Eu, ieroschimonahul Rafail, sunt un sărman stareţ mic şi păcătos. Conştiinţa mea păstorească mă îndeamnă să vă spun despre marele şi groaznicul pericol în care este pusă omenirea. Stăpânitorul întunericului veacului acesta, satana, vrea să se întrupeze şi să împărăţească pe pământ, să–şi afle loc în omul-antihrist.

Dacă vă consideraţi creştini după credinţă, dar purtaţi act drăcesc (buletin electronic) care arată că îi aparţineţi lui, atunci ai cui sunteţi?

Dacă vă consideraţi creştini după credinţă, dar purtaţi act drăcesc (buletin electronic) care arată că îi aparţineţi lui, atunci ai cui sunteţi?

Deja astăzi pentru voi se pregăteşte pecetea lui antihrist, şi aceasta se înfăptuieşte cu multă chibzuinţă, cu mare precauţie şi viclenie – NU DEODATĂ, CI ÎN MAI MULTE ETAPE. Precum spuneau sfinţii părinţi tălmăcitori ai Apocalipsei, de exemplu, Efrem Sirul, venirea lui Antihrist se va face cu multă viclenie, astfel încât chiar şi cei aleşi anevoie se vor mântui, pentru că nu vor înţelege înşelarea. Astfel mulţi dintre vestiţii şi iubiţii de către mine păstori foarte duhovniceşti, sub influenţa linguşirii diavoleşti, nu întrevăd pericolul şi îndeamnă pe oameni să ia buletine de identitate sau carduri cu codul de bare, cu numărul de identificare ce conţine în sine trei de şase – numele lui antihrist. Prin aceasta ei îşi ademenesc turma spre pieire.

Dar vai de acela prin care vine ispita. Prigonitorii îi ispiteau pe mucenici ca ei măcar prefăcându-se, doar aparent să guste din jertfa idolească… şi să se întoarcă acasă, însă ei au rămas credincioşi lui Hristos… În ispita primirii noilor acte cu cod de bare în care sunt înscrise trei cifre de şase, se întrevede alegerea mistică a crucii, adică a credincioşiei lui Hristos, sau a pâinii care este închinarea la satana. Dacă vă consideraţi creştini după credinţă, dar purtaţi act drăcesc care arată că îi aparţineţi lui, atunci ai cui sunteţi? Nu puteţi fi slugi la doi domni! Şi nu este unire între Hristos şi satana.
Marele stareţ al vremurilor noastre Paisie Aghioritul ne preîntâmpina: „Cine va primi buletin nou cu cod de bare sau cartelă cu tainicile trei de şase, cu numărul de identificare, acela va pierde harul lui Dumnezeu şi în el se va sălăşlui energia drăcească”. Aici satana imită botezul. Biserica îl botează pe om în numele Tatălui, amin, şi al Fiului, amin, şi al Sfântului Duh, amin – şi îi dă numele unui sfânt. Satana îl botează sau înseamnă pe om cu numele lui antihrist, trei de şase şi-i dă omului nume din cifre – număr de identificare – număr mort. Este foarte important! Fiţi vigilenţi! Nu acceptaţi aceste acte! Aici este capcana! E împotriva conştiinţei creştine. Amin.

Domnul nostru Iisus Hristos a zis în Apocalipsă: „Fiţi ascultători Mie până la moarte şi vă voi da viaţa veşnică”. Nu-L defăimaţi pe Domnul nostru Iisus Hristos cu necredinţa voastră! Dumnezeu nu rămâne batjocorit! El a suferit pentru noi pe cruce şi a murit, şi a înviat, şi ne-a dat nouă Trupul Său spre mâncare, Sângele Său spre băutură. El, marele şi slăvitul, fericitul Dumnezeu, pentru noi S-a făcut om smerit, a primit ocară, scuipare, palme peste faţă, bătaie, defăimare, moarte mucenicească grea şi batjocoritoare pe cruce pentru noi, ca să ne mântuiască pe noi. Şi noi trebuie să răbdăm măcar puţin pentru Dumnezeu.

Iar noi, VICLENII, CUGETĂM: VOM PRIMI BULETINUL CU CODUL DE BARE, IAR PECETEA PE FRUNTE ŞI PE MÂNĂ NU O VOM PRIMI. Nu vă amăgiţi cu aceasta! Nu vicleniţi înaintea lui Dumnezeu! Punându-vă semnătura pe acest document cu trei de şase, vă puneţi semnătura cum că sunteţi în supunerea satanei. Aceasta constituie închinare lui, lepădare de Dumnezeu. Dumnezeu ne iubeşte pe noi cu râvnă şi noi cu necredincioşia noastră îl jignim.

E o trădare a lui Dumnezeu! Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima şi din tot sufletul şi din tot cugetul nostru, iar noi semnăm sub numele antihristului satanic. Iată de ce stareţul athonit Paisie zicea: „Ascultă, fiul meu, atunci când vezi că cineva aprinde casa ta cu un chibrit, în momentul în care focul abia începe, e în puterile tale să-l stingi cu un pahar cu apă. Iar dacă din neglijenţă vei spune: „Ei, nu-i prea mare focul”, din cauza lipsei tale de grijă focul se va înteţi şi va arde toată casa; atunci nu vei mai putea face nimic, decât să te vaicări fiind acuzat de conştiinţă şi să plângi, privind la necazul ce s-a abătut peste tine”.

Acest lucru îl putem compara cu o capcană: cine a nimerit în ea nu mai poate scăpa. Cei ce au primit pecetea lui antihrist sunt ameninţaţi de marea mânie a lui Dumnezeu. Sfântul Stareţ al Optinei Anatolie scria că mărturisirea nestrămutată a credinţei va fi luată în considerare, compensând puţina nevoinţă călugărească. Un mare stareţ al timpului nostru mi-a vorbit despre acei oameni care vor accepta actele cu cod de bare şi cu număr de identificare: ei nu numai că vor pieri, ci chiar aici, pe pământ, Domnul îi va nimici prin război. Eu, păcătosul, nu dau binecuvântare fiilor mei duhovniceşti să primească aceste blestemate acte drăceşti.

Sfântul Munte Athos

Textul adresării ieroschimonahului Rafail este reprodus, cu mici prescurtări, de pe sait-ul oficial al Mănăstirii Valaam.

Din ’’Staretii despre vremurile din urmă’’