Selectați pagina

Părintele Hariton Negrea: Despre actele electronice

Părintele Hariton Negrea: Despre actele electronice

Parintele.Hariton.Negrea.la_.predica.2014.FebruarieNu vă închipuiţi cu chipul lumii acesteia! zice Domnul. Care este chipul lumii, decât cugetul trupesc, pofta ochilor, trufia vieţii? Cugetul trupesc este activitate a minţii ale cărei înţelegeri sunt lipite şi sunt unite cu lumea materiei. Acest cuget trupesc este întrucâtva măsurabil, şi fiindcă este atât de observabil. Prin identitatea numerică (cu microcip sau fără), creştinul e înşelat să se identifice cu cugetul trupesc, lepădat la Botez, şi să se lepede de cugetul duhovnicesc, primit la Botez şi simbolizat de numele creştin.

Precum ştim, prin Taina Botezului omul se leapădă de satana, adică de orice duh care tăgăduieşte venirea lui Hristos în trup, prin Botez omul se leapădă de toate lucrurile satanei, adică de orice înfăţişare a răului, toate fiind azi legiferate şi devenite normă, prin Botez omul se leapădă de toţi slujitorii satanei, adică de duhurile răutăţii care lucrează şi nevăzut, dar şi văzut, prin oameni care din voia lor se fac slugi ale lui, precum declară despre ei înşişi cei ce deţin puterea lumească azi. E de la sine înţeles că dacă omul se re-identifică cu acestea trei, lepădate la Botez, atunci se leapădă de Botez şi se re-dăruieşte satanei. Nu e nevoie să mai spună cu cuvintele că se leapădă de Hristos, din moment ce semnătura sa, oferită satanei, dovedeşte acea afirmaţie, o dovedeşte cu fapta, care vorbeşte mai mult decât vorba. Păi, un asemenea gest, care este expresia voinţei libere a omului, nu poate fi considerat fără importanţă, fără a se considera la fel de fără importanţă şi Botezul. Dumnezeu respectă voia liberă a omului: dacă omul voieşte şi se leapădă de satana, Dumnezeu îl primeşte, îl sfinţeşte şi-l face al Său. Dacă omul voieşte şi se leapădă de numele creştin şi semnează că toată identitatea şi activitatea sa o dăruieşte satanei, lucrurilor satanei şi slujitorilor satanei, atunci omul se leapădă de Botez, iar Dumnezeu respectă acest gest, şi Se retrage, retrage harul Botezului din omul acela. Fără harul Botezului, omul acela fără nici o îndoială că nu mai poate fi spovedit, împărtăşit, preoţit, călugărit, înmormântat, sau pomenit la Liturghie, fiindcă a devenit întocmai ca un nebotezat, faţă de care se aplică acele canoane, abundent explicitate de Sfinţi şi de Sinoade mai ales în secolele I-IV, despre cel ce s-a lepădat de Botez. Fireşte, un asemenea om nu mai poate fi numit slujitor al lui Dumnezeu (arhiereu, preot sau călugăr), fiindcă nu poţi sluji la doi domni, şi lui Dumnezeu şi mamonei. Nu poţi să te lepezi de Botez şi să te mai numeşti preot, sau să ai preoţie lucrătoare. Ce epicleză faci, dacă nu eşti conştient de lepădarea de Duhul Sfânt pe care o faci identificându-te satanei? În prigoana comunistă cei care s-au lepădat de Dumnezeu au fost răsplătiţi cu funcţii şi bani, dar au devenit fiare, iar cei care au mărturisit pe Dumnezeu au fost hăituiţi, defăimaţi, înfometaţi, închişi, torturaţi, ucişi, dar au devenit sfinţi. La fel, dar mai greu, va fi şi acum. Oare a minţit vreodată Dumnezeu? Dacă El Însuşi a făgăduit că va ocroti pe cei ce nu se vor lepăda, oare nu va împlini făgăduinţa Sa?

Porunca Noului Testament este ca creştinul să dea, cu supunere şi bună rânduială, ascultare puterii stăpânirii lumeşti prin respectarea legilor, dacă ele nu sunt potrivnice lui Dumnezeu, plata birului, dacă nu este asuprit. Celui căruia eşti dator cu cinstea, dă-i cinstire, zice apostolul, şi cu adevărat li se cuvine cinstire celor care ne-au condus bine, sufletele şi trupurile. Celui cu vama, dă-i vama, zice iarăşi apostolul – dar dacă nu eşti la vamă, de ce să plăteşti vamă? Dacă nu vreisă treci vama în spaţiul Schengen, de ce să plăteşti vamă Schengen? Plus că, după cuvîntul Domnului, vama sufletului e mai importantă, de aceea să ne temem, şi pentru aceea să agonisim s-o trecem cu bine.

