Buna ziua. Am o astfel de intrebare. Am fost un timp oarecare utilizator de servicii de telefonie mobila a unui operator. La un moment au aparut divergente in ce priveste existenta unor sume restantiere. Dupa o perioada de timp am fost contactat la o retea de socializare de catre compania de colectare a datoriilor, careia fara acordul meu au fost transmise datele mele personale. In contractul de prestare a serviciilor nu exista nicio stipulare referitor la dreptul operatorului de a transmite datele mele unei terte parti, cu atit mai mult, se stipuleaza ca toata informatia prezentata de catre mine va fi utilizata doar de operator. Va rog respectuos sa explicati cum facem cu transmiterea datelor in adresa companiilor de colectare si daca este in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia datelor personale. Va multumesc anticipat

Raspuns:

Numele, prenumele, patronimicul, IDNP, şi alte informaţii ce vizează o persoană fizică, reprezintă date cu caracter personal în sensul prevederilor art. 4 al Legii nr. 17-XVI din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. O noţiune mai clară este indicată în art. 2 lit. (a) al Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (document care dezvoltă şi concretizează principiile Convenţiei nr. 108 pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 483 –XIV din 02 iulie 1999), precum și transpusă în textul Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal,(publicate la 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175, care va intra în vigoare la 14.04.2012): date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale; În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) al Legii nr. 17-XVI din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul necondiţionat în forma scrisă al subiectului datelor cu caracter personal, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 6 alin.(6) lit. a) – e) al aceluiaşi articol. Prezenţa consimţămîntului subiectului de date cu caracter personal (în cazul descris – debitorul) în cadrul relaţiilor contractuale, în partea ce ţine de prelucrarea datelor cu caracter personal care-l vizează, nu se răsfrînge expres la o persoană terţă (cu excepţia cazului prezenţei clauzelor expres prevăzute în contract în acest sens). Astfel, o companie de recuperare a creanţelor, care în baza contractelor de cesiune preia de la creditori datoriile existente şi întreprinde măsuri în vederea restituirii acestora, neavînd dreptul de înfăptuire a justiţiei şi nefiind o autoritate publică abilitată cu anumite drepturi, trebuie să se asigure în vederea prezenţei consimţămîntului persoanelor vizate (debitorului) la momentul iniţierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale acestora ori să întreprindă măsuri de informare în conformitate cu prevederile art. 11 din Directiva 95/46/CE. În cazul în care consideraţi că dreptul Dumneavoastră la viaţa privată a fost lezat şi aveţi suspiciuni referitor la legalitatea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ce vă vizează, în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, aveţi dreptul de a solicita de la deţinătorul de date şi/sau de la compania de recuperare a creanţelor, informaţiile privind datele cu caracter personal ce vă vizează, care au fost supuse prelucrării, privind originea informaţiilor despre aceste date, inclusiv unde au fost acestea transmise sau unde urmează a fi transmise. Acest drept este prevăzut şi de art. 12 lit. a) din Directiva 95/46/CE, în conformitate cu care orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator confirmarea că datele care o privesc sînt sau nu sînt prelucrate, precum şi informaţii referitoare la scopul prelucrării de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sînt comunicate datele. De menţionat că subiectul datelor cu caracter personal îşi realizează de sine stătător dreptul de acces, adresîndu-se direct deţinătorilor de date cu caracter personal. Doar după epuizarea acestei căi de acces, ori în cazul în care deţinătorul de date refuză, nemotivat, să se conformeze prevederilor legale, subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a ataca acţiunile sau inacţiunile deţinătorului de date cu caracter personal în organul abilitat cu apărarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal – Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, sau în instanţa de judecată. Şi numai într-o asemenea succesiune de acţiuni întreprinse de subiectul de date cu caracter personal, Centrul intervine în vederea efectuării controlului asupra corespunderii prelucrării datelor cu caracter personal cerinţelor Legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (5) lit. c) – m) din Legea menţionată).