Selectați pagina

Arhiepiscopul Damianos s-ar afla între viață și moarte după un accident suspect în incinta mănăstirii

Arhiepiscopul Damianos s-ar afla între viață și moarte după un accident suspect în incinta mănăstirii

PF Părinte Damianos, Arhiepiscopul Sinaiului, cel care a scris Mărturisirea de Credință Ortodoxă împotriva tuturor ereziilor, a suferit un accident suspect, căzând de la o înălțime de 4 metri, în interiorul mănăstirii,  în condiții neclare. Acum, Arhiepiscopul Damianos este internat în spital având parte de îngrijiri medicale. În anul 2016, Arhiepiscopul ar mai suferit un accident de circulație, fiind lovit de o mașină. Se pare, conform sitului http://www.katanixis.gr/, că este în afara oricărui pericol, deși avem vești neoficiale că Arhiepiscopul Damianos s-ar afla între viață și moarte. Este posibil să vorbim de o primă mucenicie în rândul ierarhilor mărturisitori antiecumeniști și anticreta, spre slava lui Dumnezeu și zidirea Bisericii lui Hristos. Ne rugăm pentru sănătatea Prefericirii Sale!

Amintim mărturisirea Arhiepiscopului Damianos din 26 ianuarie 2018:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Toți cei care am fost botezați în Biserica Ortodoxă și credem ortodox suntem membri deplini ai Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești, adică a Trupului lui Hristos. Prin Taina Sfântului Mir am primit Pecetea Darului Duhului Sfânt și prin Sfânta Împărtașanie cu Trupul și Sângele lui Hristos ne unim cu El, devenind mădulare ale Trupului Lui.

În această calitate de mădulare ale Bisericii lui Hristos, care este numai Biserica Ortodoxă, singura în care ne unim cu Adevăratul Dumnezeu, singura în care omul se poate mântui, arătăm şi respingem în mod public ereziile ce au cuprins pe unii membri ai Bisericii.

Erezia nu afectează doar pe cel care crede în ea, ci și pe membrii Bisericii, atâta timp cât cei ce gândesc eretic în Biserică și propovăduiesc erezia și celorlalți membri prin cuvânt și prin fapte, răspândind astfel microbul ereziei în tot trupul Bisericii. Erezia predicată de episcop sau preot îi afectează și pe credincioși. Totodată, episcopul sau preotul trebuie să aibă grijă ca membrii turmei lui să nu învețe erezia. Dacă păcatele morale îl despart pe om de Dumnezeu, cu atât mai mult erezia. Datoria episcopului este să învețe drept Cuvântul Adevărului, iar sfințenia este legată organic de Adevăr („Sfințește-i pe ei întru Adevărul Tău, iar Cuvântul Tău este Adevărul.” – Ioan 17, 17). Hristos e „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6). Erezia este minciună și blasfemie la adresa Cuvântului Întrupat, Dumnezeu-Omul Iisus Hristos. Ea se naște ca înșelare duhovnicească, devenind o ideologie contrară Adevărului, tăind posibilitatea sfințeniei și a mântuirii.

La fel cum o boală nu afectează numai organul bolnav, ci întreg organismul, tot așa și erezia, otrăvind pe unii membri ai Bisericii, provoacă durere în întreg trupul ei, afectându-l. De aceea, de fiecare dată când a apărut o erezie ce amenința trupul Bisericii, s-au întrunit Sinoade Ecumenice și Locale care au anatematizat erezia și pe ereticii ce o susțineau, adică au tăiat din trupul Bisericii învățătura eretică și pe cei ce o promovau.

Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola sa către romani: „Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare și mădularele nu au toate aceeași lucrare, așa și noi, cei mulți, un trup suntem în Hristos, și fiecare suntem mădulare unii altora, dar avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat.” (Rom. 12, 4-6), iar în Epistola I către corinteni spune: „Și nu poate ochiul să zică mâinii: N-am trebuință de tine; sau, iarăși, capul să zică picioarelor: N-am trebuință de voi. Ci cu mult mai mult mădularele trupului care par a fi mai slabe sunt mai trebuincioase.” (I Cor. 12, 21-22), arătând în continuare că „dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună.” (I Cor. 12, 26-27).

Având în vedere că până în prezent nu s-au adunat Sinoade Locale care să condamne pe cei care încalcă de aproape 100 de ani atât Canoanele Apostolice cât și hotărârile Sinoadelor Ecumenice și Locale, Noi, ca mădulare vii ale trupului lui Hristos respingem și ne disociem de toate practicile condamnate de Biserică:

– rugăciunile în comun cu ereticii și așa-numita „Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, „Vecerniile pentru unitatea creștinilor” și alte asemenea acțiuni ținute în Bisericile Ortodoxe în „Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, în care sunt invitați eretici să predice din fața Sfântului și Înfricoșătorului Altar Ortodox, unde se jertfește Hristos Dumnezeu;

– participarea la întâlniri sincretiste interreligioase și intercreștine la care se fac gesturi simbolice sincretiste și rugăciuni în comun cu ereticii.

Arătăm ca erezie şi respingem în mod public ecumenismul, cu toate manifestările sale:

 1. prezența Bisericii Ortodoxe în «Consiliul Mondial al Bisericilor».
 2. erezia conform căreia Ortodoxia ar fi doar o parte din Biserică.
 3. erezia conform căreia toate confesiunile creștine ar fi ramuri ale Bisericii celei Una.
 4. erezia conform căreia Biserica Ortodoxă ar fi o Biserică între multe alte «familii de Biserici» care împreună ar forma Biserica cea Una.
 5. erezia conform căreia unitatea Bisericii s-ar fi pierdut; conform învățăturii ortodoxe, Biserica este Una și Unică, deoarece Capul Ei este Unul Domn Iisus Hristos, iar unitatea Bisericii se exprimă prin unitatea de credință și prin supunerea credincioșilor față de ierarhia Ei, atâta timp cât ierarhia păstrează unitatea de credință.
 6. erezia conform căreia Biserica «ar fi divizată în confesiuni creștine» și noi ar trebui «să refacem unitatea Ei» prin «minimalismul dogmatic», adică prin a accepta ca bază a unirii Ortodocșilor cu celelalte confesiuni (denominațiuni) credința minimală, adică credința în Sfânta Treime și în Iisus Hristos ca Dumnezeu Întrupat și Mântuitor, trecând cu vederea toate celelale Dogme ale Bisericii, inclusiv preoția sacramentală, icoana, Harul Necreat, cinstirea sfinților, etc.
 7. erezia conform căreia ar exista o «unitate nevăzută» a Bisericii prin credința comună în Sfânta Treime și în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, urmând să se înfăptuiască și o «unitate văzută» prin unirea confesiunilor (unitate în diversitatea dogmelor și a tradițiilor).
 8. erezia conform căreia ar fi suficient să crezi în Sfânta Treime și în Domnul Iisus ca Dumnezeu și Mântuitor ca să faci parte din Biserică (Biserica fiind văzută ca o adunare a tuturor confesiunilor creștine).
 9. erezia conform căreia Biserica Ortodoxă și adunarea romano-catolică (papo-filioquistă) ar fi «Biserici Surori» sau «cei doi plămâni ai Bisericii».
 10. erezia conform căreia între Biserica Ortodoxă și papism (romano-catolicism) nu ar exista nici o diferență dogmatică, afirmând că singura diferență ar fi Primatul Papal.
 11. acordurile neortodoxe semnate de reprezentanții Bisericilor Ortodoxe în cadrul dialogului intercreștin, dialog cu care suntem de acord atâta timp cât este facut pe baze ortodoxe, pentru a-i aduce pe eretici în Biserica Ortodoxă prin Taina Botezului, a Mirungerii și a Sfintei Împărtășanii.
 12. acordul de la Balamand, în care reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Locale au acceptat un nou tip de uniație și au recunoscut pseudo-tainele romano-catolicilor, acord care a fost respins de către reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Locale întruniți la Baltimore, în anul 2000.
 13. erezia conform căreia Filioque (purcederea Duhului Sfânt «și de la Fiul») ar fi doar o simplă neînțelegere terminologică, iar nu o alterare a Dogmei Sfintei Treimi – dogmă pe care Însuși Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos Întrupat ne-a descoperit-o (Ioan 15, 26).
 14. așa-zisa «ridicare a anatemelor» dintre ortodocși și romano-catolici, precum și cele asupra monofiziților, monoteliților și monoenergiștilor, anateme date la Sinoadele Ecumenice; conform învățăturii ortodoxe, o anatemă dogmatică nu se poate ridica în mod magic, fără ca motivele anatematizării să fie înlăturate.
 15. erezia conform căreia ar exista har mântuitor în afara Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești și că ar exista botez valid și har lucrător al preoției în afara Ei (simpla prezență istorică a unei succesiuni de la Apostoli și simpla rostire a formulei Sfintei Treimi nu validează «tainele» ereticilor).
 16. erezia conform căreia Sfinții Părinți nu mai pot fi azi în actualitate, erezie ce neagă prezența Duhului Sfânt în Sfinții Părinți de la Sinoadele Ecumenice și, prin urmare, însăşi continuitatea existenței Bisericii ca instituție divino-umană.
 17. erezia care afirmă că nu putem cunoaște care sunt granițele Bisericii și erezia conform căreia toată omenirea ar fi încorporată într-o «Biserica nevăzută»; conform învățăturii ortodoxe, Biserica este Biserica Istorică, vizibilă, cu succesiune apostolică, ce a păstrat Dreapta Credință (dogmele formulate la Sinoadele Ecumenice și anatemele ce delimitează Adevărul Dogmatic de minciuna eretică) și o duce mai departe până la sfârșitul veacurilor, și anume Biserica Ortodoxă.
 18. erezia conform căreia și ereticii ar fi încorporați într-un anume fel în Biserică.
 19. transformarea pogorământului (iconomiei) în dogmă sau regulă; conform învățăturii ortodoxe, pogorământul este o derogare de la acrivie, de la regula credinței, pentru neputințe omenești, în circumstante excepționale, având ca scop aducerea oamenilor la Dreapta Credință, în ciuda piedicilor obiective. Pogorământul se aplică doar în cazuri de forță majoră, pentru atingerea unui scop bun în circumstanțe adverse. Când, însă, în absența unor circumstanțe excepționale, continuarea aplicării iconomiei tulbură și ocolește rânduiala canonică, atunci adaptarea nu este o măsură înțeleaptă, ci sfidare a așezămintelor sfinte, conducând la nesocotirea Ortodoxiei.
 20. așa-numitele «căsătorii mixte» între ortodocși și neortodocși, pentru că nu se pot uni cele de neunit, condiția principală a Tainei Cununiei fiind ca cei doi soți să fie creștini ortodocși botezați și practicanți. Taina Cununiei este Taina dragostei și a unirii în Dreapta Credință. Nu se poate acorda această Taină numai unui singur membru, celui ortodox. De aceea, căsătoria mixtă este lovită de nulitate, și în același timp constituie rugăciune în comun cu eterodocșii.
 21. desfășurarea dialogului dintre Biserica Ortodoxă și erezii pe criteriile platformei protestante (CMB n.n.) și nu pe Mărturisirea Ortodoxă, aşa zisa «restaurare a unităţii creştinilor» şi denumirea istorică de „biserici”pentru eretici.
 22. Constituţia aşa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» ca bază a dialogului cu ereticii – minimalismul dogmatic.
 23. Declaraţia de la Toronto din 1950 care afirmă că: 1. există membri ai Bisericii în afara zidurilor Bisericii Ortodox; 2. Biserica lui Hristos este mai mult decât confesiunea fiecărui membru al aşa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» în parte; 3. a fi membru al Bisericii lui Hristos este mai mult decăt a fi membru al propriei Biserici (confesiuni).

Biserica Ortodoxă este Ecumenică (Universală), nu ecumenistă, și de aceea așteptăm de la membrii Ei să practice și să predice Ortodoxia la toată făptura, aducând pe mulți în Corabia Mântuirii care este Biserica Ortodoxă, Biserica cea Una, Sfânta, Sobornicească (Catholică) și Apostolească, așa cum mărturisim în Simbolul de Credință Niceo-Constantinopolitan. De aceea, ne disociem de poziția tuturor celor care învață sau practică ereziile numite mai sus, fie că sunt elaborate de sinoade panortodoxe (ca în Creta 2016 n.n.), sinoade locale, patriarhi, ierarhi, preoți, diaconi, ipodiaconi, citeți, monahi, monahii sau credincioși.

Noi, prin mărturisirea de faţă, îi mustrăm pe cei care nu caută să-şi îndrepteze fraţii căzuți în înșelarea ecumenistă, adoptând o atitudine pasivă, împăciuitoare și tacită, pe care Sfântul Grigorie Palama o vede ca pe al treilea tip de ateism, după ateism și erezie.

Așa să ne ajute Dumnezeu Cel în Treime Slăvit și Închinat!

Amin.

Am luat la cunostință textul de mai sus citit mie de către clericul ortodox (preotul Matei Vulcănescu n.n.) din cauza problemelor pe care le am cu ochii, și sunt întru totul de acord cu conținutul textului, dând, de altfel, această mărturisire ortodoxă și patristică la hirotonia mea întru episcop.

