PostDe la Sfântul Ioan Gură de Aur: Sunt mulţi care zic: ’’De ce trebuinţă este postul la cei care trăiesc în curăţie’’? Dar aceasta este o întrebare a celor leneşi şi slabi. Că cine a fost mai curat decât Adam în rai? Şi încă şi pe acela nu l-a lipsit Dumnezeu de post. Pentru că ceea ce i-a zis lui: ’’Din toţi pomii care sunt în rai să mănânci, iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci dintr-însul’’ – acesta este chip al postului. Şi de vreme ce de acest post a fost trebuinţă în rai, apoi cu atât mai mult, afară din rai, este el trebuitor. Dacă, mai înainte de răni era trebuinţă de ierburi vindecătoare, apoi, cu atât mai vârtos în vreme de răni! Deci, până a nu veni încă războiul asupra noastră a fost trebuinţă de arme, cu cât mai mult acum, când stăm în mijlocul războiului poftelor?

De la Sfântul Teodor Studitul: Fraţilor, bun este postul, numai de va avea şi pe însoţitoarele lui, pe cele care i se cuvin lui, care sunt: pacea, buna voire, buna ascultare, blândeţea, milostivirea şi toate celelalte, câte sunt îndreptările bunătăţii. Ci diavolul, ca un vrăjmaş şi tulburător al mântuirii noastre ce este, ce meşteşugeşte şi ce iscodeşte? Toate cele potrivnice pune în postitori şi îi face pe ei să fie obraznici şi să întoarcă vorba, aspri, mânioşi, iuţi, măreţi în zadar, pizmuitori, grăitori de cele urâte. Şi în ce chip? Pricinuindu-le celor ce postesc mai multă vătămare şi pagubă din patimile acestea, decât folosinţă prin postirea lor. Ci noi să cunoaştem înţelegerile şi meşteşugirile lui şi să petrecem aceste cuvinte şi, totdeauna cu pace, cu blândeţe şi cu linişte, suferind fiecare pe cei mulţi, cu dragoste, cunoscând că o postire ca aceasta este plăcută şi bine primită la Dumnezeu. Iar dacă ne vom lipsi de acestea, orişicâtă osteneală vom face, ea va fi zadarnică şi ne alegem numai cu greaua pătimire a postului.