi, întemeind a sa viaţă pe nădejdea către Mîntuitorul.

Cel ce locuieşte întru ajutorul Celui Preaînalt întru acoperămîntul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
Cel ce – zice – se bizuie dumnezeieştii Pronii va dobîndi păzirea de la Dumnezeul cerului, şi pe Acesta Îl va avea cetate tare şi întemeiere nejefuită. Şi cînd, purtînd pavăza aceasta a ajutorului dumnezeiesc, se va păzi nerănit, atunci va zice:

2 Zice-va lui Dumnezeu: Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea, Dumnezeul meu, şi voi nădăjdui spre Dînsul.
Că, avînd întemeiată nădejdea întru Dînsul, Îl va numi ocrotitor, şi purtător de grijă şi cetate nesurpată.

3 Că El te va izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul tulburător.
De aici dar, rosteşte cuvintele către însuşi cel ce a crezut, şi îi dă cutezare, zicînd că Dumnezeu îl va arăta pe dînsul mai înalt nu numai decît vrăjmaşii cei vădiţi, ci şi decît bîntuitorii şi decît cei care măiestresc pe ascuns năpădirea. Că prin „cursă” a arătat pîndirile cele ascunse, iar pe „cuvîntul tulburător” Simmah l-a zis: „cuvînt de defăimare”. Şi unii ca aceştia sînt cei ce cos minciuni şi clevetiri, însă prin nădejdea în Dumnezeu mulţi s-au făcut mai înalţi decît ei: aşa a scăpat de cursele acestea marele Iosif, răbdînd clevetirea prea-curviei; aşa a dobîndit ajutorul de sus minunata Susana. Şi nu numai atunci, ci pînă în vremea de acum am auzit şi am cunoscut că s-au mîntuit miriade  nenumărate.

4 Cu spatele Său te va umbri pe tine, şi sub aripile Lui vei nădăjdui.
Că Dumnezeu Se va face înainte-luptător al tău şi te va acoperi de cel ce îţi dă război. Şi a pus acest stih din metafora celor ce stau în frunte la război şi acoperă cu spatele pe cei din urmă. Iar „aripi” numeşte lucrările purtării de grijă, şi a pus cuvîntul folosind asemănarea păsărilor, pentru că şi acelea îi acoperă pe pui cu aripile lor. Aşa a numit Fericitul Moisi purtarea de grijă a lui Dumnezeu: „I-a păzit pe dînşii – zice – ca lumina ochiului, cum îşi acoperă vulturul cuibul său şi puii săi.” Aşadar: Întinzîndu-Şi aripile, i-a primit pe dînşii şi i-a ridicat pe umerii Săi. Aceasta a zis şi Stăpînul către Ierusalim: „De cîte ori am voit să adun puii tăi, în ce chip găina îşi adună puii, şi nu aţi vrut.”

5 Cu armă te va înconjura adevărul Lui,
Fiindcă mai sus a pomenit cuvînt tulburător şi mincinos, după cuviinţă a făgăduit aici că adevărul se va face într-armarea lui.

nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
6 de lucrul ce umblă întru întuneric, de întîmplare şi de dracul cel de amiază.
Prin dumnezeiasca nădejde îi vei birui nu numai pe vrăjmaşii cei simţiţi, ci şi pe cei gîndiţi, şi vei scăpa de pîndirile ce năvălesc asupră-ţi noaptea şi de năpădirile de fiecare zi ale vrăjmaşilor. Şi, avînd îndrăzneală, ca unul ce eşti păzit de Dumnezeu, vei scăpa de grijă, şi nici întru amiază te vei îngrija, ci vei fugi de pîndirile dracilor, dobîndind ajutorul cel de sus. Iar pe „drac de amiază”, l-a pus după socoteala celor mulţi, şi este cu putinţă ca pînditorii şi bîntuitorii oamenilor , după ce aceştia au mîncat şi s-au săturat, să alerge asupra lor ca spre un vînat gata şi să-i biruiască cu lesnire pe cei lipsiţi de purtarea de grijă de sus.

7 Cădea-va despre latura ta o mie, şi zece mii de-a dreapta ta, şi spre tine nu se vor apropia.
8 Însă cu ochii tăi vei căuta, şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.
În loc de „latura ta”, Simmah şi Achila au pus: „marginea ta”. Şi zice că: De ar ieşi mulţimi nenumărate din dreapta şi din stînga ta, nu vei avea nici o vătămare, dar pe aceia îi vei vedea surpîndu-se de dumnezeiasca rană. Acest lucru s-a făcut şi în vremea Iezechiei, că 18 miriade şi 5 mii de Asirieni au fost omorîţi fără unelte de război. Aşa s-a întîmplat şi în vremea lui Ghedeon, aşa – în vremea lui Ionatan, şi în vremea lui Iosafat şi în vremea Proorocului Elisei.

9 Că – Tu, Doamne, nădejdea mea: Pe Cel Preaînalt ai pus scăpare ţie.
Zice: Şi vei dobîndi această purtare de grijă dacă vei nădăjdui spre Dumnezeu şi Îl vei face scăpare pe Dînsul. Şi lipseşte alcătuirii cuvîntului acest „ai zis Tu, (Doamne, nădejdea mea)”, că aceasta este osebirea scripturii celei prooroceşti, iar mai mult a Psalmilor. Dar, cu toate acestea, urmarea face arătată noima cea îndoielnică: Fiindcă, de vreme ce nădăjduieşti – zice – spre Dumnezeu, şi pe Dînsul Îl chemi spre ajutor şi de la Dînsul dobîndeşti purtarea de grijă:

10 Nu vor veni către tine rele, şi bătaie nu se va apropia întru lăcaşul tău,
Vei fi mai înalt decît năpădirile diavoleşti şi nu vei primi vătămare de acolo. Aşa a îngrădit împrejur dumnezeiescul dar casa lui Iov, şi martor este vrăjmaşul, care strigă: „Au nu Tu i-ai îngrădit împrejur cele din lăuntru şi cele din afară ale casei lui?” Şi, de vreme ce l-a slobozit şi acela şi-a arătat răutatea, şi Dreptul Judecător l-a încununat pe purtătorul de biruinţă nevoitor.

11 că Îngerilor Săi va porunci pentru tine, ca să te păzească întru toate căile tale.
Aceasta a zis-o şi în Psalmul 33: „Tăbărî-va Îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de Dînsul şi-i va izbăvi pe dînşii.” Am auzit încă şi pe Patriarhul Iacov zicînd: „Îngerul ce m-a izbăvit pe mine din toate relele.” Şi marele Avraam, încurajînd pe robul său, a zis: „Dumnezeu va trimite pe Îngerul Său înaintea feţei tale, şi vei lua muiere fiului meu, lui Isaac, de acolo.” Deci de pretutindeni ne învăţăm că prin Înger îi păzeşte Dumnezeul tuturor pe cei ce nădăjduiesc întru Dînsul.

12 Pe mîini te vor ridica, ca nu cîndva să împiedici de piatră piciorul tău.
Vei dobîndi de la dînşii toată purtarea de grijă, ca să nu ţi se întîmple nici o mică vătămare de undeva. Pentru că, prin pomenirea pietrei, a arătat micimea vătămării. Iar acest „pe mîini te vor ridica” e în loc de: Te vor duce de mînă, te vor povăţui, îţi vor aduce tot felul de ajutor.

13 Vei călca pe aspidă şi pe vasilisc, şi vei încăleca peste leu şi peste balaur.
Vrînd să arate stăpînirea asupra a tot felul de răutate, a pomenit fiarele cele preaputernice şi prea-amare. Astfel, prin „leu” şi „balaur” a însemnat tăria, că fiarele acestea sînt puternice foarte; iar prin „aspidă” şi „vasilisc” a arătat răutatea cea desăvîrşită, că aceea sloboade în lăuntru venin purtător de moarte, iar acela vatămă şi cu vederea (Se spune că dihania numită „vasilisc” are şi privirea înveninată). Şi totuşi, mulţi din cei ce au crezut lui Dumnezeu au biruit fiarele acestea: aşa, minunatul Daniil a legat gurile leilor; aşa, dumnezeiescul Pavel nu a fost vătămat de viperă; şi, ca să zic în scurt, să alergăm înapoi către cele vechi: aşa, Noe, petrecînd împreună cu fiarele, s-a păzit nevătămat; aşa, nenumăraţi alţii, îmbrăţişînd viaţa cea pustnicească şi vieţuind cu fiarele împreună, au biruit vătămarea acestora prin nădejdea în Dumnezeu.

14 Că spre Mine a nădăjduit, şi-l voi izbăvi pe el, acoperi-l-voi pe el, că a cunoscut numele Meu.
15 Striga-va către Mine, şi îl voi auzi pe el.
Dumnezeul tuturor a zis acestea învăţîndu-ne care este este rodul nădejdii, că zice: Fiind el îngrădit cu nădejdea în Mine, îl voi izbăvi de pînditorii cei văzuţi şi nevăzuţi. Pentru aceasta îl voi păzi pe dînsul, şi-l voi acoperi, şi, grăind el, îi voi auzi şi-i voi primi rugăciunea. Cu dînsul sînt în necaz, Măcar de ar şi cădea în vreo ispită, voi fi împreună cu dînsul şi-i voi aduce îndestulata mîngîiere.

scoate-l-voi pe dînsul şi îl voi proslăvi.
Şi nu numai că îl voi slobozi pe dînsul de cele de scîrbă, ci îl voi şi face vestit.

16 Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i voi arăta lui mîntuirea Mea.
Şi îi voi dărui lui să ajungă întru adînci bătrîneţi, şi mai-nainte îi voi arăta mîntuirea ce îl aşteaptă în viaţa viitoare. Pe acestea le-a dobîndit şi Fericitul Iezechia, şi foarte mult se potriveşte lui acest „Scoate-l-voi pe dînsul, şi-l voi proslăvi pe el şi-i voi arăta lui mîntuirea Mea”: că, cerînd adăogire de viaţă, a primit 15 ani, iar din pierderea Asirienilor a cîştigat multă strălucire, Încă şi toţi cei ce nădăjduiesc întru Dumnezeu vor dobîndi tot felul de bunătăţi, după cum ne învaţă istoriile vechi şi după cum mărturisesc cele văzute acum.

(Tâlcuirea Psalmilor  Împăratului Prooroc David, Fericitul Teodorit, Episcopul Kirului)

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *