Selectați pagina

Patriarhia Constantinopolului izgoneşte şi exilează din Muntele Athos, monahi care nu i se supun orbeşte

Patriarhia Constantinopolului izgoneşte şi exilează din Muntele Athos, monahi care nu i se supun orbeşte

Introducere

Această broşură are drept scop a pune înaintea conştiinţei ortodoxe şi a opiniei publice un exemplu limpede de intoleranţă şi fanatism bisericesc: expulzarea de către Patriarhia Constantinopolului, cu ajutorul poliţiei şi a autorităţilor civile, a unor monahi din Muntele Athos. Vom arăta că acest act nu este justificat nici de canoanele sau rânduielile tradiţiei ortodoxe, nici de legile civile care nu trebuie să intervină în problemele bisericeşti.

Patriarhia Constantinopolului izgoneşte şi exilează monahi din Muntele Athos, care nu i se supun orbeşte

Patriarhia Constantinopolului izgoneşte şi exilează din Muntele Athos, monahi care nu i se supun orbeşte

Procedând astfel, Patriarhia Constantinopolului arată că are două feţe. În exterior pretinde că a ,,restabilit” dragostea şi că este călăuzită, potrivit cuvintelor patriarhului Athenagora, de ,,ideile umaniste de dreptate, adevăr şi bine, de ideile sociale de pace, colaborare, frăţietate şi unitate”. Dar, în acelaşi timp, în Muntele Athos, loc nobil al conştiinţei ortodoxe şi monahale, ea îşi arată dragostea expulzându-i manu militari[1] pe cei care îi contestă autoritatea. Patriarhia Constantinopolului pretinde oficial că a intrat într-o nouă epocă a istoriei Bisericii, întemeiată pe pace şi dragoste şi acţionează ca şi cum ar fi în plin Ev Mediu apusean – când autoritatea civilă împrumuta braţul său episcopilor feudali şi când seniorul local şi monseniorul se înţelegeau pentru a persecuta orice disidenţă.

În Grecia, patriarhia se plânge regulat în ce priveşte situaţia sa dificilă în Turcia, [rămasă] fără protecţia vreunei autorităţi civile creştine, fără popor şi turmă de la masacrele din Asia Mică comise în 1923-1924 şi diferitele exoduri care au urmat. Dar în singurul ungher de pământ asupra căruia îşi revendică o autoritate, Sfântul Munte Athos, loc al rugăciunii şi păcii duhovniceşti, patriarhia îi izgoneşte şi exilează pe cei care nu i se supun orbeşte.

Nu suntem noi primii care menţionăm situaţia contrară canoanelor ortodoxe ca şi legilor civile care domneşte astăzi în Sfântul Munte Athos. Neîndoios, numeroşi călugări au protestat în Grecia împotriva sorţii care le-a fost făcută. Dar aceste broşuri, scrise în limba greacă sau apărute în publicaţii mici puţin accesibile, au rămas necunoscute cititorilor din occident. Primul care a publicat o lucrare în afara Greciei asupra acestei chestiuni este ieromonahul Maxim de la Marea Lavră. Broşura sa a apărut în Marea Britanie sub titlul Drepturile omului în Muntele Athos. Un apel către lumea civilizată (Human Rights on Mount Athos. An appeal to the Civilized World). Faptul că părintele Maxim de la Marea Lavră[2] nu a întrerupt comuniunea cu Patriarhia Constantinopolului dă protestului său împotriva persecuţiilor din Muntele Athos o garanţie de obiectivitate suficientă. În ciuda acestui fapt şi în ciuda unui ecou important în presa engleză, nici un monah, cleric sau mânăstire complice la persecuţie împotriva fraţilor lor nu a îndrăznit să-i răspundă public şi nici una din acuzaţiile sale grave împotriva încălcărilor drepturilor omului nu a fost combătută până astăzi. Dar această tăcere nu este cea a isihasmului !

Persecuţia, adică folosirea forţei civile pentru a impune dreptul său bisericesc nu este o tradiţie ortodoxă. Categoric, istoria nu a fost în totalitate lipsită de acest gen de atitudine, dar Biserica Ortodoxă nu a îndreptăţit niciodată utilizarea forţei împotriva ,,disidenţilor”. Părinţii Bisericii chiar au scris adeseori împotriva unei asemenea păreri. Mai cu seamă, ei au fost victimele ei în epoca arianismului, iconoclasmului şi a Conciliului de la Lyon. Unii dintre ei sunt sfinţi în calendarul ortodox care, în trecut, în perioadele marii crize hristologice sau ecleziologice au refuzat pomenirea patriarhilor Constantinopolului: astfel, pentru a nu cita decât 3, dintre mulţi alţii, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Teodor Studitul şi Sfântul Grigorie Palama.

Justificarea persecuţiei este, în schimb, un fel de tradiţie în Biserica din Apus. Într-adevăr, ea a fost fondată teologic pe scrierile Episcopului Augustin al Hipponei, mai precis pe unele scrisori alcătuite în cursul polemicilor cu donatiştii. Scrisoarea către Vichentie şi Scrisoarea către Bonifatie au fost astfel folosite când a trebuit să exileze sau să silească, ba chiar să ucidă, în timpul războaielor religioase, la Sfântul Bartolomeu[3] şi cu ocazia revocării Edictului din Nantes. Unii protestanţi, precum Calvin la Geneva, s-au servit de aceleaşi texte pentru a-i persecuta pe cei care nu erau în acord cu ei[4].

Ortodoxia nu a cunoscut augustinismul politic[5]. Când s-a pus chestiunea toleranţei, mai ales în secolul al XVIII-lea, după atâtea secole de intoleranţă religioasă, unele voci cu autoritate ecleziastică ortodoxă şi-au ridicat glasul pentru a justifica toleranţa.

Astfel, Evghenie Vulgaris, care a fost călugăr în Muntele Athos şi ulterior episcop al Bisericii Ruse, publica în 1768, în urma traducerii sale a lucrării Eseu istoric despre disensiunile Bisericilor din Polonia (Peri tôn dichonoiôn tôn en taîs ekklesiais tês Polonias) de Voltaire, un text intitulat Schiţă despre îngăduinţă (Schediasma peri tês Anexithreskeias), care a fost reeditat în 1890 la Alexandria de Sfântul Nectarie de Eghina. Vulgaris susţine un concept de toleranţă diferit de cel al lui Locke, Bayle sau Voltaire. Pentru Locke, toleranţa trebuie întemeiată pe separarea puterilor[6]. Pentru Bayle, care critică explicit augustinismul politic în lucrarea sa Comentariu filozofic, toleranţa devine necesară din cauza imposibilităţii oricărui dialog autentic între confesiuni şi între creştini, într-un univers religios marcat de predestinare şi păcatul originar, deci din cauza absenţei libertăţii[7]. Pentru Voltaire, toleranţa este justificată de dreptul natural[8]. Una din tezele lui Voltaire este că, prin esenţă, creştinismul este intolerant; deoarece Voltaire nu face diferenţa dintre creştinism şi augustinismul politic.

Dimpotrivă, Vulgaris pleacă de la teologia ortodoxă, care mărturiseşte sinergia sau colaborarea dintre libertatea omului şi harul dumnezeiesc. Dumnezeu l-a creat pe om liber, i-a dat puterea de temut de a refuza harul şi iubirea Ziditorului său. Biserica mărturiseşte şi propovăduieşte comoara evanghelică, adică îl pune pe fiecare înaintea unei alegeri duhovniceşti: să primească sau să refuze revelaţia şi credinţa dreaptă. Ca urmare, a persecuta, a constrânge, a impune cu forţa ar fi o negare a acestei libertăţi a mântuirii la care face apel Biserica. A folosi o asemenea constrângere ar însemna a priva pe cei care pot liber să-I placă lui Dumnezeu de această răsplată, care este vederea slavei lui Hristos în această lume sau în cealaltă.

Adevărata toleranţă pe care trebuie să o practice creştinul nu este prin urmare cea a indiferenţei, ci o dragoste autentică care îl avertizează pe fiecare că este responsabil înaintea lui Dumnezeu de alegerea sa duhovnicească şi că până şi cea mai mare dragoste şi cel mai înalt adevăr nu pot nimic dacă omul nu se asumă pe sine, dacă nu-şi asumă să colaboreze liber cu Cel care i-a fost revelat şi vestit. Din acest motiv, Hristos spune în Evanghelie: Tot cela ce va mărturisi pre mine înaintea oamenilor, voiu mărturisi şi eu pre dânsul înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Iar cela ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voiu lepăda şi eu de dânsul înaintea Tatălui meu care este în ceruri[9]. Hristos va mărturisi pentru acela care L-a mărturisit deoarece această mărturisire a fost liberă. Adevărul nu este constrângător. Spre deosebire de sistemele filozofice, care concep adevărul după modelul adevărurilor raţionale, necesare şi universale, şi care cred prin urmare că doctrina lor trebuie să fie impusă tuturor – deci dacă trebuie, atunci când constituie ideologii, să fie impuse tuturor – vestirea evanghelică se face în chip smerit ca un ,,cuvânt” pe care fiecare este liber să-l primească sau să-l refuze după exigenţele conştiinţei sale[10].

Dimpotrivă, am spune noi, în istoria Bisericii, puterile civile au putut să constate că cea mai mare intoleranţă, cele mai violente persecuţii nu puteau mare lucru împotriva libertăţii duhovniceşti a celui care a ales să se unească cu Hristos. Toată istoria mucenicilor şi mărturisitorilor Bisericii este o dovadă pentru aceasta, de la primii mucenici creştini, până la noii mucenici greci din timpul dominaţiei turceşti şi până la noii mucenici ruşi din timpul puterii sovietice şi atee. Istoria dovedeşte că persecuţia este inutilă împotriva creştinilor autentici care preferă Împărăţia lui Dumnezeu unei puteri sau unui rol politic efemer.

Monahii din Muntele Athos care refuză astăzi să pomenească la liturghie numele patriarhului Constantinopolului s-au aşezat în planul libertăţii duhovniceşti. Procedând astfel, ei nu-şi asumă responsabilitatea în faţa lui Dumnezeu, resping actele patriarhiei pe care le socotesc a fi contrare întregii tradiţii a Bisericii Ortodoxe. Ei nu persecută patriarhia şi nu o împiedică să existe, dar refuză să fie asociaţi cu mărturisirea ei de credinţă de astăzi pe care o estimează a fi, în anumite puncte, opusă celei a Părinţilor şi a Ortodoxiei. Pentru aceasta ei nu sunt nici fanatici, nici fundamentalişti. Fanatic este cel care nu ezită să acţioneze cu violenţă şi să ucidă pentru a-şi impune ideile. Fanatici sunt cei care îi trimit pe ei la poliţie. De asemenea, fundamentalist este în general cel care vrea să impună tuturor şi în special societăţii propria sa concepţie despre tradiţie şi adevărul religios. Fundamentalistul face cruciade[11]. Monahii ,,zeloţi” din Muntele Athos sunt victimele unei cruciade care nu-şi spune numele, pentru că este incapabilă să găsească în istoria Bisericii cea mai mică temelie pentru intoleranţa sa[12].

În occident, fundamentalismul are o altă caracteristică; el presupune paradoxul unei autorităţi pe care o recunoaşte separându-se deplin de ea. Presupune o papalitate infailibilă, pe care o recunoaşte ca atare în materie de dogmă şi de care totuşi se rupe[13]. Or, niciodată în istoria Bisericii Ortodoxe, Patriarhia Constantinopolului nu a fost socotită asemenea unei papalităţi sau un criteriu al credinţei prin sine[14]. Dimpotrivă, a fost adeseori contestată şi numeroşi sunt cei care au fost numiţi mărturisitori separându-se de ea. În mod categoric, în alte momente, a avut un rol decisiv în istoria Bisericii; dar faptul de a se separa de Constantinopol nu a fost niciodată socotit în sine ca un semn de schismă. În funcţie de ceea ce mărturisesc şi propovăduiesc public episcopii unei astfel de patriarhii, a unei asemenea Biserici locale, se vorbeşte sau nu de schismă. În Biserica Ortodoxă, cineva nu este schismatic în raport cu clădiri, cu o Biserică locală, oricare ar fi istoria ei, ci în raport cu conţinutul credinţei, cu dreapta ei credinţă, adică cu modul în care ea respectă comoara scripturistică şi patristică transmisă şi trăită de-a lungul secolelor[15].

Potrivit tradiţiei ortodoxe, monahii zeloţi au dreptul de a socoti că declaraţiile ierarhilor Constantinopolului nu sunt prea corecte. Dacă ei gândesc astfel, au datoria, potrivit canoanelor, de a nu mai pomeni numele patriarhului şi din acel moment de a nu-l mai recunoaşte (ca patriarh). După cum se vede, canoanele bisericeşti sunt făcute pentru a garanta libertatea duhovnicească întru Hristos, despre care vorbeam la început: ele sunt întemeiate pe sinergie. Fireşte, patriarhia are dreptul de a relata ce vrea pentru a se justifica, dar are datoria de a nu persecuta cu ajutorul poliţiei pe cei care nu ar fi de acord cu ea. Are dreptul de a-şi avea sediul la Istanbul, dar nu şi pe acela de a acţiona ca turcii, în mod tradiţional intoleranţi.

Procedând astfel, Patriarhia Constantinopolului nu numai că se plasează în contradicţie cu rânduielile şi istoria Bisericii Ortodoxe, amintind chiar de epoca tragică în care, după Conciliul de la Lyon (1274), patriarhul Vekkos, ales pentru a pune în aplicare unirea cu latinii, a pus să fie arşi în mânăstirile lor călugării care nu-l pomeneau; ci mai mult, încalcă libertatea de conştiinţă care este un drept recunoscut universal în societăţile noastre democratice. În martie, patriarhul Bartolomeu a spus că el se bucură de unificarea europeană, dar el este primul care nu-i respectă drepturile.

Noi nu-l judecăm ca om. Şi el are dreptul de a-şi face alegerea şi de a prefera să se asemene mai degrabă cu patriarhul Vekkos decât cu Sfântul Ioan Gură de Aur sau Sfântul Fotie. Dar şi noi avem alegerea noastră de făcut, şi dreptul de a rămâne fideli mai degrabă credinţei Sfântului Ioan Gură de Aur şi Sfântului Fotie decât celei a patriarhilor Vekkos şi Bartolomeu.

Poliţia nu este un argument. În schimb, monahii zeloţi au argumente bune, din nefericire adeseori înăbuşite în faşă pentru că nu sunt răspândite în afara Greciei. Cuvântul şi scrierile sunt necesare. Desigur, noi nu ne facem iluzii pentru că există o mulţime de interese în joc în toate aceste chestiuni şi noi ştim, de exemplu, că monahii patriarhiei s-au grăbit să pună mâna pe bunurile abandonate şi pe locurile golite de ocupanţii lor de către poliţie. Nu ne facem iluzii, dar credem că turma creştină are dreptul să fie informată despre activitatea propriei ierarhii, a cărei atitudine anti-creştină în Sfântul Munte nu o cunoaşte. Poate că, înainte ca Domnul să o facă pentru noi toţi în ziua Judecăţii Sale, poporul creştin va merge să ceară socoteală episcopilor cărora se presupune că le-a strigat Axios (Vrednic este !) în ziua hirotonirii lor.

Ortodoxia nu cunoaşte clericalismul. Preotul sau episcopul nu are un drept sau putere care i-ar fi proprie şi în virtutea căreia ar putea chiar recurge la puterea civilă pentru a-şi garanta autoritatea. Nu, el este preot sau episcop dacă este gura Evangheliei, dacă el păstrează comoara cu mare grijă ca pe un lucru care nu este bunul său propriu, ci al Sfântului Duh, al Bisericii, al tuturor creştinilor adevăraţi[16]. Domnul nu i-a cerut să acţioneze ca un despot, ci să slujească: Ştiţi că domnii păgânilor îi domnesc pre ei şi cei mari îi stăpânesc pre dânşii. Iar între voi nu va fi aşa; ci, care dintre voi va vrea să fie mai mare, să fie vouă slugă. Şi care dintre voi va vrea să fie întâi, să fie vouă slugă; precum şi Fiul Omului nu au venit să-i slujească lui, ci să slujească şi să-şi dea sufletul său răscumpărare pentru mulţi (Matei 20, 25-28). Nu este sluga mai mare decât domnul său (Ioan 13, 16). Întru aceasta vor cunoaşte toţi că ai mei ucenici sunteţi, de veţi avea dragoste întru voi (Ioan 13, 35).

Sursa: Părintele Patric Ranson: Prigonirea monahilor din Muntele Athos de către Patriarhia Constantinopolului

Notă: Părintele Patric Ranson (1957-1992) a fost un mare luptător pentru credinţa ortodoxă. Dintre scrierile sale, în limba română nu s-a tipărit decât Noul catehim catolic contra credinţei Sfinţilor Părinţi, scrisă împreună cu P.S. Fotie şi arhimandritul Filaret. Prigonirea monahilor din Muntele Athos de către Patriarhia Constantinopolului este ultima sa carte, el murind la scurt timp după apariţia ei, în decembrie 1992, într-un accident de maşină.

[1] N.tr.: Prin folosirea forţei armate.

[2] Marea Lavră este cea mai veche mânăstire din Muntele Athos, întemeiată de Sfântul Cuvios Atanasie în secolul al X-lea.

[3] N.tr.: Se referă la masacrul din ziua Sfântului Bartolomeu – masacrarea hughenoţilor francezi de către catolici cu acordul tacit al regelui, care a început la Paris în ziua Sfântului Vartolomeu, 24 august 1572.

[4] Se ştie că Jean Calvin a pus să fie ars pe rug Michel Servet, care nega Treimea. Calviniştii au fost adeseori adepţi ai persecuţiilor religioase, deşi ei înşişi au fost victima lor în Franţa. Astfel, pentru Jurieu, mare duşman al lucrării lui Bayle (a se vedea mai jos), catolicii nu au dreptul să persecute pentru că învăţătura lor este falsă, dar calviniştii ar putea să folosească forţa deoarece credinţa lor este dreaptă.

[5] Augustinismul politic este o doctrină politico-religioasă întemeiată pe două principii ale episcopului Hipponei:

1. Biserica are dreptul să recurgă la forţă pentru a-i face să revină în sânul ei pe cei care s-au separat de ea;

2. Aleşii sunt singurii proprietari legitimi ai pământului.

Prima axiomă justifică persecuţiile, cea de-a doua războaiele de cucerire ,,în numele lui Hristos” (Fernando Cortez etc).

[6] J. Locke, Scrisori despre toleranţă, 1686-1687. Prima ediţie a fost din 1689. Ediţie critică: R. Klibanski, Paris, 1965; ediţie mai recentă cu prezentarea lui P. Verniere: Geneva, 1980.

[7] Comentariu filozofic despre aceste cuvinte ale lui Iisus Hristos, ,,Siliţi-i să intre”, în care se demonstrează prin mai multe argumente că nu există nimic mai abominabil decât convertirile forţate şi în care se combat toate sofismele celor care convertesc prin constrângere şi apologia pe care Sfântul Augustin a făcut-o persecutorilor, 1686; reluată în Opere diverse, vol. 2, La Haye, 1727, p. 355 şi urm.. N.tr.: Cel mai probabil, se referă la citatul din Scriptură: Nevoiţi-vă [Siliţi-vă] a intra prin uşa cea strâmtă (Luca 13, 24).

[8] Tratat despre toleranţă cu ocazia morţii lui Jean Calas, 1763, în Opere complete, vol. 25, Paris, 1879, p. 39-40. Dicţionarul filozofic, Geneva, 1764, spune: ,,Ce este toleranţa ? Este apanajul omenirii” (art. Toleranţă).

[9] Matei 10, 32-33. Potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur, expresia ,,a mărturisi întru mine” (n.tr.: aşa este în limba franceză) implică sinergia, colaborarea dintre libertatea umană şi harul care dă putere omului. Deci ,,a mărturisi întru Hristos” înseamnă nu a-L mărturisi pe Hristos cum înţeleg eu, ci a-L mărturisi pe Hristos cum înţelege El, şi a mărturisi împreună cu Hristos, cu ajutorul harului Lui.

[10] Tertullian scria: ,,Permiteţi unuia să-L slăvească pe adevăratul Dumnezeu, altuia pe Jupiter; unuia să-şi înalţe mâinile către cer, altuia către altarul credinţei; aceluia să numere, cum spuneţi voi, norii, acestuia panourile dintr-un lambriu; în fine, unuia să se ofere pe el însuşi lui Dumnezeu, altuia să ofere un ţap. Luaţi seamă să nu fie un soi de ateism, de a lua libertatea religiei şi alegerea lui Dumnezeu, de a nu-mi permite să mă închin Dumnezeului căruia vreau să mă închin şi să fiu constrâns să mă închin Celui căruia nu vreau să mă închin. Ce Dumnezeu va primi laude silite ? Un om nu le-ar vrea !” (Apologeticum, 24).

,,O religie, scria el încă lui Scapula, proconsulul Africii, trebuie să fie îmbrăţişată din convingere, nu cu sila; deoarece jertfele aduse dumnezeirii cer consimţământul inimii”.

[11] Acest tip de activism a fost odată pentru totdeauna condamnat de Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, care i-a spus lui Petru în Grădina Ghetsimani, unde veneau să-L aresteze: Bagă sabia ta în teacă (Ioan 18, 11).

[12] Mitropolitul Atanasie, care a pus să fie izgoniţi monahii de la Schitul Sfântul Prooroc Ilie nu le-a dat de altfel nici un fel de argument ecleziastic sau tradiţional.

[13] Au existat diferite căi pentru a atenua contradicţia pe care o asemenea atitudine părea să o ascundă. De exemplu, sedevacantiştii recunosc infailibilitatea papei, dar admit că scaunul Romei este în prezent vacant, actualul papă neocupându-l decât prin uzurpare.

[14] Noţiunea însăşi a unui asemenea centru al credinţei este contrară canoanelor Sinoadelor şi conştiinţei Bisericii.

[15] Ideea de bază este că, pentru ortodocşi, nu există ex opere operato (n.tr.: expresie catolică, care înseamnă în temeiul lucrării săvârşite şi se referă la faptul că tainele Bisericii Catolice îşi trag puterea mai degrabă din lucrarea lui Hristos decât din cea a omului), nu există transmiterea preoţiei în afara mărturisirii credinţei adevărate. A se vedea capitolul 3.

[16] Profesorul Mouratides, profesor de drept canonic la Universitatea din Atena, scrie: ,,Într-un mod foarte fericit, Ortodoxia nu se identifică niciodată cu patriarhii, oricare ar fi ei, spre deosebire de papism. Potrivit faimosului răspuns al patriarhilor ortodocşi către papă, din 6 mai 1848: ,,Păzitorul Ortodoxiei, trupul Bisericii, este poporul însuşi” (Cateheză ortodoxă, V, 17, p. 41). N.tr.: Enciclica din 1848 spune astfel: ,,Păzitorul credinţei este însuşi trupul Bisericii, credincioşii înşişi”.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

173 Comentarii

 1. Anonim
 2. Anonim
 3. Anonim

  In perioada iconoclastă nu a fost tot la fel atunci era prigoana in Olimpul Bitiniei,nimic nou sub soare

  Răspuns
 4. Anonim

  Slugile lui Antihrist și au început activitățile!!! Doamne vino în ajutorul nostru!!! 🙏🙏🙏

  Răspuns
 5. Anonim

  Acelasi lucru se intampla in toate Bisericile care au semnat la creta. In Romania, toti cei care au negat sinodul talharesc din creta au fost caterisiti sau dati afara din manastiri. Din cate am inteles, in Romania, este un singur episcop sau mitropolit, care ii lasa pe preoti sa nu-l pomeneasca la Liturghie., restul caterisesc si dau afara din manastiri, desi , prin aceasta incalca canoanele lasate de Sf. Parinti care spun ca acei ce protesteaza impotriva unui sinod , sa nu fie pedepsiti in nici un fel. Ordinul vine de la patriarhul din Istanbul. Ecumenistii folosesc metode comuniste in pregatirile lor pt. unirea cu catolicii si apoi cu restul sectelor. https://www.youtube.com/watch?v=B6zLOL6xmmc si inca un clip : https://www.youtube.com/watch?v=wbKu3YVfXQw

  Răspuns
 6. Anonim

  Multe prostii debitati!

  Răspuns
 7. Anonim

  Multe prostii debitati!

  Răspuns
 8. Anonim

  „…după faptele lor îi veți cunoaște.”
  Nu vedeți ce s-a întâmplat cu toți nepomenitorii? Cum s-au despărțit, apoi s-au împărțit în mai multe tabere. Ei între ei au început să se dezbine să se contrazică, să se excomunice, prin sinaxele lor de pe la Rădeni au infiltrat fel de fel de erezii. Unii au început să considere toată Biserica Ortodoxă în apostazie! Unde ați mai văzut așa ceva în istorie? Harul era numai pe la pr. Stanciu sau pr. Pamvo în rest nimic, ori asta e blasfemie și înșelare. Reveniți-vă și duceți lupta cea bună împotriva diavolului, nu luptați împotrivă Bisericii lui Hristos!

  Răspuns
 9. Anonim

  „…după faptele lor îi veți cunoaște.”
  Nu vedeți ce s-a întâmplat cu toți nepomenitorii? Cum s-au despărțit, apoi s-au împărțit în mai multe tabere. Ei între ei au început să se dezbine să se contrazică, să se excomunice, prin sinaxele lor de pe la Rădeni au infiltrat fel de fel de erezii. Unii au început să considere toată Biserica Ortodoxă în apostazie! Unde ați mai văzut așa ceva în istorie? Harul era numai pe la pr. Stanciu sau pr. Pamvo în rest nimic, ori asta e blasfemie și înșelare. Reveniți-vă și duceți lupta cea bună împotriva diavolului, nu luptați împotrivă Bisericii lui Hristos!

  Răspuns
 10. Anonim

  Băgați zânzanie.

  Răspuns
 11. Anonim

  Băgați zânzanie.

  Răspuns
 12. Anonim

  Dezinformare kirilo-putinistă!

  Răspuns
 13. Anonim

  Dar care e corecta satanizmul.Neam crescut crestin din jeneratie in jeneratie si cu credinta in Domnul Iisus Hristos murim

  Răspuns
 14. Anonim

  …Sunt toți lărgiți pe atos Nu se supune la ocultism și la urgiile sexuale nu mai pot gata antihristi homisexuali după munte sunt epuizați nu se nai supun…

  Răspuns
 15. Anonim

  Începe prigoana împotriva creștinilor.

  Răspuns
 16. Anonim

  Doamne apara ne.

  Răspuns
 17. Anonim

  Asta-i crestinismul !Nu a avut și nu are nici o treabă cu filozofia lui Iisus Hristos ! Iar asta se vede pe măsură ce înaintăm pe aceasta linie temporală .

  Răspuns
 18. Anonim

  Credința noastră strămoșească și ancestrală rămâne sfinta in veci vecilor coroborată cu sărbătorile ancestrale cu portul popular cu tradițiile și zeul nostru suprem Zalmoxis zeul cerului ,Ghebelezis zeul pamantului ,zeița Bendis ,și medicul suprem al dacilor Derzelas ,că și sfintul duh reprezentat prin Marele lup alb și sfintele sanctuare unde se săvîrșiau ceremoniile religioase ptr că erau pct unde se echilibrau energiile cerului cu cele telurice ,cele 45 de legi numite belagine s a m d.Iar dacă vreți filozofia lui Iisus este o treaptă înainte pe calea evoluției spirituale propovăduind iubirea și iertarea atribute pe care nu le găsești în ale filozofii .Calea lui initiatica asigura o ev .rapida dar totodată grea ,iar legile lui Sint doua mari și sfinte .

  Răspuns
 19. Anonim

  Doamne ajută și ne apără

  Răspuns
 20. Anonim

  Ereticul Bartolomeu este exat ereticul Arie

  Răspuns
 21. Anonim
 22. Anonim

  Rusine! Era locul unde se mai pastra scumpa traditie „fellatio in integrum”, atat de iubita de calugari!

  Răspuns
 23. Anonim

  Pai Muntele Athos nu aparține de Turcia sa izgonească monahi, ci aparține de Grecia.

  Răspuns
 24. Anonim

  Minciuni pentru manipulare!!!!

  Răspuns
 25. Anonim

  Minciuni pentru manipulare!!!!

  Răspuns
 26. Anonim

  Muntele Athos nu se autoguverna ?

  Răspuns
 27. Anonim

  Muntele Athos nu se autoguverna ?

  Răspuns
 28. Anonim

  Este anticristul în picioare

  Răspuns
 29. Anonim

  Este anticristul în picioare

  Răspuns
 30. Anonim

  Aceasta este mana lui antihrist care lucreaza prin slugile lui obediente!!!!

  Răspuns
 31. Anonim

  Aceasta este mana lui antihrist care lucreaza prin slugile lui obediente!!!!

  Răspuns
 32. Anonim

  RUSINE!

  Răspuns
 33. Anonim

  RUSINE!

  Răspuns
 34. Anonim

  Voi ziceti asta cand caterisiti preotii care nu vi se supun? Cui trebuie sa ceara un preot aprobarea ca sa fie dat seful sau in judecata? Sefului sau. . ”Sefu, imi dai voie sa te dau in judecata”. Penibil .

  Răspuns
 35. Anonim

  Niciodată nu mi-am dorit „prietenia” cu un înnalt ierarh. In schimb am apreciat mereu cuvântul de folos oferit de bătrânii monahi…

  Răspuns
 36. Anonim

  Numai Isus are dreaptă credință. și El nu obligă și nu forțează pe nimeni.

  Răspuns
 37. Anonim

  Numai Isus are dreaptă credință. și El nu obligă și nu forțează pe nimeni.

  Răspuns
 38. Anonim

  Ce treaba are patriarhia Constantinopolului cu muntele Athos?

  Răspuns
 39. Anonim

  Ce treaba are patriarhia Constantinopolului cu muntele Athos?

  Răspuns
 40. Anonim

  Ce treaba are patriarhia Constantinopolului cu muntele Athos?

  Răspuns
 41. Anonim

  Asta se întâmplă în orice Biserică indiferent de denominație .Dacă nu te supui sistemului condus de ei ești exmatriculat .

  Răspuns
 42. Anonim

  Asta se întâmplă în orice Biserică indiferent de denominație .Dacă nu te supui sistemului condus de ei ești exmatriculat .

  Răspuns
 43. Anonim

  Asta se întâmplă în orice Biserică indiferent de denominație .Dacă nu te supui sistemului condus de ei ești exmatriculat .

  Răspuns
 44. Anonim

  Cine se scarpină unde nu l maninca își va vedea opera

  Răspuns
 45. Anonim

  Cine se scarpină unde nu l maninca își va vedea opera

  Răspuns
 46. Anonim

  L.ea dat Putin curaj la toți cei ce se cred tari?????

  Răspuns
 47. Anonim

  Satana ei se cred Dumnezeu

  Răspuns
 48. Anonim

  Asta se numeste obedienta.In Biserica Ortodoxa ascultarea a devenit obedienta.N ai voie sa zici nimic numai sa executi chiar daca constiinta iti spune ca nu e bine.Multi episcopi si mitropoliti mai ales din Grecia amenintau pe preotii care nu se vaccineaza ca i cateriseste.Eu intreb:oare trebuie sa ascultam orbeste de ce ne spun astfel de clerici sau trebuie sa ne rugam lui Dumnezeu sa ne lumineze sa luam decizia cea buna si sa mai gandim si noi cu mintea noastra ca de aceea ne a dat Dumnezeu minte.

  Răspuns
 49. Anonim

  Am fost la Muntele Athos. Au pus stăpânire și pe el.

  Răspuns
 50. Anonim

  Parintele Iusint Pârvu pe patul de moarte a spus: „sa ascultam de mai marii nostri, daca si ei asculta de Hristos.”

  Răspuns
 51. Anonim

  La Athos au năvălit rușii, hoarde moscovite foarte decise să impună in mânăstirile invadate, conducere rusească aservită Moscovei. Invazia se va amplifica, fiindcă stareții ruși vor aduce din ce in ce mai multi falsi călugări pentru a ocupa in totalitate ,intregul munte. Basarabenii fac la fel : au invadat mânăstirile românești și pe unde au putut, au izgonit vechea conducere românească și si-au instalat cu nerușinare, in locul acesteia, proaspeții emigranți Evident, tot moscoviți sunt și aceștia.

  Răspuns
 52. Anonim

  Păi asta face biserica creștină , de când au pus mâna pe putere , în toată lumea , nu e nimic nou . Obediență , lăcomie și ciocu’ mic , asta înseamnă religia , oricare ar fi ea .

  Răspuns
 53. Anonim

  Păi asta face biserica creștină , de când au pus mâna pe putere , în toată lumea , nu e nimic nou . Obediență , lăcomie și ciocu’ mic , asta înseamnă religia , oricare ar fi ea .

  Răspuns
 54. Anonim

  Mulțumim bunului Dumnezeu ca suntem un popor laic, ca ne-ar fi luar dracu daca ne conducea Biserica!

  Răspuns
 55. Anonim

  Mulțumim bunului Dumnezeu ca suntem un popor laic, ca ne-ar fi luar dracu daca ne conducea Biserica!

  Răspuns
 56. Anonim

  E clar ,diavolul și-a făcut loc și acolo ,trist. 😪

  Răspuns
 57. Anonim

  E clar ,diavolul și-a făcut loc și acolo ,trist. 😪

  Răspuns
 58. Anonim

  Ne lumineaza numai rugaciunea noastra ,faptele de milostenie si cartile sfinte din biblioteca ale Sf.Parinti ,credinta ,nadejdea si dragostea .Suntem intelepti si intelegem globalismul ,observam ca banul este mai important decat sufletul ,niciodata nu voi renunta la ortodoxie si recitesc ,uneori ,dintr-o carte :”La sfarsit ,calugarii vor fi ca preotii ,preotii ca oamenii din lume si oamenii din lume ca dracii”.Este o carte veche din Muntele Athos .

  Răspuns
 59. Anonim

  Ne lumineaza numai rugaciunea noastra ,faptele de milostenie si cartile sfinte din biblioteca ale Sf.Parinti ,credinta ,nadejdea si dragostea .Suntem intelepti si intelegem globalismul ,observam ca banul este mai important decat sufletul ,niciodata nu voi renunta la ortodoxie si recitesc ,uneori ,dintr-o carte :”La sfarsit ,calugarii vor fi ca preotii ,preotii ca oamenii din lume si oamenii din lume ca dracii”.Este o carte veche din Muntele Athos .

  Răspuns
 60. Anonim

  F trist ! A inceput prigoana ! Ce scrie trebuie sa se implineasca ! 😢

  Răspuns
 61. Anonim

  F trist ! A inceput prigoana ! Ce scrie trebuie sa se implineasca ! 😢

  Răspuns
 62. Anonim

  F trist ! A inceput prigoana ! Ce scrie trebuie sa se implineasca ! 😢

  Răspuns
 63. Anonim

  Doamne ajuta

  Răspuns
 64. Anonim

  Doamne ajuta

  Răspuns
 65. Anonim

  Doamne ajuta

  Răspuns
 66. Anonim

  Doamne ajuta

  Răspuns
 67. Anonim

  Ca pe vremea Sfinților Parinti au apucat Eretici la putere și fac ce le șoptește tata-l lor diavolul

  Răspuns
 68. Anonim

  Ca pe vremea Sfinților Parinti au apucat Eretici la putere și fac ce le șoptește tata-l lor diavolul

  Răspuns
 69. Anonim

  Ca pe vremea Sfinților Parinti au apucat Eretici la putere și fac ce le șoptește tata-l lor diavolul

  Răspuns
 70. Anonim

  Anatema ereticului Bartolomeu

  Răspuns
 71. Anonim

  Anatema ereticului Bartolomeu

  Răspuns
 72. Anonim

  Anatema ereticului Bartolomeu

  Răspuns
 73. Anonim

  Pe pagina asta, am văzut mai multe semințe de vrajbă decât de dragoste; mie îmi miroase a implicații rusești. Ce treabă avem noi cu neînțelegerile acestea, de ce sunt mediatizate încât să fim si noi încărcați cu asemenea certuri? Așa e bine, asemenea haine să fie spălate în public?

  Răspuns
 74. Anonim

  Pe pagina asta, am văzut mai multe semințe de vrajbă decât de dragoste; mie îmi miroase a implicații rusești. Ce treabă avem noi cu neînțelegerile acestea, de ce sunt mediatizate încât să fim si noi încărcați cu asemenea certuri? Așa e bine, asemenea haine să fie spălate în public?

  Răspuns
 75. Anonim

  Pe pagina asta, am văzut mai multe semințe de vrajbă decât de dragoste; mie îmi miroase a implicații rusești. Ce treabă avem noi cu neînțelegerile acestea, de ce sunt mediatizate încât să fim si noi încărcați cu asemenea certuri? Așa e bine, asemenea haine să fie spălate în public?

  Răspuns
 76. Anonim

  De ce se amestecă mirenii în rânduiala monahală??!! Mulți dintre cei căsătoriți habar nu au că printre cele 3 voturi monahale este și ASCULTAREA!!! Și nu este pus degeaba, nici acum, nici de oricine! Că mulți draci mai colcăie și pe acolo: al măririi de sine, al falsei smerenii, al atotcunoașterii, autosuficientei,… Călugării să ia proloagele și patericele la rând, să găsească soluția la păcatele enumerate mai sus și să își vadă de mântuire, că de asta și-au închinat viața lui Dumnezeu!

  Răspuns
 77. Anonim

  De ce se amestecă mirenii în rânduiala monahală??!! Mulți dintre cei căsătoriți habar nu au că printre cele 3 voturi monahale este și ASCULTAREA!!! Și nu este pus degeaba, nici acum, nici de oricine! Că mulți draci mai colcăie și pe acolo: al măririi de sine, al falsei smerenii, al atotcunoașterii, autosuficientei,… Călugării să ia proloagele și patericele la rând, să găsească soluția la păcatele enumerate mai sus și să își vadă de mântuire, că de asta și-au închinat viața lui Dumnezeu!

  Răspuns
 78. Anonim

  De ce se amestecă mirenii în rânduiala monahală??!! Mulți dintre cei căsătoriți habar nu au că printre cele 3 voturi monahale este și ASCULTAREA!!! Și nu este pus degeaba, nici acum, nici de oricine! Că mulți draci mai colcăie și pe acolo: al măririi de sine, al falsei smerenii, al atotcunoașterii, autosuficientei,… Călugării să ia proloagele și patericele la rând, să găsească soluția la păcatele enumerate mai sus și să își vadă de mântuire, că de asta și-au închinat viața lui Dumnezeu!

  Răspuns
 79. Anonim

  De ce se amestecă mirenii în rânduiala monahală??!! Mulți dintre cei căsătoriți habar nu au că printre cele 3 voturi monahale este și ASCULTAREA!!! Și nu este pus degeaba, nici acum, nici de oricine! Că mulți draci mai colcăie și pe acolo: al măririi de sine, al falsei smerenii, al atotcunoașterii, autosuficientei,… Călugării să ia proloagele și patericele la rând, să găsească soluția la păcatele enumerate mai sus și să își vadă de mântuire, că de asta și-au închinat viața lui Dumnezeu!

  Răspuns
 80. Anonim

  Și acolo a întrat pocitania!

  Răspuns
 81. Anonim

  Și acolo a întrat pocitania!

  Răspuns
 82. Anonim

  Și acolo a întrat pocitania!

  Răspuns
 83. Anonim

  Și acolo a întrat pocitania!

  Răspuns
 84. Anonim

  Au prezis cândva sfinții călugări că se va desființa avatonul în muntele Athos și femeile vor intra pe munte, la vremea vremii icoana Portărița va pleca singură din mânăstire la fel cum a venit, nu știe nimeni unde va pleca, va fi petrecută cu sunete de clopote și slujbe, maica Domnului își va întoarce fața de la muntele Athos !

  Răspuns
 85. Anonim

  Au prezis cândva sfinții călugări că se va desființa avatonul în muntele Athos și femeile vor intra pe munte, la vremea vremii icoana Portărița va pleca singură din mânăstire la fel cum a venit, nu știe nimeni unde va pleca, va fi petrecută cu sunete de clopote și slujbe, maica Domnului își va întoarce fața de la muntele Athos !

  Răspuns
 86. Anonim

  Au prezis cândva sfinții călugări că se va desființa avatonul în muntele Athos și femeile vor intra pe munte, la vremea vremii icoana Portărița va pleca singură din mânăstire la fel cum a venit, nu știe nimeni unde va pleca, va fi petrecută cu sunete de clopote și slujbe, maica Domnului își va întoarce fața de la muntele Athos !

  Răspuns
 87. Anonim

  Au prezis cândva sfinții călugări că se va desființa avatonul în muntele Athos și femeile vor intra pe munte, la vremea vremii icoana Portărița va pleca singură din mânăstire la fel cum a venit, nu știe nimeni unde va pleca, va fi petrecută cu sunete de clopote și slujbe, maica Domnului își va întoarce fața de la muntele Athos !

  Răspuns
 88. Anonim

  Asta mai lipsea, in rest omenirea e foarte ok!

  Răspuns
 89. Anonim

  Asta mai lipsea, in rest omenirea e foarte ok!

  Răspuns
 90. Anonim

  Asta mai lipsea, in rest omenirea e foarte ok!

  Răspuns
 91. Anonim

  Si acolo isi baga satana coada?

  Răspuns
 92. Anonim

  Si acolo isi baga satana coada?

  Răspuns
 93. Anonim

  Si acolo isi baga satana coada?

  Răspuns
 94. Anonim

  Si acolo isi baga satana coada?

  Răspuns
 95. Anonim

  Vorbiți cu Erdogan să-l pedepsească pe fanariot că e trădător cu catolicii !

  Răspuns
 96. Anonim

  Prin aceasta se va vedea cine urmează cu adevărat pe Hristos… oare de ce sunt prigoniți sau oare de ce vor fi scoși în lume monahii?
  Satana se vrea pe plus dar tainele Domnului nu le știe,le poate bănui dar cu nesiguranță…
  Să-i scoată pe monahi dar nu știu ce fac și dacă bănuiesc că fac ceea ce e bine pt ei fac de fapt un bine și pt cei ce văd adevărul despre monahi…
  Monahii adevărați vor fi puși la treabă,dacă vor mai dori în continuare să „lucreze” în slujba Domnului !

  Răspuns
 97. Anonim

  Prin aceasta se va vedea cine urmează cu adevărat pe Hristos… oare de ce sunt prigoniți sau oare de ce vor fi scoși în lume monahii?
  Satana se vrea pe plus dar tainele Domnului nu le știe,le poate bănui dar cu nesiguranță…
  Să-i scoată pe monahi dar nu știu ce fac și dacă bănuiesc că fac ceea ce e bine pt ei fac de fapt un bine și pt cei ce văd adevărul despre monahi…
  Monahii adevărați vor fi puși la treabă,dacă vor mai dori în continuare să „lucreze” în slujba Domnului !

  Răspuns
 98. Anonim

  Prin aceasta se va vedea cine urmează cu adevărat pe Hristos… oare de ce sunt prigoniți sau oare de ce vor fi scoși în lume monahii?
  Satana se vrea pe plus dar tainele Domnului nu le știe,le poate bănui dar cu nesiguranță…
  Să-i scoată pe monahi dar nu știu ce fac și dacă bănuiesc că fac ceea ce e bine pt ei fac de fapt un bine și pt cei ce văd adevărul despre monahi…
  Monahii adevărați vor fi puși la treabă,dacă vor mai dori în continuare să „lucreze” în slujba Domnului !

  Răspuns
 99. Anonim

  Prin aceasta se va vedea cine urmează cu adevărat pe Hristos… oare de ce sunt prigoniți sau oare de ce vor fi scoși în lume monahii?
  Satana se vrea pe plus dar tainele Domnului nu le știe,le poate bănui dar cu nesiguranță…
  Să-i scoată pe monahi dar nu știu ce fac și dacă bănuiesc că fac ceea ce e bine pt ei fac de fapt un bine și pt cei ce văd adevărul despre monahi…
  Monahii adevărați vor fi puși la treabă,dacă vor mai dori în continuare să „lucreze” în slujba Domnului !

  Răspuns
 100. Anonim

  DACA ESTE NEBUN DECE VA MIRATI

  Răspuns
 101. Anonim

  DACA ESTE NEBUN DECE VA MIRATI

  Răspuns
 102. Anonim

  DACA ESTE NEBUN DECE VA MIRATI

  Răspuns
 103. Anonim

  DACA ESTE NEBUN DECE VA MIRATI

  Răspuns
 104. Anonim

  Ciudate concluzii…lungit aiurea fara logică. Prigonit inseamna urmarit si chinuit…ori la inceput chiar voi scrieti ca e liber sa plece cine nu e de acord. Pai ce religie sau loc de adunare al credinciosilor exista unde fiecare face ce vrea, cum vrea si impotriva regulilor scrise sau nescrise ale locului respectiv? Numai manipulari

  Răspuns
 105. Anonim

  Ciudate concluzii…lungit aiurea fara logică. Prigonit inseamna urmarit si chinuit…ori la inceput chiar voi scrieti ca e liber sa plece cine nu e de acord. Pai ce religie sau loc de adunare al credinciosilor exista unde fiecare face ce vrea, cum vrea si impotriva regulilor scrise sau nescrise ale locului respectiv? Numai manipulari

  Răspuns
 106. Anonim

  Ciudate concluzii…lungit aiurea fara logică. Prigonit inseamna urmarit si chinuit…ori la inceput chiar voi scrieti ca e liber sa plece cine nu e de acord. Pai ce religie sau loc de adunare al credinciosilor exista unde fiecare face ce vrea, cum vrea si impotriva regulilor scrise sau nescrise ale locului respectiv? Numai manipulari

  Răspuns
 107. Anonim

  Ciudate concluzii…lungit aiurea fara logică. Prigonit inseamna urmarit si chinuit…ori la inceput chiar voi scrieti ca e liber sa plece cine nu e de acord. Pai ce religie sau loc de adunare al credinciosilor exista unde fiecare face ce vrea, cum vrea si impotriva regulilor scrise sau nescrise ale locului respectiv? Numai manipulari

  Răspuns
 108. Anonim

  Ce nu ați înțeles? Biserica este politica, credința este în noi

  Răspuns
 109. Anonim

  Ce nu ați înțeles? Biserica este politica, credința este în noi

  Răspuns
 110. Anonim

  Ce nu ați înțeles? Biserica este politica, credința este în noi

  Răspuns
 111. Anonim

  Ce nu ați înțeles? Biserica este politica, credința este în noi

  Răspuns
 112. Anonim

  Mafie cat cuprinde si acolo

  Răspuns
 113. Anonim

  Mafie cat cuprinde si acolo

  Răspuns
 114. Anonim

  Mai bine facea,Mehmed ll-lea in 1453 sa i fi dat afara pe toti crestinii din Constantinopol,nu sa i accepte.Nu au adus nimic bun,omenirii decit,destrabalare si alte blastamatii.

  Răspuns
 115. Anonim

  Băăă, nu va este rușine să publicați un fragment de carte din 1992 și să îl faceți să semene cu o postare din zilele noastre?
  Textul pe care îl folosiți ca sa smintiți lumea este dintr-o carte apărută în 1992 scrisă de un călugăr francez sau britanic.
  Cine știe cu ce erezii venise la Athos și i-au făcut părinții de acolo repejor bagajul.
  Până și motivul invocat în text, că nu vroia să se roage pentru patriarh, arată strâmbătatea argumentelor.
  De ce sa nu te rogi pentru sufletul patriarhului care te găzduiește pe teritoriul aflat sub conducerea lui ?

  Răspuns
 116. Anonim

  Băăă, nu va este rușine să publicați un fragment de carte din 1992 și să îl faceți să semene cu o postare din zilele noastre?
  Textul pe care îl folosiți ca sa smintiți lumea este dintr-o carte apărută în 1992 scrisă de un călugăr francez sau britanic.
  Cine știe cu ce erezii venise la Athos și i-au făcut părinții de acolo repejor bagajul.
  Până și motivul invocat în text, că nu vroia să se roage pentru patriarh, arată strâmbătatea argumentelor.
  De ce sa nu te rogi pentru sufletul patriarhului care te găzduiește pe teritoriul aflat sub conducerea lui ?

  Răspuns
 117. Anonim

  Băăă, nu va este rușine să publicați un fragment de carte din 1992 și să îl faceți să semene cu o postare din zilele noastre?
  Textul pe care îl folosiți ca sa smintiți lumea este dintr-o carte apărută în 1992 scrisă de un călugăr francez sau britanic.
  Cine știe cu ce erezii venise la Athos și i-au făcut părinții de acolo repejor bagajul.
  Până și motivul invocat în text, că nu vroia să se roage pentru patriarh, arată strâmbătatea argumentelor.
  De ce sa nu te rogi pentru sufletul patriarhului care te găzduiește pe teritoriul aflat sub conducerea lui ?

  Răspuns
 118. Anonim

  Multe felicitări focilor care au comentat fara să citească tot textul și fără să vadă că sursa este un călugăr britanic sau francez care a murit în 1992.

  Răspuns
 119. Anonim

  Multe felicitări focilor care au comentat fara să citească tot textul și fără să vadă că sursa este un călugăr britanic sau francez care a murit în 1992.

  Răspuns
 120. Anonim

  Multe felicitări focilor care au comentat fara să citească tot textul și fără să vadă că sursa este un călugăr britanic sau francez care a murit în 1992.

  Răspuns
 121. Anonim

  Cam trei sferturi din călugării pripășiți pe la Muntele Athos, sunt tot soiul de proscriși, inclusiv spioni ieșiți la „pensie” care au nevoie de un refugiu.

  Răspuns
 122. Anonim

  Cam trei sferturi din călugării pripășiți pe la Muntele Athos, sunt tot soiul de proscriși, inclusiv spioni ieșiți la „pensie” care au nevoie de un refugiu.

  Răspuns
 123. Anonim

  Cam trei sferturi din călugării pripășiți pe la Muntele Athos, sunt tot soiul de proscriși, inclusiv spioni ieșiți la „pensie” care au nevoie de un refugiu.

  Răspuns
 124. Anonim

  Cam trei sferturi din călugării pripășiți pe la Muntele Athos, sunt tot soiul de proscriși, inclusiv spioni ieșiți la „pensie” care au nevoie de un refugiu.

  Răspuns
 125. Anonim

  Sa rămână numa musulmanii fundamentalisti

  Răspuns
 126. Anonim

  Biserica trebuie eliminată, nu are nicio treabă cu religia, e doar afacere.

  Răspuns
 127. Anonim

  Postare de cacat, hotii dreagului majoritatea pedofili .

  Răspuns
 128. Anonim

  Bine că nu-i pune să stea capră că n-ar Mai pleca unul da leo făcut loc Becali că România este gradina maicii Domnului și e loc noi la muncă printre străini

  Răspuns
 129. Anonim

  Bine că nu-i pune să stea capră că n-ar Mai pleca unul da leo făcut loc Becali că România este gradina maicii Domnului și e loc noi la muncă printre străini

  Răspuns
 130. Anonim

  Bine că nu-i pune să stea capră că n-ar Mai pleca unul da leo făcut loc Becali că România este gradina maicii Domnului și e loc noi la muncă printre străini

  Răspuns
 131. Anonim

  Bine că nu-i pune să stea capră că n-ar Mai pleca unul da leo făcut loc Becali că România este gradina maicii Domnului și e loc noi la muncă printre străini

  Răspuns
 132. Anonim

  Si Maica Domnului o să-i izgonească din har pe cei din Patriarhia Constantinopolului și din Atos care au căzut în erezie!!!🤔🤔🤔

  Răspuns
 133. Anonim

  Si Maica Domnului o să-i izgonească din har pe cei din Patriarhia Constantinopolului și din Atos care au căzut în erezie!!!🤔🤔🤔

  Răspuns
 134. Anonim

  Si Maica Domnului o să-i izgonească din har pe cei din Patriarhia Constantinopolului și din Atos care au căzut în erezie!!!🤔🤔🤔

  Răspuns
 135. Anonim

  Si Maica Domnului o să-i izgonească din har pe cei din Patriarhia Constantinopolului și din Atos care au căzut în erezie!!!🤔🤔🤔

  Răspuns
 136. Anonim

  Si Maica Domnului o să-i izgonească din har pe cei din Patriarhia Constantinopolului și din Atos care au căzut în erezie!!!🤔🤔🤔

  Răspuns
 137. Anonim

  Sau dus niste tineri la ascultare intro manastire si doreau sa fie calugari pe viitor atunci staretul adica cel mai mare ia pus sa puna rasad in pamint si lea spus la toti sal pune cu radacina in sus si cu virvul in pamint numai unul a facut asa iar restul au facut cum se pune corect iar cind a venit staretul ia intrebat de ce lati pus cu radacina in pamint eu nu vam spus asa dar cu virful in pamint iar ei au zis ca nu se pune asa dar staretul a zis ca numai cel care a ascultat si a facut cum ia zis sa ramine restul sa plece ca nu sint buni de a ramine mai departe la ascultare pentru calugarie in manastire ordenul se executa nu se discuta amin

  Răspuns
 138. Anonim

  Sau dus niste tineri la ascultare intro manastire si doreau sa fie calugari pe viitor atunci staretul adica cel mai mare ia pus sa puna rasad in pamint si lea spus la toti sal pune cu radacina in sus si cu virvul in pamint numai unul a facut asa iar restul au facut cum se pune corect iar cind a venit staretul ia intrebat de ce lati pus cu radacina in pamint eu nu vam spus asa dar cu virful in pamint iar ei au zis ca nu se pune asa dar staretul a zis ca numai cel care a ascultat si a facut cum ia zis sa ramine restul sa plece ca nu sint buni de a ramine mai departe la ascultare pentru calugarie in manastire ordenul se executa nu se discuta amin

  Răspuns
 139. Anonim

  Sau dus niste tineri la ascultare intro manastire si doreau sa fie calugari pe viitor atunci staretul adica cel mai mare ia pus sa puna rasad in pamint si lea spus la toti sal pune cu radacina in sus si cu virvul in pamint numai unul a facut asa iar restul au facut cum se pune corect iar cind a venit staretul ia intrebat de ce lati pus cu radacina in pamint eu nu vam spus asa dar cu virful in pamint iar ei au zis ca nu se pune asa dar staretul a zis ca numai cel care a ascultat si a facut cum ia zis sa ramine restul sa plece ca nu sint buni de a ramine mai departe la ascultare pentru calugarie in manastire ordenul se executa nu se discuta amin

  Răspuns
 140. Anonim

  Sau dus niste tineri la ascultare intro manastire si doreau sa fie calugari pe viitor atunci staretul adica cel mai mare ia pus sa puna rasad in pamint si lea spus la toti sal pune cu radacina in sus si cu virvul in pamint numai unul a facut asa iar restul au facut cum se pune corect iar cind a venit staretul ia intrebat de ce lati pus cu radacina in pamint eu nu vam spus asa dar cu virful in pamint iar ei au zis ca nu se pune asa dar staretul a zis ca numai cel care a ascultat si a facut cum ia zis sa ramine restul sa plece ca nu sint buni de a ramine mai departe la ascultare pentru calugarie in manastire ordenul se executa nu se discuta amin

  Răspuns
 141. Anonim

  Sau dus niste tineri la ascultare intro manastire si doreau sa fie calugari pe viitor atunci staretul adica cel mai mare ia pus sa puna rasad in pamint si lea spus la toti sal pune cu radacina in sus si cu virvul in pamint numai unul a facut asa iar restul au facut cum se pune corect iar cind a venit staretul ia intrebat de ce lati pus cu radacina in pamint eu nu vam spus asa dar cu virful in pamint iar ei au zis ca nu se pune asa dar staretul a zis ca numai cel care a ascultat si a facut cum ia zis sa ramine restul sa plece ca nu sint buni de a ramine mai departe la ascultare pentru calugarie in manastire ordenul se executa nu se discuta amin

  Răspuns
 142. Anonim

  Sau dus niste tineri la ascultare intro manastire si doreau sa fie calugari pe viitor atunci staretul adica cel mai mare ia pus sa puna rasad in pamint si lea spus la toti sal pune cu radacina in sus si cu virvul in pamint numai unul a facut asa iar restul au facut cum se pune corect iar cind a venit staretul ia intrebat de ce lati pus cu radacina in pamint eu nu vam spus asa dar cu virful in pamint iar ei au zis ca nu se pune asa dar staretul a zis ca numai cel care a ascultat si a facut cum ia zis sa ramine restul sa plece ca nu sint buni de a ramine mai departe la ascultare pentru calugarie in manastire ordenul se executa nu se discuta amin

  Răspuns
 143. Anonim

  Postarea este o mare manipulare schismatică ! La Sf.Munte ,loc de închinare ortodox ,nu au ce căuta ereticii sau schismaticii care se infiltrează acolo pt. a-și câștiga adepți din rândul pelerinilor ortodocși ,uneori cu pretenția că sunt ortodocși ,uneori îmbrăcați fără drept în haina monahală sau preoțească .
  Dacă până și femeile nu au ce căuta acolo ,cum sa aibă pretenția schismaticii (cei din biserici privatizate ,nepomenitori, stiliștii ,etc .)sa se localizeze acolo ,pe proprietatea Bisericii Ortodoxe a Constantinopolului ,fără măcar să se lepede de schisma lor și fără să intre sub ascultarea ierarhului locului .
  Postarea face parte din atacurile la adresa locurilor sfinte ,că și pretenția UE să intre acolo și turiști femei ,în numele „egalității de gen ” .

  Răspuns
 144. Anonim

  Postarea este o mare manipulare schismatică ! La Sf.Munte ,loc de închinare ortodox ,nu au ce căuta ereticii sau schismaticii care se infiltrează acolo pt. a-și câștiga adepți din rândul pelerinilor ortodocși ,uneori cu pretenția că sunt ortodocși ,uneori îmbrăcați fără drept în haina monahală sau preoțească .
  Dacă până și femeile nu au ce căuta acolo ,cum sa aibă pretenția schismaticii (cei din biserici privatizate ,nepomenitori, stiliștii ,etc .)sa se localizeze acolo ,pe proprietatea Bisericii Ortodoxe a Constantinopolului ,fără măcar să se lepede de schisma lor și fără să intre sub ascultarea ierarhului locului .
  Postarea face parte din atacurile la adresa locurilor sfinte ,că și pretenția UE să intre acolo și turiști femei ,în numele „egalității de gen ” .

  Răspuns
 145. Anonim

  Postarea este o mare manipulare schismatică ! La Sf.Munte ,loc de închinare ortodox ,nu au ce căuta ereticii sau schismaticii care se infiltrează acolo pt. a-și câștiga adepți din rândul pelerinilor ortodocși ,uneori cu pretenția că sunt ortodocși ,uneori îmbrăcați fără drept în haina monahală sau preoțească .
  Dacă până și femeile nu au ce căuta acolo ,cum sa aibă pretenția schismaticii (cei din biserici privatizate ,nepomenitori, stiliștii ,etc .)sa se localizeze acolo ,pe proprietatea Bisericii Ortodoxe a Constantinopolului ,fără măcar să se lepede de schisma lor și fără să intre sub ascultarea ierarhului locului .
  Postarea face parte din atacurile la adresa locurilor sfinte ,că și pretenția UE să intre acolo și turiști femei ,în numele „egalității de gen ” .

  Răspuns
 146. Anonim

  Postarea este o mare manipulare schismatică ! La Sf.Munte ,loc de închinare ortodox ,nu au ce căuta ereticii sau schismaticii care se infiltrează acolo pt. a-și câștiga adepți din rândul pelerinilor ortodocși ,uneori cu pretenția că sunt ortodocși ,uneori îmbrăcați fără drept în haina monahală sau preoțească .
  Dacă până și femeile nu au ce căuta acolo ,cum sa aibă pretenția schismaticii (cei din biserici privatizate ,nepomenitori, stiliștii ,etc .)sa se localizeze acolo ,pe proprietatea Bisericii Ortodoxe a Constantinopolului ,fără măcar să se lepede de schisma lor și fără să intre sub ascultarea ierarhului locului .
  Postarea face parte din atacurile la adresa locurilor sfinte ,că și pretenția UE să intre acolo și turiști femei ,în numele „egalității de gen ” .

  Răspuns
 147. Anonim

  Postarea este o mare manipulare schismatică ! La Sf.Munte ,loc de închinare ortodox ,nu au ce căuta ereticii sau schismaticii care se infiltrează acolo pt. a-și câștiga adepți din rândul pelerinilor ortodocși ,uneori cu pretenția că sunt ortodocși ,uneori îmbrăcați fără drept în haina monahală sau preoțească .
  Dacă până și femeile nu au ce căuta acolo ,cum sa aibă pretenția schismaticii (cei din biserici privatizate ,nepomenitori, stiliștii ,etc .)sa se localizeze acolo ,pe proprietatea Bisericii Ortodoxe a Constantinopolului ,fără măcar să se lepede de schisma lor și fără să intre sub ascultarea ierarhului locului .
  Postarea face parte din atacurile la adresa locurilor sfinte ,că și pretenția UE să intre acolo și turiști femei ,în numele „egalității de gen ” .

  Răspuns
 148. Anonim

  Postarea este o mare manipulare schismatică ! La Sf.Munte ,loc de închinare ortodox ,nu au ce căuta ereticii sau schismaticii care se infiltrează acolo pt. a-și câștiga adepți din rândul pelerinilor ortodocși ,uneori cu pretenția că sunt ortodocși ,uneori îmbrăcați fără drept în haina monahală sau preoțească .
  Dacă până și femeile nu au ce căuta acolo ,cum sa aibă pretenția schismaticii (cei din biserici privatizate ,nepomenitori, stiliștii ,etc .)sa se localizeze acolo ,pe proprietatea Bisericii Ortodoxe a Constantinopolului ,fără măcar să se lepede de schisma lor și fără să intre sub ascultarea ierarhului locului .
  Postarea face parte din atacurile la adresa locurilor sfinte ,că și pretenția UE să intre acolo și turiști femei ,în numele „egalității de gen ” .

  Răspuns
 149. Anonim

  „Persecuţia, adică folosirea forţei civile pentru a impune dreptul său bisericesc nu este o tradiţie ortodoxă”
  Ba este. E o traditie cat se pote de ortodoxa. De aceea, de peste o mie de ani, Biserica Ortodoxa a fost mana dreapta a Statului. Pentru ca s-a folosit de Stat (forta civila) pentru a impune dreptul său bisericesc.
  Iar ca dovezi, putem merge in istorie. La controversa ariana, la controversa iconoclasta, la contrroversa monofizita… care toate s-au rezolvat in favoarea Bisericii Ortodoxe. Cu bratul lung al Statului Bizantin.

  Răspuns
 150. Anonim

  O mare golanie din partea preasfintitilor,ca si in tara noastra

  Răspuns
 151. Anonim

  O mare golanie din partea preasfintitilor,ca si in tara noastra

  Răspuns
 152. Anonim

  O mare golanie din partea preasfintitilor,ca si in tara noastra

  Răspuns
 153. Anonim

  O mare golanie din partea preasfintitilor,ca si in tara noastra

  Răspuns
 154. Anonim

  O mare golanie din partea preasfintitilor,ca si in tara noastra

  Răspuns
 155. Anonim

  Aceste lucruri sunt cunoscute

  Răspuns
 156. Anonim

  Aceste lucruri sunt cunoscute

  Răspuns
 157. Anonim

  Aceste lucruri sunt cunoscute

  Răspuns
 158. Anonim

  Aceste lucruri sunt cunoscute

  Răspuns
 159. Anonim

  Aceste lucruri sunt cunoscute

  Răspuns
 160. Anonim

  Cine crede în biserici este cel mai slab om

  Răspuns
 161. Anonim

  Cine crede în biserici este cel mai slab om

  Răspuns
 162. Anonim

  Cine crede în biserici este cel mai slab om

  Răspuns
 163. Anonim

  Cine crede în biserici este cel mai slab om

  Răspuns
 164. Anonim

  Cine crede în biserici este cel mai slab om

  Răspuns
 165. Anonim

  si acolo ca peste tot exista o singura religie, care se numeste BAN. Asta este singura religie care dicteaza acum cultele. Restul e can-can.

  Răspuns
 166. Anonim

  si acolo ca peste tot exista o singura religie, care se numeste BAN. Asta este singura religie care dicteaza acum cultele. Restul e can-can.

  Răspuns
 167. Anonim

  si acolo ca peste tot exista o singura religie, care se numeste BAN. Asta este singura religie care dicteaza acum cultele. Restul e can-can.

  Răspuns
 168. Anonim

  si acolo ca peste tot exista o singura religie, care se numeste BAN. Asta este singura religie care dicteaza acum cultele. Restul e can-can.

  Răspuns
 169. Anonim

  si acolo ca peste tot exista o singura religie, care se numeste BAN. Asta este singura religie care dicteaza acum cultele. Restul e can-can.

  Răspuns
 170. Anonim

  Grav

  Răspuns
 171. Anonim

  Grav

  Răspuns
 172. Anonim

  Grav

  Răspuns
 173. Anonim

  Grav

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке