Condacul 1

Celor aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţilor ce au strălucit în pămîntul Moldovei, cu credinţă, adunîndu-ne toţi, cîntare de laudă să le aducem: Iar voi, ca cei ce aveţi îndrăzneală către Mîntuitorul, din toate nevoile, sloboziţi-ne pe noi, care strigăm către voi: Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care aţi strălucit în pămîntul Moldovei.

Acatistul Sfinților ce au strălucit în pămîntul Moldovei, Ocrotitori ai ţării noastre

Acatistul Sfinților ce au strălucit în pămîntul Moldovei, Ocrotitori ai ţării noastre

Icosul 1

Doamne al puterilor şi Făcătorule a toate, Hristoase Dumnezeule, lăudînd cetele sfinţilor ocrotitori ai Moldovei, Ţie ne rugăm; Luminează-ne cu harul cel dumnezeiesc, ca să slăvim, după vrednicie, pe plăcuţii Tăi, strigîndu-le unele ca acestea:

Bucură-te, Ştefane, domnitor preaiscusit;
Bucură-te, voievod de Dumnezeu înţelepţit;
Bucură-te, apărător al dreptei-credinţe;
Bucură-te, ctitor de lăcaşuri sfinte;
Bucură-te, Varlaame, ierarhe prealăudate;
Bucură-te, păstor bun şi iubitor de dreptate;
Bucură-te, făclia cea luminoasă a Moldovei;
Bucură-te, tîlcuitorule al Evangheliei;
Bucură-te, Dosofteie, părinte purtător de lumină;
Bucură-te, că ai lăudat pe Duhul Sfînt cu David împreună;
Bucură-te, slujitor adevărat al Bisericii celei drept-slăvitoare;
Bucură-te, că în ispite ai păstrat credinţa mîntuitoare;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care aţi strălucit în pămîntul Moldovei.

Văzînd Domnul suferinţa turmei Sale din pămîntul nostru si, milostivindu-Se de ea, a trimis domnitori si voievozi temători de Dumnezeu, ca să întărească dreapta credinţă si să păzească ţara de cei de alt neam, cîntînd Domnului : Aliluia!

Icosul 2

Cu dumnezeiască înţelepciune a lucrat Domnul mîntuirea poporului Său, care neînţeleasă a rămas veacului acestuia, iar mulţimea sfinţilor ce au strălucit în pămîntul nostru, urmînd lui Hristos în viaţa aceasta, petrec acum, împreună cu cerestile cete, pe care noi ii lăudăm asa:

Bucură-te, Petru, mărturisitorule al Adevărului;
Bucură-te, că prin scrierile tale ai risipit căile întunericului;
Bucură-te, părinte, lauda ortodocsilor;
Bucură-te, cuvioase, podoaba teologilor;
Bucură-te, Iacobe, slujitor osîrdnic pentru casa lui Dumnezeu;
Bucură-te, sfinte, care pentru mîntuirea păstoriţilor te-ai silit mereu;
Bucură-te, învăţător duhovnicesc si dascăl al virtuţii;
Bucură-te, părinte, că ai urmat calea arătată de toţi sfinţii;
Bucură-te, Teodosie, sfesnic minunat al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, fluierul cel păstoresc al poporului celui bine credincios;
Bucură-te, ierarhe si sfintit mucenic;
Bucură-te, că prin sabie calea ti-ai sfîrsit;
Bucurati-vă, Sfinţilor toti, care ati strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 3

Lăudăm taina cea mare, că puterea lui Dumnezeu în neputintă se arată, iar voi, sfintilor, ce ati strălucit în pămîntul nostru, într-armîndu-vă cu putere de la Cel preaînalt, în felurite chipuri v-ati nevoit si ati slujit Domnului, Căruia, acum, împreună cu cerestile cete, cîntati Lui: Aliluia!

Icosul 3

Arătîndu-Te Arhiereu al bunătătilor celor viitoare, Hristoase Dumnezeule, ai risipit păcatul nostru cel prea rău, iar noi, pe multimea ierarhilor, ce s-au proslăvit în pămîntul nostru si petrec întru lumina cea pururea fiitoare, lăudîndu- i, strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, Leontie, chipul bunătătii;
Bucură-te, povătuitor iscusit al crestinătătii;
Bucură-te, pilda slujirii arhieresti;
Bucură-te, iubitor al nevointelor sihăstresti;
Bucură-te, Ioane, arhipăstor smerit;
Bucură-te, că Domnului cu vrednicie ai slujit;
Bucură-te, diamant în vremuri grele;
Bucură-te, căci cu răbdarea ai trecut necazurile;
Bucură-te, Pahomie, întelept iconom al tainelor dumnezeiesti;
Bucură-te, lucrător iscusit al nevoinţelor pustniceşti;
Bucură-te, suflet încărcat de virtuţi;
Bucură-te, prieten al multor dintre sfinţi;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care aţi strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 4

Făclii mult luminoase v-aţi arătat, sfinţilor ierarhi, căci chemaţi fiind la înalta slujire şi, făcînd voia Stăpînului, aţi înmulţit talanţii pe care i-aţi primit, pentru care şi, petrecînd acum în cereştile lăcaşuri, cîntaţi Domnului: Aliluia!

Icosul 4

Pe păstorii cei preaînţelepţi, pe lucrătorii cei adevăraţi ai smeritei cugetări, cinstindu-i după vrednicie, să-i lăudăm, căci, pentru rugăciunile lor, aflăm milă la Dumnezeu şi dobîndim viaţa cea veşnică. Pentru aceasta, le strigăm aşa: Bucură-te, Gavriile, stîlp tare al credinţei;

Bucură-te, casnic împreună cu sfinţii;
Bucură-te, slujitor credincios, ce ai făcut voia Stăpînului tău;
Bucură-te, că înmulţind talanţii, ai nimicit cursele celui rău;
Bucură-te, Iosife, cel milostiv şi blînd;
Bucură-te, cunună de daruri a Duhului Sfînt;
Bucură-te, rîvnitor al vieţii curate;
Bucură-te, pom cu roade binecuvîntate;
Bucură-te, Serafime, sfinţit nou-mucenic;
Bucură-te, că pe Hristos tuturor L-ai mărturisit;
Bucură-te, urmaş vrednic al sfîntului tău ocrotitor;
Bucură-te, suflet dornic de Împărăţia Cerurilor;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care aţi strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 5

Puterile cereşti se veselesc văzînd pe sfinţii mucenici încununîndu-se, căci pentru dreapta credinţă s-au arătat apărători ai Adevărului, gonind toată înşelăciunea necredincioşilor, pentru care noi, după cuviinţă, fericindu-i, cîntăm Domnului: Aliluia!

Icosul 5

Nu trece cu vederea cererile celor ce se roagă Ţie cu credinţă, Hristoase Dumnezeule, că multe pătimiri suferind mulţimea mucenicilor, cu puterea Ta au învins, pentru care noi, cinstindu-i, cu cintări de laudă u fericim aşa:

Bucură-te, Dionisie, slujitor adevărat;
Bucură-te, că scut neclintit al credinţei te-ai arătat;
Bucură-te, că rele pătimiri ai răbdat pentru Hristos;
Bucură-te, mucenice, ce ai căutat pentru suflet folos;
Bucură-te, Nicodime, pîrgă de roade bogate;
Bucură-te, că a sluji Domnului te-ai sîrguit întru toate;
Bucură-te, că nu te-ai împuţinat în grele încercări;
Bucură-te, căci cu mucenicii petreci în cereştile cămări;
Bucură-te, Ştefane, lucrător cinstit în via Stăpînului tău;
Bucură-te, luptător neînfricat împotriva celui rău;
Bucură-te, propovăduitor al dreptei credinţe şi al cucerniciei;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de cununa muceniciei;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care aţi strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 6

Mai luminată decît soarele si mai lucrătoare decît razele sale s-a arătat ceata sfinţilor ce au strălucit în pămîntul nostru, căci ei ne-au învăţat, prin suferinţă si rele pătimiri, prin tărie si mărturisirea credinţei, a ne închina Dumnezeului Celui adevărat, Căruia, cu dreaptă credinţă Îi cîntăm: Aliluia!

Icosul 6

Întăriţi fiind de Duhul Cel dumnezeiesc, sfinţii mucenici au înfruntat, cu tărie, mulţimea chinurilor si pe Hristos L- au propovăduit Dumnezeu adevărat, în privelişte, de care minunîndu-ne, cu cîntări de laudă îi slăvim:

Bucură-te, Ioane, mult-pătimitorule;
Bucură-te, mucenice îndelung-răbdătorule;
Bucură-te, neguţător plin de înţelepciune;
Bucură-te, că credinţa agarenilor ai socotit deşertăciune;
Bucură-te, Ghermane, cuvioase mucenice;
Bucură-te, surpătorul curselor demonice;
Bucură-te, ajutorul celor ce merg pe calea mîntuirii;
Bucură-te, risipitorul nelegiuirii;
Bucură-te, Daniile, podoaba sihaştrilor;
Bucură-te, povăţuitor iscusit al monahilor;
Bucură-te, pildă a smeritei cugetări;
Bucură-te, comoară plină de cereşti binecuvîntări;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care aţi strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 7

Pom al vieţii Te ştim pe Tine, Mîntuitorule, strigă către Tine, Hristoase Dumnezeule, ceata cuvioşilor, şi dulceaţa vieţii celei veşnice spre mîntuirea noastră, a celor ce Te lăudăm, cîntîndu-Ti: Aliluia!

