Selectați pagina

Anathema împotriva ecumenismului a Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Granițelor Rusiei (1983) în limba rusă, engleză, greacă, română

Anathema împotriva ecumenismului a Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Granițelor Rusiei (1983) în limba rusă, engleză, greacă, română

АНАФЕМА ЭКУМЕНИЗМУ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВИ ЗАГРАНИЦЕЙ (1983 г.):

Нападающим на Церковь Христову и учащим, яко она разделися на ветви, яже разнятся своим учением и жизнью, и утверждающим Церковь не сущу видимо быти, но от ветвей, расколов и иноверий соединитися имать во едино тело; и тем, иже не различают истинного священства и таинств Церкве от еретических, но учат, яко крещение и евхаристия еретиков довлеют для спасения; и тем, иже имут общение с сими еретики или пособствуют им, или защищают их новую ересь икуменизма, мняще ю братскую любовь и единение разрозненных христиан быти – АНАФЕМА!

THE ANATHEMA AGAINST ECUMENISM
RUSSIAN ORTHODOX CHURCH OUTSIDE OF RUSSIA (1983):

TO THOSE who attack the Church of Christ by teaching that Christ’s Church is divided into so-called «branches» which differ in doctrine and way of life, or that the Church does not exist visibly, but will be formed in the future when all «branches» or sects or denominations, and even religions will be united into one body; and who do not distinguish the priesthood and mysteries of the Church from those of the heretics, but say that the baptism and eucharist of heretics is effectual for salvation; therefore, to those who knowingly have communion with these aforementioned heretics or who advocate, disseminate, or defend their new heresy of ecumenism under the pretext of brotherly love or the supposed unification of separated Christians, ANATHEMA!

ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
ΤῆΣ ῬΩΣΙΚῆΣ ἘΚΚΛΗΣΊΑΣ ΤῆΣ ΔΙΑΣΠΟΡᾶΣ (1983):

Τοῖς βάλλουσι κατὰ τῆς Ἐκκλησίας του Χριστοῦ καὶ διδάσκουσιν ὅτι ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία μεμέρισται ἐν οὕτω καλουμένοις «κλάδοις» οἵτινες διαφέρουσιν ἀλλήλων ἐν διδασκαλίᾳ καὶ τρόπῳ ζωῆς, ἢ ὅτι ἡ Ἐκκλησία οὐχ ὑφίσταται ὁρατῶς, ἀλλ’ ἀπαρτισθήσεται ἐν τῷ μέλλοντι, ὅταν ἄπαντες οἱ «κλάδοι» ἢ τμήματα ἢ ὁμολογίαι ἢ προσέτι καὶ θρησκεῖαι ἑνωθούσιν ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ οἵτινες οὐ διακρίνουσι τὴν ἱερωσύνην καὶ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ἱερωσύνην καὶ τὰ μυστήρια τῶν αἱρετικῶν, ἀλλὰ λέγουσιν ὁτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ εὐχαριστία τῶν αἰρετικῶν εἰσὶν ἱκανὰ πρὸς σωτηρίαν· ὡσαύτως, τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς προμνημονευθεῖσιν αἱρετικοῖς ἢ συνηγοροῦσι, διαδίδουσι, ἢ ὑπεραμυνομένοις τῆς καινοφανοῦς αὐτῶν αἱρέσεως τοῦ οἱκουμενισμοῦ ἐν προσχήματι ἀδελφικῆς ἀγάπης, ἢ ὑποτιθέμενης ἑνώσεως τῶν διαχωρισθέντων Χριστιανῶν, ΑΝΑΘΕΜΑ!

ANATHEMA ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI BISERICA ORTODOXĂ RUSĂ DIN AFARA GRANIȚELOR RUSIEI (1983):

Acelora ce atacă Biserica lui Hristos învățând că Biserica lui Hristos este împărțită în așa-numite “ramuri” ce se diferă în învățătură și în felul de trăire, sau că Biserica nu există vizibil , ci va fi alcătuită în viitor când toate “ramurile”, sau sectele sau denominațiunile, și chiar și religii vor fi unite într-un singur trup; și care nu deosebesc preoția și tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul și euharistia ereticilor sunt lucrătoare pentru mântuire; prin urmare, acelora ce conștient au împărtășire cu acești mai înainte-pomeniți eretici sau celor ce susțin, răspândesc, sau apără noua lor erezie a ecumenismului sub pretextul dragostei frățești sau al presupusei uniri a Creştinilor despărţiţi, ANATHEMA.”

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке