„Trebuie să-i vădesc din Sfintele Scripturi pe aceştia (pe eretici – n.n.) ca pe nişte vrăjmaşi ai lui Hristos, care au fost numiţi astfel şi de către prooroci, sau lupi, desigur de Domnul Iisus Hristos şi de Sfinţii Apostoli.

Fiii celui viclean se numesc ERETICII, adică ai diavolului, precum a zis despre ei Domnul, că ei sunt de la tatăl lor

Fiii celui viclean se numesc ERETICII, adică ai diavolului, precum a zis despre ei Domnul, că ei sunt de la tatăl lor

Şi nu numai lupi s-au numit, ci şi stricători, şi păgâni, şi potrivnici, şi vrajmaşi, şi vicleni, şi hulitori şi făţarnici, şi furi, şi tâlhari, şi urâţi, şi prooroci mincinoşi, şi dascăli mincinoşi, şi povăţuitori orbi, şi înşelători, şi vicleni, şi antihrişti, şi învrăjbitori, şi fiii celui viclean, şi nebuni, şi fără de Dumnezeu, şi luptători de duh, care au hulit Duhul darului, cărora nu li se va ierta nici în veacul cel de acum, nici în cel viitor, pentru hula lor împotriva adevărului.

Încă şi fiii celui viclean se mai cheamă, adică ai diavolului, precum a zis despre ei Domnul, că ei sunt de la tatăl lor, diavolul, iar Ioan Evanghelistul zice adesea că sunt copiii diavolului.“ (Sfântul Ioan Gură de Aur, în vol. Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur, pp. 173-174)

„… el? (Pavel – n.n.), numeşte «câini» pe cei ce amăgeau pe credincioşi, zicând: «Păziţi-vă de câini» (Filip. 3, 2), iar altă dată îi numeşte «îngerii Satanei», şi «cu conştiința înfierată».“ (Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariile sau tâlcuirea Epistolei întâi către Corinteni, omilia a XXVII-a, p. 283).