Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării aduce la cunoştinţa comunităţii educaţionale din Republica Moldova, modificările cu privire la evaluarea rezultatelor învățării în învățământul general, relatează timpul.md

Conform Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar şi secundar, aprobat prin ordinul ministerului nr.70/2020, au fost puse în aplicare următoarele elemente de noutate ale procesului de evaluare și notare a elevilor în funcție de contextul curricular specific ciclului primar, gimnazial și liceal și anume:

1) pentru prima data în istoria învățământului național a fost exclusă repetenția în învățământul general, clasele a V-VIII;

2) reglementarea evaluării prin descriptori:

– în ciclul primar, conform Metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori, clasele I-IV, aprobată prin ordinul MECC nr.1468/2019;

– în ciclul gimnazial și liceal, conform metodologiilor în vigoare la disciplinele: Educație pentru societate, Educația muzicală, Educație plastică, Educație tehnologică, Educație fizică, Dezvoltare personală;

3) instituționalizarea:

– trecerii graduale de la evaluarea criterială prin descriptori (din ciclul primar) la sistemul de evaluare si notare (din gimnaziu) în primul semestru al clasei a V-a;

– modalității de calculare a mediei semestriale/anuale pentru disciplinele cu extensie curriculară din învățământul liceal;

4) excluderea prevederilor cu referire la numărul fix de evaluări sumative, aspectul fiind specificat în Reperele metodologice de organizare a procesului educațional aprobate anual de MECC în funcție de contextul educațional al disciplinei școlare;

5) reglementarea modalității de introducere în Sistemul Informațional de Personalizare a Actelor de Studii (pentru elevii clasei a IX-a) și în Sistemul Automatizat de Prelucrare a Datelor (pentru elevii clasei a XII-a) a disciplinelor evaluate prin descriptori /calificative.

La modificarea regulamentului și-au adus contribuția cadrele didactice și de conducere din învățământul general din raioanele Edineț, Strășeni, Drochia, Florești, mun. Chișinău, precum și reprezentanții Consiliului Național al Elevilor, la propunerea cărora a fost inclusă prevederea cu referire la excluderea notării elevilor pentru comportament la lecție, nerealizarea temei pentru acasă, lipsa caietului, manualului, rechizitelor, agendei elevului la lecție, precum și pentru absența de la ore a elevului, inclusiv în cazul absenței de la evaluări. Aceste prevederi rezultă din concluziile unui chestionar de referință a procesului de evaluare în viziunea elevilor, realizat și prezentat de către Consiliul Național al Elevilor.

Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar şi secundar, aprobat prin ordinul MECC nr.70/ 2020 poate fi accesat aici.