Selectați pagina

Ce ziceau părinţii români dela Sfântul Munte despre schimbarea calendarului bisericesc?

Ce ziceau părinţii români dela Sfântul Munte despre schimbarea calendarului bisericesc?

Fraţi creştini, dăm curs unui fragment (probabil dintr-o carte sau broşură a vremii) de unde se vede atitudinea foarte vehementă a părinţilor români dela Sfântul Munte, împotriva schimbării calendarului sau (şi mai ales) împotriva acelora, care au făcut această schimbare necanonică.

Rugăm pe multstimaţii cetitori, de pe ambele maluri ale Prutului şi nu numai, că dacă cineva cunoaşte din ce carte este acest fragment (pentru că noi, din păcate, deţinem numai aceste patru pagini 30, 31, 32 şi 33) să ne dea de ştire, adică să ne dea şi nouă. De acemenea, prin această rubrică nou înfiinţată, invităm pe toată lumea creştină de expresie românească (pe care îi doare aceast păcat şi nedreptate ce s-a comis de către ierarhii Bisericii şi puterea politică de atunci, în contra poporului nostru, a simplilor creştini, care după cum se vede cu ochiul liber din ecourile vremii, au fost mai mult violaţi, forţaţi să accepte schimbarea calendarului, decât convinşi), să se implice activ într-o dezbatere vie, ce cu vremea ar putea lua o amploare mai mare şi care ar duce spre un rezultat mult aşteptat – revenirea Bisericii Mamă la fireasca stare de lucruri – calendarul Iulian. Dumnezeu să ne ajute la scopul cel bun!

“…Această stăpânire nehirotonisită, n-au avut pe Dumnezeu în inima lor, ci duh de vicleşug (Os. 2, 14). Această stăpânire nehirotonisită, au apostasiat contra lui Dumnezeu cu toate ascultările ei (Dan. 7). Şi iată acum s-au babilonit tot pământul şi trebuie a plânge (Ams. 9; Sof.1, 21; Ioi.1, 13 şi 2, 12; Isa.13), căci din toată Sfânta Scriptură se vede că (acuma) este împărăţia răutăţilor, a celor 7 duhuri (Ams. 2, 8). Boierii ei, sânt boierii întunericului celui de miază noapte şi călătoresc jos la iad: pe împăraţi (probabil creştini- n.n.) îi nimicesc, din ţară îi izgonesc şi ei călătoresc alăturea cu Agaria – împărăţia turcilor lui Kain (Iezec. 32, 22 şi Pild. 21, 16). Vedeţi fraţilor, că arhiereii înşelându-se au dus toată lumea în rătăcire?! Căci astăzi, dacă ar voi cineva din turci sau evrei să vină la creştinătate, nu mai ştie la care să vie, căci sunt peste 400 de secte de creştini. Au 400 de Dumnezei şi de Hristoşi sunt? Numai aceia vor fi adevăraţi, care vor sta în toate aşezământurile cele drepte. Acuma arhiereii şi preoţii sunt funcţionari de stat, care afară de lege, au supus Biserica lui Hristos – statului. Ei sânt trădătorii Împărăţiei lui Dumnezeu şi noi nu trebuie să-i ascultăm, ci să fugim de ei ca de ciumă. Vedeţi, că împărăţia creştinească este mai presus de orişice împărăţie, dacă este şi împăratul creştin (Efes.6, 12-16; Filip.1, 16; Fapt. Apost.3, 4). Vedeţi de ce popii şi arhiereii lui Dia au supus Biserica lui Hristos, statului – căci ei nu cunosc nici un Dumnezeu. Apoi cum rămâne cu cuvântul Sfintei Evanghelii a Domnului nostru Iisus Hristos, cea dela Mateiu, cap. 6, ver.18 şi cap.11, ver. 23? Oameni, cunoaşteţi, că starea de lucruri în care ne găsim noi astăzi cu Biserica, este că noi numai presupunem că ar fi Domnul nostru Iisus Hristos, acel Prooroc şi Împărat şi Om, după cum scrie la Sfânta Scriptură. Şi acum, ori şi în ce fel, aceşti preoţi şi arhierei – nevrednici sunt de treapta Preoţiei lui Iisus Hristos. Căci de este Iisus Hristos Nazarineanul – Mesia, atunci ei au trădat împărăţia Mesianică, căci ei nu vor să se lupte cu stăpânirea întunericului pentru Hristos, iar pre cei ce arată Adevărul îi opresc. Iar de nu este Iisus Hristos – Mesia, atunci ei rămân vinovaţi, ca amăgitori, care amăgesc lumea de acum două mii de ani, în urma păgânilor, în numele unui om mort şi de atâta vreme aduc jertfă ca unui Dumnezeu. La rândul lor şi popii lui Dia de azi, ca şi cei de demult, care şi celorlalţi zişi dumnezei (vedeţi înţelepciunea lui Solom. 14, 15), popii cei de demult făceau acest fel de amăgeală, pentru că se hrăneau ei din jertve (vedeţi şi istoria Dumnezeului Bel). Iată că şi aceşti popi de azi, învaţă meseria cântărilor şi amăgesc pe proşti, dar ei în materie de religie nu cred nimica. Iată că lucrul lor cel rău îi arată, că nu calcă în urma Dumnezeului Celui Răstignit (Filip. 3, 19; IICor. 11, 12-14; ITim. 6, 3-5; Iud. 1, 16; 19; Isa. 1, 10). Oameni buni, vedeţi, nu cumva să ziceţi: dacă ne înşeală, ei vor da seama, nu aşa (vedeţi Ierem.14, 16). Poporul cel evreiesc, care au ascultat de arhiereii şi preoţii cei înşelaţi, iată că de acum 20 de veacuri stau în valea plângerii, lepădaţi ca nişte cai răi şi ascultători a lui Lucifer, căci toţi s-au îmbrăcat în întuneric (Iud.1, 6-7; IIPet. 2, 4-5). De aceea oameni buni, trebuie să ne trezim din nesimţire, căci este moartea minţii şi a Sufletului, mai înainte de moartea trupului (vedeţi la Mineul cel mare, 12 octombrie, Sfântul Simeon Noul Bogoslov). Trebuie să dăm război cu aceşti arhierei şi călugări vicleni, care subt formă de evlavie şi credinţă amăgesc lumea cu minciuni, şi ne batjocuresc credinţa noastră cea sfântă, a celora ce credem în Sfânta Evanghelie. Iar înţelepţia şi puternicia norodului, trebuie a da război asupra acestor vicleni, măcar că şi ei nu cred (aproape – n.n.) nimic în materie de religie (Dan. 7, 25; Iezec. 7, 25; Ierem. 23, 11-15; Malah. 2 şi Ezec. 34). Dară iată starea de lucruri în care am ajuns noi azi cu Biserica, în cap cu arhiereii şi cu călugării vicleni, ocărăşte onorul veacului acestuia, cu aşa zisa înţelepciune a civilizaţiunii moderne. Dar iată starea de lucruri îl arată mai întunecat, decât toate veacurile care s-au desfăşurat până acum, ce se vede astăzi cu Biserica, că nu numai insultă pe Domnul, dar urăşte şi înţelepciunea veacului şi desultă şi ocărăşte chipul prin urmări. Oameni credincioşi şi necredincioşi, cu dreptate este astăzi a sta pe loc, şi orişice ceremonie relogioasă de cult, să spui dreaptă ori nedreaptă, de aceşti oameni vicleni, zişi arhierei, popi, diaconi şi călugări, care atâta vreme au frământat omenirea cu minciunile lor, în numele Adevărului şi al Dreptăţii. Să ne sculăm să-i întrebăm trei lucruri deocamdată, şi să vdem: ce răspuns vor da ei în faţa a toată lumea?

1. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos Nazarineanul, este acea piatră

Care s-au smuls din munte fără de mână de om şi care loveşte chipul lumii acesteia, cum scrie la Sfânta Scriptură, atunci să spună ei: unde este împărăţia Ei?

2. Dacă această împărăţie au fost acea Mesianică, de ce au căzut?

3. Dacă ei sunt slujitorii Dumnezeului Celui Răstignit şi adevărat,

pentru ce au venit în ascultarea oamenilor celor fără de Dumnezeu? Au doară mai tari sunt oamenii ca Dumnezeu? Căci dacă sunt oamenii mai tari decât Dumnezeu, atunci la ce ne mai foloseşte Dumnezeu?

La aceste trei întrebări să ne răspundă mai întâi Papa cel viclean ca Lucifer, şi pe urmă toţi la rând, până la monahul cel mai prost cu părul în fundul comănacului, şi fără deosebire de eresul adventiştilor şi evangheliştilor. Căci iată fraţilor, uitaţi-vă acum, să lăsăm toate cele trecute şi să vedem: ce-i astăzi cu schimbarea calendarului bisericesc? Căci după Aşezămintele Creştineşti nu se poate schimba. Dar ei, după cum vedem, cât de uşor l-au schimbat, ne condamnându-i nimeni. Şi s-au apucat de vânat oameni de rând, care ei, nu cunosc o alunecare ca aceasta. Arhiereii şi preoţii, care sunt datori a feri poporul de alunecări, dar ei îi impun în alunecări, cu ajutorul stăpânirii întunericului. Orbi la minte sunt acei oameni, care zic că aceştia sunt Apostoli ai Domnului!

Spuneţi că v-au sechestrat Sfânta Scriptură şi banii ce aţi avut în cărţi. Bine fraţilor, primarul şi jandarmul, sunt unii turci, dar nici turci, căci nici turcii nu fac aşa. Care vasăzică, Sfânta Scriptură de cetit pe bani e sfântă când te duci la ei, dar când este vorba să mai şi faci ce scrie în ea, te opresc. Da, ciudat lucru fraţilor, nu vă miraţi de voi că primarul v-au sechestrat Sfânta Scriptură şi ce aţi avut în cărţi, căci primarul este ajutorul stăpânirii întunericului, adică: lumesc (vezi la epistola Sfântului Apostol Iacov: cap.4, ver.4). Şi vă miraţi de noi duhovnicii, pentru că nu primim în Sfântul Munte această schimbare necanonică? Mie mi-au poruncit să pun Sfânta Scriptură în foc, iar la un bătrân i-au luat vre-o două scripturi şi nu i le-au mai dat, probabil că i le-au pus pe foc. I-au mai luat şi opt poli de aur, şi pe urmă i-au dat o cârcă, şi pe uşă afară! Oameni, feriţi-vă, căci aceştia nu sunt arhierei şi preoţi – aceştia sunt lupi! Şi trebuie să fugim de dânşii ca de ciumă, căci nu-s după Scriptură (Fapt. Apost. 20, 20-30; IPetru; Tit. 1, 7-11; Mt. 10, 7-10; Iud. 1, 3-13).

Oameni, treziţi-vă, că Biserica voastră este pustie, urlă lupii în ea! Căci voi căutaţi de politică, nu de Biserică, că s-au pustiit. Iată sabia lui Dumnezeu şi focul vine ca să cucerească tot pământul. Cine au făcut una ca aceasta? Voi aţi făcut, prin voi, căci voi votaţi pentru stat, nu pentru Biserică şi nici măcar votul universal nu-l aveţi, şi nici nu cunoaşteţi însemnătatea şi puterea lui. Şi de veţi tăcea, vine întărirea răutăţii şi pustiirea Bisericii. Iar aceşti preoţi şi arhierei pe care vi i-au dat statul, nu sunt canonici, ci sunt ai lui Eroboam (III Împăr. 12, 31, 32). Vedeţi, că popa trebuie să fie ales de poporul credincios (Canon 13, Laodichia). Alegerile cele făcute de boierii cei necredincioşi, nu sunt alegeri, ci sunt caterisite (Canon 3, Soborul al 7-lea). Vedeţi că nu aveţi popi în Biserică? Unde vi-i Biserica cea Sobornicească şi Apostolească? Aţi făcut-o primărie şi Europă, dar va sta şi cârciumă, cum scrie la Agafanghel, şi peşteră de ucigaşi de Suflete (Nomocanon, 74). De la monahi, ce vă aşteptaţi? Aceştia sunt morţi demult, au pierdut dreptul de vot (monahal) şi sunt nelucrători. Voi, mirenii, învârtiţi şi lucraţi toată politica în mijlocul pământului şi voi aveţi a da seama înaintea lui Dumnezeu pentru pustiirea Bisericii. Călugării rămân vinovaţi, căci nu vor să spuie rătăcirea voastră şi mânia lui Dumnezeu, căci ei sunt străjeri la uşa Bisericii (Iezec. 33, 7). Iată, călugării au început a vă îmboldi. Iată: Boldurilii, Trâmbiţa sihaştrilor, apărută la Atena, opera monahului Arsenie Cotea din anul 1925, care nu dă alarmă regulat, căci şi el este opocit, trezit din somn cu focul în Biserică. El este şeful străjerilor, care toţi dorm. Dar măcar trâmbiţa care sunteţi voi, treziţi-vă, şi vedeţi Biserica în flăcări. Nu staţi cu gura căscată şi cu mâinile subţioară, puneţi-vă la lucru, nu vă temeţi, Biserica lui Hristos nu va arde. Va arde toată materia care nu este a lui Dumnezeu. Adică, materia fiarei aceleia, cu 7 capete, care este răutatea. Oameni, întoarceţi-vă la Dumnezeu, păziţi legea Lui, cum scriu Canoanele şi toată Sfânta Scriptură. Retrageţi-vă votul din stat, aşezaţi-vă societate prin vot universal şi împingeţi-le spre unire, aşezaţi-vă oameni aleşi la treapta Preoţiei şi ascultaţi de ei. Cinstiţi Sfintele Icoane cum se cuvine şi Sfintele Posturi, şi Sfintele Praznice, conform calendarului Iulian, cum şi toată Rânduiala Sfintei Biserici Soborniceşti şi Apostoleşti a Răsăritului, şi nu vă luaţi după mulţimea fărădelegilor, nici nu vă înfricoşaţi de armele lor, că nici mulţimea nu va birui, nici armele lor, ci singur Adevărul. Daţi lui Dumnezeu ce e a lui Dumnezeu şi ce-i a statului, daţi statului. Şi aşa zicând, singur voi scăpa de rătăcirea lumii, căci ea se omoară cu armele ei şi cursa se va sfărâma, şi noi ne vom izbăvi. Nu vă temeţi în acest mare război, căci pentru credincioşi – este Învierea lui Hristos. Să auzim (şi să deosebim – n.n.) glasul trâmbiţii şi a aleşilor, de glasul “oilor” fiarei celei cu 7 capete, căci fiara merge la pieire şi gloria ei cade: pentru necredinţă, necunoştinţă şi neascultare de Dumnezeu. Vedeţi gloria evreilor (IICorinf.3, 14-18; Apoc. 13, 9, 10; Plângerea lui Ierem. 4, 2-6; Os. 3, 4); vedeţi şi gloria Europei (Apoc. 12, 3-6).

Întoarceţi-vă la Dumnezeu!…”

Din păcate aici textul brusc se întrerupe. Dar ţinem să vă atragem atenţia la actualitatea pe care le au aceste cuvinte prooroceşti, din care multe s-au împlinit (vezi cumplita prigoană ce a urmat în Biserica din Rămânia, imediat după schimbarea calendarului, ca pedeapsă dela Dumnezeu, alungarea Regelui şi instaurarea comunismului feroce, dar şi aletele). Iar dacă vom suprapune aceste cuvinte şi pe realitatea actuală a Bisericii (dela noi din Basarabia şi de pretutindenea) vom vedea, că se potrivesc cu precizia acelor de ceasornic. Doamne, armă asupra diavolilui, Crucea ta ne-ai dat-o nouă, ca să-i scuture şi să-i cutremure, nesuferind a căuta spre puterea ei! Treziţi-vă creştini din somnul cel de moarte şi vedeţi în ce vremuri trăim, căci nu mai este mult şi-i capătul, după cum ne vorbesc Sfinţii Părinţi noştri cei de demult dar şi cei din zilele noastre. Să ne ajute bunul Dumnezeu, să scăpăm cu toţii de antihrist cel spurcat – vrăjmaşul a toată zidirea, şi de uneltirile lui.

Sursa: https://mihailmaster.wordpress.com via https://ganduridinortodoxie.wordpress.com

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

1 Comentariu

  1. Ioana

    Buna ziua,

    Presupun ca acest text este preluat din cartea “Trambita Sihatrilor din Sf Munte Athos, cap IV”.

    Se mai gaseste de cumparat pe la anticariate sau este re-editata de anumite edituri care apartin de organizatii religioase de stil vechi.

    Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.