Selectați pagina

Acatistul Sfîntului Cuvios Iustin Popovici (1894-1979 d.Hr.)

Acatistul Sfîntului Cuvios Iustin Popovici (1894-1979 d.Hr.)

Sf. Cuv. Iustin PopoviciDupă obişnuitul început: Rugăciunile începătoare…

Miluieşte pre noi, Doamne,… Slavă…, Doamne, miluieşte pre noi,…, Şi acum… Uşa milostivirii…

Crezul… Doamne miluieşte (de 3 ori)… Psalmul 50

Troparul Sfîntului Iustin Popovici, glasul al 8-lea:

Dulceaţa nectarului Ortodoxiei, Părinte Cuvioase, revărsînd-o în inimile credincioşilor ca o comoară, prin viaţa şi învăţăturile tale, te-ai arătat carte vie a Duhului, Iustine de Dumnezeu înţelepţite, roagă pururea pe Dumnezeu-Cuvîntul să înalţe la asemănarea cu Dînsul pe cei ce te laudă pe tine.

Condacul 1:

Urmînd calea cea dreaptă, de Dumnezeu purtătorule Părinte, Calea cea plină de slavoslovie ai aflat. Ţie, celui ce în lumina Dragostei celei de viaţă făcătoare te-ai sălăşluit, cîntare de laudă îţi aducem: Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Icosul 1:

Iubind pe Dumnezeu cel mai înainte de veci, Avva al nostru Iustine, şi lepădîndu-te de sineţi ai urmat Cuvîntului celui de viaţă făcător. Minunîndu-ne de o dragoste ca aceasta, cîntare de laudă ţi-aducem:

Bucură-te, că precum Sfîntul Ioan Damaschin, singurul lucru nou sub soare ne-ai învăţat că este Hristos;
Bucură-te, că plin de rîvnă ai slavoslovit pe Hristos, Dumnezeu-Omul;
Bucură-te, fericite, că nesecată dragoste ai avut;
Bucură-te, că rugăciunile tale pînă la Dumnezeul dragostei cale au aflat;
Bucură-te, că Duhul Sfînt în inima ta se ruga;
Bucură-te, că apa cea vie de la izvorul Vieţii o ai băut;
Bucură-te, cel neclintit în credinţă;
Bucură-te, osîrdnic învăţător al dreptăţii dumnezeieşti;
Bucură-te, că sfinte cuvinte traducînd şi scriind, talanţii i-ai înmulţit;
Bucură-te, că pe Sfinţi prin cîntări i-ai slăvit;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale boli tămăduieşti;
Bucură-te, că ale Împărăţiei taine contemplezi;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 2-lea:

Binecuvîntată de taina Bunei-Vestiri a fost întreaga ta vieţuire de la naştere şi pînă cînd la Cel dorit ai ajuns. Iar pe noi, cei ce sîntem pămînt şi cenuşă, ne învaţă, fii ai lui Dumnezeu prin har să ne facem, ca împreună cu tine să-I cîntăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Binevestitor al preamăritelor taine te-ai arătat, Avva al nostru Iustine, pe Maica Vieţii neîncetat cinstindu-o, pentru care astfel te lăudăm:
Bucură-te, că pe Fecioara, Maica lui Dumnezeu, în rugăciuni ai slăvit-o;
Bucură-te, fericite, că te-ai născut, ai trăit şi ţi-ai dat obştescul sfîrşit Buna-Vestire binevestind;
Bucură-te, că adînca taină a zămislirii celei fără de sămînţă a Fecioarei o ai cinstit;
Bucură-te, că împreună cu îngerii te-ai minunat de a Dumnezeului celui Viu negrăită deşertare;
Bucură-te, de Dumnezeu însufleţite;
Bucură-te, că bucuria minunatei naşteri a lui Dumnezeu Cuvîntul o ai proslăvit;
Bucură-te, că împreună cu Maica lui Dumnezeu, la piciorul Crucii ai plîns şi la Sfîntul Mormînt te-ai tînguit;
Bucură-te, că de lumina Învierii ai fost luminat;
Bucură-te, că menirea femeii a urma mironosiţelor ai propovăduit;
Bucură-te, că al Născătoarei de Dumnezeu tărîm – Muntele Athosului – în Duhul Sfînt ai văzut încă pe pămînt vieţuind;
Bucură-te, că Adormirea Preacuratei împreună cu îngerii o ai proslăvit;
Bucură-te, că la înălţimea desăvîrşirii ai ajuns;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 3-lea:

