Bună ziua ! Spuneți-mi vă rog, daca este obligatorie instalarea unui aviz despre faptul că locul este sub supraveghere video (magazin, depozit, cafenea etc.)și dacă da, care este suportul juridic al acestei obligații?

Raspuns:

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal: „date cu caracter personal” sînt date despre o persoană fizică ce permit identificarea ei directă sau indirectă. O noţiune mai clară este indicată în art. 2 lit. (a) al Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date [Art. 2 alin. (2) „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţie cu referire la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.] (document care dezvoltă şi concretizează principiile Convenţiei nr. 108). „prelucrarea datelor cu caracter personal” este orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal la colectare, înregistrare, organizare, stocare, precizare, adaptare, modificare, excludere, consultare, acordare a accesului, utilizare, transmitere, difuzare, blocare sau distrugere. „consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal” este orice manifestare de voinţă liberă, necondiţionată, concretă şi conştientă, prin care subiectul permite de a efectua prelucrarea datelor cu caracter personal. Comentînd dispoziţiile art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, se menţionează că orice persoană dispune de imaginea sa şi de utilizarea acesteia în virtutea unui drept absolut, care îi permite să se opună fixării, reproducerii şi difuzării acesteia fără permisiunea sa [Jean-Loup Charrier, Andrei Chiriac. Codul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, ediţia 2008. Paris: LexisNexis Litec,. pag. 315]. Prin urmare, persoana trebuie să fie informată despre prezenţa camerelor video pentru ca aceasta să-şi poată exprima consimţămîntul de ai fi înregistrată imaginea, adică, de a intra în localul respectiv sau nu, ori de a merge prin perimetrul supravegheat de camera video. În acest sens, avizul informativ (într-un limbaj clar şi înţeles) privind monitorizarea video a unui anumit perimetru, reprezintă o modalitate de informare a subiecţilor de date cu caracter personal despre faptul că imaginea lor, colectată prin intermediul mijloacelor tehnice, este prelucrată de un deţinător de date cu caracter personal. Amintim că după aprobarea de către Guvern a Regulamentului Registrului deţinătorilor de date cu caracter personal, vor fi înregistraţi în Registrul public deţinut de Centru. Totodată, întru executarea art. 14 din Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010, au fost aprobate Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal (Monitorul Oficial Nr. 254-256 din 24 decembrie 2010). Acest act normativ stabileşte regulile minime de implementare de către deţinătorii de date cu caracter personal a măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii, confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal şi/sau registrelor ţinute manual (inclusiv a imaginilor video), deţinătorii de date cu caracter personal fiind obligaţi să se conformeze prevederilor acestui act normativ către 24 decembrie 2011.