Vineri, 26 ianuarie 2018                              

                                                                                      † Al Sinaiului, Damianos,

 

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

2 Comentarii

 1. Gabriela Naghi

  Am aflat cu adanca ingrijorare si durere ,de accidentul PF.Sale Damianos al Sinaiului,un Partiarh pentru sufletul meu,caruia ii fac alaturi de toti iubitorii binecredinciosi ortodocsi metanie sfioasa si smerita.
  Domnul Atotmilostiv si Stapanul nostru,Iubitor de oameni,dupa slavita Voia Sa sa-i daruiasca vindecare grabnica,alinarea suferintelor si trimitand pe Mangaietorul cu dulcea Sa adiere sa-l vindece spre slava Sfintei Ortodoxii si bucuria noastra,a tuturor.
  Rugam pe Domnul Slavei sa asculte rugaciunea robilor Sai din intreaga Ortodoxie care in acest ceas vegheaza si cer indurare ,pentru robul Sau,Damianos,Arhiepiscopul Marturisitor al Sinaiului,caruia nu suntem vrednici sa-i sarutam dreapta sfintitoare.
  Marturisirea Sa de credinta impotriva tuturor ereziilor,este cu adevarat cea mai frumoasa si incurajatoare veste primita cu adanca bucurie de toti ortodocsii care ne-am ingradit de talharescul sinod cretan,cu ereziile lui aducatoare de boala si moarte duhovniceasca,cu pierderea celui mai scump giuvaier al omului, harul si mantuirea sa.
  Aceasta Marturisire a iubitului de Dumnezeu,Arhiepiscopul Damianos al Sinaiului,lumineaza ca un far stralucitor,aducand bucurie si nadejde celor aflati in corabia care infrunta valurile catre „acasa”,strabate cu forta si putere intunecimile,aratand celor ignoranti si rataciti in furtuna indoielilor care duc la lepadare de Hristos,drumul izbavitor „spre regăsirea de sine și înaintarea spre împlinirea scopului lor dumnezeiesc.”(dupa cuvantul teologului Gheorghios I. Mantzaridis).
  Sunt foarte grave caderile dela inaltime,mai ales la o varsta inaintata,si ceea ce este ciudat dupa cum citim in comunicat ,acest lucru era aproape imposibil.Vrajmasul din umbra ,fara indoiala a uneltit ,caci nimic nu este intamplator,mai ales atunci cand vorbim de o atat de mare personalitate a lumii ortodoxe,un mare ierarh al vremurilor noastre,a carui pozitie antiecumenista a clatinat intreaga lume ortodoxa, despre care Sfintii Parinti au prorocit:” „Fiule în acele zile cel ce îsi mântuieste sufletul sau mare se va chema în împaratia cerurilor.” (Avva Pamvo,sec.V Patericul Egiptean, pg. 209 cuv. 15)

  Sfântul Nichifor Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului (+828),ne incurajeaza in aceste clipe de intristare:
  „Si chiar daca foarte putini ramân înlauntrul Ortodoxiei si a bunei credinte, acestia sunt Biserica si în mâinile lor se gaseste autoritatea si apararea asezamintelor Bisericii. Si daca acestia ar trebui sa sufere pentru buna credinta, aceasta va fi vesnica lauda pentru ei si li se va darui mântuirea sufletului.” (Stupul Ortodox, 2000)

  Răspuns
 2. GABRIELA NAGHI

  42. Totusi si dintre capetenii multi au crezut in El, dar nu marturiseau din pricina fariseilor, ca sa nu fie izgoniti din sinagoga;
  43. Caci au iubit slava oamenilor mai mult decat slava lui Dumnezeu.
  44. Iar Iisus a strigat si a zis: Cel ce crede in Mine nu crede in Mine, ci in Cel ce M-a trimis pe Mine.
  45. Si cel ce Ma vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine.
  46. Eu, Lumina am venit in lume, ca tot cel ce crede in Mine sa nu ramana intuneric.
  47. Si daca aude cineva cuvintele Mele si nu le pazeste, nu Eu il judec; caci n-am venit ca sa judec lumea ci ca sa mantuiesc lumea.
  48. Cine Ma nesocoteste pe Mine si nu primeste cuvintele Mele are judecator ca sa-l judece: cuvantul pe care l-am spus acela il va judeca in ziua cea de apoi.
  49. Pentru ca Eu n-am vorbit de la Mine, ci Tatal care M-a trimis, Acesta Mi-a dat porunca ce sa spun si ce sa vorbesc.
  50. Si stiu ca porunca Lui este viata vesnica. Deci cele ce vorbesc Eu, precum Mi-a spus Mie Tatal, asa vorbesc.
  [Evanghelia dupa Ioan 12;42-50]

  Nu sunt inca sufleteste pregatita ,ca PF.Damianos ,Arhiepiscopul Marturisitor al Sinaiului,sa plece fara a-si lua ramas bun de la noi,care cu lacrimi in ochi ,ii cerem Domnului ,inca putine clipe sa ne mai bucuram de Harul Sfintitor al Prea Fericirii Sale ,aducator de pace,binecuvantare si bucurie sufleteasca,venit prin spatiu,cu viteza gandului bun ,care ne incalzeste sufletele.
  Peste sufletele noastre a trecut frigul dezbinarilor si al micimilor sufletesti,imprastiat de cei pe care in fapt nu-i intereseaza deloc starea binecredinciosilor ortodocsi ingraditi si aflati in turmele atator preoti nepomenitori,nu-i intereseaza iubirea apoapelui propovaduita sus si tare in vorbe,dar nu si in fapte.
  In ultima vreme,ierarhii imbracati in piei de oaie impreuna cu slugile si crestinii nedumeriti,slabanogiti si anesteziati de duhul aducator de boala si moarte al ereziilor propovaduite pe fata in Creta,prin tacerea lor contribuie la sfărâmarea unitătii Bisericii, fara sa mai fie nevoie a interveni cu forta pentru dislocarea miscarii antiecumeniste,in vreun fel,caci raul a fost facut din interior,astfel incat ei isi pot continua drumul spre implementarea ereziilor si sfasierea totala a Camasii lui Hristos.
  Cei care au reusit sa dezbine unitatea nepomenitorilor in grupuri si grupulete nu se vor lasa pana nu vor distruge cat de mult se poate din fiecare obste,indreptand credinciosii spre schisma,spre intoarcerea la duhovnicii parasiti sau in izolare,in casele lor ,fiecare gandind ca maine va fi mai bine ,se vor limpezi apele,fara sa-si dea seama ca acel maine este ASTAZI,caci numai ASTAZI,poti face ceva ,alaturandu-te celor care sunt străjuitorii adevărului în Biserică şi purtători de grijă ai Sfintei Predanii călăuzitoare către mântuire.
  Sa vedem ,frati iubiti ortodocsi ,in accidentul Arhiepiscopului Damianos al Siriei,avertismentul pe care Mantuitorul Iisus Hristos il trimite,cu dragoste tuturor,atat celor care au intrerupt pomenirea,cat si celor care inca stau pe ganduri, nehotaratii,indiferentii,caldiceii, celor care continua sa vanda Ortodoxia si o data cu ea fiinta noastra nationala.

  Răspuns

Urmăritori / Pingbacks

 1. Înaltpreasfințitul DAMIANOS al Sinaiului s-ar afla la ora la care scriem – conform sitului www.aparatorul.md – între viață și moarte, în urma unui accident suspect petrecut în incinta mînăstirii. Articolul precizează că la data de 26 ianuarie a.c. (în urmă cu o săptămînă, deci) Arhiepiscopul DAMIANOS al MUNTELUI SINAI a făcut o DECLARAȚIE PUBLICĂ ANTIECUMENISTĂ și ANTI-CRETA, pe puncte. Redăm în întregime articolul redactat și publicat astăzi, vineri 2 februarie 2018 – Întîmpinarea Domnului – de Apărătorul Ortodox al Mișcării Juriștilor Ortodocși din Moldova. – ®Acta Diurna™ - […] https://www.aparatorul.md/arhiepiscopul-damianos-s-ar-afla-intre-viata-si-moarte-dupa-un-accident-su… […]
 2. Înaltpreasfințitul DAMIANOS al Sinaiului s-ar afla la ora la care scriem – conform sitului www.aparatorul.md – între viață și moarte, în urma unui accident suspect petrecut în incinta mînăstirii. Articolul precizează că la data de 26 ianuarie a.c. (în urmă cu o săptămînă, deci) Arhiepiscopul DAMIANOS al MUNTELUI SINAI a făcut o DECLARAȚIE PUBLICĂ ANTIECUMENISTĂ și ANTI-CRETA, pe puncte. Redăm în întregime articolul redactat și publicat astăzi, vineri 2 februarie 2018 – Întîmpinarea Domnului – de Apărătorul Ortodox al Mișcării Juriștilor Ortodocși din Moldova. – ®Acta Diurna™ - […] Arhiepiscopul Damianos s-ar afla între viață și moarte după un accident suspect în incinta mă… | Apărătorul […]

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *