Când se va înmulți fărădelegea, toate prihănirile și fărădelegile lumii au să se adune într-o necurată fiică a curviei, care are să fie locaș al preacurviei.

Doamna noastră, Născătoarea de Dumnezeu, a fost Preacurată înainte de naștere, Curată în naștere și după naștere, și a născut pe Emanuel, Cel fără de păcat.

Cuvântul Cuviosului Nil Athonitul despre venirea lui Antihrist și pentru sfârșitul lumii

Cuvântul Cuviosului Nil Athonitul despre venirea lui Antihrist și pentru sfârșitul lumii

Acea necurată fiică, mama tuturor fărădelegilor și a spurcatului Antihrist, are să fie o curvă necurată și prea-curvă în toată viața ei. La această necurată au să se adune toate fărădelegile lumii și are să nască pe fiul pierzării și, din pricina lipsirii Darului Sfântului Duh de la oameni, pentru păcatele și fărădelegile lor, o să se adune și o să învieze în ea (în pântecele ei) toate fărădelegile oamenilor. După nașterea fiului păcatului are să vină toată lipsa în lume.

Întâi: au să se lipsească oamenii de dragoste, de unire, de curățenie, de frica lui Dumnezeu; în orașe nu vor mai fi preoți și proiestoși credincioși; bisericile lui Dumnezeu vor duce lipsă de arhierei, de duhovnici și de preoți drept-credincioși (precum au început încă de acum a se lipsi).

Pe urmă se va arăta și acest necurat, după creșterea vârstei lui și se va umple de sataniceasca putere ca să facă semne și minuni cu vrăjitoriile lui, înaintea oamenilor celor pătimași, precum a făcut Chinops, vrăjitorul, acea înviere mincinoasă a morților și altele. Dar la oamenii cei sfinți vrăjile nu au nicio putere ca să îi amăgească, ci numai la cei întunecați cu patimi. Precum Marele Macarie vedea pe femeia aceea în firea ei, iar oamenii o vedeau ca pe o iapă. Și se va arăta fățarnicul Antihrist blând la începutul propovăduirii lui, ca să plece popoarele la înșelăciunea lui, ca să-l pună împărat. Cu pace și cu smerenie se va arăta, ca toți să se închine lui, fiindcă hrana lui este tulburarea oamenilor, căci, atunci când se vor tulbura oamenii, el se va bucura. Că aceasta este uitarea credinței și a fricii lui Dumnezeu: curvia, preacurvia, sodomia, iubirea de avuție, iubirea de argint, pomenirea de rău, zavistia, osândirea, minciuna„ clevetirea și celelalte răutăți. Și acestea toate au să odihnească și să stăpânească toate cetățile, fiindcă nu se va găsi alt individ vrednic ca să împărățească în cetăți. Pentru aceasta va stăpâni toată lumea; și-l vor avea pe el (pe Antihrist) atotstăpânitor.

Când vor păcătui, oamenii vor considera că își lucrează mântuirea lor. Atunci se va defăima Sfânta Evanghelie și bisericile lui Dumnezeu și are să fie multă lipsă de cuvântul lui Dumnezeu în lume. Semne și arătări de la Dumnezeu: lipsă și foame îndoită, simțită și gândită. Simțită, că se va închide cerul ca în zilele lui Ilie și nu va ploua, pentru fărădelegile lor. Și gândită, adică vor flămânzi oamenii de cuvântul lui Dumnezeu; că nu se va găsi un om drept cu fapte bune ca să-i învețe cuvântul mântuirii. Și se va ridica binecuvântarea lui Dumnezeu de la mâncări și băuturi și, cu cât vor mânca mai mult, cu atât mai mult vor flămânzi.

Atunci cei bogați își vor deschide visteriile lor, aurul și argintul aruncându-l; acestea se vor defăima și se vor călca ca pietrele pe drumuri. Atunci se va zămisli răutatea lui Lucifer în inimile oamenilor și atunci va viețui păgânătatea cu pecetea lui Antihrist și se va ridica Darul lui Dumnezeu de la oameni, precum zice Sfânta Scriptură: „Nu Duhul Meu în oamenii aceștia în veac, pentru trupuri sunt.” Și se vor împuțina oamenii, vor slăbi și vor muri cei pecetluiți de Antihrist, ca păsările pe drumuri; și vor mânca oamenii cărnuri de oameni rnorți, nemaiputând suferi leșinarea și foamea. Și mâncând trupuri moarte vor muri și ei.

Iar înțelesul pecetei lui Antihrist este: „Al meu ești, al tău sunt, de bună voie vin, nu de silă„. Vai și amar de cei pecetluiți de Antihrist! Se va face mare tulburare în lume; și auzind oamenii că într-alte părți este pace, se vor muta acolo și vor găsi, dimpotrivă, mai multă lipsă. Și vor auzi de la locuitorii locului aceluia: „O, cum ați venit în acest loc blestemat unde n-a mai rămas între noi înțelegere omenească?” Și atunci, văzând Dumnezeu tulburarea oamenilor, o să poruncească mării să-și ia cea dintâi stare; și o să se suie focul cel de sub pământ cu care se înfierbântă apele cele calde și are să fiarbă apa mării precum fierb apele în oalele cele de metal. Atunci vor înceta oamenii de a se mai muta din loc în loc. Din fierberea mării se va desființa pământul și se va usca și nu va răsări iarba, copacii nu vor înmuguri, vlăstarii și izvoarele apelor se vor usca, dobitoacele și păsările vor muri de aburii mării și ai pucioasei.

Iată, vremea se apropie și voi nu vreți să înțelegeți, fiindcă vicleșugurile oamenilor s-au înmulțit; s-au făcut și stihiile grabnice, că se apropie sfârșitul.

Dar, Dumnezeu, purtând grijă pentru mântuirea tuturor oamenilor celor cu bunăvoință, va trimite, atunci, pe cei trei Sfinți: pe Ilie, pe Enoh și pe Sfântul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, ca să propovăduiască si să întoarcă la mărturisire (pocăință) și să-i învețe pe acei puțini, care vor vrea să se mântuiască. Și care nu se vor pecetlui cu pecetea lui Antihrist vor moșteni împărăția cerurilor, căci, însemnându-se cu semnul și puterea cinstitei Cruci, se vor izbăvi din osânda iadului.

De flămânziți, răbdați, că Dumnezeu vă va trimite ajutorul Său din înălțime. Iar oamenii vor zice: „Iată, cei ce s-au peceltuit cu pecetea lui Antihrist s-au mulțumit„. Iar Sfinții le vor zice: „Ce mulțumire este aceasta cu însemnarea pecetei celei pierzătoare, care cu înșelăciuni i-a înșelat, nesimțitori fiind, că nu-și cunosc mântuirea lor? Și acești oameni răi s-au făcut într-o unire cu dracii, de aceea nu simt foamea și setea; însă ei flămânzesc și însetează de 7 ori câte 7 mai mult decât voi, cei drepți. Răbdați puțin, căci cei ce vor răbda, dintre voi, vor trăi în veci.

Atunci, văzând Antihrist pe cei trei Prooroci propovăduind adevărul și arătând înșelăciunea lui, se va mânia si va porunci la ai săi să îi aducă înaintea lui și întâi are să-i momească, zicând: „Pentru ce voi nu vă pecetluiți cu pecetea împărătească?” Atunci ei îl vor ocărî pe față pentru înșelăciunile lui, zicându-i: „O, amăgitorule și înșelătorule Antihrist, nu-ți ajunge că ai pierdut atâtea suflete, ne silești și pe noi să te ascultăm? Blestemată este pecetea ta și slava ta și cu pierzarea ta a venit și sfârșitul lumii.

Iar spurcatul, auzind ocările lor și blestemele ce-i fac Sfinții, singur are să ia sabia și are să-i taie. Iar după moartea lor are să poruncească slujitorilor săi să facă cumplite răutăți, adică: curvii, preacurvii, sodomii și cumpărări de copii, parte bărbătească și femeiască; vor curvi pe drumuri, ca și câinii, și așa are să se stingă firea omenească, prin aceste chipuri ale răutății, adică, prin curvie simțită și gândită. Pentru răutatea lor își vor pierde cuviința cea omenească, care o să iasă din mințile lor, pentru multa neastâmpărare a curviei. Se vor face scurți la stat, ca dracii, fiindcă firea dracilor este scurtă și rotundă. Că firea dracilor cu a oamenilor celor răi are să se unească și la scurtimea vârstei au să fie până la cinci palme înălțime. Se vor face oamenii mai vicleni decât dracii, fiindcă dracii n-au trup ca să curvească si să ucidă, ci numai în gând îndeamnă pe oameni (adică le șoptesc oamenilor în gând ce să facă, iar oamenii, necunoscând poruncile lui Dumnezeu, cred că aceste gânduri sunt ale lor și că ceea ce gândesc ei este bine și le este lor și celorlalți spre mântuire, necunoscând, sărmanii, vicleșugul și cursele prin care diavolul i-a făcut slujitori ai planurilor lui).

Atunci Antihrist are să se bucure foarte mult că și-a împlinit scopul lui cel rău și dorința sa cea fără de lege. Când se va bucura el și se va veseli, are să îi vie sabia cea cu două ascuțisuri de sus, care-l va sfărâma, iar spurcatul lui trup îl va arunca în veșnica muncă, unde se va munci, împreună cu sufletul cel prea necurat al lui; și pentru aceasta va fi omorât, spre răsplătirea morții lui. Și moartea lui are să facă sfârșit morților, după cum moartea lui Abel (pe care l-a ucis Cain) a fost începutul tuturor morților, așa și Antihrist are să fie sfârșitul tuturor morților și așa o să se sfârșească toată lumea.

Numai Unul Dumnezeu știe și cunoaște cele ce vor fi după acestea și cum au să se sfârșeasă toate. Se va face judecată și răsplătire și cei cu fapte bune, ca oile cele fără de răutate, au să împărățească cu Hristos, în împărăția cerurilor; iară cei păcătoși au să fie osândiți în veșnica muncă a iadului, cu Antihrist împreună și cu toți dracii în veci.

Zosima Pascal Prodromit; Sfârșitul Omului