Epistola 8
<A LUI GRIGORIE PALAMAS>
CĂTRE PREAEVLAVIOSUL ÎNTRE MONAHI KYR DIONISIE

Cele trei feluri de ateism după Sf. Grigorie Palama: Păgânismul, erezia şi tăcerea/refuzul să vorbești despre Dumnezeu

Cele trei feluri de ateism după Sf. Grigorie Palama: Păgânismul, erezia şi tăcerea/refuzul să vorbești despre Dumnezeu

1. Trei fiind – aşa zicând – felurile ateismului, vedea-vei de vei cerceta, o, destoinice Dionisie, că de nici unul dintr-însele se sârguiesc a nu se lipsi cei ce au ales a ni se împotrivi până în sfârşit.

Ei bine, un fel de ateism este cea cu-multe-chipuri rătăcire a elenizanților;…[Fapt] Pentru care şi marele Pavel pe toți cei ce nu au avut parte de legea cea prin Moisí dată îi numeşte ‘fără-de-Dumnezeu’/atei, scriind către Efeseni: «amintiți-vă că voi, cei [ce erați] odinioară ‘neamuri’ în trupul [vostru], cei numiți ‘netăiere-împrejur’ de către [aşa] numita ‘tăiere-împrejur’ în trup, cea
de-mână[-omenească]-făcută, [amintiți-vă] ci erați în vremea aceea fără Hristos, înstrăinați de cetățenia lui Israil şi străini de făgăduințe şi de moştenire, nădejde neavând şi fără-de-Dumnezeu/atei în lume [petrecând]»1…

3. Al doilea gen/fel de ateism este stufoasa şi cea cu-multe-chipuri înşelare a ereticilor; dintre care unii tată făra-de-fiu? Îl spun [a fi] pe Dumnezeu – ca unii ce şi după arătarea [pe lume] a Fiului lui Dumnezeu poftesc încă umbrei legii vechi a robi şi se încrâncenează a se obşti de partea literei –, alții fiu-tată pe [unul şi] Acelaşi, precum cei ai lui Sabelie libianul, iar alții nezidit tată a ziditului fiu şi duh, ca alde Arie şi Eunomie şi Macedonie.

Iar toți aceştia şi cei de teapa lor întru nimic nu se deosebesc de cei fara-de-Dumnezeu/atei, ce nici pe Tatăl nu îl cinstesc, [aceasta] după spusa cea de către Domnul: «cel ce nu cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl Cel ce L-a trimis»2; [fapt] pentru care şi marele Athanasie zice [că] fără-de-Dumnezeu/ateu este cel ce desparte pe Fiul de Tatăl şi pe Duhul Cel Sfânt pe treapta zidirii Îl aruncă; tot aşa şi cel ce Îi uneşte în chip rău, că pe Fiecare Îl desființează prin Celălalt…

5. Iar al treilea fel [de ateism], nu departe [fiind el] de vicleana pereche de mai sus, este a refuza să pomeneşti/zici/spui ceva din cele hotărâte în privința Lui Dumnezeu şi, din ne-evlavioasă evlavie, nicidecum să voieşti [pornind] de la cele ce sânt mai presus de cugetul celor mulți a-L lăuda pe El.

________

1. Efeseni 2, 11 şi urm.
2. Ioan 5, 23.