Comunitatea evreilor a sărbătorit ultima zi din cadrul ceremoniei anuale Hanukka

[youtube]http://youtu.be/DPfnz2iq0zc[/youtube]

Dar iata ce putem afla despre hanuca dintr-o anexa de pe portalul mdn.md:

ANEXĂ

LA ADRESAREA PREOŢILOR MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE DIN 09 NOIEMBRIE 2010

Hanuka 2009I. Am menţionat că ideea de a sfida conştiinţa creştinească prin impunerea sărbătoririi publice a acestei sărbători iudaice aparţine anumitor fruntaşiai comunităţii evreieşti şi nu întregii comunităţi. Afirmăm aceasta atît în temeiul ştirii difuzate de ziarul „Evreiskoe mesteciko” („Un tîrguşor evreiesc” – cu referinţă tacită la capitala Moldovei şi a moldovenilor, inclusiv a celor creştini !), cît şi în temeiul practicilor iudaismului tradiţional.
Această publicaţie a Fundaţiei „DorLeDor” („Din neam în neam”), din data de 31 octombrie a.c., cu nr. 39 din noiembrie a.c., îşi informează cititorii astfel: „ПОНЯТНО, что на заседании правления просто не мог не всплыть вопрос с установкой Ханукии: праздник уже скоро! Высказывались разные мнения. В конце концов, решили вновь обратиться к муниципальным властям с просьбой о выделении места в центре города и пригласить на церемонию зажжения первой свечи не только руководство республики, но и представителей Молдавской Митрополии РПЦ. Честно говоря, после их прошлогодней реакции на чибриковский акт вандализма я бы этого не делал. Но Александром Билинкисом было настойчиво предложено: не обобщать и всё-таки не расценивать имевший место антисемитский инцидент как реакцию всего православного сообщества.”
Adică, româneşte ar fi: „E CLAR că la şedinţa consiliului de administraţie [al Congresului comunităţilor evreieşti din Moldova] nu putea să nu iasă la iveală chestiunea cu instalarea Hanukiei, doar sărbătoarea se apropie ! Au fost expuse diferite opinii. La urma urmei au hotărît să se adreseze din nou la autorităţile municipale cu rugămintea de a atribui un loc în centrul oraşului şi să fie invitaţi la ceremonia de aprindere a primei lumînări nu numai conducerea republicii, dar şi reprezentanţii Mitropoliei Moldovei a BORu. Sincer vorbind, după reacţia din anul trecut la actul cibrichist de vandalism eu nu aş fi făcut aceasta. Dar Alexandr Bilinkis a propus insistent: să nu generalizăm şi, totuşi, să nu considerăm incidentul antisemit produs drept o reacţie a întregii comunităţi ortodoxe.”
Ştim, de asemenea, că anul trecut rabinul-şef al iudeilor din Moldova Zalman Abelski, precum şi preşedintele consiliului rabinilor tradiţionalişti Isroel Lifşiţ au încercat să-i oprească pe aceşti fruntaşi de la acest gest, lămurindu-le că expunerea publică a hanukiei contravine practicilor iudaice de sărbătorire a acestei sărbători.
Iată cîteva dovezi care confirmă caracterul închis al acestei sărbători:
1)     În felicitarea sa din anul 2007 cu prilejul acestei sărbători iudaice, preşedinta reprezentanţei permanente în Moldova a Agenţiei evreieşti „Sohnut” Evghenia Ţobor afirmă:
„В эти праздничные дни мне хотелось бы обратиться к Еврейской общине Молдовы и поздравить всех со светлым праздником Ханука. Хануку – праздник чуда и света – отмечают все еврейские общины, разбросанные по миру. Взрослые и дети ожидают этого праздника с нетерпением, связывая с его приходом самые светлые воспоминания и чувства. Одна из традиций этого праздника – зажигание ханукальных свечей. Мы зажигаем не просто свечи, мы зажигаем свет в нашей душе – свет, который мы дарим друг другу и который нас согревает.
Ханукию принято ставить у входа в наши дома или на подоконниках, чтобы тем самым прославлять чудо. Эту красивую традицию наши предки поддерживали многие века и передали нам. К сожалению, есть страны, где евреи не могут себе этого позволить из-за того, что даже такие безобидные вещи, как ханукия в окне, могут быть небезопасны из-за существующего там антисемитизма. Мне приятно отметить, что благодаря деятельности еврейской общины Молдовы мы все можем в этой стране чувствовать себя уверенно и комфортно и с радостью зажигать ханукальные свечи в наших домах, чтобы их чудесный свет озарял мир. От имени международной организации ЕА «Сохнут» поздравляю вас с праздником Ханука. Желаю вам и вашим близким жить в мире и согласии, а Государству Израиль продвигаться по верному пути процветания на благо всего еврейского народа.”
Sau româneşte:
„În aceste zile de sărbătoare aş dori să mă adresez către comunitatea evreiască din Moldova şi să-i felicit pe toţi cu prilejul luminoasei sărbători a Hanukăi. Hanuka – sărbătoarea minunii şi a luminii – este marcată de toate comunităţile evreieşti împrăştiate prin lume. Vîrstnicii şi copiii aşteaptă cu nerăbdare această sărbătoare, a cărei venire le evocă cele mai luminoase amintiri şi sentimente.
Una dintre tradiţiile acestei sărbători este aprinderea lumînărilor hanukale. Noi aprindem nu doar nişte lumînări, noi aprindem lumina în sufletul nostru . lumina pe care o dăruim unul altuia şi care ne încălzeşte.
Hanukia este pusă de obicei la intrarea în casele noastre sau pe pervazuri pentru a proslăvi prin aceasta minunea. Această tradiţiefurmoasă era întreţinută de strămoşii noştri multe secole la rînd şi pe care au transmis-o nouă. Din păcate, există ţări în care evreii nu pot să-şi permită aceasta din cauza că chiar şi asemenea lucruri inofensive ca hanukia din geam ar putea fi primejdioase din pricina antisemitismului existent acolo. Am plăcere să subliniez că datorită activităţii comunităţii evreieşti din Moldova noi cu toţii ne putem simţi în această ţară sigur şi confortabil şi să aprindem cu bucurie lumînările hanukale în casele noastre ca lumina lor minunată să lumineze lumea.
În numele organizaţiei internaţionale Agenţia Evreiască „Sohnut” vă felicit cu prilejul sărbătorii Hanuka. Vă doresc dumneavoastră şi apropiaţilor dumneavoastră să trăiţi în pace şi înţelegere, iar statului Israel să avanseze pe calea sigură a prosperării pentru binele întregului popor evreiesc.”
Este important să menţionăm că această constatare – „noi cu toţii ne putem simţi în această ţară [Moldova] sigur şi confortabil şi să aprindem cu bucurie lumînările hanukale în casele noastre” – a fost făcută în anul 2007, deci, pînă la gestul nesăbuit al acelor fruntaşi ai comunităţii evreieşti din decembrie 2009. Altfel zis, nu exista şi nu există nici o motivaţie pentru expunerea ostentativă a hanukiei în public, deoarece comunitatea evreilor din Moldova „se simţea [şi se simte] în această ţară [Moldova] sigur şi comfortabil”.
Potrivit portalului „Orthodox Union – Enhancing Jewish Life – The World’s Largest Jewish Resource” („Uniunea Ortodoxală – întărind viaţa evreiască – Cea mai mare în lume resursă evreiască”), sărbătoarea Hanuka se marchează strict în locuinţa evreilor şi la sinagogă şi nicidecum în locuri publice: „The Sages of that generation therefore decreed, that eight days beginning with the 25th of Kislev should be days of rejoicing; Hallel(a collection of Psalms expressing special praise) be recited, and that lights be lit at the entrance of the house, each of the eight nights, so as to publicize the miracle.”: (http://www.ou.org/chagim/chanukah/whatischanukah.htm)
Sau româneşte:
Înţelepţii acelei generaţii au statornicit ca timp de opt zile, începînd cu data de 25 a lunii Kislev să fie zile ale bucuriei, Hallel (o colecţie de Psalmi care exprimă o laudă deosebită) să fie recitat şi acele lumini să fie aprinse la uşa de intrare în casă în fiecare din acele opt nopţi astfel, încît să fie vestită minunea.”
„Înţelepţii acelei generaţii au statornicit … ca luminile să fie aprinse la uşa de intrare în casă …”
2)     Rabinul Pinhas Wasserman de limbă română din Israel îi povăţuieşte astfel pe iudei în baza învăţăturii iudaice tradiţionale:
„Seară de seară, fiecare evreu trebuie să aprindă o lumînărică, în amintirea minunii rămăşiţei de ulei care a ars în loc de o zi, timp de opt zile. Începînd de la 25 Kislev, în fiecare seară adăugăm cîte o lumînărică, pînă ce ajungem să aprindem opt lumînărele în seara celei de a opta zi.Aceasta este metoda propusă de învăţatul Hilel din Talmud şi continuată de adepţii săi Beit Hilel. Înaintea aprinderii lumînărelelor, sînt rostite trei binecuvîntări:
1. Binecuvîntat fii […] care ne-ai poruncit să aprindem lumînare de Hanuca.
2. Binecuvîntat fii […] care ne-ai făcut minuni în acele zile şi în aceste vremuri.
3. Binecuvîntat fii […] care ne-ai ţinut în viaţă şi ne-ai făcut să ajungem la ziua aceasta. Dar în celelalte şapte zile nu se rosteşte cea de a treia binecuvîntare, dacă participanţii la ceremonia aprinderii lumînărelelor au auzit-o deja.
[…] Acum înţelegem de ce înţelepţii noştri au hotărît că lumînărelele de Hanuca trebuie aprinse afară, lîngă uşă, sau dacă nu, în casă, într-un loc de unde să poată încălzi şi lumina inima fiecărui evreu.” (http://www.wassermanrabbi.co.il/ro/show_news.asp?table=rav&news_id=)
3)    Preşedintele judecăţii rabinice Bnai-Braka din Israel afirmă limpede în reacţia sa la expunerea menorei hanukale în Chişinău în decembrie 2009:
„Наш Закон обязывает зажигать ханукальные свечи исключительно в частных домах, а также внутри синагоги, и тем самым полностью исключает всякую возможность ущемления религиозных и национальных чувств других народов. Еврейские раввины испокон веков осуждали любые попытки посеять рознь и разрушить добрососедские отношения, и посему в ряде случаев было введено постановление зажигать ханукальные свечи так, чтобы их даже не было видно с улицы. Данный акт [este vorba de expunerea publică a hanukiei la Chişinău în decembrie 2009] был, со всей очевидностью, совершен людьми абсолютно несведущими в Галахе[Legea iudaică].”
Şi româneşte:
„Legea noastră impune aprinderea lumînărilor hanukale exclusiv (numai şi numai) în casele particulare, precum şi în interiorul sinagogiişi, astfel, exclude cu desăvîrşire orice posibilitate de stingherire a sentimentelor religioase şi naţionale ale altor popoare. Rabinii evrei au condamnat de veacuri orice încercări de a semăna dezbinare şi de a distruge relaţiile de bună vecinătate şi, de aceea, în anumite cazuri a fost stabilită hotărîrea de a aprinde lumînările hanukale astfel, încît ele să nu fie văzute din stradă. Acest act [este vorba de expunerea publică a hanukiei la Chişinău în decembrie 2009] a fost, izbitor de evident, înfăptuit de oameni absolut necunoscători ai Halahei [Legea iudaică].”
II. În cadrul iudaismului există diferite curente, inclusiv curentul hasidic ai cărui cei mai fervenţi promotori sînt cei din secta Habad-Liubavici. În anul 1987 rebe-ul ei Menachem Mendel Schneerson a iniţiat pentru prima dată în istoria iudaismului instalarea în public a menorei hanukale:
„Public display and lightings of menorahs are often associated with the Chabad movement. It started in 1987, when its Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, instructed followers to initiate a campaign to erect public menorahs, saying that „Wherever Jews live, large Menorahs should be lit to publicize the Chanukah miracle and an effort should be made that every Jew light candles in his home.” adding that „may this also allow everyone to illuminate his soul with the light of Torah and also, light up the entire public thoroughfare, increasing light every day. Following this statement, his followers began organizing public lightings to which they would invite the local community. Within Chabad, these lightings are viewed as a way to reach out to secular and/or non-affiliated Jews in high-density population areas and to promote Torah observance among Jews.” http://en.wikipedia.org/wiki/Public_menora
„Expunerea publică a luminelor menorei este deseori pusă în legătură cu mişcarea Habad. Aceasta (expunerea) a fost lansată în anul 1987 cînd rebe-ul Menachem Mendel Schneerson şi-a instruit adepţii să pornească o campanie de ridicare a menorelor publice, zicînd că „oriunde locuiesc evrei trebuiesc aprinse mari Menore pentru a răspîndi minunea Hanukăi şi trebuie să ne silim ca fiecare evreu să aprindă lumînări în casa sa.”, adăugînd că „să permitem fiecăruia să-şi lumineze sufletul cu lumina Torei şi, de asemenea, să aprindem toate magistralele publice, mărind lumina în fiecare zi”. Urmînd această chemare, adepţii lui au început să organizeze aprinderi în public la care ei trebuiau să invite comunitatea locală. În cadrul Habad-ului aceste aprinderi sînt privite ca o modalitate de a ajunge la evreii seculari (nereligioşi) şi la cei neintegraţi (în diferite comunităţi religioase evreieşti) în zonele populate foarte des şi pentru a promova respectarea practicilor Torei printre evrei.”
Evident, este o inovaţie absolută pentru iudaism, nemaivorbind de întreaga Omenire, sărbătorirea Hanukăi în afara unui cadru strict iudaic – sinagoga şi locuinţele evreilor iudaici. Mai mult, inovaţia a trezit proteste din partea obştimii evreieşti tradiţionaliste şi chiar procese judiciare în acest sens cînd evreii tradiţionalişti i-au dat în judecată pe hasizihttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_menora
Acest curent, din cele ce vom vedea mai jos, poate fi lesne catologat drept unul extremist şi fundamentalist din pricina că el a lărgit substanţial semnificaţia religioasă a expunerii publice a menorei hanukale. Astfel, lumina, care are un caracter firesc pozitiv pentru orice evreu iudaic, a fost deja oferită ca ceva pozitiv întregii lumi, inclusiv creştinilor, ceea ce deja schimbă radical simbolistica evenimentului şi a obiectului. Astfel, rabinul hasidic Naftoli Estulin din Rusia explică:
„Советский Союз был таким могущественным, что никому в мире в голову не приходило нападать на него после Второй мировой войны. Так он развалился сам, изнутри, без вмешательства извне! Что-то в этом напоминает дом, в котором прежде стояла елка, увенчанная крестом, а теперь там поставили мезузу (obiect de cult iudaic care confirmă faptul că în casă locuiesc evrei iudaici). И дом вроде бы остался тем же самым, но ведь все в нем изменилось!… Это одно из тех открытых чудес, о которых я только что говорил… Ханукальная минора должна осветить, разогнать тьму вне еврейского дома, на улице, поменять, перестроить атмосферу не только за субботним столом еврея, но и нести Б-жественное на улицу… И непременно ночью, чтобы осветить тьму, улучшить мрачное. Праздник Света Ханука – это подготовка к перестройке мира Машиахом.
Sau româneşte:
„Uniunea Sovietică era atît de puternică încît nimănui nici prin cap nu-i trecea să o atace după Cel de-al Doilea Război Mondial. Dar ea s-a prăbuşit de la sine, din interior, fără vreun amestec din exterior ! Ceva în toate acestea îmi aminteşte de o casă în care mai înainte se afla un brad încununat cu o cruce, iar acum acolo a fost pusă o mezuză [obiect de cult iudaic care confirmă faptul că în casă locuiesc numai evrei iudaici]. La prima vedere, casa a rămas parcă aceeaşi, dar în ea totul s—a schimbat ! … Aceasta este o minune din cele văzute despre care am vorbit adineaori… Menora hanukală trebuie să lumineze, să împrăştie întunericul din afara casei evreieşti, din stradă, să schimbe, să restructureze atmosfera nu numai la masa de sîmbătă a evreului, dar şi să ducă cele Dzeieşti în stradă … Şi neapărat noaptea, ca să fie luminat întunericul, să fie îmbunătăţit macabrul. Sărbătoarea Luminii Hanuka este pregătirea pentru restructurarea lumii de către Maşiah.”
Potrivit învăţăturii creştine, Maşiah-ul iudaic este Antihristul.
Preşedintele hasid Berl Lazar al Federaţiei comunităţilor evreieşti din Rusia a afirmat şi mai deschis:
„Мы и сейчас должны делать все возможное, и тогда мы можем быть уверены, что увидим чудеса в наши дни, вплоть до великого чуда – прихода Машиаха, и доживем допразднования Хануки в Третьем Храме после его прихода”.
„Noi şi acum trebuie să facem tot posibilul şi atunci putem fi siguri că vom vedea minuni în zilele noastre, chiar şi marea minune – venirea Maşiah-ului şi vom ajunge la sărbătorirea Hanukăi în Cel de al Treilea Templu după venirea lui.”
Potrivit învăţăturii iudaice, sărbătorile iudaice îşi pierd orice sens odată cu venirea Mesiei. (Noi, creştinii, ştim că Adevăratul Mesia a venit deja – Iisus Hristos cel Răstignit, Mort şi Înviat. De aceea noi nu mai sărbătorim sărbătorile Vechiului Testament.) Inclusiv Hanuka. Dar extremiştii hasizi au rezervat Hanukăi un statut aparte: unica sărbătoare vechi-testamentară care va continua să fie sărbătorită şi DUPĂ venirea Maşiah-ului. Altfel zis, sărbătoarea Hanuka, în interpretarea hasidică, adică în cazul expunerii publice a Menorei hanukale, este strîns legată de venirea Maşiah-ului, constituind, astfel, mărturisirea venirii Antihristului ca „mîntuitorul” Omenirii.
Mai sus menţionatul rabin hasidic Şneerson a afirmat acum cîţiva ani cînd el „a prezis” venirea în acel an a Maşiah-ului:
„Праздник ханука в этом году приобретает особенное значение, ибо он связан именно с приходом машиаха… Когда он придет, что может произойти теперь в любой момент, мы освятим третий Иерусалимский храм.”
„Sărbătoarea hanukăi capătă în acest an o semnificaţie deosebită, căci ea este legată tocmai de venirea maşiah-ului… Cînd el va veni, ceea ce se poate îmntîmpla acum în orice moment, noi vom sfinţi cel de-al treilea templu din Ierusalim.”
Simbolistica pe care iudeii hasidici o atribuie instalării publice a hanukiei este formulată de către rabinul hasidic Eli Kohen:
„Ханука – это наше всё. Без преувеличения. И уж, по крайней мере, совершенно очевидно, что Ханука – это наше везде. С наступлением этого чудесного праздника огни ханукальных светильников загораются даже в домах, где еще не ступала нога раввина, и огромные меноры возникают на городских площадях в таких местах, где, кажется, легче поверить в пришествие Деда Мороза. Даже в Афинах в прошлом году поставили ханукию на площади. Это почти как красное знамя над Рейхстагом.”
http://www.ru.chabad.org/library/article_cdo/aid/559842

 

„Hanuka este pentru noi al nostru „tot”. Fără exagerare. Şi, bineînţeles, este, cel puţin, absolut evident, că Hanuka este al nostru „pretutindeni”. Odată cu venirea acestei sărbători minunate luminile sfeşnicelor hanukale se aprind chiar şi în casele în care nu a călcat picior de rabin, şi menore uriaşe răsar pe pieţele oraşelor în asemenea locuri unde îţi vine mai lesne să crezi în venirea lui Moş Crăciun. Chiar şi la Atena a fost instalată anul trecut o hanukie în plină piaţă. E aproape ca steagul roşu deasupra Reichstag-ului.
Ştim cu toţii ce simbolizează drapelul roşu arborat deasupra Reichstag-ului: supunerea deplină, prin capitulare necondiţionată, a Germaniei în faţa unei puteri străine şi duşmănoase pentru Germania nazistă – Uniuea Sovietică. Astfel, iudeii hasidici privesc la oraşele în care se instalează în locuri publice menorele hanukale ca la oraşe cucerite de către ei şi supuse prin capitularea necondiţionată a autorităţilor şi populaţiei acelor oraşe în faţa iudeilor hasidici.
 Adică, în cazul creştinilor, rezultă că, neopunîndu-ne expunerii publice a hanukăi, noi recunoaştem că am capitulat în faţa Antihristului, lepădîndu-ne, astfel, de Hristos. Pentru noi, creştinii, neîmpiedicarea expunerii publice a menorei hanukale înseamnă auto-osîndirea noastră la iad, adică, noi ne pierdem orice sens al existenţei noastre ca fiinţe cugetătoare, ca oameni.
Atitudinea iudeilor din mişcarea Habad faţă de localnicii care se arată indignaţi de acest simbolism etalat împotriva lor este exprimată de acelaşi rabin hasidic Eli Kohen:
„А я помню, как году в 91-м менору зажгли в Кремле и устроили там праздничный концерт. Кроме нескольких тысяч евреев, съехавшихся со всех концов Москвы, на ханукальные огоньки слетелось также великое множество всяких насекомых. Патриоты-пикетчики, к примеру, протестовавшие против осквернения обнаглевшим жидовьем древнерусской святыни.”
„Iar eu ţin minte cum în anul ’91 la Cremlin a fost aprinsă menora şi acolo a fost organizat un concert festiv. În afară de cele cîteva mii de evrei veniţi din toate colţurile Moscovei, la luminile hanukale s-a adunat o puzderie de tot soiul de gîngănii. Patrioţi-pichetişti, bunăoară, care protestau împotriva spurcării de către jidănimea impertinentă a sfinţeniei strămoşeşti a ruşilor.
III. Astfel, iudaismul hasidic este, (1) prin definiţie, (2) prin origine, (3) în esenţă o religie antihristică, adică este îndreptată împotriva a tot ce este sfînt pentru creştini. De aici provin relaţiile foarte specifice dintre aceste religii, deşi aceasta nu implică neapărat conflicte dintre persoane care practică aceste religii opuse cu condiţia să se respecte anumite norme etice.
În cazul Moldovei, pentru hasizii şi adepţii lor de aici lumea înconjurătoare o formăm noi, creştinii. Expunerea publică, în centrul capitalei Moldovei, a simbolului biruinţei iudaiştilor asupra ne-iudaiştilor, adică asupra noastră ca creştini, este deja o sfidare totală a prezenţei noastre în acest oraş, în această ţară. Este mult mai grav decît dacă la Ierusalim, la Zidul Plîngerii sau în faţa oricărei sinagoge sau centru cultural evreisc să fie expusă svastica nazistă.
Mai mult, aprinderea lumînărilor în inima unei ţări întemeiate de creştini pentru a-şi apăra credinţa are sensul luminării noastre, a creştinilor, aflaţi în întunericul sălbătăciei, al păgînismului, al credinţei mincinoase, de lumina izvorîtă de la cei care justifică răstignirea Mîntuitorului nostru.
Prin urmare, semnificaţia instalării acestui simbol al biruinţei (neo)iudeilor (hasidici) asupra neiudeilor este, pentru creştini, următoarea:
1)     Localitatea în care este instalat şi aprins în mod public – mai ales cu participarea neiudaiştilor locali – sfeşnicul numit „hanukia” este stăpînită de iudaiştii hasidici (ca exponenţi ai iudaismului global cum se reclamă aceştia) şi, astfel, locuitorii acelei localităţi sînt deja supuşi lor.
În cazul în care acea localitate care îngăduie instalarea şi aprinderea publică a „hanukiei” este oraş-capitală, atunci stăpînirea iudaiştilor hasidici este instaurată peste întreaga ţară. Adică, nici o problemă a locuitorilor acelui oraş, a poporului acelei ţări nu poate fi rezolvată fără acordul iudaiştilor, iar orice dorinţă, interes al iudaiştilor poate fi lesne realizat în acel oraş şi în acea ţară fără a lua deloc în seamă prezenţa băştinaşilor acelui oraş, ai acelei ţări.
2)     Faptul supunerii unui popor iudeilor hasidici arată că acest popor este gata, este pregătit să-l primească pe „mesia” lor, adică pe Antihrist.
Astfel, acceptînd expunerea acestui sfeşnic încărcat cu atîtea semnificaţii anticreştine, înseamnă a accepta:
1)     precum că Mîntuitorul Hristos ar fi simbolul întunericului (să nu fie !);

 

2)     precum că Noi ne-am întoarce de la El pentru a accepta „lumina” celor care îndreptăţesc şi se bucură de chinurile şi moartea Lui pe Cruce (să nu fie !);

 

3)     precum că Noi, creştinii Moldovei, am fi de acord cu faptul să ne aflăm nu sub stăpînirea statului moldovenesc, ci sub stăpînirea iudaiştilor hasidici (să nu fie !);

 

4)     precum că Noi, creştinii Moldovei, am fi de acum gata, pregătiţi să-l primim, în locul lui Iisus Hristos ca Mîntuitorul nostru, pe Antihristul apocaliptic ca pe „mîntuitor” (să nu fie !);

 

5)     precum că Noi, creştinii Moldovei, ne-am fi lepădat de Hristos ca de Mîntuitor, de jertfa lui pe Cruce, de toţi Apostolii, Mucenicii, Sfinţii noştri, de Biserica lui Hristos şi, prin aceasta, ne-am fi osîndit cu voia noastră la iad (să nu fie !).
Biserica Ortodoxă se conduce în lucrarea sa pentru mîntuirea poporului drept-credincios de Canoane. Unele dintre ele stabilesc fără echivoc următoarele:
1)     Canonul 70 Apostolic: Dacă vreun Episcop, sau Presbiter, sau Diacon, sau oricine din catalogul Clericilor, va posti împreună cu Iudeii, sau va prăznui cu dînşii, sau ar primi de la dînşii ospăţurile praznicului, precum azime, sau ceva de acest fel, să se caterisească, iar de va fi mirean, să se afurisească.
2)     Canonul 11 al Soborului al 6-lea a Toată Lumea: Nici unul din cei ce se numără în ieraticeasca tagmă, sau mirean, să nu mănînce azimele cele de la jidovi (iudei), nici să se împrietenească cu aceştia, nici la boale să-i cheme, şi nici doctorii (leacuri) de la dînşii să nu primească, nici în băi nicidecum să se scalde împreună cu aceştia. Iar de s’ar apuca cineva a face una ca aceasta, de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean, să se afurisească.
3)     Canonul 37 al Soborului de la Laodikia: Este oprit a petrece cu necredincioşii şi cu ereticii: Nu se cuvine a primi de la iudei sau eretici darurile trimise de sărbători, nici a serba împreună cu ei.
Canoanele citate sînt reproduse doar cu titlu ilustrativ, deoarece sînt şi alte canoane care statornicesc asemenea.
Sfîntul Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai cinstiţi sfinţi ai întregii Creştinătăţi, autorul textului Liturghiei la care se împărtăşeşte tot creştinul, a alcătuit şi cîteva tratate în cadrul imensei sale opere insuflate de Duhul Sfînt-Dumnezeu consacrate atitudinii Bisericii şi a creştinilor ei faţă de anumite aspecte ale iudaismului. Mai jos cităm cîteva din învăţăturile Bisericii în expunerea Sfîntului Ioan Gură de Aur:
1)     […] dacă admiri rînduielile şi ceremoniile iudaice, ce mai cauţi la noi ? Dacă rînduielile iudaice sînt vrednice de respect şi măreţe, atunci ale noastre sînt mincinoase! Iar dacă ale noastre sînt adevărate după cum şi sînt, acelea sînt pline de înşelăciune.
2)     Spui că sărbătorile lor sînt vrednice de respect şi măreţe? Dar profeţii au arătat că şi acestea sînt necurate. Ascultă-i pe profeţi, dar, mai bine spus, ascultă-L pe Dumnezeu cu ce cuvinte tari le detestă: «Am urît, am lepădat sărbătorile voastre”. Dumnezeu le urăşte, şi tu iei parte la ele? N-a spus: «sărbătoarea cutare şi cutare” , ci toate sărbătorile la un loc. (p.257)
3)     Ce mare prostie, ce mare nebunie este să sărbătoreşti împreună cu cei pe care Dumnezeu i-a necinstit, cu cei pe care Dumnezeu i-a părăsit, cu cei care au mîniat pe Stăpînul! Ai suferi oare să-l vezi pe omul care l-a ucis pe fiul tău? Ai suferi oare să-i auzi numele? N-ai fugi oare de el ca de dracu, ca de diavol ? Au ucis pe Fiul Stăpînului tău, şi mai îndrăzneşti să te întîlneşti cu ei în acelaşi loc ? Cel ucis atît de mult te-a cinstit, că te-a făcut fratele Lui şi împreună-moştenitor cu El; tu însă atît îl necinsteşti, că-i cinsteşti pe ucigaşii şi răstignitorii Lui, că le slujeşti lor luînd parte la sărbătorile lor, că te întîlneşti în locurile lor spurcate, că păşeşti pragurile cele necurate, că te împărtăşeşti de la masa demonilor. Căci nu pot numi altfel postul iudeilor după ce au ucis pe Dumnezeu! Nu slujesc oare demonilor cei care lucrează împotriva lui Dumnezeu? (p.259)
4)     De aceea, vă rog să fugiţi şi să vă depărtaţi de adunările iudeilor. Nu-i mică vătămarea sufletească ce o pricinuiţi fraţilor mai slabi în credinţă! Nu-i mică pricina de deznădejde ce le-o naşteţi în suflete! Cum să nu socotească ei foarte bune faptele şi obiceiurile iudaice cînd vă văd pe voi, care vă închinaţi lui Hristos Cel răstignit de iudei, că îndrăgiţi şi cinstiţi obiceiurile lor? Şi cum să nu socotească ei fără de nici o valoare credinţa noastră, cînd voi, care credeţi şi slujiţi credinţa, alergaţi la cei ce o dărîmă? (p. 254)
5)     Dacă Hristos n-ar fi Dumnezeu, şi Dumnezeu puternic, s-ar fi înmulţit aşa de mult închinătorii Lui, cu toate că au fost prigoniţi, şi ar fi fost oare atît de umiliţi cei ce L-au răstignit şi L-au duşmănit, încît să-şi piardă şi ţara, şi să colinde de colo-colo ca nişte hoinari, ca nişte rătăcitori, ca nişte fugari, iar timpul să nu pună capăt pribegiei lor?
Împotriva Imperiului roman iudeii aceştia au pornit şi cu război, au ridicat armele împotriva romanilor, au fost în stare de război vreme îndelungată, uneori au învins, şi au făcut împăraţilor de pe atunci nu mici greutăţi. Atît de mare era puterea lor. Cu toate acestea, cei care s-au luptat şi au stat împotriva atîtor împăraţi, care au avut atîta tărie de bani, de arme şi de ostaşi, care au pus pe fugă generali şi mii şi mii de ostaşi, n-au fost în stare să ridice un singur templu. Au zidit sinagogi în toate oraşele; dar locul care dădea tărie statului lor, locul în care obişnuiau să săvîrşească toate slujbele lor religioase, locul care păstra iudaismul, locul acesta, templul, nu l-au mai putut ridica. (p. 226)

Video: tv7.md

Sursa/ sublinieri/ foto: mdn.md