Luptat-a sufletul tău din fragedă tinereţe împotriva necurăţiei, trupul şi sufletul neîntinat păzindu-ţi şi cu trezvie la mişcările inimii veghind. Aşa şi pe noi ne învaţă să lucrăm cele spre mîntuire, ca împreună cu tine Domnului să-I cîntăm: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

De oameni ascunzîndu-te şi aspra vieţuire în pustie petrecînd, Avva al nostru Iustine, fără de grai rămînînd şi lacrimi de bucurie vărsînd, în Duhul Sfînt de multe ori Botezul Domnului ai contemplat, pentru care te slăvim aşa:
Bucură-te, că trupul prin post şi rugăciune ţi-ai supus;
Bucură-te, că pe calea care duce la mîntuire ai mers;
Bucură-te, că dorind să agoniseşti virtuţi, numai Domnului te-ai supus;
Bucură-te, că voia lui Dumnezeu să împlineşti ai însetat;
Bucură-te, că prin rugăciune, de dragoste te-ai aprins;
Bucură-te, că urmînd Soarelui dreptăţii, te-ai desăvîrşit;
Bucură-te, că stîlp de foc în pustie te-ai făcut;
Bucură-te, că pe marele Ioan, prietenul Mirelui, l-ai văzut;
Bucură-te, vlăstar tare al Ierusalimului celui de Sus;
Bucură-te, că celor evlavioşi hrană tare le-ai dat;Bucură-te, că ai zis că în om inima este vultur, iar raţiunea şarpe;
Bucură-te, că în înălţimile cereşti ca vulturul ai zburat;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 4-lea:

În timpul Războiului Mondial, printre bolnavi şi răniţi de marea ta dragoste pentru oameni fost-ai călăuzit, împreună cu ei voind a pătimi. Chipul îngeresc primind, înţeles-ai că nici o jertfă nu este ca rugăciunea pentru cei suferinzi. Învaţă-ne şi pe noi ca bine să ne ostenim şi împreună cu tine să ardem în rugăciune pentru lume, Domnului cîntînd: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Vas ales al Duhului Sfînt fiind, Părinte Iustine, pe doctori tămăduit-ai şi de înţelepciune inima plinitu-le-ai, ca şi ei, precum Sfinţii cei fără de arginţi, pe oameni cu dragoste să-i tămăduiască, pentru care îţi cîntăm aşa:
Bucură-te, inimă îndurerată de suferinţele celorlalţi;
Bucură-te, că pe Sfîntul Pantelimon în rugăciune l-ai chemat;
Bucură-te, fericit ostaş al lui Hristos;
Bucură-te, neînfricat luptător al Duhului;
Bucură-te, că avînd mintea la Hristos, te-ai smerit şi tuturor ai slujit;
Bucură-te, că înaintea trupurilor sfîrtecate nu ai dat inapoi, iar pe cei înfricoşati înaintea morţii ai ajutat;
Bucură-te, că nu numai trupurile, ci şi sufletele de necredinţă, de îndoială şi de erezie ai tămăduit;
Bucură-te, căci, pentru cei ce pătimeau sufletul punîndu-ţi, cu lacrimi te-ai rugat;
Bucură-te, că patimile biruit-ai, inimile înflăcărat-ai şi sufletele ai înseninat;
Bucură-te, că de încercările vieţii acesteia cu rugăciune te-ai apropiat;
Bucură-te, că neîncetat lucrînd, roadele virtuţilor ai secerat;
Bucură-te, că prestolul Domnului cu slavoslovii ai împodobit;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 5-lea:

Mult te-ai nevoit şi ai postit, în rugăciune ca un stîlp de foc arzînd; mult ai învăţat şi ai scris, duhul ortodocşilor înălţînd. Ajută-ne şi pe noi cei neputincioşi, tari împotriva răului să stăm şi biruitori să ieşim, Domnului cu fiece suflare să-I cîntăm: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

De la Petru Apostolul puterea mărturisirii şi a pocăinţei ţi-ai însuşit, Părinte de Dumnezeu înţelepţite, iar de la Fericitul Pavel, dragostea cea nebiruită, prin care viaţa cea veşnică dobîndind, noi te slăvim aşa:
Bucură-te, că pe primii verhovnici, Apostolii Petru şi Pavel, în rugăciune i-ai slăvit;
Bucură-te, că nevoinţei lor ai urmat;
Bucură-te, că toate poruncile evanghelice ai împlinit;
Bucură-te, că pe farisei şi pe vameşi, tunînd proroceşte, în vileag i-ai dat;
Bucură-te, că mîntuirea omului mai presus decît legea o ai pus;
Bucură-te, că ai propovăduit credinţa care ne mută de la moarte la viaţă;
Bucură-te, că păcatul ai urît şi pe păcătoşi din adîncul pierzării i-ai ridicat;
Bucură-te, că pe Dumnezeu-Dragoste cu dragoste înflăcărată L-ai slăvit;
Bucură-te, că ochii şi urechile inimii a le deschide ne-ai învăţat;
Bucură-te, că toate simţirile să le umplem de cereşti doruri ne-ai povăţuit;
Bucură-te, că la înălţimea de neatins a Duhului ai năzuit;
Bucură-te, că nouă celor ce ţi-am urmat, făclie în întuneric ne-ai fost;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 6-lea:

Înzestrat cu osebite daruri în lume la înalte şcoli ai fost trimis. Iar cînd Europei adevăratul chip al necredinţei ai descoperit, cerutu-ţi-au de Ortodoxie şi de Adevăr să te lepezi, dar iubirea de slavă nu te-a amăgit. Învaţă-ne şi pe noi slava cea deşartă să lepădăm, ca împreună cu tine Domnului să-I cîntăm: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Tîlcuind teologia Sfîntului Ioan de Dumnezeu Cuvîntătorul, şi tu, Părintele nostru, după a sa învăţătură ai vieţuit. Căci calea cea dreaptă alegînd, dragostea Domnului Hristos Celui Înviat ai dobîndit, pentru care te lăudăm aşa:
Bucură-te, că amăgirilor acestei lumi nu te-ai supus;
Bucură-te, că cinstea tronului vlădicesc nu ai primit;
Bucură-te, că Domnului cu smerenie ai voit să-I slujeşti;
Bucură-te, că numai cu Hristos şi întru Hristos ai trăit;
Bucură-te, al Vieţii celei veşnice minunat învăţător;
Bucură-te, de Dumnezeu cugetătorule;
Bucură-te, Părinte înainte văzător;
Bucură-te, prin Duhul Sfînt cunoscător al Adevărului;
Bucură-te, că măreţe taine cu dragoste ai contemplat;
Bucură-te, slava filosofilor şi a oamenilor de ştiinţă;
Bucură-te, că Europa cu adevărat judecăţii o ai supus;
Bucură-te, că dragostea ei iarăşi către Mîntuitorul ai voit să o călăuzeşti;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 7-lea:

