„Nu trebuie să întrebăm ce este adevărul, ci cine este adevărul.

Pilat l-a întrebat pe Hristos: „Ce este adevărul?,” şi nu a primit nici un răspuns.
Hristos nu a vrut să răspundă la o întrebare greşită.
Dacă Pilat ar fi pus întrebarea dreaptă: „Cine este adevărul?,” ar fi primit răspuns.
„Eu sunt adevărul,” i-ar fi zis Hristos.
I-ar fi zis ce le-a zis mai înainte şi ucenicilor: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.”
Adevărul e ipostatic, nu impersonal.
Adevărul e Dumnezeu, nu un lucru.
Adevărul este Acela, nu acel.
Acela e adevărul, care este întotdeauna acelaşi, nu acel ce se schimbă neîncetat.
Adevărul este Dumnezeu cel în trei ipostasuri, întotdeauna acelaşi, neschimbat, nepieritor, de sine stătător, de necuprins, de nebiruit; Alfa şi Omega a tot ce viază; începutul şi sfârşitul a toată zidirea; vatra luminii nestinse; leagănul vieţii; izvorul înţelegerii şi al înţelepciunii; adâncul nesfârşit al nebiruitei puteri; înălţimea dragostei neînvinse, duh ce însufleţeşte toate; cuvânt ce toate le zideşte; bucurie ce întrece cântarea; pace ce întrece înţelegerea; iscusinţă ce întrece toată închipuirea; Artistul care pe furnici, pe albine, pe păsări şi pe oameni îi învaţă artă.
Dumnezeu e adevărul, fraţilor.
Dumnezeu, nu un lucru.
Cea mai însemnată deosebire dintre păgânism şi Creştinism este felul cum pun întrebarea despre adevăr.
Păgânismul, şi cel vechi, şi cel nou, întreabă precum Pilát: „Ce este adevărul?”
Creştinismul întreabă: „Cine este adevărul?”
Păgânii răspundeau, şi încă răspund: „Adevărul este materia primă a tuturor lucrurilor, ori aer, ori apă, ori foc, ori pământ, ori eter, ori număr, ori electricitate.”
Creştinii răspundeau: „Hristos este Adevărul. Dumnezeu este adevăr, nu lucrul.”
Adevărul nu se poate afla în cele zidite, ci în Ziditor.
Adevărul nu va fi descoperit de cele zidite, dacă nu îl descoperă Ziditorul.
Însă, auziţi şi vă bucuraţi, popoare ale pământului: Ziditorul ne-a descoperit adevărul, s-a arătat în trup, ca adevăr întrupat.
Le-a spus oamenilor taine negrăite, a săvârşit fapte nemaiauzite, a biruit vrăjmaşi de nebiruit, a dăruit credincioşilor comori cereşti, nespus de bogate în toate cele ce pofteşte inima.
Cine este, oare, acela? întreabă ereticii Apuseni, păgânizaţi.
El este Cel pe care voi l-aţi respins.
El este Cel pe care l-aţi întrebat: „Ce este adevărul?” Şi pentru că El a tăcut şi nu v-a răspuns nimic, v-aţi luat după filosofii voştri ghicitori, care v-au gâdilat urechile de îndată ce acestea au început să vă mănânce.
El este Cel care a spus: „Eu spre aceasta m-am născut şi spre aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc pentru adevăr.” /Io. 18:37/
El este blândul şi Atotputernicul nostru Hristos cel dreptslăvitor, tare în milostenie şi bland în smerenie, pe care l-au respins păgânii cei vechi şi cei noi – cei ce caută adevărul în lucruri, nu în Ziditor.”

Sf. Nicolae Velimirovici