Vedem în sfânta evanghelie, cum că, chiar Hristos Domnul și Dumnezeul nostru le atrage serios atenția ucenicilor Lui zicându-le:

„Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinlăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște.” (Mt 7,15)

Iată că bunătatea lui Dumnezeu ne dă un indiciu după care putem recunoaște pe „hristoșii mincinoși” și pe „proorocii mincinoși”. Dar care sunt roadele fiecărui povățuitor și îndrumător duhovnicesc?

Trebuie spus că avem poruncă de la Domnul să nu ne încredem orbește în oricine se pretinde povățuitor.

„Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți prooroci mincinoși au ieșit în lume.” (1 Ioan 4,1)

Vedem la creștinii noștrii o confuzie totală, și asta datorită grozavei neștiințe. Tocmai această lipsă de cunoaștere a creștinismului îi determină pe creștini să nu poată deosebi stânga de dreapta, lumina de întuneric și ajung până acolo încât îi zic minciunii că-i mare adevăr. A nu-ți cunoaște propria credință, este de fapt cea mai amară înșelare! Iată de ce creștinii noștri se grăbesc să încununeze cu titlu de „înțelepți și sfinți” sau „văzători cu duhul” pe unii bătrâni care au fost pe placul lumii, …oarbe duhovnicește. Lumea are criteriile ei, care sunt de-a-dreptul împotriva lui Dumnezeu. Aceștia cred că, dacă, la un vestit bătrân vin sute sau chiar mii de credincioși și pelerini, dacă se construiesc biserici impunătoare, clopotnițe, se întind mese și se face totul pentru a atrage lumea, gata e sfânt!!!

E o înșelare cumplită. Neștiința este cel mai sigur iad. Fraților, aveți mare grijă, prostia se plătește cu însăși mântuirea, nu vă lăsați înșelați! Haideți să cercetăm și să aflăm de la Sfinții Părinți ce roade cere Duhul Sfânt de la îndrumătorii noștri.

De la o familie creștină Dumnezeu cere copii crescuți și educați creștinește.
De la un preot de parohie, Dumnezeu îi va cere socoteală de orice suflet pe care l-a avut în grijă. De se va pierde un suflet din negrija preotului, sfântul Ioan Gură de Aur zice: „ce iertare mai poți avea?”
De la un stareț ori egumen (gherondă), Dumnezeu cere mântuirea acelor suflete pe care le-au avut în grija lor.

Aici trebuie lămurit că este vorba doar de obștea încredințată acestora de către Duhul Sfânt. Starețul va da socoteală înaintea lui Dumnezeu cu însăși sufletul lui de călugării pe care i-a avut în grijă. De se va pierde un suflet din obștea lui, va plăti cu însăși sufletul lui. Așa spun și Sfintele Canoane (can 3, sinod 1și 2) și Sfinții Părinți. Stareții nu răspund de mireni. Nu acesta este rostul lor. CATEGORIC NU. Mirenii au preoții lor de parohii.

În vechime fugeau călugării în adâncurile pădurilor pentru ai nu-i găsi lumea, pentru a evita laudele lumii și pentru a nu vedea față femeiască. Azi pare foarte ciudată comportarea acestora! Noi facem tocmai pe dos. Stareții și egumenii noștrii s-au dedat cu totul la clădirea de biserici și catedrale, la îngrijirea bătrânilor și a copiilor, ca și cum cu așa ceva ar bucura pe Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune clar că toate construcțiile făcute de aceștia îi vor osândi greu în ziua judecății ca unii care și-au risipit timpul rău, în loc să se dedice povățuirii obștii lor.

E înșelare întru-totul. Nu acestea cere Duhul Sfânt de la ei, ci doar mântuirea călugărilor aflați în obștea lor. ATÂT. Mântuirea lor depinde de mântuirea obștii încredințate lor. Repet, mirenii nu sunt în grija stareților. Ei au preoții lor. Dar din păcate, azi toate sunt cu susul în jos.
„Stricase-vor toate rânduielile pământului.” (psaltirea)

„De voiești să te lepezi de lume, le spunea sfântul Simeon Noul Teolog călugărilor (creștinilor) din vremea sa, și să te deprinzi cu viețuirea evanghelică, atunci nu te încredința unui îndrumător neiscusit sau împătimit, ca nu cumva, în locul viețuirii evanghelice, să te deprinzi cu viețuirea diavolească, pentru că îndrumătorii buni dau învățătură bună, iar cei răi, învățătură rea. Din semințe viclene cresc negreșit roade viclene. Oricine nu vede, dar făgăduiește că-i va povățui pe ceilalți, este un înșelător și pe cei ce îl urmează îi aruncă în groapa pierzării, după cuvântul Domnului: <dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă.> (Mt 15,14)” Sfântul Ignatie Briancianinov, ~ Ofrandă monahilor contemporani p 73.
Am tot evitat să spun ceva și despre arhierei. Mă cutremur și mă îngrozesc ce judecată aspră îi așteaptă. Vedem că, prin negrija, lenevirea ori neștiința unui arhiereu se pierde o cetate întreagă, atunci închipuiți-vă ce socoteală vor da ei!

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că arhiereii și preoții, cei mai mulți dintre ei pier nu pentru păcatele lor, ci pentru că nu au îngrijit de mântuirea celor încredințați lor.
Datori suntem noi creștinii simpli, să ne cunoaștem credința, și așa vom putea deosebi falșii povățuitori de cei adevărați.
„Vă rătăciți neștiind Scripturile nici puterea lui Dumnezeu.” (sf ev Ioan)
Hristos Domnul ne spune că:
” Eu sunt Lumina lumii.”
Dacă credeți în evanghelia lui Hristos Dumnezeu, lucrurile se lămuresc și devin limpezi. Iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Luca despre adevărații creștini, și adevărații povățuitori:
„22. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urâ pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele voastre, ca rău, din pricina Fiului Omului.”
Acesta este semnul că suntem credincioși lui Hristos Dumnezeu. Iată și contrariul:
„26. Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Căci tot așa făceau proorocilor mincinoși părinții lor.” (cap 6)
Și noi știm că nu poți să fii pe plac și lumii și lui Dumnezeu. Dacă acești „sfinți” sunt lăudați de oameni, e clar că sunt în duhul lumii, care e întuneric și vrăjmaș lui Dumnezeu. Acuma depinde de cine vrem să ascultăm, de oameni sau de Dumnezeu?
„De veți vrea și Mă veți asculta bunătățile pământului veți mânca, iar de nu veți vrea și nu Mă veți asculta, sabia vă va mânca pe voi.” (sf Isaia).
Bunul Dumnezeu să ne ajute să deosebim minciuna de adevăr.

Sfântul Ignatie Briancianinov

„Înfricoșătoare nenorocire este lipsa din om a adevăratei cunoașteri de Dumnezeu; ea primește lucrurile diavolului drept lucruri ale lui Dumnezeu. Înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos, când creștinismul, cunoașterea duhovnicească și dreapta socotință se vor împuțina cum nu se poate mai mult între oameni, <căci se vor ridica hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință, chiar și pe cei aleși.> Mai ales Antihrist însuși va izvorâ minuni cu îmbelșugare, uimind și satisfăcând prin ele cugetarea trupească și neștiința, el le va da <semnul din cer> pe care aceștia îl așteaptă și de care însetează. <Iar venirea aceluia (grăiește sfântul Apostol Pavel) va fi prin lucrarea lui Satan, însoțită de tot felul de puteri și de semne și minuni mincinoase, și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască.> Neștiința și cugetarea trupească, văzând acele minuni, nu vor sta câtuși de puțin să chibzuiască; le vor primi fără întârziere, potrivit înrudirii duhului propiu cu duhul acelor minuni, potrivit orbirii lor, vor socoti și mărturisi lucrarea satanei drept lucrare cât se poate de mare a puterii lui Dumnezeu. Antihrist va fi primit foarte grabnic, fără chibzuință. Oamenii nu vor pricepe că minunile lui nu au nici un scop bun, rațional, nici un înțeles bine hotărnicit, că ele sunt străine de adevăr, sunt preapline de minciună, sunt o comedie monstruoasă, atotrăutăcioasă, fără noimă, care se străduiește să uluiască, să-i aducă pe oameni într-o stare de nedumerire și uitare de sine, să-i amăgească, să-i înșele, să îi atragă fermecându-i prin efecte fastuoase, deșarte, prostești.

Nu e ciudat faptul că minunile lui Antihrist vor fi primite fără împotrivire și cu entuziasm de către cei apostaziați de la creștinism, de către vrăjmașii adevărului, vrăjmașii lui Dumnezeu; aceștia s-au pregătit pe sine pentru primirea pe față, cu lucru, a trimisului și uneltei satanei, a învățăturii lui, a tuturor lucrărilor lui, după ce au intrat dinainte în împărtășire după duh cu satana. Este vrednic de luare-aminte și tânguire faptul că minunile și lucrările lui Antihrist vor pune în încurcătură pe însăși aleșii lui Dumnezeu.” p 274
din cartea PREDICI
Editura sophia 2008