Selectați pagina

Ministerul Justiției și Legea egalității

Ministerul Justiției și Legea egalității

Comentariu APARATORUL: Cu părere de rău, Guvernul Republicii Moldova continua promovarea drepturilor minorităților sexuale în detrimentul majorității populației ortodoxe. Cu toate că premierul Vlad Filat ne-a asigurat în luna mai că legea privind asigurarea egalității nu va evolua și drepturile minorităților nu vor fi extinse, iată Ministerul Justiției promovează un alt proiect de lege. Camuflarea ar fi de fapt urmatoarea: întru asigurarea funcționalitătii legii privind asigurarea egalității din 25 mai 2012. Rugam juriștii să se expună asupra acestui proiect în termen de 5 zile, după care vom veni cu o adresare publică către Ministerul Justiției.

Proiect

 LEGE

cu privire la activitatea Consiliul pentru prevenirea şi

eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

Art. 1. – Se aprobă:

a) Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, conform anexei;

b) personalul-limită al aparatului administrativ al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii în număr de 15 unităţi.

Art. 2. – Activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii este finanţată de la bugetul de stat.

Art. 3. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.

Art. 4. – Guvernul, de la 1 ianuarie 2013:

a) va deschide finanţarea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii;

b) va asigura Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii cu sediu.

Preşedintele Parlamentului

Anexă

REGULAMENTUL DE ACTIVITATE AL
CONSILIULUI PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA

DISCRIMINĂRII ŞI ASIGURAREA EGALITĂŢII

Capitolul  I
Dispoziţii  generale

 1. Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (denumit în continuare Consiliul), este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, independent faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care îşi exercită atribuţiile ce îi sînt date în competenţă prin Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii.

 2. Consiliul are drept obiectiv asigurarea protecţiei împotriva discriminării şi al asigurării egalităţii tuturor persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării.

 3. Sediul Consiliului se află în municipiul Chişinău.

 4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:

 • petiţionar – persoana care se consideră discriminată şi sesizează Consiliul cu o plîngere privind săvîrşirea faptei de discriminare împotriva sa.

 • pîrît – persoana împotriva căreia s-a formulat plîngerea cu privire la săvîrşirea unei fapte de discriminare şi despre care se presupune că a comis fapte discriminatorii.

 • persoana interesată – petiţionarul, sindicatul sau asociaţia obştească care activează în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor omului şi reprezintă o persoană, un grup de persoane sau o comunitate împotriva căreia s-a comis o faptă discriminatorie.

 Capitolul  II
Organizarea şi funcţionarea Consiliului

 1. Consiliul este condus de preşedinte, ales în modul stabilit la art. 11 alin. (11) din Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii. Funcţia de preşedinte este de demnitate publică.

 2. Preşedintele Consiliului poate fi revocat la cererea a cel puţin 3 membri. Hotărîrea de revocare a preşedintelui Consiliului se adoptă cu votul secret a două treimi din numărul membrilor.

 3. Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii:

 • conduce, organizează şi poartă răspundere pentru activitatea Consiliului;

 • reprezintă Consiliul în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice şi juridice;

 • stabileşte data şi ora desfăşurării şedinţelor după consultarea membrilor Consiliului;

 • semnează actele Consiliului;

 • aprobă regulamentul aparatului administrativ al Consiliului şi structura acestuia;

 • numeşte în funcţie funcţionarii publici ai aparatului administrativ al Consiliului, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale acestora, angajează, în bază de contract, personalul auxiliar, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale acestuia;

 • aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare şi stimulează funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului administrativ al Consiliului;

 • prezintă în plenul Parlamentului raportul general privind situaţia în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi asigură publicarea acestuia pe pagina web a Consiliului

 • exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.

 1. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite acte administrative.

 2. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe lună. În caz de necesitate, Consiliul se convoacă şi în şedinţe extraordinare.

 3. Şedinţele Consiliului sînt publice. Pot avea loc şedinţe închise numai în scopul protejării informaţiei ce constituie secret de stat, secret comercial ori a unei alte informaţii a cărei divulgare este interzisă prin lege. Preşedintele Consiliului poate dispune examinarea plîngerii în şedinţă secretă pentru a preveni divulgarea unor informaţii care se referă la aspectele intime ale vieţii, care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională ori la alte circumstanţe care ar putea prejudicia interesele participanţilor la şedinţă, ordinea publică sau moralitatea.

 4. Şedinţele Consiliului sînt deliberative, dacă la ele participă 2/3 din membri. În cazul absenţei preşedintelui, şedinţa este prezidată de un membru desemnat de acesta sau, după caz, de un membru ales la şedinţă.

 5. Lucrările şedinţei Consiliului sînt consemnate în proces-verbal, care conţine informaţii referitoare la prezenţa membrilor Consiliului şi a altor participanţi la şedinţă, conţinutul dezbaterilor, problemele puse la vot, rezultatele votării şi deciziile adoptate. Procesul-verbal se întocmeşte în termen de 5 zile de la desfăşurarea şedinţei şi se semnează de către Preşedintele Consiliului şi de secretar.

 6. Secretarul şedinţei este desemnat prin act administrativ de către Preşedintele Consiliului.

 7. Secretarul exercită următoarele atribuţii:

 • duce evidenţa şi ţine registrul special al plîngerilor parvenite în adresa Consiliului şi a autosesizărilor Consiliului;

 • asigură arhivarea materialelor Consiliului;

 • comunică membrilor Consiliului, petiţionarului, pîrîtului, persoanelor interesate, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte, data, ora, locul şi agenda şedinţei Consiliului şi publică informaţia pe pagina web a Consiliului;

 • remite copia de pe plîngere şi materialele care o însoţesc membrilor Consiliului şi pîrîtului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data examinării acesteia;

 • asigură accesul petiţionarului, pîrîtului, persoanelor interesate la toate materialele referitoare la caz;

 • întocmeşte procesul-verbal al şedinţei Consiliului;

 • expediază, în termen de 5 zile lucrătoare, decizia adoptată de Consiliu petiţionarului, pîrîtului, persoanelor interesate;

 • exercită, la indicaţia preşedintelui, şi alte atribuţii ce ţin de activitatea Consiliului.

 Capitolul  III
Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile membrilor Consiliului

 1. Membrii Consiliului exercită următoarele atribuţii:

 • examinează plîngerile depuse;

 • sesizează Consiliul despre existenţa unei fapte de discriminare;

 • contribuie la soluţionarea amiabilă a conflictelor apărute în urma săvîrşirii faptelor discriminatorii prin concilierea părţilor şi căutarea unei soluţii reciproc acceptabile;

 • exercită şi alte atribuţii stabilite de Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii şi prezentul Regulament.

 1. Membrul Consiliului este în drept:

 • să ia cunoştinţă de materialele prezentate Consiliului spre examinare;

 • să-şi expună argumentele, să facă demersuri şi să prezinte materiale suplimentare;

 • să solicite petiţionarului, pîrîtului, persoanelor interesate prezentarea opiniei, documentelor şi altor dovezi relevante;

 • să solicite de la persoanele fizice sau juridice copii de pe actele necesare soluţionării plîngerii, precum şi informaţii, explicaţii verbale, sau după caz, scrise în legătură cu faptele care formează obiectul plîngerii;

 • să invite la şedinţa Consiliului orice persoană, dacă subiectul discutat prezintă interes pentru aceasta, sau vizează drepturile şi interesele ei legitime;

 • să propună spre examinare probleme ce ţin de competenţa Consiliului;

 • să participe la adoptarea actelor Consiliului şi să-şi expună, după caz, opinia separată.

 1. Membrul Consiliului este obligat:

 • să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prevederile legale şi prezentul Regulament;

 • să participe la şedinţele Consiliului;

 • să primească în audienţă persoanele care se consideră victime ale discriminării;

 • să participe la elaborarea actelor Consiliului;

 • să declare orice conflict de interese şi să se abţină de la examinarea plîngerii;

 • să păstreze confidenţialitatea datelor care i-au devenit cunoscute în cadrul exercitării atribuţiilor şi a altor datelor cu caracter personal.

 Capitolul IV

Actele Consiliului

 1. În exercitarea atribuţiilor sale de prevenire şi eliminare a discriminării şi asigurarea egalităţii tuturor persoanelor care se consideră victime ale discriminării, Consiliul adoptă decizii, note de autosesizare, avize consultative, acte de constatare, întocmeşte demersuri şi sesizări, elaborează studii şi rapoarte, prezintă informaţii şi înaintează solicitări.

 2. Decizia este actul prin care Consiliul soluţionează plîngerea şi constată existenţa sau lipsa faptei discriminatorii. Decizia trebuie să cuprindă data şi locul adoptării; denumirea organului care l-a adoptat; numele şi prenumele membrilor participanţi la şedinţă; menţiunea despre caracterul public sau închis al şedinţei; numele, prenumele şi alte date de identificare ale petiţionarului, pîrîtului sau, după caz, a persoanei interesate; explicaţiile şi obiecţiile acestora; dovezile prezentate; numele, prenumele persoanelor care reprezintă petiţionarul sau pîrîtul, explicaţiile şi obiecţiile acestora; descrierea faptelor constatate; concluzia Consiliului şi argumentele ce stau la baza acesteia; recomandările formulate în vederea asigurării repunerii în drepturi a victimei discriminării şi a prevenirii faptelor similare pe viitor.

 3. Decizia se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi. În caz de paritate de voturi se consideră că decizia nu a fost adoptată, iar examinarea cauzei se amînă.

 4. Decizia Consiliului poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ. Decizia rămasă definitivă este un act oficial, executoriu pentru subiecţii vizaţi.

 5. Nota de autosesizare este actul înaintat spre examinare Consiliului de orice membru al acestuia cu privire la orice informaţie, situaţie, anunţ sau eveniment care ia devenit cunoscut şi în privinţa cărora există indici despre existenţa unor fapte aparent discriminatorii. Nota de autosesizare se motivează, datează şi semnează de membru Consiliului care a depus-o.

 6. Avizul consultativ se emite de Consiliu referitor la conformitatea proiectelor de acte normative cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării. Orice membru al Consiliului poate prezenta opinia sa proprie asupra proiectelor de acte normative a căror obiect vizează domeniul discriminării. În acest caz, avizul consultativ se semenează de membrul Consiliului care l-a întocmit.

 7.    În procesul de constatare a contravenţiei, se întocmeşte proces-verbal cu privire la contravenţie care se perfectează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova.

 8. Prin demersuri Consiliul se adresează organului ierarhic superior pentru a lua atitudine dacă nu este de acord cu măsurile întreprinse de persoana care a comis fapta discriminatorie; intervine pe lîngă organele corespunzătoare de a intenta proceduri disciplinare în privinţa persoanelor cu funcţii de răspundere care au comis în activitatea lor fapte discriminatorii; prezintă autorităţilor publice propuneri de ordin general referitoare la prevenirea şi combaterea discriminării şi ameliorarea comportamentului faţă de persoanele ce cad sub incidenţa prezentei legi.

 9. În cazul în care faptele examinate conţin elemente ale infracţiunii, Consiliul înaintează sesizări organelor de urmărire penală.

 10. În scopul analizei dimensiunii, stării şi tendinţei fenomenului discriminării la nivel naţional în raport cu experienţa şi practica internaţională, Consliul elaborează studii. Despre rezultatele studiilor se informează subiecţii cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi asigurării egalităţii.

 11. Referitor la situaţia în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, Consiliul întocmeşte rapoarte tematice şi generale. Raportul general se prezintă anual Parlamentului şi se publică pe pagina web a Consiliului pînă la data de 15 martie.

 12. Raportul general este audiat în Plenul Parlamentului în termen de pînă la 3 luni de la data prezentării. În urma audierii raportului general, Parlamentul adoptă o hotărîre.

Capitolul V
Examinarea plîngerilor şi autosesizărilor

 1. Plîngerile şi autosesizările privind faptele de discriminare sînt soluţionate în baza următoarelor principii:

 • transparenţa procedurii;

 • celeritatea;

 • contradictorialitatea;

 • asigurarea dreptului la apărare;

 • protecţia datelor cu caracter personal.

 1. Plîngerea întocmită în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii poate fi depusă prin orice mijloc legal (poştă, fax, e-mail) sau expusă verbal în cadrul audienţei. În cazul sesizărilor verbale se întocmeşte o notă care conţine elementele plîngerii.

 2. Plîngerea se depune personal în nume propriu, în interesul altei persoane, a unui grup de persoane sau a unii comunităţi, ori prin reprezentant.

 3. Pînă la începerea audierilor, petiţionarul sau persoana interesată care a depus plîngerea, poate solicita completarea acesteia cu noi date sau pot renunţa la ea. Renunţul la plîngere se întocmeşte în formă scrisă sau se expune verbal în cadrul şedinţei Consiliului, consemnîndu-se despre acest fapt în procesul-verbal al şedinţei.

 4. În termen de 10 zile de la expedierea plîngerii, pîrîtului este invitat să prezinte opinia şi probele care ar dovedi că fapta invocată în plîngere (autosesizare) nu constituie discriminare. Neprezentarea nejustificată a informaţiilor solicitate de Consiliu se sancţionează conform legislaţiei în vigoare şi este interpretată de Consiliu în defavoarea pîrîtului.

 5. Consiliului îi pot fi prezentate orice mijloace de probă, inclusiv înregistrări audio, video sau date statistice. Dacă proba se face prin înscrisuri, se anexează copii ale acestora. La solicitare pot fi invitaţi martori, specialişti sau experţi.

 6. La fiecare şedinţă a Consiliului, din rîndul membrilor, se numeşte cîte un raportor pentru plîngerile ce vor fi examinate la şedinţele ulterioare. Raportorul se numeşte de Preşedintele Consiliului, prin rotaţie, în ordine alfabetică. Excepţie constituie nota de autosesizare, care este prezentată de membrul Consiliului care a înregistrat-o.

 7. Pentru fiecare plîngere raportorul întocmeşte o notă informativă pe care o prezintă spre examinare Consiliului. Nota informativă conţine opinia raportorului asupra admisibilităţii cît şi fondului plîngerii.

 8. Se declară inadmisibile plîngerile care:

 • cad sub incidenţa prevederilor art. 14 din Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii;

 • nu ţin de competenţa Consiliului;

 • obiectul plîngerii este nefondat, raportat la domeniul de aplicare al Legii nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii.

 1. Dacă examinarea plîngerii nu ţine de competenţa Consiliului, petiţionarul sau persoana interesată este informată despre dreptul de a se adresa autorităţii competente, cu indicarea, după caz a acesteia.

 2. La examinarea plîngerii se invită petiţionarul şi pîrîtul, după caz, persoana interesată. Neprezentarea lor nu împiedică examinarea plîngerii.

 3. În şedinţă atît petiţionarul cît şi pîrîtul au dreptul să fie asistaţi de un avocat sau de un reprezentant.

 4. În urma audierilor şi examinării tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor legate de acţiunile sau comportamentul discriminatoriu la care se referă plîngerea (autosesizarea), Consiliul deliberează în şedinţă închisă. Ședinţa de deliberare poate avea loc în aceeaşi zi sau la o dată ulterioară, stabilită de Consiliu.

 5. Decizia Consiliului se comunică părţilor în termen de 10 zile de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării.

 CAPITOLUL  VI
APARATUL  ADMINISTRATIV

 1. Aparatul administrativ al Consiliului este compus din funcţionari publici şi din personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare. Personalul aparatului administrativ dispune de legitimaţii de serviciu.

 2. Ocuparea funcţiei publice în aparatul administrativ al Consiliului are loc în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 3. Salarizarea funcţionarilor publici se realizează în condiţiile Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, iar a personalului contractual în condiţiile Legii nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Статьи на русском языке

Статьи на русском языке

Comentarii