Cuvîntînd deschis împotriva ateismului vremii de puternicii acestei lumi ai fost prigonit. Pribeag fiind, Cuvioase Părinte, pînă cînd de Dumnezeu Născătoarea, sub aripa Arhanghelului Mihail, în Sfînta Mănăstire Celje te-a chemat. Roagă-te şi pentru noi, dezbinaţii, în adevăr şi iubire de fraţi să vieţuim, ca împreună cu tine pe Domnul să-L lăudăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Înaintea Sfinţilor Arhangheli în rugăciune ca un stîlp de foc arzînd, de multe ori ajutor de la ei ai primit, Cuvioase Părinte Iustine, către Dumnezeu binefăcători şi mijlocitori avîndu-i, pentru care îţi cîntăm aşa:
Bucură-te, că pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Arhistrategii Puterilor Cereşti, i-ai slăvit;
Bucură-te, că în modestul lor lăcaş de la Celje te-ai sălăşluit;
Bucură-te, că aici viaţă bineplăcută lui Dumnezeu ai petrecut;
Bucură-te, că la Celje, în surghiun, ca într-un palat împărătesc ai vieţuit;
Bucură-te, că pentru Hristos pribeag şi prigonit ai fost;
Bucură-te, că în casa inimii tale pe cei rătăciţi i-ai primit;
Bucură-te, de Dumnezeu iubitorule ostaş;
Bucură-te, că împotriva necredinţei lupta cea bună ai purtat;
Bucură-te, că după tine au venit oamenii cu inimă ca de prunc;
Bucură-te, că învăţăturii tale celei pline de înţelepciune dumnezeiască au urmat;
Bucură-te, că a discerne ceea ce este bine pentru poporul dreptslăvitor, ai fost binecuvîntat;
Bucură-te, că i-ai arătat calea către Cel Preaînalt;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 8-lea:

În Valievo, în liniştea de la poalele munţilor, deşi fiind fără încetare atacat de pîrîşi, spioni şi ucigaşi pe toate le-ai îndurat, în smerenie şi rugăciune necurmată nevoindu-te, duhul tău întăritu-s-a pentru măreţul zbor. Roagă-te ca şi noi de iubirea de slavă şi trufie să ne tămăduim, ca împreună cu tine Domnului să cîntăm: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Precum Sfîntul Ioan Gură de Aur în temniţă şi surghiun cu totul voii Domnului s-a încredinţat, aşa şi tu, Părinte, în încercările tale Celui Iubit ai urmat. Iar Domnul ţi-a descoperit cum viază El întru Sfinţii Săi. Şi noi de la tine învăţînd ca în fiece făptură să-L slăvim pe Ziditor, te lăudăm aşa:
Bucură-te, că în rugăciune pe Sfîntul Ioan Gură de Aur l-ai slăvit;
Bucură-te, că el în vedenie ţi s-a arătat;
Bucură-te, căci cu nespuse daruri te-a binecuvîntat;
Bucură-te, că de la el înţelegerea dogmelor ai primit;
Bucură-te, că de fiece făptură cu frică şi cutremur, „cu paşi de porumbel” te-ai apropiat;
Bucură-te, că pentru vrăjmaşii tăi în rugăciune mulţime de lacrimi ai vărsat;
Bucură-te, că pe prigonitori şi chinuitori i-ai înţelepţit;
Bucură-te, că, precum ai prorocit, nu a mai rămas piatră pe piatră din temniţa în care te-au închis;
Bucură-te, că aflîndu-ţi singurătatea, te-ai rugat neîncetat;
Bucură-te, că Dumnezeu darul lacrimilor ţi-a dăruit;
Bucură-te, că în cuvioşie petrecînd, inima ţi-ai curăţit;
Bucură-te, că în ea Dumnezeul cel Viu S-a sălăşluit;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 9-lea:

Spre a-ţi întregi lucrarea de nevoinţă, Cuvioase Părinte, Atotţiitorul fii duhovniceşti ţi-a dăruit. Pe rănile lor plasturele rugăciunii punînd şi patimile cu iarba amară a Cuvîntului tămăduind, către Cereasca Împărăţie i-ai călăuzit. Şi pe noi ne primeşte, te rugăm, sub a ta ocrotire, ca împreună să cîntăm Domnului: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Neosebind pe cei mici de cei mari, Avva al nostru Iustine, generaţii de noi eroi, de oameni puternici, de mame cinstite şi de monahii jertfelnice ai crescut, cu Hristos mintea şi inima hrănindu-le, spor vieţii lor dăruind, pentru care astfel te slăvim:
Bucură-te, că în loc de fii după trup, fii după Duh pentru Noul Ierusalim ai crescut;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos inimile le-ai deschis;
Bucură-te, că pentru ei ziua şi noaptea te-ai rugat;
Bucură-te, că fiece mişcare a inimii lor ai cunoscut;
Bucură-te, că dragostea cea sfîntă şi mîntuitoare, darul Sfîntului Duh, prin lucrare sporeşte – aşa i-ai învăţat;
Bucură-te, că împreună cu ei din sărăcăcioasa masă şi din înaltele zboruri ale inimii tale te-ai împărtăşit;
Bucură-te, că credinţa credincioşilor o ai întărit;
Bucură-te, că la cunoaşterea de Dumnezeu înţelepciunea înţelepţilor o ai adus;
Bucură-te, că în întîmpinarea fiilor tăi duhovniceşti precum o flacără vie prin iarbă ai alergat;
Bucură-te, că pentru a lor sporire şi dragoste cîntări de laudă Domnului ai înălţat;
Bucură-te, că fiece faptură a lui Dumnezeu în Hristos ai iubit;
Bucură-te, că din marea ta milostivire, şiroaie de lacrimi în marea milosîrdiei dumnezeieşti ai vărsat;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 10-lea:

În ţarina acestei vieţi lucrînd, Părinte, şi cu mare dor după Dumnezeu tînjind, înaintea dragostei tale taina fiinţării tuturor făpturilor ţi s-a descoperit. Învaţă-ne şi pe noi adevărata pocăinţă, ca într-un cuget Domnului să cîntăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Iubit-ai pe Sfîntul Sava, cel mai frumos fiu al neamului sîrbesc, Avva al nostru Iustine; cugetele tale aceeaşi cale urmat-au şi sufletul din izvoarele aceloraşi învăţături ţi-ai adăpat, inima ta lărgindu-se, ca Cerul şi pămîntul să cuprindă, pentru care te lăudăm aşa:
Bucură-te, că pe Sfîntul Sava, luminătorul şi învăţătorul neamului sîrbesc, în rugăciune l-ai slăvit;
Bucură-te, că înaintea creaturilor neînsemnate ai stat uimit;
Bucură-te, că în ele înţelepciunea dumnezeiască se oglindeşte;
Bucură-te, că ai cunoscut ca şi cea mai mică floare pentru a înflori are nevoie de întreaga putere a pămîntului şi a soarelui şi de dragostea dumnezeiască;
Bucură-te, că menirea omului este să aibă pe Dumnezeu drept Împărat al întregii sale lucrări ne-ai învăţat;
Bucură-te, că ai cunoscut în Duhul Sfînt că omul de mai înainte de veci menit este să fie tron al Dumnezeirii treimice;
Bucură-te, că prin slujirea neîncetată, de nespusa tărie a tainelor Duhului Sfînt te-ai îmbătat;
Bucură-te, că precum viţa cu butucul ei, prin Sfînta Euharistie cu Hristos te-ai unit;
Bucură-te, că darul înainte-vederii, al tămăduirii şi al povăţuirii ai primit;
Bucură-te, că în rugăciuni veşnice către Domnul cel Iubit toate gîndurile tale să se prefacă ai dorit;
Bucură-te, că pentru tine filosofia a fost revărsare cerească a harului lui Hristos;
Bucură-te, că împreună cu Puterile cereşti şi cu toţi Sfinţii, pe Hristos, Dumnezeu-Omul, L-ai slavoslovit;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 11-lea:

Atunci cînd slujeai, Sfinte Părinte, harul Duhului Sfînt asupra ta se revărsa, biserica de îngeri şi de Sfinţi se umplea, iar poporul ştia că aproape este Cerul. Roagă-te şi acum pentru noi, cei slabi în credinţă, ca să înviem şi împreună cu tine Domnului Celui Iubitor de oameni să-I cîntăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Spre tronul Prea Sfintei Treimi pururea privind, pe Născătoarea de Dumnezeu împreună cu toţi Sfinţii înainte avîndu-o, ne-ai învăţat, Avva al nostru Iustine, ca mai presus de cele pămînteşti, Împărăţia Cerurilor să o căutăm, pentru aceea astfel te slăvim:
Bucură-te, că înaintea neamului dreptslăvitor, pe toţi Sfinţii, care Domnului au bineplăcut, asemenea unui stîlp de foc i-ai văzut;
Bucură-te, că pe Sfinţii Părinţi şi călăuzitori ai Bisericii dreptslăvitoare i-ai preamărit;
Bucură-te, că Sfinţilor noştri Părinţi de Dumnezeu purtători urmînd, amăgitoarea lume ai lăsat;
Bucură-te, că pe slăviţii Sfinţi Ierarhi în ajutor i-ai chemat;
Bucură-te, că pe Noul Sfînt Nicolae de la Jicea primul l-ai slăvit;
Bucură-te, că nouă, celor mult pătimitori, Sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu te-ai rugat a ne fi mijlocitori;
Bucură-te, căci cu bărbăţie, ca Sfinţii Mucenici, gata ai fost pentru Hristos să pătimeşti;
Bucură-te, că înaintea Tronului Slavei, cetele Sfinţilor celor nou încununaţi ai văzut;
Bucură-te, că taina Sfintei Treimi împreună cu toţi Sfinţii o ai contemplat;
Bucură-te, că încă din timpul vieţii tale pămînteşti, poporul binecinstitor drept Sfînt te-a recunoscut;
Bucură-te, nădejdea necăjiţilor şi a împovăraţilor;
Bucură-te, că de dumnezeiasca dragoste ai fost luminat;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 12-lea:

Sfîrşitul vieţuirii tale pămînteşti sub semnul bucuriei Bunei-vestiri ţi-ai aşteptat, dînd atunci poporului ultima binecuvîntare. Iar Dumnezeu bine a voit ca neîntinatul tău trup să rămînă nestricăcios şi plăcut mirositor. Învaţă-ne şi pe noi, Părinte, sfîrşitul vieţuirii noastre celei pămînteşti, cu credinţă tare, cu dragoste puternică să aşteptăm şi întîmpinîndu-ne, pe Domnul împreună cu tine să-L slăvim: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Învăţătorilor Ortodoxiei ai vorbit despre înălţimea dogmelor Bisericii: în Dumnezeirea Întreită şi fără de sfîrşit este viaţa fiecărei inimi omeneşti, a fiecărei făpturi. Iar pe noi ne-ai învăţat ca aici, pe pămînt, asemeni lui Hristos vieţuind, Viaţa cea veşnică o moştenim, pentru aceasta te slăvim aşa:
Bucură-te, că înaintea întregii creaţii inima ţi s-a înflăcărat;
Bucură-te, că taina vieţii fiecărei făpturi în esenţa sa treimică ţi s-a descoperit;
Bucură-te, că pururea în rugăciune Sfînta Treime O ai slăvit;
Bucură-te, că în Dumnezeiasca Liturghie O ai proslăvit;
Bucură-te, că ne-ai învăţat ca focul ceresc – harul Duhului Mîngîietor – în inimile noastre încă din acest veac se sălăşluieşte;
Bucură-te, că ai tîlcuit că acest foc al Sfîntului Duh iese dintr-un trup plin de înflăcărare şi toate mădularele le reuneşte, şi cu puterea învierii pe om îl înviază;
Bucură-te, că ai spus că atunci fiecare persoană va fi deplină în propria sa fire şi fiinţă, şi îndumnezeită prin Sfîntul Duh;
Bucură-te, că atunci trupurile transfigurate vor rămîne pline de Duh Sfînt, ţi s-a descoperit;
Bucură-te, că în slava lui Hristos, ele vor străluci de o lumină nesfîrşită;
Bucură-te, că dragostea este prima contemplare a Sfintei Treimi, ne-ai învăţat;
Bucură-te, că gîndurile şi lucrările tale în această lume oglindirea vieţuirii tale întru Duhul Sfînt au fost;
Bucură-te, că pentru dragostea ta, Domnul în adîncul tainelor ţi-a dăruit să pătrunzi;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 13-lea:

O, plăcutule al lui Dumnezeu, Cuvioase Părinte Iustin, drept moştenire neamului şi fiilor tăi duhovniceşti ai lăsat ca la “Vieţile Sfinţilor” să se adauge noi Sfinţi. Ne închinăm lui Hristos şi te slăvim pe tine, Părinte, şi cu lacrimi şi cu sînge, viaţa îţi urmăm şi lucrarea-ţi continuăm. Atunci cînd ne poticnim şi cădem, ajută-ne şi ne ridică, Avvă al nostru Iustine; înconjoară-ne pe noi cu rugăciunile tale, încălzeşte-ne, mîngîie-ne, binecuvîntează ostenelile noastre şi această smerită slăvire, ca împreună cu tine şi cu aceia pe care i-ai iubit, într-un singur cuget, într-o singură inimă şi într-o suflare Domnului Hristos să-I cîntăm: Aliluia!

Rugăciune către Cuviosul Iustin Popovici de la Celje

O, Avva Iustin, ajută-ne! Lumina curată a soarelui, tot ce ne-nconjoară vorbesc despre păcatele noastre, întrucît noi nu le vedem.Ne rugăm ţie în pustietatea vieţii acesteia, unde abia se recunoaşte frate pe frate. Cu milostivire primeşte mărturisirea pentru păcatele care ne pustiesc, căci pururea din nou le săvîrşim. Din cauza mîndriei, a lăcomiei, a desfrînării, a invidiei, a iubirii de slavă, a mîniei şi a lenevirii nu simţim bucurie mai mare şi frumusetea, darul Duhului Sfînt Mîngîietorul nu vedem. Şi se sting sufletele noastre, căci dragostea lui Hristos am lăsat.

Înconjoară-ne pe noi cu rugăciunile tale, preschimbă mîhnirea noastră în fericită întristare de pocăinţă aducătoare; învaţă-ne să biruim răul care ne împovărează.. Roagă-te stăruitor ca să primim iertare de la Singurul Iubitor de oameni şi întărire ca să petrecem zilele vremelniciei noastre după cum îi este bineplăcut lui Dumnezeu.

O, bineplăcutule al lui Dumnezeu, care în această lume afară de Hristos pe nimeni nu ai dorit, Cuvioase Părinte Iustine, roagă-te pentru noi înaintea feţei Ziditorului, ca dragostea dumnezeiască să se sălăşluiască în inimile noastre ca un şuvoi de lumină primăvăratică, şi în noi pururea să rămînă, ca vieţile noastre să se sfîrşească în slavoslovia Sfintei Treimi. Amin.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

1 Comentariu

  1. marele Păcătos

    mult face postul la citirea Sfintelor şi celor mai puternice rugăciuni – acatiste, dar trebuie o pregătire lăuntrică, căci Sfântul aude rugăciunea atunci când este adresată cu evlavie, cu o pregătire mintală, cu o adorare duhovnicească, cu o tendinţă de a fi auzit de către Sfânt (Sfinţi), fiind-că Harul la rugăciunea făcută automat şi fără de minte este categoric aparent, uneori chiar în mică măsură, iar când este cu acea pregătire lăuntrică – este mult mai puternic şi poate în preajmă foarte mult timp..

    Răspuns

Urmăritori / Pingbacks

  1. ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS IUSTIN, DE LA MÂNĂSTIREA CELIE – IC XC NIKA! - […] https://www.aparatorul.md/acatistul-sfintului-cuvios-iustin-popovici-1894-1979-d-hr/; […]

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *