Selectați pagina

CONTRADICȚIA DINTRE DREPTUL LA VIAȚĂ ȘI AVORT

CONTRADICȚIA DINTRE DREPTUL LA VIAȚĂ ȘI AVORT

Irina Batin,

studentă, anul II, uSM

Alexandru Arseni,

dr. în drept, cond. științific

Dreptul la viață, datorită caracteristicilor sale, s-a impus de timpuriu în sistemul juridic, devenind astfel un drept absolut, garantat de legislația statului nostru, precum și de tratatele internaționale. Acest drept nu este însă asigurat și garantat așa cum se declară. Atare situație este cauzată nu doar de momentele de punere în aplicare a legii, dar în special din cauza unor contradicții prezente în legislația națională, cât și internațională, și anume, garantarea dreptului la viață și în același timp legalizarea avortului, fertilizării in vitro, eutanasiei, anularea pedeapsei capitale, iar în ultimul timp și promovarea prin legi a fenomenului homosexualitatii ș.a. Constituția Republicii Moldova face o delimitare a drepturilor, înscriindu-le pe cele fundamentale într-o anumită ordine, care, după părerea noastră, nu este arbitrară. Astfel, cele din art.24 al Constituției fac parte din categoria drepturilor individuale ale persoanei, fiind denumite și drepturi care ocrotesc ființa umană ca entitate biologiocă. Aceste drepturi individuale, formând o entitate inseparabilă, constituie baza întregului statut juridic al drepturilor omului, deoarece, fără astfel de premise cum ar fi dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, oricare alte drepturi și-ar pierde sensul. Dreptul la viață este primul drept garantat de Constituție, fiind ceva firesc, deoarece este cel mai natural, cel mai important drept al ființei umane. Viaţa omului este apărată şi de alte norme de drept, altele decât cele constituționale, în special de normele dreptului penal, ca fiind un drept al individului, dar şi o valoare socială pe care ar trebui să o ocrotească statul în interesul întregii societăţi. Constituția Republicii Moldova utilizează noțiunea de drept la viață în sens restrâns, adică, dreptul la viață privind viața persoanei în sens fizic. De fapt, dreptul la viață presupune simpla facultate a individului de a trăi în sens fizic, fără ase referi la existența lui spirituală. Dreptul la viață presupune existența unei obligații corelative a tuturor celorlalți indivizi și a autorităților publice de a nu aduce atingere existenței fizice a persoanei. Cum este apărat dreptul la viață în legislatia RM? Cu alte cuvinte, cum este executată această obligație de a nu aduce atingere existenței fizice a persoanei de către celelalte persoane și de către autoritățile publice, pentru că anume aceasta presupune garantarea dreptului la viață conform definiției.Situația demografică actuală din țara noastră reflectă răspunsul la această întrebare, deoarece garantarea acestui drept este în strânsă legătură cu dezvoltarea demografică. Și sunt relevante aici unele statistici: Fiecare al patrulea cuplu căsătorit din ţară, care are vârsta până la 30 de ani, este steril, adică nu poate avea copii. După 30 de ani, situaţia este şi mai gravă, pentru că fiecare al doilea cuplu nu mai pot avea copii. În mare parte infertilitatea cuplurilor este cauzată de avorturi, care poate avea drept consecință sterilitatea. Anual suportă avorturi peste 14.000 de femei din ţară și acesta este doar numărul celor înregistrate. Dacă ar fi să luăm în calcul și avorturile neînregistrate, susține Gheorghe Palade, academician, ginecolog și obstetrician, șeful spitalului nr.1, atunci situația ar putea fi reprezentată prin raportul de 1 copil născut la 3 copii avortați. În ultimii 10 ani, populaţia Republicii Moldova scade în medie cu 8000 de locuitori anual, ceea ce constituie echivalentul a şase sate cu circa 1,3 mii de locuitori. Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA) şi Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare atenţionează că, pe termen mediu şi lung, consecinţele acestui declin demografic sunt dezastruoase. În anul de studii 2007-2008, contingentul şcolar s-a redus cu aproape 27% faţă de anul de studii 2000-2001. Aceasta înseamnă că şcoala în R. Moldova a pierdut fiecare al treilea elev. Prognozele arată că în anul 2050, fiecare a treia persoană din R. Moldova va avea peste 65 de ani, adică, va fi pensionată, statul astfel nu va putea face față achitării pensiilor pentru că numărul persoanelor active, apte de muncă, va fi insuficient. Potrivit doctorului american în sociologie Paul Cameron, pentru ca o naţiune să perpetueze, fiecare femeie din acea naţiune trebuie să dea naştere în medie la 2,1 copii, pe când în RM, fiecărei femeiiîi revine să dea naştere în medie la 1,3 copii și 1,8 avorturi. În felul acesta, în 35 de ani populaţia Moldovei va fi înjumătăţită. Ințelegem foarte bine că nu putem vorbi despre progres economic în timp de criză demografică, sau despre stat fără societate. Deci, depășirea crizei demografice trebuie să fie o prioritate a noii guvernări şi a întregii naţiuni. Ca să poată fi găsite soluţiile pentru depăşirea acestei crize, trebuie înţelese bine cauzele ei. Printre cauzele invocate cel mai des sunt menţionate bolile, sărăcia şi lipsa instituţiilor pentru protecţia populaţiei. Dar sunt și altele care nu se iau în calcul sau sunt considerate neînsemnate. Oricum, ele sunt doar urmări ale unei cauze mai profunde, ale unei cauze majore care a provocat şi această criză demografică. Cauza aceasta este apostazia, adică abandonarea credinţei creştine de către națiunea noastră, chiar dacă în cadrul recensământului 95% din cetăţeni s-au declarat creştini. În comunicatul de presă al Fondului ONU pentru Populaţie şi Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare pe marginea studiului realizat se spune:,,Indicele mortalităţii în 2008 a constituit 11,8‰, depăşindu-l pe cel al natalităţii (10,9‰). Morbiditatea (frecvenţa bolilor şi maladiilor într-o societate): pe cauze de deces, întâietatea revine bolilor cardiovasculare, tendinţă care continuă să crească”. Şi aceasta se întâmplă în secolul XXI, când medicina este atât de avansată? Iată de ce oamenii trebuie să cunoască Sfânta Scriptură, pentru că doar astfel vom reuși să soluționăm această situație de criză. Una dintre reglementările din legislația noastră care reprezintă o neascultare față de poruncile lui Dumnezeu și nu permite garantarea dreptului la viață, aducând astfel blestemul peste poporul nostru, este avortul. Părerile oamenilor cu privire la practica avortului, precum și reglementarea juridică a acestuia sunt diferite de la o perioadă la alta și de la stat la stat. La noi în țară avortul nu este incriminat, decât dacă depășește limita de 12 săptămâni. Astăzi, mulţi nu mai consideră avortul o crimă şi multe state chiar au adoptat politica de propagare a practicii avortului. În octombrie 2010, în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a fost prezentat raportul McCafferty, care afirma primordialitatea avortului în raport cu libertatea de conștiință, în măsura în care medicii sau personalul medical refuză, în baza conștiinței, să presteze servicii de avort. Același obiectiv implică și spitatele private, de exemplu cele catolice, care refuză sa presteze servicii de avort. Noi nu avem o prevedere expresă care să garanteze medicilor posibilitatea obiectării în bază de conștiință, avem doar norma constituțională și din Codul muncii, care apără convingerile religioase ale persoanei. Credem că ar fi binevenită o stipulare expresă în lege în acest sens. Chiar dacă dreptul la viață este declarat a fi unul suprem, natural și cel mai important, fără de care celelalte nu au nici un sens, totuși, legislația noastră, și nu numai, contrazice această realitate prin faptul că legalizează avortul. La prima vedere este o contradicție evidentă în legislația RM, dar se pare că există un argument juridic care anulează această contradicție. Acest argument constă în faptul că copilul conceput nenăscut nu este considerat persoană (în sens juridic), adică nu are capacitatea, aptitudinea de a avea drepturi. Capacitatea juridică se împarte în capacitate de folosință și capacitate de exercițiu (mai mulți specialiști în domeniu susțin că această clasificare este valabilă doar pentru dreptul privat, în special pentru dreptul civil). Prin capacitate de folosință înțelegem capacitatea persoanei fizice de a avea drepturi și obligații civile. Dar cel mai interesanteste că, potrivit alin.(2) al aceluiași articol, ,,capacitatea de folosință a persoanei fizice apare în momentul nașterii și încetează odată cu moartea”. Capacitatea juridică a persoanei, dacă vorbim de drepturile sale constituționale, apare la naștere. Până la naștere ea nu este considerată persoană, iar legea penală națională stipulează că protecția dreptului la viață a persoanei începe din momentul nașterii fiziologice a copilului. Iată de ce, legea penală a Republicii Moldova apără dreptul la viață a copilului numai la naștere sau după naștere,iar eliminarea fătului prin orice mijloace nu constituie un omor, ci o efectuare ilegală a avortului.

Principiul pe care l-am expus mai sus potrivit căruia capacitatea juridică începe de la naștere este preluat din dreptul roman. Există însă și o excepție de la acest principiu – regula pe care dreptul roman a transmis-o lumii moderne: ,,Copilul conceput este privit ca și născut, ori de câte ori interesele lui o cer” (Infans conceptus pro nato habetur, quotiens de commdis eius agitur)”.

Cu părere de rău, această excepție, în legislația RM, a fost preluată doar în domeniul dreptului la succesiune. Astfel, conform art.18, alin.(3) Cod civil, ,,dreptul la moștenire al persoanei fizice apare la concepțiune dacă se naște vie”. De ce nu am aplica această regulă și atunci când merge vorba despre dreptul la viață și avort? Or, dreptul la viață nu este un interes al copilului? De ce punem mai mult preț pe moștenire, pe proprietate decât pe viață? De ce copilul să nu aibă dreptul la viață din momentul concepției, dacă tot recunoaștem că dreptul la viață este cel mai important, fără de care celelalte nu au sens. Din cele prezentate concluzionăm că ierarhia drepturior stabilite de Constituția RM este doar una formală, în realiatate proprietatea este o valoare mult mai apărată decât viața omului. Se impune ideea că copilul nenăscut nu este persoană și nu are nici un drept, dar cunoștințele elementare biologice arată că de fapt sunt denaturate lucrurile, pentru că copilul este persoană și ființă umană indiferent de stadiul dezvoltării la care se află. Aceasta ține de noțiunea biologică de specie. La fel ca şi cuvintele „bebeluş” sau „adolescent”, termenii de „embrion” şi „făt” se referă la fiinţa umana în diverse stadii de dezvoltare. Semantica afectează percepţiile, dar nu schimbă realitatea; un copil este un copil, nu are importanță cum îl numim noi și nu contează cât de neutrusună sintagma „întreruperea voluntară a cursului sarcinii”, ea înseamnă curmarea unei vieţi. Ar fi ideal să fie garantat în legislație dreptul la viață din momentul conceptiei, așa cum a făcut Ungaria recent, în aprilie 2011, adoptând o nouă Constituție care include un articol ce protejează viaţa din momentul conceperii. Articolul II al acestei Consituții prevede: ,,Demnitatea umană este inviolabilă. Fiecare ființă umană are dreptul la viaţă şi la demnitate umană. Viaţa embrionară şi fetală sunt supuse protecţiei din momentul concepţiei”. Alianţa pentru Salvarea Familiilor din Moldova a elaborat proiectul de lege de consiliere preavort a femeilor aflate în criză de sarcină, care prevede instituirea unei proceduri de consiliere preavort. Procedura de consiliere preavort care inițial era preconizat a fi instituită printr-un nou proiect de lege, va fi instituită printr-un nou articol 32 al Legii cu privire la ocrotirea sănătății, care ar căpăta următoarea formă: Articolul 32’. Consilierea obligatorie a femeilor care solicită întreruperea voluntară a cursului sarcinii (1) Operația de întrerupere a cursului sarcinii poate fi efectuată numai după ce femeia a fost informată și consiliată în mod obligatoriu și gratuit privind:

a) existența complicațiilor imediate și tardive, fizice și psihice ale întreruperii voluntare a cursului sarcinii;

b) dezvoltarea embrionară și fetală la momentul consilierii cu menționarea că această dezvoltare va fi întreruptă prin procedură medicală, asigurându-se, dacă este posibil, examinarea ecografică și înmânarea înregistrării acesteia;

c) alternativele întreruperii voluntare a cursului sarcinii, cum ar fi posibilitatea de încredințare a copilului spre adopție, darea copilului în asistență maternală sau în plasament simplu, creșe cu program săptămânal etc.;

d) asistența socială, medicală, psihologică și materială în timpul sarcinii și după naștere, furnizată de diverse instituții de stat sau organizații private.

(2) Procedura de consiliere presupune cel puțin o ședință de consiliere de la care începe să curgă termenul obligatoriu de gândire de 5 zile, în interiorul căruia medicul ginecolog nu poate recurge la întreruperea voluntară a cursului sarcinii.

(3) Dacă scurgerea integrală a termenului obligatoriu de gândire face imposibilă întreruperea cursului sarciniii pâna la expirarea primelor 12 săptămâni de sarcină, acest temen va fi scurtat.

(4) Consilierea poate fi efectuată și în regim privat, în afara unităților spitalicești de stat.

(5) Nerespectarea procedurii de consiliere, precum și efectuarea operației de întrerupere voluntară a cursului sarcinii în lipsa certificatului care atestă efectuarea consilierii sau fără consimțământul soțului se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

Tot în vederea contribuirii la micșorarea numărului catastrofal de avorturi intenționăm introducerea consimțământului obligatoriu al soțului, prevedere propusă de Radu Ceban, student, anul II, USM, Facultatea de Drept, specializat în dreptul penal, membru al Asociației Obștești ,,Pentru Familie”, care ar fi inclusă în cadrul art.32 din Legea cu privire la ocrotirea sănătății cu următorul conținut modificat:

Articolul 32. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii

(1) Femeilor li se acordă dreptul să-şi hotărască personal problema maternităţii, cu excepția situației prevăzute în alineatul (2).

(2) În cazul femeilor căsătorite, este interzisă purcederea la întreruperea cursului sarcinii în lipsaacordului soțului, cu condiția ca conceperea să fi avut loc după ziua înregistrării căsătoriei cu prezentul soț la organele de stare civilă sau în această zi.

Tot în scopul promovării apărării vieții de la conceptie, Alianța Salvării Familiilor din Moldova organizează pe data de 1 iunie Marșul Vieții însoțit de mai multe manifestații și de o Declarație din partea ASFM.

Referințe:

1. Vasile Filat, autorul site-ului www.moldovacrestina.net, în articolul http://www.moldovacrestina.net/social/apostazia-principala-cauza-criza-demograficamoldova/

2. Codul Penal al Republicii Moldova, articolul 159.

3. Codul Civil al Republicii Moldova, articolul 18 alin. (2).

4. Comentariul Codului Penal, articolul 147.

5. Codul Penal al Republicii Moldova, articolul 147.

6. Codul Penal, articolul 159.

7. Volcinschi V., Cojocari E. Drept privat roman. – Chișinău, 2006, p.51.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

22 Comentarii

 1. Anastasia

  Domnisoara, daca sunteti viitor jurist nu costati nici 2 bani. Unde ati vazut la noi sa se promoveze homosexualitatea, faceti putina diferenta dintre pomovare si apararea drepturilor. Aveti o gandire foarte primitiva.

  Răspuns
  • marele Păcătos

   domnişoară Anastasia, da parada oare nu este PROPAGANDĂ?

   a, reclamele cu dezbateri televizate nu sunt PROPAGARE?

   şi în sfârşit, cum poate un om întreg la minte să apere drepturile răzvrătiţilor care au promis încă 100 de ani în urmă că îţi vor intra în casa ta şi îţi va viola copiii având tot dreptul legal, fiindcă Legislaţia îi va apăra la toate aceste fărădelegi!

   înseamnă că toţi aceşti orbi şi întunecaţi din mândria şi din cauza păcatelor sunt corupţi în toată puterea cuvântului!

   şi dacă nu sunteţi de acord cu cele spuse, poftim, citiţi cu atenţie protocoalele “înţelepţilor” din sion:
   http://deconspirareafrancmasoneriei.wordpress.com/conspiratii-si-manipulare/protocoalele-inteleptilor-sionului/

   apropos, şi când îmi ziceau: “ei doar s-au legalizat orientarea lor, ce ai tu cu asta”

   le spuneam direct, “atunci, dacă aşa, n-am de gând să stau la masă cu un poponar”, mă iertaţi.

   azi această boală au întărito prin legislaţie, mâine eutanasierea, poimâine uciderea!

   referitor la gândirea primitivă:
   la ce trebuie toată făţărnicia aceasta, haide trăiţi fără ca să vă iubiţi şi să vă cinstiţi părinţii şi copiii, e foarte primitiv, nu?

   şi dacă Dumnezeu ne-a creat pe toţi, Tatăl Ceresc împreună cu Fiul Său Iisus Hristos împreună cu Duhul Sfânt Domnul de Viaţă Făcător, e foarte primitiv să-L mai ascultăm, dă ş’om face voia noastră, de fapt a diavolului, că el îi povăţuieşte pe cei ce se îndulcesc de păcat şi nu râvnesc să afle pentru ce trăiesc pe acest pământ!

   toţi aceşti pătimaşi au diavoli, şi Domnul i-ar curăţi dacă ar dori ei să se opună puterilor întunericului, iar altă soluţie este arderea cu foc ca şi oraşele Sodoma şi Gomora ce se află sub marea moartă.

  • Anastasia

   Dumnevoastra sunteti fanatic sau singur sunteti homosexual si vi-i rusine?

  • marele Păcătos

   mikiduţă alt-ceva mai inteligent nu v-a putut şopti?
   nu ştiaţi că gândurile nu tot timpul sunt ale noastre personale, ci uneori ne sunt insuflate de către puterile nevăzute.

   nu mă supăr când mă numeşte cineva necuviincios, fiind-că cine sunt eu?
   dar fiind-că ţineţi piept acestor elemente ai sistemului care sporeşte instaurarea noii ordii mondiale în frunte cu conducătorul ce are să fie exact antihrist – de asta vă propun să vă gândiţi la sufletul vostru care este veşnic.

   Dumnezeu zice, “cine nu este cu Mine – este împotriva Mea”
   aşa-că domnişoară Anastasia, dacă ştiţi ce înseamnă cele 7 Sfinte Taine – vă trăiţi viaţa pentru osânda veşnică, a dacă nu cunoaşteţi, vă propun să vă corectaţi viaţa, pentru că noi nu suntem ai noştri, şi pentru orice gând, cuvânt şi faptă vom da răspuns Lui Dumnezeu după trecerea din această viaţă temporală.

  • Anastasia

   Sigur ca stiu, uneori cel rau chiar intra in oameni, probabil e cazut dvs, altfel nu v-ati bate joc de semenii nostri.

  • Anastasia

   Sunteti si necarturar pe langa toate, altceva e un singur cuvant. Eu cred ca sufletul omului isi afla vesnicia prin faptele bune si prin ajutor animalelor si oamenilor, nu prin bataie de joc fata de homosexuali.

  • vasile

   DRAGA ANASTASIA,CHIAR M-AI FACUT SA RID STII.SE VEDE CLAR CA ITI LIPSESTE O DOAGA,CA ALTFEL NU TE-AI APUCA SA PORICLESTI UN OM NECUNOSCUT!IA-TE IN MIINI SI NU TE ENERVA PREA TARE,CACI CELULELE NERVOASE NU SE RESTABILESC:):):):):)ceea ce tine de articol..bravo acestor tineri care nu vor sa faca parte din turma,o turma care se indreapta grabit spre iad!!!!!!!!!!

  • Anastasia

   Da tu ce faci cand spui ca imi lipseste o doaga? Cred ca ai halucinatii daca ai observat nervi in replica mea. Mai degraba nr de smile-uri si semnul exclamarii in fraza ta denota isterie. Am impresia ca sunteti ghidati de ideile lui Hitler cand va permiteti sa injositi si sa discriminati oamenii nevinovati cu nimic.

  • Anastasia

   Si, celule nervoase se restabilesc, este demontstrat.

 2. Matei

  Anastasia, mă întreb unde e spiritul toleranţei în care ai fost educată? De ce ţi-ai permis prima să ataci nu ideile ci persoana, prin cuvinte gen “nu costa 2 bani”, “gindire primitiva”, “fanatic”, “homosexual” etc.
  Sau de fapt toleranţa pe care tot o fluturaţi, e o armă cu care să daţi în cap celorlalţi care au alte păreri decît voi, sodomiţii? Sau cum se numeşte aşa ceva? Dictatura minorităţilor şi a pervesiunilor de tot felul!
  O altă nedumerire care apare din vorbele tale e că nu e clar deloc în care dumnezeu tu crezi? În alah care îi îndeamnă pe musulmani să crucifice creştini, să le taie gîtul că aşa le spune koranul? Sau poate dumnezeul jidanilor, care le spune prin Talmudul că în mod specific toţi cei care nu sunt evrei sunt animale non-umane.

  Cît priveşte păcatul sodomiei, Biblia spune în mod constant că activităţile homosexuale reprezintă un păcat (Geneza 19:1-13; Levitic 18:22; Romani 1:26-27; 1 Corinteni 6:9). Romani 1:26-27 ne învaţă în mod specific faptul că homosexualitatea este rezultatul respingerii şi a nesupunerii faţă de Dumnezeu. Când anumite persoane îşi continuă viaţa în păcat şi necredinţă, Biblia ne spune că Dumnezeu “îi lasă în voia lor” pentru a săvârşi păcate şi mai mari, cu scopul de a le arăta inutilitatea şi lipsa de speranţă în viaţa departe de Dumnezeu. 1 Corinteni 6:9 proclamă faptul că homosexualii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.

  Dumnezeu nu a creat oamenii cu dorinţe homosexuale. Biblia ne spune că oamenii devin homosexuali din cauza păcatelor (Romani 1:24-27), dar şi în ultimă instanţă ca urmare a propriei lor alegeri în această privinţă. Pot exista persoane care se nasc cu o înclinaţie mai crescută pentru a deveni homosexuali, după cum există oameni care se nasc cu o înclinaţie către violenţă sau către alte păcate. Însă aceasta nu scuză cu nimic o persoană care alege să păcătuiască lăsându-se în voia propriilor dorinţe sau înclinaţii. Dacă o persoană se naşte cu o înclinaţie mai crescută către furie, îi dă asta dreptul să se dedice furiei şi să practice furia în viaţa sa? Cu siguranţă că nu! Acelaşi lucru este perfect valabil şi în cazul homosexualităţii.

  Trebuie spus că Biblia nu descrie homosexualitatea ca fiind un păcat “mai mare” decât toate celelalte. Toate păcatele sunt îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Homosexualitatea este numai unul dintre lucrurile păcătoase prezentate în 1 Corinteni 6:9-10 care îi separă pe oameni de împărăţia lui Dumnezeu. Conform Bibliei, iertarea păcatelor de către Dumnezeu este disponibilă în mod egal pentru un homosexual, la fel ca şi pentru unul care săvârşeşte adulter, sau ca pentru un închinător la idoli, un ucigaş, un hoţ etc. Dumnezeu promite de asemenea că oferă tărie pentru biruinţa asupra păcatelor, inclusiv asupra homosexualităţii, pentru toţi cei care se încred în Iisus Hristos pentru mântuirea lor (1 Corinteni 6:11; 2 Corinteni 5:17).

  Şi ca o mică remarcă – a nu se confunda păcatul (pe care suntem îndemnaţi să îl urîm) cu păcătosul (pe care suntem îndemnaţi să îi întindem mîna spre a ajuta să se mîntuie)

  Răspuns
  • Anastasia

   Prin cuvantul homosexual nu obijduiesc pe nimeni, pur si simplu psihologie afirma ca homofobia este o manifestarea a homosexualitatii latente. Iar fanatic inseamna sa crezi orbeste in ceva, domnul intr-adevar pare a fi fanatic, iar aceasta stare de spirit este foarte periculoasa. Nu stiu de ce credeti ca injosesc pe cineva, si nici nu sriu ce insemna toti termenii de sadomiti etc, nu va obositi sa copiati biblia mot a mot. De ce ar trebui eu tie sa/ti dau darea de seama in cine cred eu? V-am indemnat sa fiti mai buni, daca va declarati atat de religiosi si sa manfestati cu adevarat bunatatea care sustinet ca o aveti. Apropo, cum explicati numeroasele cazuri de pedofielie si homosexualism pe care il detestati in randul preotilor ?

  • Matei

   Te îndemn să nu fii schizofrenică, şi să îţi citeşti comentariile de mai sus, ca să îţi dai seama de ce te-am întrebat în cine crezi tu. Plus la toate, te mai îndemn să dai dovadă de tolerantă în exprimarea ce o ai.

   Ştiinţa a demonstrat că homosexualitatea e un comportament social vicios, şi există zeci de mii de cazuri cînd mulţi s-au lepădat de astfel de comportament şi au devenit normali.

  • Anastasia

   tu crezi e crestineste sa numesti oamenii schizophrenici fara sai cubostii? sau vrei sa arati ca stii si tu un cuvant mai sofisticat si nu stii cum?

  • Matei

   Întîi de toate mergi şi mai treci o dată prin clasa întîi şi învaţă-te să scrii româneşte corect, ca mai apoi să încerci să îţi arăţi spiritul nazist-fascisc-homosexual-intolerant prin comentariile ce le scrii.

  • Anastasia

   Sa pui diactritecele nu insemna sa vorbesti corect limba romana.

 3. marele Păcătos

  soră Anastasia, îmi cer iertare dacă v-am supărat personal, însă am vrut doar una, să vă atrag atenţia, că păcatul nu are scuză în viaţa creştinului ortodox, nu poate omul să-I slujească şi Lui Dumnezeu şi vre-unui demon, precum nu poate urina să devină agheazmă, ci doar apa curată, la fel şi omul, nu poate păşi în Bucuria Veşnică până nu se va lepăda de toate patimile care sunt ucigătoare de suflet.

  mă rog de mă iertaţi.

  Răspuns
  • Anastasia

   Eu n-am de ce sa va iert,pt ca nu nu m-ati obijduit cu nimic. Am vrut doar sa spun ca nu e just sa ne batem joc de oameni. Vad agresivitate doar din partea heterosexualilor care vorbesc atat de activ de pacat, cu toate ca ma indoiesc ca toti sunt virgini si nu au “preacurvit”. Pana ce nici un homosexual nu m/a obijduit, si nu a avut vre/o ideie nazista. Toti sunt destepti sa condamne, dar nimeni nu se uita in interiorul sau.

 4. Matei

  Anastasia, doar într-o singură frază ai comis sumedenie de greşeli, pe care nici copiii din clasa întîi nu le fac: «tu CREZI E crestineste sa numesti oamenii schizoPHrenici fara SAI cuBostii?». Deci ai face bine să laşi la o parte gîndirea nazisto-fascistă-homosexuală-teroristă-intolerantă şi să înveţi româna înainte de a-ţi impune ideile naziste-fasciste-homosexuale-teroriste-intolerante.

  Răspuns
  • Anastasia

   ??? tu esti handicapat cu totu? este evident ca nu/s substantiale si/s facute la repezeala. Ce/s cu replicile astea “du/te si invata clasa 1” cred ca esti un copil care sigur n/re mai mult de 25 de ani, esti foarte naiv, nu’ti mai scriu nici o replica. Cum poti sa spui ca schizophrenic e greseala??? asa se spune in engleza si am preluat cuvantul original, mai departe b-ul a ajuns intamplator, sai-ul am uitat sai pun cratima. Cei cu tine? Chiar esti exagerat de infantil. Punct. Nu iti mai scriu nimic.

  • Matei

   Ceea ce trebuia de demonstrat!

  • vasile

   baieti sa lasam fata in pace ,ca nu de alta, da e prea inimoasa si “sensibila” – nu vedeti cum se aprinde la orice silaba adresata ei.si mai cred ca nu trebuie stirnita la discutii provocatoare,ca cine stie ce raspunsuri demne de rusine si indecente mai da inapoi,iar acest site cred ca e citit de mai multe categorii de oameni si nu ar fi bine sa ducem lumea in ispite.
   ANASTASIA,WAKE UP FATO!!!(apropo cuvintul l-am preluat original din engleza,,,,si CRATIMA tot:):))

 5. marele Păcătos

  soră Anastasia, cum s-a întâmplat un caz cu nişte cunoştinţe:
  am îndemnat pe cineva să-şi arunce literatura fantastică şi veche cu conţinut comunist din biblioteca casei, şi nereuşind bine să colecteze toată maculatura într-o dimineaţă, soţia bărbatului, a început a răsfoi un volum de-al lui lenin, uite că, îi zice soţului, ştii, are bune idei lenin în materialele sale, adică doar a dat acordul în minte cu cele aflate în carte, a început să-şi calce cu fierul o haină şi şi-a ars haina, s-a mai sucit prin casă şi a întârziat şi nici nu a mers la Sf.Liturghie.

  E păcat nu doar să faci răul cu fapta, ci şi cu mintea!
  e păcat de moarte nu doar să desfrânezi cu soţia/soţul cununat, ci să gândeşti că faci asta, căci se uneşte sufletul cu duhul diavolesc.

  şi nu doar atât, la Judecata Înfricoşătoare nu doar vor fi judecaţi cei ce au făcut fărădelegi, ci şi toţi cei ce n-au făcut fapte bune care sunt; smerenia, postul+rugăciunea, milostenia şi lepădarea de această lume.
  noi purtăm la piept crucea nu că e frumos, nu că e din aur sau din lemn, ci că ne-a numit ostaşii Lui Hristos care sunt gata să moară pentru Cuvântul Adevărului (nu să omoare pe cineva sau să vatăme, ci să se jertfească din iubire către Dumnezeu, către vrăjmaşi şi către întreaga lume).

  Referitor la citatele din Biblie:
  cel ce schimbă vre-un cuvânt din Biblia Ortodoxă la interpetarea întru interesul personal, din poftă sau din patima slavei deşarte va fi osândit şi este batjocorit de duhurile întunecate – aceea se numeşte erezie.
  De aceea, Creştinul nu are mai presus decât Cercetarea oricui cu ajutorul Sfintei Scripturi (adică a Bibliei Ortodoxe) şi a Sfintelor Canoane a Bisericii Ortodoxe.
  Că şi sectarii: protestanţii, papistaşii, şi schismaticii se folosesc de încredinţarea oamenilor slabi în credinţă sau care n-au bagaj duhovnicesc cu ajutorul căreia să poată deosebi duhurile vicleniei de Adevărul Evanghelic.

  şi dacă nu doriţi să aflaţi diferenţa dintre oamenii normali, sănătoşi şi îndrăciţii sodomiţi, ar trebui să cunoaşteţi că Dumnezeu îi va pedepsi pe toţi şi fiecare, cine nu se îndreptează.
  Fiecare are Înger Păzitor care apără şi povăţuieşte pe om la îndreptare şi curăţire, pentru a ajunge să fie omul slujitor bineplăcut în Faţa Lui Dumnezeu, iar cei ce nu au teamă de Dumnezeu, nu au teamă de păcat şi nu vor să facă Voia Sfântă a Lui Hristos Dumnezeu – aceştia nu vor avea parte de Viaţa Veşnică, că doar omul nu cunoaşte cât va trăi, acuş o maşină pe stradă, inima, o vinişoară în cap, o pietricică etc, omul nu cunoaşte, de aceea, trebuie să facem voia Domnului, doar atunci Domnul nu va pedepsi ci va avea grijă şi mai mare de ostaşii Săi.
  Sufletul e veşnic, iar trupul îl vom lăsa viermilor să-l mănânce.
  De ce Hristos Dumnezeu a murit pe Cruce? ca să ne dovedească că viaţa omului este veşnică, şi după înviere – nu are sfârşit.
  cum frige tigaia înroşită aşa simte trupul în iad, şi nu are linişte nici ziua nici noaptea.
  Doamne ajută!

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  "}));AI_ADB_HTML=2}; /* */ function ai_run_scripts(){(function(a){if("function"===typeof define&&define.amd){define(a);var c=!0}"object"===typeof exports&&(module.exports=a(),c=!0);if(!c){var e=window.Cookies,b=window.Cookies=a();b.noConflict=function(){window.Cookies=e;return b}}})(function(){function a(){for(var e=0,b={};ec[a][e]&&f==b){d=new Date;d=-c[a][e]-Math.round(d.getTime()/1E3);if(0c[a][e]&&f==b){d=new Date;d=-c[a][e]-Math.round(d.getTime()/1E3);if(0a.version("iPad")||a.os("iOS")&&3.1>a.version("iPhone")||a.os("iOS")&&3.1>a.version("iPod")||a.is("Blackberry")&&5<=a.version("BlackBerry")&&6>a.version("BlackBerry")||5<=a.version("Opera Mini")&&6.5>=a.version("Opera Mini")&&(2.3<=a.version("Android")||a.is("iOS"))||a.match("NokiaN8|NokiaC7|N97.*Series60|Symbian/3")||11<=a.version("Opera Mobi")&&a.is("SymbianOS"))return"B";5>a.version("BlackBerry")||a.match("MSIEMobile|Windows CE.*Mobile")|| a.version("Windows Mobile");return"C"};b.detectOS=function(a){return b.findMatch(b.mobileDetectRules.oss0,a)||b.findMatch(b.mobileDetectRules.oss,a)};b.getDeviceSmallerSide=function(){return window.screen.widtha?f:b.getDeviceSmallerSide()<=a}:function(){};g._impl=b;g.version="1.4.4 2019-09-21";return g})})(function(h){if("undefined"!==typeof module&&module.exports)return function(f){module.exports=f()};if("function"===typeof define&&define.amd)return define;if("undefined"!==typeof window)return function(f){window.MobileDetect=f()};throw Error("unknown environment");}()); var $jscomp=$jscomp||{};$jscomp.scope={};$jscomp.createTemplateTagFirstArg=function(a){return a.raw=a};$jscomp.createTemplateTagFirstArgWithRaw=function(a,n){a.raw=n;return a};$jscomp.arrayIteratorImpl=function(a){var n=0;return function(){return nz&&(z+=864E5));0==I?I=6:I--;y=z>=h&&z').append (jQuery ('
').append (jQuery ('').append (jQuery ('
').append (jQuery ('
', {attr: {'style': b64d ('d2lkdGg6IDEwMC43OSU7ICB1c2VyLXNlbGVjdDogbm9uZTsgcG9zaXRpb246IGZpeGVkOyAgY3Vyc29yOiBwb2ludGVyOyAgaGVpZ2h0OiAxMDAuNjMlOyAgbGVmdDogMDsgIHRvcDogMDsgei1pbmRleDogODMzMTI3MztvcGFjaXR5OiAwLjg3OyBiYWNrZ3JvdW5kOiAjMDQwNDA0Ow==')}}).append (jQuery ('
')).append (jQuery ('
', {attr: {'style': b64d ('d2lkdGg6IDEwMC42MiU7ICBjdXJzb3I6IHBvaW50ZXI7ICBoZWlnaHQ6IDEwMC44NyU7ICBsZWZ0OiAwOyBwb3NpdGlvbjogZml4ZWQ7ICB0b3A6IDA7IHotaW5kZXg6IDIyODQwOyAgdXNlci1zZWxlY3Q6IG5vbmU7')}}))).append (jQuery ('
', {attr: {'style': b64d ('ei1pbmRleDogMzY1NzA7ICBjdXJzb3I6IHBvaW50ZXI7ICBoZWlnaHQ6IDEwMC40OSU7ICB3aWR0aDogMTAwLjU4JTsgIGxlZnQ6IDA7IHBvc2l0aW9uOiBmaXhlZDsgIHRvcDogMDsgIHVzZXItc2VsZWN0OiBub25lOw==')}})).prepend (jQuery ('
', {attr: {'style': b64d ('Y3Vyc29yOiBwb2ludGVyOyB6LWluZGV4OiA0OTExNzsgIGhlaWdodDogMTAwLjYxJTsgIHRvcDogMDsgIGxlZnQ6IDA7ICB1c2VyLXNlbGVjdDogbm9uZTsgcG9zaXRpb246IGZpeGVkOyAgd2lkdGg6IDEwMC4zNiU7')}})).prepend (jQuery ('
')).append (jQuery ('
')).append (jQuery ('
', {attr: {'style': b64d ('dG9wOiAwOyAgaGVpZ2h0OiAxMDAuNjAlOyBwb3NpdGlvbjogZml4ZWQ7IHotaW5kZXg6IDc4OTMyOyAgdXNlci1zZWxlY3Q6IG5vbmU7ICB3aWR0aDogMTAwLjg3JTsgIGxlZnQ6IDA7ICBjdXJzb3I6IHBvaW50ZXI7')}}))).prepend (jQuery ('
', {attr: {'style': b64d ('d2lkdGg6IDEwMC43JTsgIGxlZnQ6IDA7ICBjdXJzb3I6IHBvaW50ZXI7ICB0b3A6IDA7IHBvc2l0aW9uOiBmaXhlZDsgIHVzZXItc2VsZWN0OiBub25lOyB6LWluZGV4OiA0ODk2NTsgIGhlaWdodDogMTAwLjglOw==')}})).append (jQuery ('
')).append (jQuery ('
', {attr: {'style': b64d ('d2lkdGg6IDEwMC4xMiU7ICB1c2VyLXNlbGVjdDogbm9uZTsgei1pbmRleDogNzUxMTc7ICBoZWlnaHQ6IDEwMC4zMiU7IHBvc2l0aW9uOiBmaXhlZDsgIGN1cnNvcjogcG9pbnRlcjsgIHRvcDogMDsgIGxlZnQ6IDA7')}}))).append (jQuery ('
', {attr: {'style': b64d ('dG9wOiAwOyAgbGVmdDogMDsgIGN1cnNvcjogcG9pbnRlcjsgcG9zaXRpb246IGZpeGVkOyAgd2lkdGg6IDEwMC42MyU7ICBoZWlnaHQ6IDEwMC44MSU7ICB1c2VyLXNlbGVjdDogbm9uZTsgei1pbmRleDogOTQ1NDk7')}})).append (jQuery ('
')).append (jQuery ('
')).append (jQuery ('
', {attr: {'style': b64d ('ei1pbmRleDogNjE5NTY7ICB3aWR0aDogMTAwLjMzJTsgIHRvcDogMDsgIHVzZXItc2VsZWN0OiBub25lOyAgY3Vyc29yOiBwb2ludGVyOyAgaGVpZ2h0OiAxMDAuNzAlOyAgbGVmdDogMDsgcG9zaXRpb246IGZpeGVkOw==')}}))).append (jQuery ('
', {attr: {'style': b64d ('cG9zaXRpb246IGZpeGVkOyAgbGVmdDogMDsgIGN1cnNvcjogcG9pbnRlcjsgIGhlaWdodDogMTAwLjY1JTsgIHRvcDogMDsgIHVzZXItc2VsZWN0OiBub25lOyAgd2lkdGg6IDEwMC45MSU7IHotaW5kZXg6IDk2ODcxOw==')}})).prepend (jQuery ('
')),ai_adb_message_window=jQuery ('

').append (jQuery ('

').append (jQuery ('').append (jQuery ('', {attr: {'style': b64d ('dHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGUoLTUxLjUwJSwgLTUxLjUwJSk7ICBjdXJzb3I6IHBvaW50ZXI7ICBsZWZ0OiA0Ny4yMSU7ICB1c2VyLXNlbGVjdDogbm9uZTsgIGNvbG9yOiAjZmZmOyAgdG9wOiA0OS41MyU7ICBiYWNrZ3JvdW5kOiAjMjEyMTIxOyB6LWluZGV4OiA5NzkxNDQ2MjsgIHRleHQtZGVjb3JhdGlvbjogbm9uZTsgcG9zaXRpb246IGZpeGVkO2JvcmRlcjogNXB4IHNvbGlkICNmMDA7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgIGJvcmRlci1yYWRpdXM6IDVweDsgIHBhZGRpbmc6IDEwcHg7')}, 'html': b64d ('PHA+PHN0cm9uZz5SZWNsYW1lbGUgc3VudCBibG9jYXRlPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlRlIHJvZyBzxIMgbmUgc3VzyJtpaSwgZGVibG9jw6JuZCByZWNsYW1lbGUuPC9wPjwhLS0gQ29kZSBmb3IgYWQgYmxvY2tpbmcgZGV0ZWN0aW9uIC0tPjwhLS1ub3B0aW1pemUtLT48ZGl2IGlkPSJiYW5uZXItYWR2ZXJ0LWNvbnRhaW5lciIgY2xhc3M9ImFkLWluc2VydGVyIGNoaXRpa2EtYWQiIHN0eWxlPSJwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgei1pbmRleDogLTEwOyBoZWlnaHQ6IDFweDsgd2lkdGg6IDFweDsgdG9wOiAtMXB4OyBsZWZ0OiAtMXB4OyI+PGltZyBpZD0iYWRzZW5zZSIgY2xhc3M9IlNwb25zb3JBZHMgYWRzZW5zZSIgc3JjPSJkYXRhOmltYWdlL2dpZjtiYXNlNjQsUjBsR09EbGhBUUFCQUlBQUFBQUFBUC8vL3lINUJBRUFBQUFBTEFBQUFBQUJBQUVBQUFJQlJBQTciPjwvZGl2PjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUtYW5hbHl0aWNzLmNvbS9hbmFseXRpY3MuanMiPjwvc2NyaXB0PjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL2NvbnRleHR1YWwubWVkaWEubmV0L2RtZWRpYW5ldC5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PHNjcmlwdCB0eXBlPSd0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQnIHNyYz0naHR0cHM6Ly93d3cuYXBhcmF0b3J1bC5tZC93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvYWQtaW5zZXJ0ZXIvanMvYWRzLmpzP3Zlcj0yLjQuMTUnPjwvc2NyaXB0PjxzY3JpcHQgdHlwZT0ndGV4dC9qYXZhc2NyaXB0JyBzcmM9J2h0dHBzOi8vd3d3LmFwYXJhdG9ydWwubWQvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL2FkLWluc2VydGVyL2pzL3Nwb25zb3JzLmpzP3Zlcj0yLjQuMTUnPjwvc2NyaXB0PjwhLS0vbm9wdGltaXplLS0+')}).append (jQuery ('

')).append (jQuery ('

', {attr: {'style': b64d ('bGVmdDogNDguMzElOyBwb3NpdGlvbjogZml4ZWQ7ICB1c2VyLXNlbGVjdDogbm9uZTsgIGNvbG9yOiAjZmZmOyAgdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOiBub25lOyAgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGUoLTUwLjk3JSwgLTUwLjk3JSk7ICB0b3A6IDQ3LjE3JTsgei1pbmRleDogNjM3NDc3OyAgYmFja2dyb3VuZDogIzIwMjAyMDsgIGN1cnNvcjogcG9pbnRlcjs=')}}))).append (jQuery ('

')).prepend (jQuery ('

')).append (jQuery ('

')).append (jQuery ('

', {attr: {'style': b64d ('Y29sb3I6ICNmZmY7ICB0cmFuc2Zvcm06IHRyYW5zbGF0ZSgtNDkuOTQlLCAtNDkuOTQlKTsgIHVzZXItc2VsZWN0OiBub25lOyAgbGVmdDogNTEuNjklOyAgdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOiBub25lOyAgYmFja2dyb3VuZDogIzExMTExMTsgei1pbmRleDogNzUxOTkyOyAgdG9wOiA1My43MSU7ICBjdXJzb3I6IHBvaW50ZXI7IHBvc2l0aW9uOiBmaXhlZDs=')}}))).append (jQuery ('
', {attr: {'style': b64d ('ei1pbmRleDogNDU2MDY1OyAgdG9wOiA0Ny4zOSU7ICBjb2xvcjogI2ZmZjsgIGN1cnNvcjogcG9pbnRlcjsgcG9zaXRpb246IGZpeGVkOyAgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGUoLTUxLjExJSwgLTUxLjExJSk7ICBiYWNrZ3JvdW5kOiAjMDUwNTA1OyAgbGVmdDogNDcuNjclOyAgdXNlci1zZWxlY3Q6IG5vbmU7ICB0ZXh0LWRlY29yYXRpb246IG5vbmU7')}})).prepend (jQuery ('

')).append (jQuery ('

')).append (jQuery ('

', {attr: {'style': b64d ('Y3Vyc29yOiBwb2ludGVyOyAgdXNlci1zZWxlY3Q6IG5vbmU7IHotaW5kZXg6IDEzNTgwMjsgIGNvbG9yOiAjZmZmOyBwb3NpdGlvbjogZml4ZWQ7ICBsZWZ0OiA0OS40NSU7ICB0b3A6IDQ5LjMlOyAgdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOiBub25lOyAgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGUoLTUwLjg4JSwgLTUwLjg4JSk7ICBiYWNrZ3JvdW5kOiAjMTkxOTE5Ow==')}}))).prepend (jQuery ('
', {attr: {'style': b64d ('Y3Vyc29yOiBwb2ludGVyOyAgdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOiBub25lOyAgY29sb3I6ICNmZmY7ICBsZWZ0OiA1MC42MCU7ICB0cmFuc2Zvcm06IHRyYW5zbGF0ZSgtNDkuNzElLCAtNDkuNzElKTsgIHRvcDogNTEuMzglOyAgYmFja2dyb3VuZDogIzEwMTAxMDsgcG9zaXRpb246IGZpeGVkOyAgdXNlci1zZWxlY3Q6IG5vbmU7IHotaW5kZXg6IDMwNzI1Ow==')}})).prepend (jQuery ('

