PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

joc norocArt. I. Legea nr.285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.50–52, art.230), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se expune în următoarea redacţie:

„Articolul 4. Jocurile de noroc interzise.
Jocurile de noroc ce nu corespund cerinţelor stabilite, sau sunt practicate în localurile pentru care sunt stabilite restricţii, precum şi prin intermediul automatelor de joc şi/sau a meselor de joc puse în funcţiune cu încălcarea prezentei legi, sunt interzise şi practicarea lor pe teritoriul Republicii Moldova nu se admite.”

2. La articolul 7, unicul alineat se completează în final cu textul: „altor autorităţi publice abilitate cu funcţii de reglementare şi control, conform prevederilor legislaţiei în vigoare”.

3. La articolul 8 alin. (1) se expune în următoarea redacţie:

„(1) Licenţa pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, denumită în continuare licenţă, este documentul care acordă persoanei juridice dreptul la practicarea activităţii de organizare a jocurilor de noroc pe adresa autorizată de autorităţile administraţiei publice locale şi prin intermediul automatelor de joc şi a meselor de joc indicate în anexă la licenţă şi/sau a copiilor autorizate de pe licenţă, cu respectarea condiţiilor de licenţiere şi a prevederilor legislaţiei în vigoare”.

4. Articolul 11 alin. (2) se completează cu următoarele trei sub alineate, precum urmează:

„d) să practice activitatea prin intermediul filialelor şi/sau altor subdiviziuni separate ale titularului de licenţă, neindicate în anexă la licenţă şi/sau în lipsa copiei autorizate de pe licenţă;
e) să practice activitatea licenţiată prin intermediul aparatelor de joc şi/sau a meselor de joc neincluse în anexă la licenţă, substituite, înlocuite şi/sau cu număr de identificare dublu sau fals;
f) să permute locul amplasării aparatelor de joc şi/sau a meselor de joc fără reperfectarea licenţei şi a copiilor autorizate;
g) să intervină în sistemul electronic al mijloacelor de joc şi/sau să utilizeze mijloace de joc, cu sistem electronic modificat, referitor la miză în coraport cu câştigul acordat;

5. La articolul 14 alineatul (3) se exclude.

6. La articolul 15 alin. (2) se exclude.

7. Legea se completează cu un nou articol cu următorul conţinut:

„Articolul 151. Restricţii privind amplasarea sălilor de joc şi/sau a locurilor pentru jocuri.
(1) Sălile de joc şi/sau locurile pentru jocuri, pentru exploatarea automatelor de joc şi/sau a meselor de joc, inclusiv respectivele mijloace de joc nu pot fi amplasate:
a) în imobilele blocurilor locative;
b) în staţiile de aşteptare a transportului public şi la o distanţă de cel puţin 100 metri de la aceste staţii;
c) în centrele comerciale, pieţe, în interiorul unităţilor comerciale şi/sau de deservire socială;
d) în parcuri, zone de agrement;
e) în sediile instituţiilor publice, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale.
(2) Sălile de joc şi/sau locurile pentru jocuri pentru exploatarea automatelor de joc nu pot fi amplasate, în raza minimă de 100 metri de la instituţiile de învăţământ de orice nivel şi trepte, indicate în art. 12 din Legea învăţământului nr. 547-XIII din 21.07.95.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale la eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea sălilor de joc şi/sau locurile pentru jocuri, suplimentar altor acte stabilite de legislaţie şi/sau prin deciziile autorităţilor administraţiei publice locale, vor solicita Planul eliberat de organele cadastrale teritoriale la scara 1:500, cu indicarea detaliată a locului amplasării unităţii, cu reperarea obiectivelor indicate la alin. (1) şi (2) şi a distanţei dintre acestea.
(4) Programul de funcţionare al localurilor pentru amplasarea şi folosirea aparatelor cu jocuri de noroc se stabileşte de autorităţile administraţiei publice locale, dar nu poate fi nonstop sau extins în afara orelor 10.00 – 23.00.
(5) Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili şi alte cerinţe sau restricţii în coraport cu practicarea activităţilor jocurilor de noroc, conform prevederilor Legii privind comerţul interior nr.231 din 23.09.2010.

8. Articolul 46 alineatul (2) se modifică şi completează precum urmează:

lit. e) – în final se completează cu textul: „cu anexarea Planului eliberat de organele cadastrale teritoriale la scara 1:500, pentru fiecare filială sau subdiviziune a solicitantului de licenţă sau a titularului la reperfectarea licenţei, cu indicarea detaliată a locului amplasării acesteia şi cu reperarea obiectivelor indicate la alin. (1) şi (2) al articolului 151 din prezenţa lege;”
lit. f) se expune în următoarea redacţie: „lista utilajelor de joc folosite în localul desfăşurării jocurilor de noroc cu indicarea tipului, numărului, categoriei acestora, precum şi adresa amplasării în cadrul filialelor sau altor subdiviziune separate pentru care se solicită licenţă şi/sau copii autorizate de pe aceasta;”

9. Articolul 47 se completează precum urmează:

după alineatul (1) se introduc trei alineate noi cu următorul conţinut:

„(2) Pentru fiecare filială sau altă subdiviziune separată prin intermediul căruia solicitantul de licenţă sau titularul acesteia, intenţionează a practica activitatea în domeniul jocurilor de noroc i se eliberează copii autorizate de pe licenţă. Copiile confirmă dreptul filialei sau al altei subdiviziuni separate a titularului de licenţă de a desfăşura activităţi pe baza licenţei obţinute şi cu mijloacele de joc indicate în conţinutul acesteia.
(3) În anexă la licenţă se indică datele în sumar a aparatelor de joc şi/sau mesele de joc prin intermediul cărora titularul poate desfăşura activitatea licenţiată, precum şi adresele filialelor sau subdiviziunilor licenţiate, iar în copiile autorizate de pe licenţă pentru fiecare filială sau subdiviziune se indică nemijlocit aparatele de joc şi/sau mesele de joc prin intermediul cărora titularul poate practică activitatea pe adresa respectivă.
(4) În anexă la licenţă pentru celelalte tipuri de jocuri de noroc se indică datele ce permit identificarea tipului de joc şi a procedurilor autorizate.
alin. (2) devine alineatul (5).

10. La articolul 48 lit. a) şi c) se exclud, celelalte litere se renumerotează în ordine alfabetică.

11. Articolul 49 se expune în următoarea redacţie:

„Articolul 49. Retragerea licenţei”.
(1) Retragerea licenţei se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451-XV din 30.07.2011 şi Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din 20.07.2006, ţinând cont de derogările stabilite de prezenţa lege.
(2) Temeiuri suplimentare de retragere a licenţei servesc încălcarea de către titularul de licenţă a interdicţiilor stabilite la art. 11 lit. c) – g) din prezenţa lege.
(3) În caz de depistare a încălcării interdicţiilor stabilite la art. 11 lit. c)-g) din prezenţa lege de către titularii de licenţă pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, autorităţile abilitate cu funcţii de reglementare şi de control, sunt obligate să sesizeze autoritatea de licenţiere, prezentându-i documentele constatatoare. Autoritatea de licenţiere, în baza documentelor prezentate, emite decizia de retragere a licenţei, iar procedura stabilită la art. 19 alin. (7) – (10) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, neaplicându-se în cazurile respective.
(4) Prin derogare de la art. 17 al Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, organizatorul jocurilor de noroc este obligat să închidă locul de joc indicat în licenţă, din ziua imediat următoare adoptării deciziei de retragere a licenţei, câştigurile căzute anterior se atribuie conform regulilor jocului.
(5) Persoana juridică căreia i-a fost retrasă licenţa este în drept de a se adresa autorităţii de licenţiere, pentru obţinerea unei noi licenţe, după expirarea a trei ani de zile de la data retragerii licenţei.

Art. II. Articolul 14 alineatul (3) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206–209, art.681), se completează cu o nouă literă cu următorul conţinut:

„j) în cazul autorizării funcţionării unităţilor pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, se solicită suplimentar Planul eliberat de organele cadastrale teritoriale la scara 1:500 cu indicarea detaliată a locului amplasării unităţii, cu reperarea obiectivelor indicate la alin. (1) şi (2) al art. 151 din Legea nr.285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc”.

Art. III. (1) Prezenta Lege intră în vigoare în termen trei luni, de la data publicării.

(2) Licenţele eliberate până la intrarea în vigoare a prezenţei legi sunt valabile până la expirarea termenului pentru care au fost eliberate.

(3) De la intrarea în vigoare a prezenţei legi se interzice Camerei de Licenţiere prelungirea licenţelor expirate sau eliberarea altor licenţe persoanelor juridice amplasarea unităţilor cărora nu corespund prevederilor prezentei legi.

(4) Guvernul în termen de trei luni de zile de la data publicării prezentei legi, va elabora şi pune în aplicare dispoziţiile necesare implementării prezentei legi, precum şi va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenţa lege.

(5) Titularii de licenţă în domeniul jocurilor de noroc se vor conforma dispoziţiilor prezentei legi în termen de şase luni de zile de la data publicării prezentei legi, cu prezentarea actelor confirmative în adresa Camerei de Licenţiere din subordinea Ministerului Economiei.

(6) Camera de Licenţiere va elibera titularilor de licenţă ce s-au conformat prevederilor prezentei legi alte formulare noi de licenţă şi anexe, precum şi copii autorizate de pe licenţă în condiţiile prezentei legi, cu anularea vechilor formulare eliberate, numai după prezentarea actelor suplimentare stabilite, iar licenţele eliberate persoanelor juridice ce nu se vor conforma prevederilor prezentei legi, devin nevalabile după expirarea termenului indicat la alin. (3) ţinând cont de alin. (1), fără emiterea vreunui act administrativ sau iniţierea procedurilor judiciare de către Camera de Licenţiere.

(7) Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, în conlucrare cu Camera de Licenţiere vor întreprinde măsurile de rigoare în vederea neadmiterii practicării activităţii ilicite a activităţilor în domeniul jocurilor de noroc, precum şi permanent, din oficiu, sau la sesizare vor întreprinde măsuri privind verificarea amplasării unităţilor de prestare a serviciilor în domeniul jocurilor de noroc.

(8) Guvernul, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, în termen de doi ani, vor elabora conceptul şi proiectele actelor normative privind scoaterea în afara localităţilor, a industriei jocurilor de noroc.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Legii privind modificarea şi completarea
unor acte legislative

Odată cu declararea Republicii Moldova drept stat independent şi trecerea treptată la economia de piaţă, o pondere tot mai mare în infrastructura serviciilor locale a căpătat-o industria jocurilor de noroc.

Pe parcursul ultimilor ani, s-a tolerat într-o manieră inadmisibilă extinderea respectivelor activităţi, iar localuri de acest gen sunt peste tot – începând cu staţiile de aşteptare a transportului public şi terminând cu pieţe, magazine, cinematografe.

Efectele industriei jocurilor de noroc sunt mult prea periculoase pentru societate, pentru a permite dezvoltarea acestora. Este o industrie ce ar trebui descurajată, fiind mai mult parte din domeniul viciilor decât din cel al necesităţilor.

În majoritatea statelor lumii, astfel de activităţi sunt amplasate înafara localităţilor urbane în zone special amenajate.

Acţiunea de reorganizare şi reglementare a activităţii jocurilor de noroc a fost un examen destul de dificil pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente, în măsura în care urmau a fi preschimbate proceduri artizanale şi mentalităţi, care au creat un sistem extrem de eterogen, dând naştere unor subculturi şi vicii ascunse.

În trecut, acţiunile de reglementare nu au vizat aspectele sociale necesare, autorităţile publice din municipiul Chişinău, dar și din alte localităţi, neavând sprijinul autorităţilor centrale de specialitate.

Astfel, prin proiectul de lege înaintat, propunem, permutarea localurilor unde se practică jocurile de noroc, cât mai departe de centrele urbane aglomerate, pentru limitarea accesului persoanelor ocazionale.

Următorul pas îl va constitui interdicţia de a face publicitate stradală localurilor care practică jocurile de noroc.

Pe termen lung – această industrie urmează fi scoasă în afara localităţilor.

Este binecunoscut faptul că jocurile de noroc reprezintă un centru de generare a infracţionalităţii, spălări de bani, ameninţări, hărţuiri, chiar şi crime.

La fel ca şi consumul de droguri sau de alcool, jocurile de noroc reprezintă un viciu.

Experţii psihologi susţin că odată atras în mreaja jocurilor de noroc, acestea te acaparează tot mai mult — jucătorii cheltuiesc sume din ce în ce mai mari, riscând să-şi piardă toată averea, liniştea familială şi sănătatea mintală.

Jocul de noroc dezvoltă fenomenul de toleranţă, în sensul apariţiei nevoii de a creşte „doza” pentru a obţine aceeaşi stare de „bine”, iar încercarea de a stopa jocul este însoţită de efecte fizice şi psihice asemănătoare dependenţei de droguri: iritabilitate, nelinişte sau dispoziţie depresivă.

Cert este faptul că cele mai afectate sunt persoanele cu venituri reduse. Seducţia „îmbogăţirii rapide” este o tentaţie prea mare pentru cei disperaţi, pentru a-i putea rezista. De fapt, şansele de a câştiga sunt practic inexistente, în loc de câştig, jucătorii se aleg cu vieţi distruse, familii răvăşite şi averi pierdute. Singurii care câştigă sunt patronii jocurilor de noroc.

Amplasarea aparatelor de joc în imediata apropiere a instituţiilor de învăţământ, determină cea mai mare parte a elevilor, să renunţe la masă, folosind banii acordaţi de părinţi pentru aparatele de joc.

În proiect de asemenea sunt prevăzute modificări şi completări ce vizează însăşi practicarea activităţii respective prin intermediul aparatelor de joc şi a meselor de joc, precum şi proceduri de detaliere a procesului de licenţiere în ce priveşte eliberarea şi retragerea licenţei.

Astfel, conform unei note informative a Ministerului Afacerilor Interne, o mare parte a agenţilor economici în domeniul jocurilor de noroc falsifică seriile şi numerele de identificarea a mijloacelor de joc atribuindu-le serii duble sau chiar triple, precum şi faptul că modifică prin implicare sistemul electronic al aparatelor de joc schimbând coraportul dintre miză şi câştig contrar prevederilor legale.

Proiectul prezentat, menit să modifice completamente actualul sistem, ţinând cont de valorile sociale ce urmează a fi protejate, nu este decât expresia nevoii de perfecţionare a mecanismelor şi reprezintă un prim pas în domeniu, reformarea sistemului urmează a fi efectuată, treptat.

Astfel, în dispoziţiile finale se propune a pune în sarcina Guvernului, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, ca în termen de doi ani de zile, să elaboreze conceptul şi proiectele actelor normative privind scoaterea în afara localităţii a industriei jocurilor de noroc, în special în municipiul Chişinău.

Deputaţi în Parlament, Valeriu MUNTEANU, Victor POPA, Gheorghe BREGA

Sursa: publika.md