Icosul 7

Lăudăm taina Ta cea mare, Hristoase, căci dînd harul dumnezeiescului Duh sfinţilor Tăi, prin care ei nevoindu-se, au împodobit bolta Bisericii şi petrec acum cu cetele netrupeşti, pentru care noi, într-un glas, îi lăudăm aşa: Bucură-te, Simeoane, lucrător al marilor nevoinţe; Bucură-te, împlinitorule al cereştilor făgăduinţe; Bucură-te, iubitor al vieţuirii curate;

Bucură-te, mireasma duhovniceştilor fapte;
Bucură-te, Amfilohie, înger pămîntesc;
Bucură-te, stea şi om ceresc;
Bucură-te, următor al sfinţilor de demult;
Bucură-te, că ai ajuns demonilor de temut;
Bucură-te, cuvioase Chiriac, lauda Tazlăului;
Bucură-te, cel ce ai risipit cursele întunericului;
Bucură-te, rîvnitorule către cele cereşti;
Bucură-te, vistierie de daruri duhovniceşti;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care aţi strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 8

Căutînd a urma desăvîrşit Celui fără de patimă, mulţimea cuvioşilor au alergat ca cerbul la izvoarele apelor, în liniştea pustiei, şi dobîndind cele dorite, au moştenit Împărăţia Cerească, cîntînd Domnului: Aliluia!

Icosul 8

Strălucit-a viaţa voastră ca soarele, purtătorilor de Dumnezeu părinţi, pustnici şi sihaştri, căci nevoindu-vă prin munţi, păduri şi peşteri, v-aţi făcut locaşuri ale Duhului Sfînt, pentru care noi vă lăudăm aşa:

Bucură-te, Iosif, sihastru smerit;
Bucură-te, că în Ţara Sfîntă te-ai nevoit;
Bucură-te, ascultător al Maicii Preacurate;
Bucură-te, nevoitor al privegherilor de noapte;
Bucură-te, Chiriac, pildă de vieţuire aleasă;
Bucură-te, pustnic cu petrecere cerească;
Bucură-te, că ai trăit în lepădare de sine;
Bucură-te, ostenitor la neîncetata rugăciune;
Bucură-te, Onufrie, cel plin de dumnezeiasca rîvnă;
Bucură-te, că ai primit cerească cunună;
Bucură-te, cuvioase, ce ai stins patimile trupului;
Bucură-te, că ai căutat doar la mîntuirea sufletului;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care aţi strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 9

Iubind sărăcia Domnului si urînd cele vremelnice si trecătoare, cuviosilor părinţi, aţi luat jugul cel usor si, purtînd pe umeri povara cea mîntuitoare, aţi cîstigat împărăţia cea pururea vesnică, unde, împreună cu toţi sfinţii, cîntaţi: Aliluia!

Icosul 9

Să se tînguiască soborul necredinciosilor, iar adunarea cinstitorilor de Dumnezeu să se bucure, că mulţimea sfinţilor ce s-au proslăvit în pămîntul nostru petrec întru cele de sus si lui Dumnezeu se roagă pentru mîntuirea lumii, iar noi, cu glas de bucurie, îi lăudăm asa:

Bucură-te, Rafaile, icoană a virtuţilor;
Bucură-te, părinte, mîngîierea crestinilor;
Bucură-te, mireasmă de taină a pustiei;
Bucură-te, slujitor adevărat al Treimii,
Bucură-te, Partenie, care toată grija lumească ai lepădat;
Bucură-te, că în sfinţenie te-ai îmbrăcat;
Bucură-te, că în tine Hristos a strălucit;
Bucură-te, lumina razei Duhului Sfînt;
Bucură-te, Paisie, tîlcuitorul Filocaliei;
Bucură-te, dascăl iscusit al isihiei;
Bucură-te, povăţuitor neînselat al rugăciunii minţii;
Bucură-te, duhovnic înţelept al pocăinţei;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care aţi strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 10

Cu puterea Ta cea negrăită, Mîntuitorule, încingîndu-se mulţimea sfinţilor, a învins vicleniile diavolilor şi neputinţa trupului, pentru care şi pomi roditori arătîndu-se, dau îndulciri mîntuitoare celor ce îi cinstesc cu credinţă şi lui Dumnezeu cîntă: Aliluia!

Icosul 10

Zid sunteţi şi apărare tuturor, sfinţilor, căci cu nevoinţele şi pătimirile împodobindu-vă, v-aţi arătat înfrumuseţaţi dumnezeieşte, pe care slăvindu-vă, vă lăudăm aşa:
Bucură-te, Sila, chip al vieţuirii îngereşti;
Bucură-te, rîvnitor al tainelor duhovniceşti;
Bucură-te, vlăstar cu viaţă curată;
Bucură-te, mlădiţă pustnicească;
Bucură-te, Paisie, rod al ascultării;
Bucură-te, ucenic osirduitor şi fiu al înfrînării;
Bucură-te, vas cu mir ceresc;
Bucură-te, ajutătorul celor ce se pocăiesc;
Bucură-te, Natan, diamant al răbdării;
Bucură-te, învăţătorul neîmprăştierii;
Bucură-te, turturea iubitoare de pustie;
Bucură-te, rîvnitorul fecioriei;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care aţi strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 11

Adunarea cea sfinţită a cinstitelor femei nevoindu-se în privegheri de toată noaptea, cu neîncetate rugăciuni, au urmat Ţie, Hristoase, şi, umbrite fiind de dumnezeiescul Duh, au moştenit cămara cea cerească, unde, împreună cu fecioarele cele înţelepte, Îţi cîntă: Aliluia!

Icosul 11

Ceata sfintelor femei, Mîntuitorule, ridicînd crucea şi nevoindu-se în felurite chipuri, prin munţi şi peşteri, prin înfrînare şi răbdarea suferinţelor, prin firea cea slabă şi neputinţă, au biruit pornirile trupului şi s-au făcut locaş Sfîntului Duh, pe care le lăudăm aşa:

Bucură-te, Parascheva, maică prealăudată;
Bucură-te, fecioară neîntinată;
Bucură-te, grabnic ajutătoare;
Bucură-te, a Moldovei ocrotitoare;
Bucură-te, Teodora, suflet rănit de cele cereşti;
Bucură-te, pilda vieţii călugăreşti;
Bucură-te, mărgăritar nepreţuit al pustiei;
Bucură-te, rod sfinţit al sihăstriei;
Bucură-te, Agafia, suflet plin de har;
Bucură-te, comoară dată nouă în dar;
Bucură-te, ajutătoarea celor scîrbiţi;
Bucură-te, mîngîierea celor necăjiţi;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care aţi strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 12

Săvîrşind sfinţita voastră pomenire, cuvioşilor părinţi şi ierarhi, sfinţiţi mucenici şi mărturisitori, împreună cu ceata sfintelor femei, primiţi de la noi această cîntare de laudă, căci toată nădejdea la voi o avem şi lui Dumnezeu aducem cîntare: Aliluia!

Icosul 12

Toată măsura laudelor este covîrşită de slava ce aţi primit-o în ceruri, întru tot lăudaţilor sfinţi, ce aţi strălucit în pămîntul nostru, căci nu în umbră, ci în arătarea adevărului vă rugaţi pentru sufletele noastre; noi însă vă lăudăm aşa:

Bucură-te, Iosife, suflet curat;
Bucură-te, căci cuviosului Paisie ascultării te-ai predat;
Bucură-te, fire blîndă şi smerită;
Bucură-te, călăuză nerătăcită;
Bucură-te, Antipa, dascăl plin de har dumnezeiesc; Bucură-te, pildă a cinului monahicesc;
Bucură-te, Ioane, nevoitor în Locurile Sfinte;
Bucură-te, vas plin de daruri negrăite;
Bucură-te, Gheorghe, smerit pelerin cu inimă curată; Bucură-te, că lui Hristos ai slujit viaţa toată;
Bucură-te, adunare de sfinţi ierarhi şi domnitori; Bucură-te, ceată de cuvioşi părinţi şi mărturisitori; Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care aţi strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 13

O, sfinţilor toţi, plăcuţi lui Dumnezeu, ce aţi strălucit în pămîntul Moldovei, primiţi această cîntare de laudă ce se aduce vouă şi, prin sfintele voastre rugăciuni către Dumnezeu, cereţi nouă iertare de păcate în veacul de acum şi în cel ce va să fie dobîndirea veşnicilor bunătăţi, ca împreună cu cereştile cete să cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi, Icosul 1 şi Condacul 1

Troparul, Sfinţilor Ocrotitori ai Moldovei
glasul al 3-lea:

Ţie, Făcătorule a toate, ca un prinos prea-ales, Ţara Moldovei îţi aduce mulţimea sfinţilor ce s-au proslăvit în pămîntul ei, pentru ale căror rugăciuni şi ale Născătoarei de Dumnezeu, în pace îndreptează viaţa noastră, Unule, Iubitorule de oameni.

Condacul, Sfinţilor Ocrotitori ai Moldovei
glasul al 5-lea:

Ceata sfinţilor ce s-au proslăvit în pămîntul Moldovei, acum, in ceruri, luminat prăznuiesc şi, părtaşi fiind ai Bisericii celor întîi născuţi, lui Hristos Dumnezeu, strigă neîncetat: pace lumii Tale dăruieşte, Unule, Iubitorule de oameni.