Nota redacției: Anul curent, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a propus spre examinare Parlamentului Republicii Moldova un proiect de lege care modifică modalitatea de sancționare pentru cei care își agresează membrii familiei. Astfel, în cazul în care ar fi votat acest proiect, persoanele, bănuite de comiterea actelor de violenţă, se vor alege imediat cu un ordin de restricţie de urgenţă, care le va interzice agresorilor să se apropie de familie.

Această propunere a MMPSF a fost votată în Parlament în primă lectură, la data de 7 iulie 2016 și urmează ca la sfîrșitul sesiunii de vară să fie votat în a doua și ultimă lectură.

În această situație, Luni, 25 iulie 2016, Mișcarea Juriștilor Ortodocși din Moldova a înaintat o Adresare către Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități, prin care solicită modificarea temeiului de eliberare a „ordinul de restricţie de urgenţă”, și anume termenul bănuială rezonabilă trebuie să fie concretizat și aplicat prin prisma pericolul iminent, iar actul de violență în familie să fie specificat ca violență fizică.

Mai jos se anexeaza Adresarea către Comisia Parlamentară.

Mișcarea Juriștilor Ortodocși din Moldova

____________________________________________________

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Schinoasa, 2

Adresare

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, autorul Proiectului de lege nr 246 din 02.06.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie,  ce a fost votat în primă lectură la data de 7 iulie 2016,  a  elaborat respectivul act în vederea eficientizării mecanismului de soluționare a actelor de violență în familie, consolidării mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor infracţiunilor.

Deși recunoaștem că problema actelor de violență în familie este una actuala și acută în Republica Moldova, totuși considerăm că unele prevederi ale proiectului dat sunt pripite, nedefinite și chiar dăunatoare, care vor avea un rezultat invers, opus obiectivelor propuse de MMPSF.

Examinând modificările şi completările propuse, atragem atenția la includerea noţiunii şi unei noi instituţii – „ordinul de restricţie de urgenţă”.

Modificările privind ordinul de restricţie de urgenţă necesită o atenţionare specială cu referire la circumstanţele emiterii acestui ordin, şi anume că bănuiala rezonabilă este unul din temeiuri. Bănuiala rezonabilă nu constituie o convingere totală şi probată pentru organul de poliţie despre persoana ca fiind drept agresor.

Conform proiectului în cauză, Ordinul de restricție vine să completeze măsurile de protecție a victimei în vederea intervenției imediate a organelor de poliție și eliminării din locuință a agresorului.

Însă, constatăm că în nenumărate cazuri s-au remarcat situaţii de abuz din partea organelor de drept din considerentul faptului că bănuiala rezonabilă nu este definită legal, chiar dacă este des întâlnită în normele legislaţiei actuale, lăsându-se aprecierea pe seama judecătorilor, procurorilor şi a altor organe de drept.

Art.5 alin.1 lit. c) din Convenţie dispune că persoana poate fi arestată sau reţinută în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvîrşit o infracţiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia.

Astfel, considerăm că acest temei de emitere a ordinului de restricţie de urgenţă este prea vag pentru aplicarea acestuia în cazul violenţei în familie.

Mai mult ca atât, remarcăm faptul că prin introducerea instituţiei de ordin de restricţie de urgenţă, în actuala redacție, atunci se va putea separa aşa-numitul agresor fără un proces de judecată, organul de poliţie fiind singurul împuternicit să elibereze acest ordin, fără a cerceta cauzele şi a audia părţile implicate.

În această ordine de idei, considerăm necesar modificarea temeiului de eliberare a „ordinul de restricţie de urgenţă”, și anume termenul bănuială rezonabilă trebuie să fie concretizat și aplicat prin prisma pericolul iminent, iar actul de violență în familie să fie specificat ca violență fizică.

Pericol iminent semnifică pericol sigur, imediat si inevitabil. Iar actuala legislație a Republicii Moldova definește ca circumstanţe care indică în mod cert asupra existenţei elementelor constitutive ale unei infracţiuni contra vieţii şi/sau sănătăţii şi care au sau pot avea impact grav asupra integrităţii fizice şi/sau psihice.

Prin urmare, această modificare va oferi siguranță și certitudine că nu va exista posibilitatea aplicării necorespunzătoare a prevederilor legii.

Astfel, înaintăm următoarele propuneri de modificări şi completări a Proiectului nr. 246 din 2 iunie 2016, după cum urmează:

  1. La Art.VI, pct. 6, art. 8, alin. (6) litera f) va avea următorul cuprins: „dispune eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului, dacă din circumstanţele stabilite la locul faptei, ca urmare a evaluării riscurilor, există o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violenţă fizică în familie şi persistă un pericol iminent de repetare/comitere a acţiunilor violente”.
  2. La Art. VI, pct. 11, art. 121, alin (1) va avea următorul cuprins: “În cazul stabilirii la locul faptei, urmare a evaluării riscurilor, circumstanţelor din care rezultă o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violenţă fizică în familie şi persistă un pericol iminent de repetare sau comitere a acţiunilor violente, organul de poliţie este obligat să dispună imediat eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului pentru înlăturarea situaţiei de criză şi, concomitent, înfăptuieşte acţiunile necesare de constatare a comiterii infracţiunii de violenţă în familie”.

Mișcarea Juriștilor Ortodocși din Moldova