Da, sufletul şi trupul creştinului aparţin lui Dumnezeu şi nu pot fi date nici măcar omului însuşi, darămite altora, sau slujitorilor satanei. Sufletul şi trupul nu sunt de dat nimănui, ele sunt Biserica lui Dumnezeu, sfinţită, şi afierosită Lui, cumpărată cu preţul Sângelui Fiului lui Dumnezeu. Dacă cineva, fie arhiereu, fie cleric, fie credincios mirean, cutează a spune că creştinul trebuie să-şi dea sufletul şi trupul bir cezarului, sau că trebuie supunere faţă de cezar chiar dacă asta înseamnă pierderea vieţii veşnice, pierderea harului, un asemenea om care predică nemântuirea şi sclavia, e vrednic de anathema, el şi învăţătura sa mincinoasă, satanică, potrivnică Scripturii şi Sfinţilor Părinţi. Asemenea oameni sunt precum iudeii de odinioară care ziceau: Nu avem alt împărat decât pe Cezarul.

Cum să dăm lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu, dacă nu suntem conştienţi de ce înseamnă chipul şi asemănarea Lui în noi? Darurile Duhului Sfînt primite la Botez curăţă chipul dumnezeiesc din om şi-l pregătesc pentru unirea cu el după asemănare, care vine prin faptă împlinită prin strădania şi voia omului, cu ajutorul Domnului.

Asemănarea vine prin fapta lăuntrică, fapta dinafară, care se face prin împreună-lucrarea dintre voia liberă şi har. Fără strădania aceasta chipul dumnezeiesc sădit natural în om se întunecă. Noua orînduire ideologică a lumii interzice asemănarea omului cu Dumnezeu.

La fel cum orice formă de păcat, de la cel mai fin gând, la cea mai grosolană faptă, sunt numite cu numele generic de păcat, tot astfel orice formă de act de identificare cu antihrist este numit lepădare de credinţă. Lepădarea mai mică e păcatul, lepădarea mai mare e patima, lepădarea propriu-zisă este tăgăduirea identităţii creştine (vezi lepădarea lui Petru, care n-a zis că se leapădă de Hristos, ci: nu sunt eu ucenicul Lui), şi lepădarea totală este apostazia apocaliptică, prin implant.

Nu contează cum suntem numiţi de satana, ci cum suntem numiţi de Dumnezeu, de aceea dacă prin identitatea numerică suntem ocărâţi de satana nu contează atât cât faptul că noi înşine acceptând-o din voia noastră, ocărâm numele lui Dumnezeu pe care-l purtăm. Azi identificarea nu o face Cezarul, iar omul să fie pasiv, şi deci nevinovat, aşa cum au făcut odinioară Nero şi ceilalţi tirani prigonitori ai creştinismului. Acum Cezarul cere ca omul însuşi, din voia sa, cu conştiinţa sa, să se numească pe sine slugă a lui antihrist, şi obiect într-o maşinărie drăcească. Cezarul cere tocmai acest gest liber, pentru ca nu el să poarte vinovăţia tiraniei, ci omul însuşi să fie responsabil pentru propria sa lepădare. De aceea, la nivel teologic, nu contează în prim-plan obiectul sau modul prin care se face lepădarea, atâta vreme cât ea asociază voinţa liberă a creştinului cu simbolul numărului numelui fiarei, contează conştiinţa cu care s-a făcut acea consimţire, gradul de consimţire. Păcatul se raportează la două puteri sufleteşti: puterea libertăţii voinţei şi puterea înţelegătoare sau cuvântătoare, sau de cunoaştere, prin urmare păcatul fără voie şi fără ştiinţă e tot păcat, chiar dacă e canonisit mai uşor, şi lesne de iertat la Dumnezeu. Diferenţa dintre actele respective este doar gradul de consimţire a omului cu satana.

De pildă, un grad mai mic este a intra pe internet, a scrie: www. care într-o anume numerologie înseamnă 666, şi a face acest compromis pentru a cunoaşte un lucru sau altul, sau pentru înlesnirea comunicării. Gestul pare insignifiant, dar el e făcut de toţi oamenii care intră pe internet. Nu este oare un gest potrivnic sfintei cruci, pe care credinciosul o face înaintea oricărui lucru bun, sau înainte de intrarea în sfânta biserică? A intra pe internet cere acest mic obol satanei, a scrie numărul numelui fiarei, spre a intra în capiştea virtuală a ei. Acest compromis pus ca obligaţie socială este o sfidare a sfinţeniei sufletului creştin, şi totuşi, având credinţa că harul lui Dumnezeu îl va feri de înţepătura scorpiei şi de veninul aspidei, creştinul nu consideră că săvârşeşte o impietate tipărind numărul de intrare pe internet, şi nici nu i se socoteşte lepădare, de ce? – pentru că nu se identifică pe sine cu acel număr. La fel, când a primit buletin cu CNP. E asociat cu un număr de către stat, lucru prin care statul afirmă o mentalitate materialistă, lipsită de respect faţă de fiinţa umană, şi potrivnică tainei creştinătăţii. Asocierea aceasta pe care creştinul a fost forţat s-o primească în plin moment comunist, iată că, din lipsă de păstori şi de mărturisitori, creştinul a acceptat să fie asociat cu un număr, ca şi când ar fi deţinut. A trecut cu vederea, a răbdat, mai bine zis. Iar după Revoluţia din 89 s-a demonstrat limpede că românii chiar sunt deţinuţi într-un Lagăr mai mare, unde pot alege între soiuri de produse de cumpărat, dar în realitate sunt lipsiţi de orice libertate de decizie. Acuma Lagărul nu mai vrea să recunoască nici numele creştin, nici numele părinţilor. De ce? pentru că, din perspectiva mentalităţii Cezarului de azi, persoana a devenit, prin CNP, individ, din individ devine element (prin actele electronice), din element devine variabilă (prin microcip), iar din variabilă devine particulă (prin virtualizare totală), iar particula este insignifiantă în sine, ea n-are valoare decât într-un agregat, o formaţiune dată ei de o instanţă de dincolo de această lume, numită Putere Dumnezeiască. Nu sună cunoscut? N-a fost şi pe vremea lui Nabucodonosor la fel? N-am citit cu toţii în Vechiul Testament? Iată, azi Cezarul vrea să se numească pe sine dumnezeu, iar tot omul să i se închine. Duhul Sfânt ne arată nouă, creştinilor, acestea, toţi le vedem limpede, de la copilaş la moşneag. Că nu de la şcoală înveţi să te mântuieşti, ci din rugăciune, din Sfânta Biblie, şi dacă trăieşti viaţa Bisericii. Nu ne trebuie să despicăm firul, avem credinţă în duhovnicii neamului creştin, şi ŞTIM că actele astea nu-s de la Dumnezeu, nu-s bune, nu te mântuieşti dacă le primeşti.

Duhul Sfânt, iată, lipseşte din cei ce apără identitatea antihristică. Că aceia atât de tare se tem să creadă cugetul Bisericii care grăieşte: NU!, şi atât de mult dispreţ au faţă de cuvioşi, de mucenici, de bătrâni, încât fac orice să demonstreze că au ei mai mult rafinament teologic şi mai mult discernământ duhovnicesc decât toţi aceia. Se cred mai deştepţi, mai cumpătaţi şi mai sfinţi decât Biserica. Şi Arie făcea aşa, şi toţi ca el, şi nu cred că-i e bine acolo unde e acum.

Ce să zică duhovnicul, la spovedanie, celui necredincios în cuvântul Sfinţilor, care primeşte identitatea potrivnică lui Hristos ca şi cum ar fi o datorie civică, sau ca şi cum nu ar fi el acela care se identifică cu ea? „Te iert şi te dezleg pe tine, robul satanei nr. 746?” Cum să îl împărtăşească? „Se împărtăşeşte robul satanei, nr. 3465?” Cum să se îngroape? „Aici odihneşte robul satanei, nr. 087?” Nu vă amăgiţi! Nu este mântuire pentru cel ce leapădă Botezul.

Iată pun înaintea ta viaţa şi moartea, zice Domnul Dumnezeu. Alege viaţa. Viaţa veşnică. Alege, şi tu creştine, şi tu, necreştine, pe Unicul Stăpân şi Împărat, Hristos.

Sursa: http://manastirea.petru-voda.ro

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

4 Comentarii

 1. simona

  Imi cer iertare , dar nu cred ca acele acte , ce or fi fiind ele , au mai mare putere dacat Insusi Ziditorul , care l-a facut pe om dupa chipul si asemanarea Sfantei Treimi. Nu pot niste hartii sa-mi schimbe calitatea de om , de crestin , care marturisesc pe Iisus Hristos si Sfanta Treime si Biserica cea una Sfanta si Apostoleasca si Soborniceasca . Este prea subtire aceasta explicatie si prea fortat sofismul.Daca nu semnez si nu declar in mod constient lepadarea si nu ma abat cu comportamentul de la dreapta credinta , oare Dumnezeu il crede mai mult pe veliar ? cu ce dovedeste acela lui Hristos ca m-am lepadat de credinta ? cu faptul ca am devenit o particula ? Dar nu sunt oare un fir de praf , si nici macar atat? Nu m-a facut Dumnezeu din nimic?Pentru faptul ca Pavel , sau Petru erau in obezi , de-asta nu-L mai marturiseau pe Hristos? Nu erau ei ca “gunoiul acestei lumi”, dupa cum insisi marturisesc?
  Da , sunt nimic , dar puternic si credincios este Dumnezeu sa nu ma piarda , caci daca lepadarea inseamna niste acte care nu ma silesc nici prin semnatura , nici prin declaratie verbala , sa ma lepad de Hristos , atunci unde este lepadarea, in faptul ca sunt redusa la ceva neinsemnat ? Asta si sunt : nimic. Nimic , ca om . Valoarea mea consta in faptul ca ma unesc cu Hristos in duh , iar pe acest duh nu mi-L poate lua nimeni , asa , prin inselaciune . In sensul acela , de care pomeniti , pot semna mii de acte , fara sa stiu ce semnez ! Pentru asta sa fiu eu vinovata , ca am fost inselata ? sau pentru ca fac constient niste lucruri , niste pacate?Eu nu sunt judecata pentru ceea ce nu stiu , ci pentru ceea ce stie constiinta mea. Iar aceia care au semnat ” acte ” si acum sunt mustrati de constiinta , nu se considera vinovati pentru ca au facut un pacat de care aveau cunostinta , ci pentru ca ulterior au fost avertizati de catre unii preoti ca au facut pacat . Daca ar fi cu adevarat pacat , atunci sa se avertizeze la TOATE bisericile din lume , da catreTOTI preotii , dar pentru ca numai unii fac caz de acest lucru , oamenii nu sunt vinovati cu nimic . Iar acei preoti ,daca nu conglasuiesc cu intreaga biserica , ori sa taca pana vor conglasui toti preotii la fel , ori daca sunt convinsi ca la ei este adevarul sa se desparta de cei eretici , care sustin altceva.Si sa-i urmeze cei de o credinta cu ei. Ori , acest lucru care se intampla , este dezbinare in biserica si cei slabi se smintesc si : ori urmeaza pe cei putini si judeca pe ceilalati (pacat mare), ori asculta de duhovnic , dar indoielnic , caci nici ei nu stiu ca sa creada. Si aici este un mare pacat . Se simte cineva raspunzator ? Greu lucru!
  Se creeaza o situatie ciudata , ca si cand aceste acte ar ramane ultimul pacat din lume , pe care , daca nu-l facem , suntem mantuiti , iar in rest suntem curati de toate pacatele.Mi se pare mie ca ni se cam abate atentia de la ce trebuie sa fim atenti . Exact ca acele diversiuni , cand in tara se intampla lucruri rele , pe care unii vor sa le trecem cu vederea si , atunci, apare cate o diversiune , ca sa nu ne mai gandim la ce trebuie.
  In Filocalia vol. 8 , este scris ca : “Harul botezului nu se mai pierde , ci numai se acopera “(pagina 24 ) , asa ca nu exista lepadare de botez! Fereasca Dumnezeu , la ce silogism s-a putut ajunge ! Lepadare de botez! Acest har odata daruit nu se poate returna lui Dumnezeu inapoi , caci Dumnezeu nu-Si ia darurile inapoi . E ca si cand ne-am lepada de Sfanta Treime , de chipul lui Dumnezeu , care este in noi.Noi am primit acest har la botez , nu mai este cale de intors , caci nu avem noi posesia harului , el este dar al lui Dumnezeu , pe care El nu-l mai ia inapoi si noi nu avem cum sa ne lipsim de el , ca de credinta : acum cred , iar acum sunt ateu . Botezul e unic si nedesfintabil . Cel care s-a lepadat de ortodoxie si trece la o alta credinta , dar se reintoarce , nu se reboteaza (desi s-a lepadat ) , ci i se citesc doar dezlegari . Deci , atentie la povatuitori!
  Doamne ajuta !
  W W W inseamna “world wide web” in limba engleza . De unde 666? De ce dati la toate cele interpretari fabuloase , care nu au legatura cu realitatea ? In felul acesta mergem le nesfarsit cu interpretarile si ne departam fantastic de ceea ce este pacatul in sine. Descoperirile si aplicatiile stintifice nu au aparut din acest secol , ele sunt de mii de ani , Inchizitia a ars si pe rug pentru astfel de lucruri ( “si totusi se-nvarteste ” ). Nu ar trebui sa ne limitam doar la credinta si sa nu ne amestecam in lumea stiintei , fata de care Biserica nu are impotriviri decat in masura in care face rau mantuirii ? Deci crestinul este avertizat sa nu priveasca lucruri rele , sa nu asculte rele , etc . El poate discerne . Dar a crede toate bazaconiile , intram deja foarte mult in spatiul superstitiilor , a fantasticului , a lucrului care nu mai poate fi controlat . Poate si umbra mea contine 666 , cum sa fac sa ma lepad de ea?

  Răspuns
 2. marele Păcătos

  nu ţi-o zic din numele meu, ci aduc din Sf.Scriptură cuvintele Sf.Apostol:

  Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci; dar şi demonii cred şi se cutremură.
  Vrei însă să înţelegi, omule nesocotit, că credinţa fără de fapte moartă este?

  dacă Sf.Iustil pentru tine soră Simona, nu este autoritate şi cuvântul lui nu înseamnă nimic, atunci ce să mai zic?

  Răspuns
 3. marele Păcătos

  “Harul botezului nu se mai pierde”

  asta care părinte a zis-o şi în ce an a trăit?
  atunci matincă tot se înlocuia numele din buletin de identitate cu cod din 13 cifre la baza cărei stătea 666 în super serverele din america şi europa, da?

  să fim pricepuţi cu inima, şi nu nesocotiţi cu mintea.
  că nu rugăciunea recitată ca pe o mantră demonică fără inimă face minuni, ci credinţa cugetată din mintea inimii o face din Mila Domnului care ne-a oferit aşa şansă de a cărul prilej nu este vrednică nimeni în parte cât Creştinii Ortodocşi.
  Dumnezeu pe toţi îi iubeşte, dar şi îngerii căzuţi au fost sfinţi cândva, această faptă anteistorică nu o neagă nimeni, însă Unul Adevăr, Ună este Calea, Unul este Dumnezeu!

  Răspuns
 4. simona

  Aceste cuvinte , cum ca harul botezului nu se pierde , le-a spus Pr. Dumitru Staniloae , cel mai mare teolog , atat in tara , cat si peste hotare ( a tradus si comentat Filocalia si multe alte lucrari de mare valoare si a primit titlul de Membru de Onoare al Academiei Romane ;Dumitru Staniloae este undeva deasupra multor teologi de renume , nu numai simpli preoti ) . Dragul meu , nu trebuie sa avem un reper incontestabil , pe Parintele Iustin . Dumnezeu sa-l odihneasca , dar nu este singurul care face Biserica . Iarta-ma , nu vreau sa te ranesc , este ultimul lucru pe care mi-l doresc , deoarece stiu ca esti sincer si-ti doresc tot binele . Dialogul este o incercare de revelare a celor bune. Noi, aici in Bucuresti nici macar nu gandim la acele lucruri de care voi sunteti , ca sa zic asa, cam inspaimantati . Noi suntem ingrijorati de faptul ca nu reusim sa nu mai facem pacate , ca nu ne pocaim cum trebuie , ca nu tinem posturi mai aspre , ca nu iubim mai mult si nu ajutam pe cei care au nevoie. Chestia asta cu buletinele , cipurile, nimeni nu pomeneste , ca si inexistente , ni se par inventii . Foarte multi nici nu au auzit . E drept ca aceste lucruri se vehiculeaza doar intr-un perimetru mai restrans, in jurul unor anumiti duhovnici , in cercul anumitor credinciosi.Iti spun adevarul . Desi stiu despre acestea de multi ani , caci s-a vandut de multi ani incoace , o carte , numita Apocalipsa 13, dar ea era scrisa de un inginer si vorbea in ea de cele ce vorbiti voi acum , inclusiv sa nu donezi sange , sa nu faci armata . Era o carte sectara , fara dubii , nu stiu cum a ajuns in pangare , dar nu a avut ecou printre credinciosi , pentru ca noi avem crestini in armata , donam sange . Deci , era sectara. Voi , insa , ati primit aceste invataturi . Nu trebuie sa ne dezbinam pentru asta . Tu crezi , eu nu .Dar te iubesc , esti fratele meu , esti crestin . Daca tu ma crezi eretica , treaba ta . Nu te oblig ca sa ma iubesti si tu . Doamne ajuta!

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *